X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32626
Przesłano:

Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody SP

SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY


OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:
• Wiadomości:
- uczeń zna i rozumie zależności występujące w przyrodzie
- charakteryzuje poziomy życia
- wskazuje i ocenia zmiany w środowisku pod wpływem działalności człowieka
- zna podstawowe pojęcia biologiczne
- opisuje budowę i czynności życiowe organizmów żywych
- zna zasady zdrowego stylu życia
• Umiejętności:
- rozumie podstawowe pojęcia biologiczne
- orientuje się na mapie i w terenie
- obserwuje i opisuje środowisko przyrodnicze i zjawiska w nim zachodzące
- wykonuje proste doświadczenia i interpretuje ich wyniki
- samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji
- przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy
• Postawy:
- postawy proekologiczne i prozdrowotne
- odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska
- zaangażowania podczas pracy lekcyjnej
- aktywnego udziału w konkursach przyrodniczych

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

• Prace pisemne: sprawdziany – waga 3 i kartkówki - waga 2
• Odpowiedzi ustne – waga 2
• Prace domowe- waga 1 lub 2
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń – waga 2
• Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji - waga 3
• Praca w grupach - waga 2
• Prace długoterminowe – albumy, zielniki, plakaty, gazetki itp.- waga 3
• Aktywność w czasie lekcji – waga 2,
• Działalność pozalekcyjna – konkursy, kółka, organizacje proekologiczne, udział w akcjach ekologicznych itp.- waga 3

ZASADY OCENIANIA
• Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
• Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
• Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
• Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
• W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem.
• Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
- 100% punktów i punkty dodatkowe – ocena celująca
- 100% – 91% – ocena bardzo dobra
- 90% – 75% – ocena dobra
- 74% – 51% – ocena dostateczna
- 50% – 34% – ocena dopuszczająca
- 33% – 0% – ocena niedostateczna
• Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).
• Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego) oraz brak pracy domowej otrzymuje „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 3 zgromadzone „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie.
• Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.
• Ocenę z bieżących tematów (do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, nie podlegają poprawie.
• Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.
• Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem.
Mogą to być:
- dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem),
- prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu,
- pomoc koleżeńska,
- ścisła współpraca z rodzicami.

OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Jest to ocena wynikająca ze średniej ważonej ocen cząstkowych.
Oceny semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali:
- celujący - 6
- bardzo dobry – 5
- dobry – 4
- dostateczny – 3
- dopuszczający – 2
- niedostateczny – 1

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
Uczeń otrzymuje ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności
• nie opanował minimum programowego
• wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem
• swoją postawą uniemożliwia pracę innym
• nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:
• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody
• posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska naturalnego
• opanował materiał programowy w stopniu elementarnym
• przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się przyrody
• rozumie prosty tekst źródłowy
• jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu

DOSTATECZNĄ jeżeli:
• opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym
• zna podstawowe pojęcia przyrodnicze
• rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego
• posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej
• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz opisuje je
• potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji przyrodniczej
• potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy
• pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania

DOBRĄ jeżeli:
• posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach
• właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody
• korzysta z różnych źródeł informacji
• dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka
• proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
• ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym
• dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą
• dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać zawarte w niej informacje i posługiwać się legendą mapy
• systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź
• pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy

BARDZO DOBRĄ jeżeli:
• opanował w wysokim stopniu materiał programowy
• projektuje doświadczenia i prezentuje je
• dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka
• przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie
• wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie
• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela,
• posługując się zdobytymi umiejętnościami
• systematycznie pracuje na lekcjach
• sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji
• wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych
• bierze udział w konkursach przyrodniczych
• formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie
• wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę

CELUJĄCĄ jeżeli :
• w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania
• samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze
• wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów
• odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania
• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji
• prezentuje swoje umiejętności na forum klasy
• potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji
• jest bardzo aktywny i autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się podczas zajęć lekcyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW:
KLASA 4
Uczeń:
• wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu,
• konstruuje własny plan dnia i tygodnia,
• stosuje w praktyce zasady zdrowego stylu życia,
• klasyfikuje składniki przyrody,
• posługuje się przyrządami optycznymi służącymi do obserwacji przyrody: lupą, mikroskopem, lornetką,
• określa kierunki geograficzne,
• odczytuje informacje z planu i mapy,
• posługuje się mapą w terenie,
• omawia zmiany stanu skupienia wody,
• dokonuje pomiaru składników pogody (temperatury powietrza, opadów, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i siły wiatru),
• omawia pozorną wędrówkę Słońca nad widnokręgiem,
• opisuje zmiany pogody i przyrody w poszczególnych porach roku,
• omawia zasady pielęgnacji roślin doniczkowych i zwierząt
• planuje, przeprowadza i dokumentuje obserwacje i doświadczenia przyrodnicze,
• omawia wybrane czynności życiowe organizmów,
• wskazuje zależności pokarmowe w przyrodzie,
• omawia budowę i funkcjonowanie układów: pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, ruchu, rozrodczego, oraz narządów zmysłów człowieka,
• omawia zasady higieny poznanych układów narządów,
• charakteryzuje okresy rozwojowe człowieka od noworodkowego do starości, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania,
• podaje przykłady chorób zakaźnych i pasożytniczych,
• omawia zasady postępowania w przypadku zarażenia się chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi,
• omawia zasady dbałości o ciało i ubranie,
• podaje przykłady sytuacji niebezpiecznych w domu i poza domem,
• omawia sposoby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
• wyjaśnia, dlaczego uzależnienia są niebezpieczne,
• omawia warunki życia w wodzie,
• omawia elementy budowy rzeki,
• podaje przykłady przystosowań organizmów do życia w wodzie,
• charakteryzuje strefy życia w jeziorze, morzu i oceanie,
• omawia znaczenie mórz i oceanów,
• rozpoznaje wybrane organizmy wodne (roślinne i zwierzęce),
• rozpoznaje wybrane rodzaje skał,
• omawia etapy powstawania gleby i rolę organizmów glebowych,
• wymienia czynniki warunkujące życie na lądzie,
• charakteryzuje las,
• omawia typy lasów występujących w Polsce,
• rozpoznaje wybrane gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych,
• rozpoznaje wybrane gatunki zwierząt lądowych żyjących w lesie, na łące, na polu i w sadzie,
• omawia warunki życia na łące,
• omawia warunki życia na polu i w sadzie.

SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
KLASA V

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:
• Wiadomości:
- uczeń zna i rozumie zależności występujące w przyrodzie
- charakteryzuje poziomy życia
- wskazuje i ocenia zmiany w środowisku pod wpływem działalności człowieka
- zna podstawowe pojęcia biologiczne
- opisuje budowę i czynności życiowe organizmów żywych
- zna zasady zdrowego stylu życia
• Umiejętności:
- rozumie podstawowe pojęcia biologiczne
- orientuje się na mapie i w terenie
- obserwuje i opisuje środowisko przyrodnicze i zjawiska w nim zachodzące
- wykonuje proste doświadczenia i interpretuje ich wyniki
- samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji
- przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy
• Postawy:
- postawy proekologiczne i prozdrowotne
- odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska
- zaangażowania podczas pracy lekcyjnej
- aktywnego udziału w konkursach przyrodniczych

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

• Prace pisemne: sprawdziany – waga 3 i kartkówki - waga 2
• Odpowiedzi ustne – waga 2
• Prace domowe- waga 1 lub 2
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń – waga 2
• Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji - waga 3
• Praca w grupach - waga 2
• Prace długoterminowe – albumy, zielniki, plakaty, gazetki itp.- waga 3
• Aktywność w czasie lekcji – waga 2,
• Działalność pozalekcyjna – konkursy, kółka, organizacje proekologiczne, udział w akcjach ekologicznych itp.- waga 3

ZASADY OCENIANIA
• Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
• Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
• Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
• Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
• W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem.
• Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
- 100% punktów i punkty dodatkowe – ocena celująca
- 100% – 91% – ocena bardzo dobra
- 90% – 75% – ocena dobra
- 74% – 51% – ocena dostateczna
- 50% – 34% – ocena dopuszczająca
- 33% – 0% – ocena niedostateczna
• Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).
• Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego) oraz brak pracy domowej otrzymuje „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 3 zgromadzone „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie.
• Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.
• Ocenę z bieżących tematów (do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, nie podlegają poprawie.
• Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.
• Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem.
Mogą to być:
- dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem),
- prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu,
- pomoc koleżeńska,
- ścisła współpraca z rodzicami.

OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Jest to ocena wynikająca ze średniej ważonej ocen cząstkowych.
Oceny semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali:
- celujący - 6
- bardzo dobry – 5
- dobry – 4
- dostateczny – 3
- dopuszczający – 2
- niedostateczny – 1

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
Uczeń otrzymuje ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności
• nie opanował minimum programowego
• wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem
• swoją postawą uniemożliwia pracę innym
• nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:
• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody
• posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska naturalnego
• opanował materiał programowy w stopniu elementarnym
• przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się przyrody
• rozumie prosty tekst źródłowy
• jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu

DOSTATECZNĄ jeżeli:
• opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym
• zna podstawowe pojęcia przyrodnicze
• rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego
• posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej
• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz opisuje je
• potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji przyrodniczej
• potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy
• pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania

DOBRĄ jeżeli:
• posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach
• właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody
• korzysta z różnych źródeł informacji
• dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka
• proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
• ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym
• dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą
• dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać zawarte w niej informacje i posługiwać się legendą mapy
• systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź
• pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy

BARDZO DOBRĄ jeżeli:
• opanował w wysokim stopniu materiał programowy
• projektuje doświadczenia i prezentuje je
• dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka
• przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie
• wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie
• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela,
• posługując się zdobytymi umiejętnościami
• systematycznie pracuje na lekcjach
• sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji
• wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych
• bierze udział w konkursach przyrodniczych
• formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie
• wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę

CELUJĄCĄ jeżeli :
• w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania
• samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze
• wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów
• odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania
• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji
• prezentuje swoje umiejętności na forum klasy
• potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji
• jest bardzo aktywny i autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się podczas zajęć lekcyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW:
KLASA 5
Uczeń:
• posługuje się skalą liniową do obliczania odległości rzeczywistych i na mapie,
• wskazuje na mapie różne formy terenu,
• opisuje wypukłe i wklęsłe formy terenu,
• wymienia główne niziny, wyżyny i góry Polski,
• wskazuje na mapie wody powierzchniowe Polski,
• omawia podział administracyjny Polski,
• charakteryzuje położenie Polski w Europie,
• wymienia nazwy krajów europejskich,
• omawia formy ochrony przyrody w Polsce,
• wymienia czynniki zagrażające przyrodzie,
• omawia warunki życia w Morzu Bałtyckim,
• opisuje pogodę nadmorską,
• charakteryzuje warunki geograficzne i przyrodnicze pobrzeży bałtyckich,
• opisuje krajobraz pojezierny Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego,
• omawia cechy charakterystyczne krajobrazu nizinnego pasa Nizin Środkowopolskich,
• wskazuje na mapie Polski parki narodowe,
• podaje nazwy kilku objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt występujących w omawianych parkach narodowych,
• omawia cechy krajobrazu wielkomiejskiego na przykładzie Warszawy,
• wymienia główne zabytki Warszawy, Gdańska i Krakowa,
• charakteryzuje krajobrazy Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jako wyżyny wapiennej,
• charakteryzuje krajobraz rolniczy na przykładzie Wyżyny Lubelskiej,
• charakteryzuje krajobraz przemysłowy na przykładzie Wyżyny Śląskiej,
• wymienia charakterystyczne cechy każdej z poznanych wyżyn,
• omawia cechy krajobrazu górskiego,
• charakteryzuje pogodę tatrzańską,
• opisuje piętra roślinne Tatr,
• omawia budowę mchów i paprotników i ich przystosowania do środowiska,
• wymienia nazwy kilku gatunków mchów i paprotników,
• omawia budowę zewnętrzną roślin nasiennych,
• wskazuje przystosowania budowy poszczególnych organów roślinnych do pełnionych funkcji,
• wymienia warunki niezbędne do kiełkowania nasion,
• omawia budowę zewnętrzną grzybów,
• podaje przykłady różnorodności budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe, pleśnie, kapeluszowe),
• rozpoznaje grzyby jadalne, trujące i pasożytnicze,
• wyjaśnia pojęcie „drobina”,
• porównuje ułożenie drobin w ciałach stałych, cieczach i gazach,
• wyjaśnia związek budowy ciał stałych, cieczy i gazów z ich właściwościami,
• omawia, popierając przykładami, zjawisko rozszerzalności cieplnej ciał.

SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY
KLASA VI

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE:
• Wiadomości:
- uczeń zna i rozumie zależności występujące w przyrodzie
- charakteryzuje poziomy życia
- wskazuje i ocenia zmiany w środowisku pod wpływem działalności człowieka
- zna podstawowe pojęcia biologiczne
- opisuje budowę i czynności życiowe organizmów żywych
- zna zasady zdrowego stylu życia
• Umiejętności:
- rozumie podstawowe pojęcia biologiczne
- orientuje się na mapie i w terenie
- obserwuje i opisuje środowisko przyrodnicze i zjawiska w nim zachodzące
- wykonuje proste doświadczenia i interpretuje ich wyniki
- samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji
- przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy
• Postawy:
- postawy proekologiczne i prozdrowotne
- odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska
- zaangażowania podczas pracy lekcyjnej
- aktywnego udziału w konkursach przyrodniczych

FORMY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE:

• Prace pisemne: sprawdziany – waga 3 i kartkówki - waga 2
• Odpowiedzi ustne – waga 2
• Prace domowe- waga 1 lub 2
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń – waga 2
• Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji - waga 3
• Praca w grupach - waga 2
• Prace długoterminowe – albumy, zielniki, plakaty, gazetki itp.- waga 3
• Aktywność w czasie lekcji – waga 2,
• Działalność pozalekcyjna – konkursy, kółka, organizacje proekologiczne, udział w akcjach ekologicznych itp.- waga 3

ZASADY OCENIANIA
• Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
• Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
• Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
• Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
• Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą może ją poprawiać (ocenę niedostateczną poprawia obowiązkowo) w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
• W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem.
• Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
- 100% punktów i punkty dodatkowe – ocena celująca
- 100% – 91% – ocena bardzo dobra
- 90% – 75% – ocena dobra
- 74% – 51% – ocena dostateczna
- 50% – 34% – ocena dopuszczająca
- 33% – 0% – ocena niedostateczna
• Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów).
• Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego) oraz brak pracy domowej otrzymuje „ -”, trzy „-” skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
• Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 3 zgromadzone „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie.
• Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.
• Ocenę z bieżących tematów (do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych. Kartkówki nie muszą być zapowiadane, nie podlegają poprawie.
• Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego.
• Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem.
Mogą to być:
- dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem),
- prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu,
- pomoc koleżeńska,
- ścisła współpraca z rodzicami.

OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Jest to ocena wynikająca ze średniej ważonej ocen cząstkowych.
Oceny semestralne i końcowe ustala się w stopniach według skali:
- celujący - 6
- bardzo dobry – 5
- dobry – 4
- dostateczny – 3
- dopuszczający – 2
- niedostateczny – 1

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ
Uczeń otrzymuje ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności
• nie opanował minimum programowego
• wykazuje wyraźny brak zainteresowania przedmiotem
• swoją postawą uniemożliwia pracę innym
• nie wykonuje zadań postawionych przez nauczyciela lub realizowanych przez grupę

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:
• rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody
• posiada, przejawiający się w codziennym życiu, pozytywny stosunek do środowiska naturalnego
• opanował materiał programowy w stopniu elementarnym
• przy pomocy nauczyciela lub kolegów potrafi wykonać proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wymaganych w procesie uczenia się przyrody
• rozumie prosty tekst źródłowy
• jest biernym uczestnikiem zajęć, ale nie przeszkadza w ich prowadzeniu

DOSTATECZNĄ jeżeli:
• opanował wiadomości i umiejętności w stopniu podstawowym
• zna podstawowe pojęcia przyrodnicze
• rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego
• posługuje się mapą jako źródłem wiedzy przyrodniczej
• obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz opisuje je
• potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji przyrodniczej
• potrafi wykonać proste zadania pisemne oparte na podręczniku lub innych źródłach wiedzy
• pracuje niesystematycznie, niechętnie wykonuje powierzone zadania

