X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32628
Przesłano:

Mali Artyści - innowacja pedagogiczna

,,MALI ARTYŚCI’’
Innowacja pedagogiczna o charakterze
programowo - metodycznym

Opracowała: mgr Kinga Michalczyk


,,Każdy z nas nosi w sobie piękno.
Cała sztuka polega na tym,
by umieć je odkryć .”
Eric-Emmanuel Schmitt ,,Kiedy byłem dziełem sztuki”

WSTĘP

Innowacją zostaną objęte dzieci uczęszczające do grupy II w Przedszkolu Miejskim
Nr 7 w Łodzi. W oddziale tym przebywają dzieci 4-letnie.
Innowacja będzie wdrażana w latach szkolnych: 2015/2016 oraz 2016/2017, rozpoczęcie jej wdrażania nastąpi 1 października 2015r., zakończenie zaś 30 czerwca 2017 r. Jest to innowacja o charakterze programowo-metodycznym.
W psychologii twórczości plastycznej dziecka w ujęciu S. Szumana spotykamy się z pojęciem „sztuki dziecka”. W ten sposób radzi on rozumieć twórczość plastyczną dziecka, dla którego rysowanie, malowanie „tworzenie plastyczne” jest zabawą a wartość dla dziecka ma tylko to, co nowe, co „staje się na nowo”. Natomiast powoływanie do życia czegoś nowego wymaga postawy nowatorskiej – inwencji, fantazji, niezależności i elastyczności myślenia.
Wyobraźnia i fantazja to podstawa dla dokonania się procesu twórczego, gdyż dzięki nim dziecko potrafi dokonywać przekształceń zastanych elementów rzeczywistości.
Dziecko działając swobodnie jest twórcą i widzem jednocześnie. Angażuje się emocjonalnie w swoje działanie, często podczas aktywności towarzyszy mu entuzjazm, zapał do pracy a nawet natchnienie. To zaangażowanie emocjonalne jest niezbędne w twórczości jako silny bodziec do osiągania celu. Dlatego też głównym celem mojej innowacji pedagogicznej o charakterze twórczym jest przede wszystkim duże zainteresowanie dzieci, wykonywaniem różnorodnych prac plastycznych z zastosowaniem nowatorskich technik plastycznych oraz dążenie do większej sprawności manualnej u dzieci.

Działania innowacyjne będą prowadzone podczas codziennych zajęć edukacyjnych z dziećmi.
Niniejsza innowacja opiera się na metodach:
- wspierających indywidualny rozwój każdego dziecka;
- akcentujących znaczenie działania, aktywności jako procesu a nie wytworu tego procesu;
- wykluczających rywalizację;
- opartych na swobodnym działaniu dziecka z możliwością dokonywania wyboru czasu, miejsca pracy i wyboru materiałów do pracy;
- podtrzymujących naturalną dociekliwość dzieci i ich ciekawość świata;
- umożliwiających odkrywanie przez dzieci własnych możliwości;
- rozwijających takie cechy osobowości dzieci jak: otwartość, poczucie własnej wartości, szczerość.
Innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Niezbędne materiały plastyczne pozyskiwane będą w ramach współpracy z rodzicami.
Podczas mojej kilkuletniej pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zauważyłam, iż dzieci stają się mniej spontaniczne, pomysłowe, wykazują mniejszą inicjatywę i kreatywność zarówno w sferze aktywności słownej, ruchowej jak i plastycznej. Stosują sprawdzone schematy zachowań, wypróbowane wcześniej postawy, nie starając się wykorzystać naturalnej drzemiącej w nich wynalazczości i ekspresji. W związku z tym w ramach realizowanej przez mnie innowacji proponować będę dzieciom różnorodne, nowatorskie techniki plastyczne, by zajęcia dla dzieci były bardziej interesujące.

Bazę konstrukcyjną innowacji „Mali artyści” stanowi „Program wychowania przedszkolnego” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, w oparciu o który pracuję z grupą.
Przewiduję, iż innowacja przyniesie następujące efekty:
1. dzieciom, które będą:
- przełamywały opory w wyrażaniu siebie;
- pokonywały lęk, nieśmiałość, wstyd, przełamywać ukrytą barierę niepewności, strachu na forum grupy oraz społeczności lokalnej;
- odkrywały własne możliwości twórcze, co umożliwi im uświadomienie swojej niepowtarzalności;
- współdziałały w parze z partnerem oraz w małym zespole;
- poprawnie komunikowały się z innymi z zachowaniem szacunku dla odmiennych poglądów, co sprzyjać będzie integracji z grupą;
- generowały własne pomysły w atmosferze swobody, radości i szczerości;
- organizowały sobie miejsce pracy, dokonując swobodnego wyboru materiałów plastycznych;
- realizowały własne pomysły z wykorzystaniem wybranych przez siebie technik plastycznych.
2. nauczycielom, którzy będą:
- propagować twórcze metody plastyczne wśród nauczycieli mojego przedszkola;
3. dla przedszkola:
- podniesienie poziomu pracy placówki,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,
- promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
KRYTERIA SUKCESU:
Dziecko:
- przekształca zastane obrazy z wykorzystaniem różnych środków plastycznych;
- tworzy prace plastyczne w oparciu o opowiadanie nauczyciela, własne opowiadanie;
- generuje własne pomysły rozwiązania problemu;
- tworzy prace plastyczne w oparciu o muzykę;
- tworzy prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i różnych materiałów (nieużytki, materiał przyrodniczy).
Głównym założeniem innowacji jest rozwój zintegrowanej, harmonijnej i twórczej osobowości dziecka, poprzez takie formy aktywności jak :
• działalność plastyczna

