X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32583
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego. Sposób realizacji: Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia). Termin: VIII-IX. 2016r. Oczekiwane efekty: Znajomość prawa oświatowego oraz przepisów regulujących prace nauczyciela. Postępowanie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

2. Zadania: Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
a) Sposób realizacji: Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. Termin: VIII. 2016r. Oczekiwane efekty: Wniosek o rozpoczęcie stażu.
b) Sposób realizacji: Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Termin: IX. 2016. Oczekiwane efekty: Plan rozwoju zawodowego.
c) Sposób realizacji: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Dokumentacja.
d) Sposób realizacji: Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Termin: V. 2019. Oczekiwane efekty: Sprawozdanie z realizacji planu.

3. Zadanie: Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
a) Sposób realizacji: Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy). Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zaświadczenia.
b) Sposób realizacji: Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zaświadczenia.
c) Sposób realizacji: Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.
d) Sposób realizacji: Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Materiały, pomoce.

4. Zadanie: Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
a) Sposób realizacji: Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Dziennik zajęć.
b) Sposób realizacji: Realizowanie i modyfikowanie planu 3- letniego. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Karty obserwacji dzieci.
c) Sposób realizacji: Prowadzenie kart obserwacji dzieci. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Karty obserwacji dzieci.
d) Sposób realizacji: Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków oraz gotowości szkolnej. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Diagnoza 5-latków.SGS

5. Zadanie: Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
a) Sposób realizacji: Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, metody aktywizujące itp. Termin: Rok 2018. Oczekiwane efekty: Scenariusze zajęć
b) Sposób realizacji: Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
c) Sposób realizacji: Uczestniczenie w konkursach pozaprzedszkolnych. Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zaświadczenia, dyplomy.

6. Zadanie: Wykonywanie czynności dodatkowych
a) Sposób realizacji: Prowadzenie galerii zdjęć dla rodziców. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zdjęcia.
b) Sposób realizacji: Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.
c) Sposób realizacji: Organizacja zajęć prowadzonych metodą W. Sherborne dla dzieci i rodziców. Termin: rok 2018. Oczekiwane efekty: Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.

7. Zadanie: Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. Sposób realizacji: Współpraca z rodzicami. Pedagogizacja rodziców. Konsultacje indywidualne z rodzicami. Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń. Zajęcia otwarte dla rodziców w ramach akcji ,,Mamo, tato popatrz jak pracuje”. Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji. Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zeszyt przeprowadzonych rozmów. Scenariusze zajęć. Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

8. Zadanie: Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Sposób realizacji: Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, poczta, gabinet dentystyczny itp. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą. Współpraca z logopedą, psychologiem. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Adnotacje w dzienniku, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Zadanie: Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela i w życiu zawodowym Sposób realizacji: Opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć hospitowanych. Opracowanie prezentacji multimedialnej na podsumowanie realizacji programów edukacyjnych. Wykorzystanie Internetu do publikacji artykułów i scenariuszy. Wykorzystywanie Internetu do komunikacji, wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, kontaktowania się z nauczycielami na portalach edukacyjnych. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym. Opracowywanie i drukowanie dyplomów, ogłoszeń i zaproszeń na przedszkolne uroczystości. Samokształcenie poprzez studiowanie różnorodnych stron internetowych wzbogacających wiedze pedagogiczną, wiedzę z zakresu prawa oświatowego. Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Pomoce. Dokumenty, scenariusze.

2. Zadanie: Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
a) Sposób realizacji: Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Pomoce, płyty.
b) Sposób realizacji: Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zdjęcia.

3. Zadanie: Współpraca w prowadzeniu galerii internetowej przedszkola. Sposób realizacji: Aktualizowanie galerii internetowej przedszkola. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


1. Zadanie: Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”. Sposób realizacji: Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Termin: I semestr roku szkolnego 2016/2017. Oczekiwane efekty:. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.


2. Zadanie: Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. Sposób realizacji: Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości. Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej. Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty:. Publikacja w Internecie. Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.


§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Zadanie: Kształtowanie umiejętności projektowania własnych działań.
a) Sposób realizacji: Opracowanie i wdrożenie programów z zakresu zajęć z plastyki sensorycznej mającej na celu:
• uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
• wspieranie samodzielności,
• czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
• doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
• elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
• poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
• współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
• pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości.
Termin: Rok 2016/2017. Oczekiwane efekty:. Scenariusze, zdjęcia.
b) Sposób realizacji: Opracowanie i wdrożenie programów z zakresu zajęć z edukacji muzycznej - „MUZYKA ŹRÓDŁEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA” mającej na celu:
• zapobieganie wadom postawy ,
• kształtowanie świadomego ruchu, ćwiczenie orientacji w przestrzeni oraz szybkiej reakcji na określone polecenia,
• oddziaływanie dodatnie na prace płuc, serca i układ nerwowy,
• oddziaływanie terapeutyczne, uspokajające.