DOBRĄ jeżeli:
• posiada niewielkie luki w wiadomościach i umiejętnościach rozwijanych na lekcjach
• właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody
• korzysta z różnych źródeł informacji
• dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka
• proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
• ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym
• dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody, posługując się terminologią przyrodniczą
• dobrze posługuje się mapą geograficzną – potrafi odczytać zawarte w niej informacje i posługiwać się legendą mapy
• systematycznie i efektywnie pracuje na lekcjach, potrafi sformułować dłuższą wypowiedź
• pomaga innym, nigdy nie przeszkadza w pracy

BARDZO DOBRĄ jeżeli:
• opanował w wysokim stopniu materiał programowy
• projektuje doświadczenia i prezentuje je
• dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka
• przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie
• wyjaśnia i rozwiązuje naturalne procesy w przyrodzie
• samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela,
• posługując się zdobytymi umiejętnościami
• systematycznie pracuje na lekcjach
• sprawnie korzysta z dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji
• wykorzystuje wiedzę z przedmiotów pokrewnych
• bierze udział w konkursach przyrodniczych
• formułuje dłuższe wypowiedzi zawierające własne sądy i opinie
• wykazuje się aktywną postawą w klasie, poproszony nigdy nie odmawia wykonania dodatkowych zadań, aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu zadań realizowanych przez grupę, często wykazuje własną inicjatywę

CELUJĄCĄ jeżeli :
• w pełni opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania
• samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania przyrodnicze
• wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązania konkretnych problemów
• odnosi sukcesy w konkursach , w których wymagana jest wiedza przyrodnicza wykraczająca poza program nauczania
• samodzielnie sięga do różnych źródeł informacji
• prezentuje swoje umiejętności na forum klasy
• potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji
• jest bardzo aktywny i autentycznie zainteresowany tym, co dzieje się podczas zajęć lekcyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW:
KLASA 6
Uczeń:
• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego,
• opisuje kształt i rozmiary Ziemi,
• określa położenie dowolnego punktu na kuli ziemskiej względem równika i południka zerowego,
• opisuje właściwości i zastosowanie magnesów,
• opisuje oddziaływania magnetyczne w przyrodzie,
• omawia następstwa ruchu obrotowego i obiegowego Ziemi,
• wskazuje na mapie świata poszczególne kontynenty i oceany,
• opisuje wielkie wyprawy geograficzne Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana,
• podaje przykłady substancji prostych i złożonych,
• charakteryzuje rodzaje mieszanin,
• sporządza mieszaniny jednorodne i niejednorodne,
• omawia sposoby rozdzielania mieszanin jednorodnych i niejednorodnych,
• opisuje właściwości roztworów wodnych,
• wymienia czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji,
• omawia udział tlenu w wybranych przemianach chemicznych,
• omawia przystosowania do środowiska i budowę zewnętrzną wybranych przedstawicieli bezkręgowców,
• charakteryzuje przystosowania do środowiska przedstawicieli ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków,
• odczytuje z diagramów klimatycznych informacje dotyczące temperatury i ilości opadów w poszczególnych strefach klimatycznych i poszczególnych miesiącach,
• oblicza średnią temperaturę i średnie ilości opadów,
• wskazuje na mapie świata poszczególne strefy krajobrazowe,
• omawia strefy: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, krajów alpejskich,
• omawia przystosowania wybranych organizmów do życia w strefach: wilgotnych lasów równikowych, sawann, pustyń, lasów liściastych, stepów, północnych lasów iglastych, tundry, pustyń lodowych, krajów alpejskich,
• rozpoznaje wybrane organizmy roślinne i zwierzęce występujące w omawianych strefach,
• omawia rolę w przyrodzie sił tarcia, oporu powietrza i wody,
• podaje przykłady działania sił tarcia, oporu powietrza i wody oraz sposoby ich zmniejszania lub zwiększania,
• opisuje różne rodzaje ruchu,
• wykonuje obliczenia dotyczące prędkości, drogi i czasu,
• charakteryzuje zjawiska świetlne: prostoliniowe rozchodzenie się światła, odbicie światła, wymienia źródła dźwięków,
• porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięku w różnych ośrodkach,
• podaje przykłady zjawisk elektrycznych występujących w przyrodzie,
• rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego,
• omawia etapy powstawania życia na Ziemi,
• wymienia przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
• podaje przykłady globalnych zagrożeń dla środowiska,
• wymienia formy współpracy międzynarodowej mającej na celu ochronę przyrody.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.