Wiadomym jest, iż w toku zajęć plastycznych dziecko zdobywa umiejętność wyrażania obserwowanych form i zjawisk różnymi środkami plastycznymi oraz posługiwania się różnymi technikami. Ma to duże znaczenie poznawcze i kształcące. Ponadto rozwijając u dziecka pamięć i wyobraźnię, kształcąc spostrzegawczość, umiejętność wnikliwej obserwacji, bogaci się procesy poznawcze dziecka i wpływa tym samym na jego rozwój umysłowy.
Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dzieciom wiele radości i zadowolenia. Pozwala lepiej zrozumieć, dostrzegać i przeżywać wartości otaczającego świata w formie wizualnej. Zdarza się iż narzekamy, że mamy dzieci mało uzdolnione plastycznie, nie jest to prawdą. Każde z nich bowiem, w mniejszym lub większym stopniu wykazuje swoje zdolności plastyczne pod warunkiem, że nauczyciel wspomaga jego rozwój w sposób twórczy.
Obserwując dzieci podczas zajęć z dominacją działalności plastycznej, przekonałam się, że działalność ta wywiera duży wpływ na każdego wychowanka. Dzieci uczą się koncentracji uwagi, doprowadzania swoich prac do końca, a te ,,żywsze” uspokajają się skoncentrowane na swoim zadaniu. Dzieci nieśmiałe mają możliwość poczucia własnej wartości poprzez osiągnięcie sukcesu.
Dzieci czerpią radość z tego co im się podoba, wywołuje to u nich miłe doznania zmysłowe, skłania je do podejmowania własnych prób i działań, do wyrażenia siebie, do ekspresji artystycznej. Umożliwia dziecku przekonanie, że jest kimś ważnym, że ma wpływ na wszystko co dzieje się wokół niego. Ponadto przyczynia się ona do rozwijania pewności siebie, niwelowania lęków i zahamowań, rozwija wiarę we własne możliwości twórcze, samodzielne myślenie i działanie a także zainteresowania dziecka.
W proponowanych przeze mnie zajęciach z dominacja aktywności plastycznej, wykorzystam różnorodne sposoby pobudzania aktywności twórczej dziecka, aby wyzwolić w nim autentyczną radość tworzenia. Postaram się kształtować na tych zajęciach odpowiedni klimat. Częsta zmiana materiału, z którego dzieci będą wykonywały swoje prace, ukazywanie różnorodności środków wyrazu i technik, stworzy dzieciom możliwość samodzielnego zdobywania doświadczeń i nowych umiejętności.
Rolą nauczyciela jest wspieranie działalności dzieci poprzez zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, inspirowanie do podejmowania indywidualnych działań twórczych, docenianie wkładu pracy każdego z nich.

Treści zawarte w innowacji obejmują krąg tematyczny o nazwie:
PĘDZLEM I KREDKĄ – w którym dzieci poznają różne nowatorskie techniki plastyczne. Swoje wytwory plastyczne będą eksponować w kąciku dla rodziców, w konkursach plastycznych na terenie placówki i poza nią.

Innowacja została rozszerzona o następujące treści:

• przekształcanie zastanych obrazów, przedmiotów za pomocą wybranych technik plastycznych,
• tworzenie prac plastycznych w oparciu o opowiadania dzieci
• tworzenie prac plastycznych inspirowane wchodzeniem w role,
• samodzielne generowanie własnych pomysłów rozwiązania danego problemu,
• plastyczna interpretacja utworów muzycznych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych,

Cele ogólne:
• wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci poprzez pobudzanie i usprawnianie działalności plastycznej
• przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, plastycznego;
• rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do ekspresji twórczej;
• rozwijanie indywidualnych uzdolnień;
• rozwijanie umiejętności odkrywania własnych możliwości;
• rozwijanie ciekawości poznawczej;
• motywowanie dzieci do podejmowania nowych inicjatyw;
• rozbudzanie wrażliwości estetycznej;
• rozwijanie umiejętności wyrażania siebie poprzez środki plastyczne;
• rozwijanie umiejętności organizowania sobie miejsca pracy, wyboru środków plastycznych;
• pobudzanie inicjatywy i inwencji poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną oraz dostarczanie różnorodnych środków wyrazu.

Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania polegające na:
• rozwijaniu inwencji twórczej w różnych formach aktywności twórczej dziecka;
• odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień plastycznych;
• wspieraniu samodzielnych działań twórczych;
• rozwijaniu pomysłowości i wyobraźni w działaniu poprzez dostarczanie dziecku różnorodnych materiałów, środków, narzędzi oraz wskazywanie na różne możliwości ich wykorzystania;
• kształtowaniu umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką

Cele operacyjne:

Dziecko będzie:
• wykorzystywało w tworzeniu pracy plastycznej różne techniki plastyczne;
• chętnie podejmować działania twórcze,
• nabywało umiejętność wcielania się w różne postacie;
• umiało realizować własne pomysły i szanowało pomysły innych;
• brało czynny udział w konkursach wewnątrz-przedszkolnych i poza-przedszkolnych;
• kształtowało w sobie nawyk dbałości o estetykę wykonywanych prac;
• doskonaliło własne umiejętności manualne;
• znało bogactwo materiałów plastycznych i wiedziało, jak je racjonalnie wykorzystywać;
• umiało spędzać czas wolny w sposób twórczy;

METODY:
- aktywizujące- odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie,
- słowne- rozmowa, opowiadanie, objaśnianie, instrukcja słowna,
- oglądowe- pokaz, wzór, przykład,
FORMY PRACY:
- indywidualna,
- z małym zespołem,
- z całą grupa.

SPOSOBY EWALUACJI:
Realizacja innowacji umożliwi dokonywanie systematycznej ewaluacji, czyli działań zmierzających do stwierdzenia, czy zawarte w nim treści są skuteczne w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Ewaluacja polegać będzie na:
• uczestnictwie dzieci w konkursach plastycznych organizowanych w przedszkolu i poza nim;
• prezentowaniu zdobytych umiejętności na uroczystościach w przedszkolu i poza nim;
• wykorzystaniu wykonanych prac plastycznych jako elementów dekoracyjnych w przedszkolu oraz do tworzenia galerii, wystaw.

Do oceny innowacji zostaną wykorzystane:
- prace plastyczne dzieci,
- prezentacje dokonań dzieci na spotkaniach grupowych z rodzicami
- materiał reportażowy: zdjęcia w kronice przedszkolnej, notatki.
- kwestionariusz ankiety dla rodziców
- kwestionariusz wywiadu z dziećmi

Opis wybranych technik plastycznych

• rysowanie i malowanie na różnych formatach papieru, na kartonie i płótnie za pomocą różnych technik: rysowanie kredką ołówkową, świecową;
pastelową, malowanie farbą akwarelową, plakatową;
• malowanie różnymi narzędziami: pędzlem, gąbką, palcami;
• malowanie inspirowane wyobraźnią, wykorzystywanie zdolności do tworzenia analogii prostej personalnej, fantastycznej, symbolicznej;
• eksperymentowanie z barwną plamą. Obserwowanie efektów mieszania
kolorów i powstawania barw pochodnych i różnego stopnia nasycenia;
Tworzenie waloru barwy poprzez dodanie bieli lub czerni;
• tworzenie kompozycji rytmicznych, symetrycznych w różnych układach;
• tworzenie kompozycji tematycznych, dekoracyjnych;
• lepienie z różnych mas plastycznych (glina, plastelina, masa solna), rzeźby płaskiej i płaskorzeźby oraz całości skomponowanej z elementów;
• wycinanie z papieru, kartonu, tkaniny różnych wycinanek tematycznych, dekoracyjnych i abstrakcyjnych;
• wydzieranie z papieru różnych kształtów i form tematycznych i dekoracyjnych;
• wykonywanie prac z gazet, bibuły krepiny, szarego papieru. Łączenie za pomocą kleju, taśmy samoprzylepnej, sznurka, zszywaczy i spinaczy;
• komponowanie kolażu inspirowanego wyobraźnią, literaturą, osobistymi wrażeniami i doświadczeniami;
• projektowanie i wykonywanie elementów dekoracji np. do uroczystości szkolnych i akcesoriów np. do teatrzyków i inscenizacji;
• wykonywanie prac z wykorzystaniem orgiami;