Termin: Rok 2018/2019 Oczekiwane efekty:. Scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zadanie: Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
a) Sposób realizacji: Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: scenariusze zajęć.
b) Sposób realizacji: Obserwacja dzieci na tle grupy. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty:. Obserwacje.
c) Sposób realizacji: Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami. Termin: Okres stażu.
d) Sposób realizacji: Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty:. Scenariusze zajęć.


2. Zadanie: Praca z dziećmi z trudnościami. Sposób realizacji: Indywidualna praca z dzieckiem. Termin: Okres stażu wg potrzeb. Oczekiwane efekty:. Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Zadanie: Praca z dzieckiem zdolnym. Sposób realizacji: Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. Termin: Okres stażu wg potrzeb. Oczekiwane efekty:. Dyplomy, podziękowania.
4. Zadanie: Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.
a) Sposób realizacji: Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową żywnością) i autokarowych (np. do muzeum, filharmonii, opery, teatru). Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty:. Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
b) Sposób realizacji: Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty:. Zdjęcia.
5. Zadanie: Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
a) Sposób realizacji: Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola. Termin: Na bieżąco.
b) Sposób realizacji: Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Zadanie: Udział w różnych akcjach i zbiórkach. Sposób realizacji: Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, ,,Górze grosza”, „Pomóżmy czworonogom”, „Cała Polska czyta dzieciom.” Udział w zbiórkach: baterii i nakrętek. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Potwierdzenia.
2. Zadanie: Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Sposób realizacji: nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie dyrektora
3. Zadanie: Współpraca z nauczycielami. Sposób realizacji: Pełnienie roli opiekuna stażu(prowadzenie zajęć dla stażysty, pomoc w przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez stażystę). Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie dyrektora
4. Zadanie: Współpraca z przedszkolnym pedagogiem i logopedą. Sposób realizacji: Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą. Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie współpracy.
5. Zadanie: Współpraca z ,,Caritas”. Sposób realizacji: Organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych, wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie współpracy.
6. Zadanie: Współpraca z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Sposób realizacji: Organizacja zbiorki suchej karmy dla podopiecznych schroniska. Termin: Rok 2018/2019. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie.

§ 8 ust. 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Zadanie: Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. Sposób realizacji: Podjęcie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą lub kursu doskonalącego w celu poszerzenia swoich kwalifikacji lub uzyskania nowych. Udział w warsztatach, kursach metodycznych, szkoleniach, konferencjach, forach. Udział w WDN z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Świadectwa , certyfikaty, zaświadczenia.
2. Zadanie: Podejmowanie działań dotyczących tematyki plastyki sensorycznej oraz muzycznej.
a) Sposób realizacji: Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu: -plastyki sensorycznej, -muzycznej. Termin: 2016/2017 (plastyka sensoryczna), 2018/2019 (muzyczne). Oczekiwane efekty: Poszerzenie zakresu wiedzy wychowanków, scenariusze zajęć, zdjęcia.
b) Sposób realizacji: Przekazanie zdobytych umiejętności oraz wiedzy nauczycielom stażystom w ramach WDN. Termin: 2018/2019. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie dyrektora.
3. Zadanie: Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.
a) Sposób realizacji: Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
b) Sposób realizacji: Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery. Zapoznanie 3-latków z przedszkolem – dzień adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych. Termin: Wg potrzeb. Oczekiwane efekty: Zdjęcia. Lista obecności

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.


1. Zadanie: Opis i analiza trudnych przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. Sposób realizacji: Identyfikacja problemu. Geneza i dynamika zjawiska. Znaczenie problemu. Prognoza. Propozycje rozwiązania. Wdrażanie oddziaływań. Efekty oddziaływań. Termin: Okres stażu. Oczekiwane efekty: Opis przypadków.* Niniejszy plan ma charakter otwarty, a wszelkie jego modyfikacje mogą być nanoszone w trakcie trwania stażu poprzez załączanie aneksów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.