FORMOWANIE Z GAZET
Z gazet wiązanych cienkim sznurkiem lub mocnymi nićmi można formować rozmaite postacie ludzkie lub zwierzęce (nawet w dużych rozmiarach). W wyjątkowych przypadkach można użyć szpilek tam, gdzie będą niezbędnie potrzebne. W zespole można wykonać różne postacie do bajek i wykorzystać je w przedstawieniu.
MALOWANIE ,,MOKRE NA MOKRYM”
Na gazetę kładziemy kawałek papieru i zwilżamy go wodą przy pomocy pędzla lub gąbki. Następnie malujemy na tym mokrym papierze kolorowe plamy farbami akwarelowymi. Plamy powinny mieć kształt zbliżony do tego, co mamy zamiar wyobrazić w pracy. Ponieważ farba akwarelowa na mokrym papierze rozchodzi się, plamy będą dosyć zdeformowane. Po zupełnym wyschnięciu pracy, rysujemy np. flamastrem na kolorowych plamach to, co chcemy wyrazić.
GWASZ-MALOWANIE AKWARELĄ Z PASTĄ
Na porcelanowy talerzyk wyciskamy trochę pasty do zębów i mieszamy ją z rozrobioną wodną farbą akwarelową. Powstałą w ten sposób farbą (kryjącą) można malować pędzlem na każdym gatunku papieru. Barwy są subtelne, rozbielone.
KALKOGRAFIA Z RESZTEK MATERIAŁU
Na kartce układamy kawałki materiałów o różnych fakturach, np. wełnę lub tasiemki. Przykrywamy je kalką biurową, na którą kładziemy makulaturę. Całość prasujemy żelazkiem. Po odjęciu makulatury ukaże się przedziwny obraz, do którego można podać wiele skojarzeń.
WYCINANKI Z GAŁGANKÓW
Na kartce według własnej inwencji twórczej układamy wycięte kawałki wełny, futerka, nici, resztki materiałów. Szmatki powinny być uprasowane, wtedy łatwiej będzie je wycinać. Zaprojektowaną i wyciętą kompozycję układamy na tekturze, pokrywając całą jej powierzchnię, a następnie przyklejamy mocnym klejem.
LEPIENIE Z GLINY LUB MASY SOLNEJ
Z gliny lepimy i modelujemy dowolne, żądane kształty. Powierzchnie gliny wygładzamy opuszkami palców. Dodatki takie jak np. włosy , wykonujemy przy pomocy wyciskarki do czosnku i delikatnie doklejamy. Skończone prace zostawiamy do wyschnięcia. Można je będzie pomalować klejówką i suche polakierować lakierem bezbarwnym.
ODBIJANIE GAZĄ LUB TIULEM
Niewielkie kawałki tiulu lub gazy zanurzamy w misce z rozwodnionym czarnym tuszem. Na arkuszu papieru układamy z tego mokrego tiulu różne kształty. Następnie kładziemy na to drugi arkusz białego papieru i przesuwamy po nim ręką. Po odciśnięciu powstają na obu papierach sylwetki wzbogacone walorowo przez zachodzące na siebie płaszczyzny tiulu.
KOLOROWA WYDRAPYWANKA
Arkusz brystolu zamalowujemy farbami akwarelowymi, np. w trzech czy czterech kolorach. Papier możemy pomalować w nieregularne plamy, zależnie od potrzeb przyszłej kompozycji. Po wyschnięciu pocieramy całą jego powierzchnię świecą, a następnie malujemy znowu całą powierzchnię papieru czarnym tuszem. Na zupełnie wyschniętym papierze można teraz wydrapywać różne przedmioty, w zależności od użytego narzędzia- szpilka, gwóźdź, patyczek. Wyrażone w tej technice kształty różnych przedmiotów czy postaci ludzkich, zwierzęcych nabierają bajkowego charakteru o fantastycznym zabarwieniu.
ORIGAMI
Sztuka składania papieru. Główną zasadą origami jest zaginanie papieru wzdłuż prostych linii we wszystkich kierunkach. Powstałe w ten sposób płaszczyzny są nakładane na siebie symetrycznie.
MALOWANIE NA MOKREJ GAZIE
Odpowiedniej wielkości kawałek gazy przyklejamy do białego brystolu za pomocą kleju. Po wyschnięciu moczymy go delikatnie wodą za pomocą gąbki i od razu malujemy. Używamy do tego celu farb akwarelowych. Powstała w ten sposób kompozycja jest bardzo ciekawa i delikatna.

COLLAGE Z LIŚCI


Kartkę z bloku technicznego zaklejamy zasuszonymi, kolorowymi liśćmi (klejem w sztyfcie lub wikolem). Liście wystające poza brzegi równo obcinamy, ale tylko na trzech bokach, na czwartym powinny lekko wystawać poza kartkę. Następnie kartkę naklejamy na kolorowy karton o wymiarach większych niż obrazek, pozostawiając na górze więcej miejsca (przyklejamy tam jeden „samotny” listek). Pracę można wzbogacić o inne elementy wycięte z rysunków, gazet lub papieru kolorowego. Bardzo dobrze na takiej pracy prezentują się owady.

FROTTAGE

Na powierzchni papieru odbijamy przedmioty o wyraźnej fakturze. Staramy się wykorzystywać przedmioty naturalne (deski, kamienie, liście, pióra) oraz przedmioty codziennego użytku (monety, sitka, kryształy, tarka do jarzyn, haftowane tkaniny, puzzle, gruboziarnisty papier ścierny itp.). Można przygotować specjalne płyty kartonowe z naklejonymi paskami, plecionkami, kołami lub postaciami. Wybrane przedmioty nakrywamy kartką papieru i pocieramy ją grafitem lub kredką woskową.

ODBITKI WIKOLOWE
Na kawałku gładkiego kartonu (kredowego) malujemy, nanosząc pędzlem grubą warstwę wikolu, prosty obrazek i pozostawiamy go do całkowitego wyschnięcia. Następnie rozrzedzoną farbą plakatową zamalowujemy karton z rysunkiem, przykrywamy go kartką papieru i masując dłońmi,odbijamy.
Można również całość pomalować farbą, a na linie z wikolem nałożyć dodatkowo pędzlem lub wacikiem nieco mocniejszej farby. Po wykonaniu odbitki uzyskamy mocny rysunek na lekkim tle. Z tak przygotowanej płyty wikolowej możemy drukować wielokrotnie, a po jej ostrożnym przemyciu zmieniać kolory odbitek

MALOWANIE NA WILGOTNYM PAPIERZE
(MOKRE W MOKRYM)
Kartkę z bloku rysunkowego nawilżamy wodą. Na mokrej powierzchni malujemy akwarelami. Kolory powinny się zlewać i łączyć ze sobą, tworząc jednocześnie ciekawe wzory. Obrazek po wyschnięciu ma bardzo delikatne barwy i lekko zaznaczone kontury przedmiotów. Technikę tę można wykorzystać, przygotowując papier do wycinanek lub tło obrazu.


BARWIENIE RURKĄ DO NAPOJÓW
Mocno rozcieńczone dowolne farby wodne lub tusze spuszczamy dużymi kroplami na papier i za pomocą plastikowej rurki do napojów rozdmuchujemy je w różne strony (dmuchamy dość mocno). W zależności od kierunku rozdmuchiwania otrzymamy różnej grubości „niteczki”. Najcieńsze wzorki uzyskamy wówczas, gdy trzymamy rurkę pionowo do papieru i w trakcie dmuchania poruszamy nią energicznie w różnych kierunkach.

MOZAIKA Z MAKARONU
Gromadzimy drobne makarony o różnych kształtach i kolorach. Na przygotowanym kartonie (białym lub kolorowym) układamy dowolną kompozycję i przyklejamy klejem wikolem. Makarony układamy gęsto i dociskamy dłonią do podłoża. Kompozycję możemy również mocować na podłożu z plasteliny i uzyskać dodatkowo kolorowe tło. Fragmenty pracy można pomalować plakatówką lub akwarelą
BATIK NA PAPIERZE
Na kartce z bloku technicznego (białej lub kolorowej) wykonujemy rysunek klejem (możemy wykorzystać klej w sztyfcie, klej płynny, rozcieńczony klej biurowy lub wikol). Malujemy pędzlem zamoczonym w kleju lub bezpośrednio ze sztyftów. Linie naszego rysunku powinny być dokładnie pokryte klejem i dość szerokie. Rysunek pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia (prawie natychmiast wysycha klej w sztyfcie). Następnie całą kartkę pokrywamy wodoodpornym tuszem kreślarskim i ponownie czekamy, aż praca wyschnie. Do kolejnego etapu pracy przenosimy się do łazienki. Obrazek kładziemy na kawałku tektury lub deseczce i klej z warstwą tuszu spłukujemy pod kranem. Możemy zmywać palcami, pędzelkiem, a nawet pomóc sobie szczoteczką do rąk. Uważajmy jednak, aby przede wszystkim zmywać linie rysunku, a nie tło. Stosujemy kartki z bloku technicznego, gdyż zwykły papier szybko namaka i często się przedziera. Malując gęstym wikolem, uzyskujemy dodatkowy efekt graficzny – ślady pociągnięć pędzlem.
MALOWANIE NA PODKŁADZIE Z KASZY

Kartkę grubego papieru-kartonu smarujemy bardzo dokładnie klejem roślinnym, po czym szybko posypujemy ją kaszą manną, której nadmiar po kilku minutach zsypujemy z kartki. Po zaschnięciu malujemy na tym podkładzie farbami plakatowymi lub akwarelami

Treści
programowe

Temat zajęć Technika plastyczna Oczekiwane osiągnięcia

Wspomnienia z wakacji - papieroplastyka – origami płaskie Dziecko:
- stara się oszczędnie wykorzystać materiał potrzebny do pracy,
- tworzy pod wpływem różnych bodźców,
- doskonali sprawność manualną
Jesienne krajobrazy - malowanie ,,mokre na mokrym” - rozwija fantazję, pomysłowość, wyobraźnię,
- gromadzi doświadczenia plastyczne,
- przeżywa radość z twórczego działania
Jesienne kwiaty - papieroplastyka przestrzenna - origami - dba o dokładność i staranność wykonanej pracy,
- doskonali sprawność manualną,
- dba o porządek w miejscu pracy,
- wyrabia umiejętność koncentracji na wykonywanym zadaniu,
Warzywne obrazki - wydzieranka z kolorowego papieru - wykonuje prace plastyczne na określony temat,
- docenia wysiłek innych dzieci włożony w wykonanie pracy,
Walentynkowe serduszka - lepienie z masy solnej - stara się oszczędnie wykorzystać materiał potrzebny do wykonania pracy,
- dba o estetykę wykonania pracy,
- doskonali sprawność manualną,
Moja miejscowość po zmroku - rysowanie świecą, wycinanka z papieru, wycinanka ze słomy - utrwala wiadomości o figurach geometrycznych,
- dostrzega zmiany w wyglądzie otoczenia po zmroku,
- dostrzega zmiany barwy, nastroju,
- wykonuje prace z różnorodnego materiału,
- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w innych dziedzinach nauki,
Papierowe kukiełki - formowanie z gazet, z papieru - tworzy pod wpływem różnych bodźców,
- rozwija fantazję i pomysłowość,
- okazuje szacunek i tolerancję dla pomysłów innych,
- prezentuje wytwory swojej twórczości na forum,
Jestem drzewem - frottage, collage, malowanie farbami, mozaika z makaronu - wyraża swoje uczucia w formie plastycznej,
- stosuje różne materiały,
- rozpoznaje rodzaje faktur,
- oszczędnie gospodaruje materiałem plastycznym,
Zimowy nastrój - nakładanie tkanin - wskazuje barwy zimne i stosuje je w swojej pracy,
- dostrzega piękno otaczającego świata i jest pozytywnie nastawione wobec przyrody,
- odpowiednio dobiera rodzaje tkanin do swojej pracy,
Strach na wróble - malowanie na podkładzie kaszy - poznaje nowe techniki plastyczne,
- dba o porządek na swoim miejscu pracy,
- dostrzega piękno otaczającej go przyrody,
- przeżywa radość z twórczego działania,
- jest twórcze
Lodowa kraina - malowanie pastą do zębów, odbijanie gazą maczaną w farbie - rozwija fantazję, wyobraźnię, pomysłowość,
- dba o dokładność i staranność wykonywanej pracy,
- umie przez odpowiedni dobór kolorów przedstawić określony nastrój
Bombki - papieroplastyka przestrzenna - origami - doskonali sprawność manualną,
- dba o estetykę wykonanej pracy,
- dostrzega atmosferę nadchodzących świąt,
- rozwija pomysłowość,
- wyraża swoje uczucia w formie plastycznej,
- odczuwa satysfakcję z prezentowania swojej twórczości
Magiczne obrazki - kalkografia z resztek materiałów, batik na papierze - poznaje ciekawe techniki plastyczne,
- czerpie radość z twórczego działania,
- umiejętnie dobiera odpowiedni materiał do wykonania pracy,
- dba o estetykę wykonanej pracy
Papierowa choinka - papieroplastyka przestrzenna - origami - doskonali sprawność manualną,
- wyrabia w sobie cierpliwość i silną wolę,
- czerpie radość z dobrze wykonanego zadania,
- służy pomocą innym uczestnikom zajęć,
Kocham Cię Babciu, kocham Cię Dziadku - lepienie z masy solnej
(serduszka) - tworzy pod wpływem różnych bodźców,
- rozwija swoją pomysłowość i wyobraźnię,
- wzmacnia więź emocjonalną z najbliższymi,
Kukiełki, pacynki - łączenie różnych materiałów plastycznych - wykonuje prace plastyczne na określony temat,
- gromadzi doświadczenia plastyczne,
- prezentuje wytwory swojej twórczości na forum,
- odpowiednio dobiera rodzaje materiałów do wykonywanej przez siebie pracy,
- czerpie radość z wykonywanej pracy,
Pisanki, pisanki... - papieroplastyka przestrzenna – orgiami, oklejanie wydmuszek kolorowymi nitkami, wstążkami lub innym materiałem plastycznym - potrafi przez odpowiedni dobór kolorów przedstawić określony nastrój,
- doskonali sprawność manualną,
- docenia wysiłek innych dzieci włożony w wykonanie swojej pracy,
-prezentuje wytwory swojej twórczości na forum,
Koszyczek wielkanocny, palemki - łączenie różnych materiałów papierniczych bez użycia kleju - tworzy pod wpływem różnych bodźców,
- rozwija pomysłowość i wyobraźnię,
- zgodnie współpracuje z innymi dziećmi,
- wyczuwa nastrój zbliżających się świąt
Wiosenne gałązki - łączenie materiałów przyrodniczych i plastycznych - jest wrażliwy na piękno otaczającej go przyrody,
- wykonuje prace z różnorodnego materiału,
- stara się oszczędnie wykorzystać materiał potrzebny do pracy,
- zgodnie działa w grupie
Na wiosennej łące - malowanie na gazie - umie przez odpowiedni dobór kolorów przedstawić określony nastrój,
- potrafi zmieszać kolory podstawowe do uzyskania pochodnych,
- dostrzega piękno budzącej się do życia przyrody,
Barwne motyle - papieroplastyka- origami płaskie - kwadraty - doskonali sprawność manualną,
- jest pozytywnie nastawione wobec przyrody,
- potrafi racjonalnie wykorzystać materiał papierniczy,
- dba o porządek i bezpieczeństwo w czasie pracy,
- rozwija fantazję , wyobraźnię i pomysłowość,
Fantastyczne ptaki lub zwierzaki - wydrapywanka kolorowa - potrafi przez odpowiedni dobór kolorów przedstawić określony nastrój,
- rozwija fantazję i pomysłowość,
- gromadzi doświadczenia plastyczne,
- cieszy się uzyskanym efektem plastycznym,
- jest autorem oryginalnych prac,
- odkrywa przyjemność tworzenia,
Lato, lato... - collage, barwienie rurką do napojów - umiejętnie dobiera materiał plastyczny,
- posiada umiejętność organizowania warsztatu własnej pracy,
- docenia wysiłek innych dzieci włożony w wykonanie pracy,
Wakacje, wakacje... - łączenie różnych technik plastycznych, według uznania dzieci - stosuje różne techniki i obserwuje uzyskane efekty,
- przeżywa radość twórczego tworzenia,
- potrafi zinterpretować własną twórczość,
- gromadzi doświadczenia plastyczne

Przykładowe scenariusze zajęć

SCENARIUSZ Nr 1
Temat: ,,Jestem drzewem” – kompozycja plastyczna inspirowana przyrodą.
Cele :
- kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna otaczającej przyrody ,
- umiejętność posługiwania się przyborami malarskimi,
- umiejętność stosowania różnych materiałów,
- kształcenie zdolności obserwacji,
- umiejętność współpracy w grupie
Techniki:
- malowanie mokre na mokrym
Środki dydaktyczne:
- kartki, farby, pędzle, gąbka, woda, reprodukcje obrazów o tematyce jesiennej
Przebieg zajęcia:
1. Spacer po najbliższej okolicy – samodzielne obserwowanie otaczającej dzieci przyrody.
2. Rozmowa z dziećmi na temat tego , co zaobserwowały w czasie wycieczki – jakie kolory przeważały, jak wyglądały jesienne drzewa, czy powietrze było takie czyste i przejrzyste jak latem itp.
3. Oglądanie reprodukcji przyniesionych przez nauczyciela.
4. ,,Drzewo, które rośnie we mnie...” – zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście takim jesiennym drzewem. Jest mglista, jesienna pogoda, ale na ,,Waszych” gałązkach wciąż jeszcze kołyszą się listki. Jacy jesteście? Jaki macie kolor?
Otwórzcie oczy, weźcie kartki , wodę i farby i spróbujcie za pomocą środków plastycznych wyobrazić siebie jako Jesienne drzewo.
5. Nauczyciel wyjaśnia na czym polega malowanie ,,mokre na mokrym”- kartkę zwilżamy wodą i malujemy na niej farbą plakatową. Gdy farby wyschną kontury można obrysować pisakiem lub patyczkiem z tuszem.
6. Praca indywidualna i pod kierunkiem nauczyciela.
7. Wystawa prac – zwrócenie uwagi na użyte barwy, staranność wykonania.
8. Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach i pochwała za wykonanie wspaniałych prac.

SCENARIUSZ Nr 2
Temat: Jesienne kwiaty – papieroplastyka przestrzenna – origami.
Cele:
- uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody,
- zachęcanie do poznawania nowych technik pracy
- rozwijanie koncentracji wzrokowo-ruchowej,
- kształtowanie uczuć estetycznych,
- rozwijanie sprawności manualnej oraz wyrabianie dokładności
- wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi
Techniki:
- składanie papieru – origami przestrzenne
Środki dydaktyczne:
- papier kolorowy, nożyczki, patyczki
Przebieg zajęcia:
1. Powitanie , przedstawienie dzieciom tematu zajęć.
2. Przygotowanie miejsca pracy, rozdanie materiałów.
3. Zaprezentowanie wykonanego przez nauczyciela papierowego kwiatka.
4. Udzielenie instruktażu wykonania kwiatu techniką origami – wycięcie kwadratu i kolejne etapy składania i łączenia papieru, dorobienie łodygi.
5. Praca indywidualna – ewentualna pomoc uczniom.
6. Wystawa gotowych kwiatów, ewentualne łączenie ich w bukiety.
7. Podziękowanie dzieciom za dokładne i estetyczne wykonanie pacy.

SCENARIUSZ Nr 3
Temat: Serduszko dla przyjaciela- lepienie z masy solnej
Cele:
- umiejętność wyrażania swoich uczuć,
- kształtowanie umiejętności interpersonalnych - dzielenia się i dawania radości,
- kształtowanie nowych umiejętności manualnych,
- rozwijanie więzi rodzinnych,
- rozbudzanie uczuć estetycznych, BHP przy wykonywaniu prac.
Techniki:
- lepienie z masy solnej
Środki dydaktyczne:
- masa solna przygotowana wcześniej przez nauczyciela – 2 szklanki mąki, 2 szklanki soli, 11/2 szklanki wody – można dodać czerwoną farbę plakatową dla zabarwienia masy, kolorowe koraliki, cekiny, wstążeczki

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci oraz podanie tematu zajęć.
2. Rozmowa na temat: kto to jest przyjaciel?
3. Jaką niespodziankę mogę zrobić mojemu przyjacielowi na ,,Walentynki”? – dzieci podają różne pomysły.
4. Prezentacja techniki wykonania serduszka lub innego przedmiotu z masy solnej:
- wykonanie kolorowej masy solnej,
- wykonanie serduszka,
- wypiek w piekarniku dla utrzymania trwałości wyrobu lub pozostawienie do wyschnięcia.
5. Prezentacja serduszek w świetlicy szkolnej.
6. Zakończenie zajęć i pożegnanie grupy.

Kwestionariusz wywiadu z dzieckiem

1. Czy udział w zajęciach plastycznych sprawia Ci przyjemność:
a) zawsze
b) bardzo często
c) czasami
d) nigdy
2. Czy rozumiesz i chętnie wykonujesz prace plastyczne zaproponowane przez nauczyciela:
a) zawsze
b) prawie zawsze
c) czasami
d) nigdy
3. Czy jesteś zadowolona/ -y z efektu wykonanych przez siebie prac:
a) zawsze
b) najczęściej
c) czasami
d) nigdy
4. Czy poznane na zajęciach techniki były dla Ciebie atrakcyjne i ciekawe:
a) zawsze
b) najczęściej
c) czasami
d) nigdy

Kwestionariusz ankiety dla rodziców

Szanowni Państwo!
Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli mi ocenić, na ile treści, wynikające z innowacji pedagogicznej pt: „Mali Artyści” spełniają potrzeby Waszych dzieci oraz Państwa oczekiwania.
1. Czy Pana/i dziecko chętnie podejmowało działania plastyczne?
........................................
2. Czy Pana/i dziecko pokazywało w domu wykonane na zajęciach prace?
........................................
........................................
........................................
3. Czy Pana/i dziecko chętnie wykonuje prace plastyczne w domu, poza zajęciami?
........................................
4. Czy w Pana/i ocenie uczestnictwo Waszego dziecka w zajęciach plastycznych wpływa korzystnie na jego rozwój?
........................................
........................................
........................................

Uwagi........................................
........................................
........................................


BIBLIOGRAFIA:
1. D. Dziamska - ,,Magiczne kwadraty czyli origami płaskie z kwadratów” – wyd. Bis, Warszawa 2006.
2. Z. Kricskovics - ,,Księga origami – składanie papieru”, - wyd. BUCHMANN Sp.z o. o. , Warszawa 2010.
3. J. Lewicka , St. Czajkowski - ,, Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych” wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1971
4. W. Strzelec - ,,Plastyka – przewodnik metodyczny”, PW ,,MAC” SA Kielce 1997
5. M. Tomaszewska, K. Turowska-Zakrzewicz ,, Sztuka- program nauczania przedmiotu”
Czasopisma:
1. ,,Mały artysta”
2. ,,Moje hobby”
Strony internetowe: www.profesor.pl; www.wychowanie.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.