X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32522
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski koła języka angielskiego

Autorski Program
Koła z Języka Angielskiego
dla uczniów klas IV – VI
ENGLISH MASTER

Autor: mgr Joanna Duszczak mianowany nauczyciel języka angielskiego

Spis treści

Charakterystyka programu 1
Cele programu 2
Cele ogólne 3
Cele szczegółowe 3
Warunki realizacji programu 4
Odbiorca programu 4
Czas realizacji programu 5
Metody pracy 5
Formy pracy 5
Techniki nauczania 5
Pomoce dydaktyczne 6
Treści nauczania 6
Tematyka zajęć dla klasy IV 6
Tematyka zajęć dla klasy V 10
Tematyka zajęć dla klasy VI 12
Ocena osiągnięć ucznia 14
Ewaluacja programu 15
Załącznik1 16
Załącznik 2 17
Załącznik 3 18
Bibliografia 19

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Nauka języka angielskiego w edukacji dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Znajomość angielskiego pozwoli im w przyszłości na umiejętne korzystanie ze światowego przepływu informacji. Język angielski jest najczęściej używanym środkiem komunikacji w europejskim obszarze kulturowym i dlatego ważne jest, aby młode pokolenie uczyło się języka chętnie i efektywnie. Ucząc języka angielskiego warto przybliżyć uczniom kulturę, historię i obyczaje krajów, w których język angielski jest językiem urzędowym. Duży nacisk należy zatem położyć na tworzenie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez częste zachwalanie uczniów zauważając ich postępy oraz wzbudzanie w nich entuzjazmu do nauki.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów opracowałam program kółka języka angielskiego pt. „English Master”. Jest on przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas IV –VI określanych mianem zdolnych. Uczeń zdolny to taki, który nie ma problemów z opanowaniem podstawy programowej i wykazuje chęć rozwijania i doskonalenia swoich zdolności i umiejętności dotyczących znajomości języka angielskiego w sytuacjach codziennych oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program zakłada przede wszystkim poszerzenie wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych z zakresu zagadnień leksykalnych, gramatycznych i kulturowych z uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych uczniów biorąc pod uwagę przede wszystkim ich potrzeby i zainteresowania. Uczęszczanie uczniów zdolnych na tego typu zajęcia daje im zatem możliwość rozwijania swoich zainteresowań, oraz rozwijania swoich umiejętności swobodnego wypowiadania się, pisania czytania i rozumienia ze słuchu w języku angielskim. Program ten to również szansa na należyte przygotowanie się do konkursów wewnętrznych jak i zewnętrznych z języka angielskiego. Uczestniczenie w zajęciach koła „English Master” umożliwi uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, poznanie innej kultury i problemów nurtujących świat, nauczy tolerancji i wzbogaci ogólną wiedzę o świecie.

2. CELE PROGRAMU

2.1 Cele ogólne:

Głównym celem koła „English Master” jest pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów, przygotowywanie się do udziału w różnorodnych konkursach z języka angielskiego jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

2.2 Cele szczegółowe:

- dalszy rozwój wymagań ogólnych i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów;
- wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie
informacji w materiałach źródłowych;
- uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych (odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do ich rozwiązania);
- wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień;
- utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi;
- poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
(patronowie, symbole, flagi, itp.);
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów
anglojęzycznych;
- doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz zachęcanie do szerszego zastosowania języka angielskiego przez wykonywanie zespołowych projektów
- reprezentowanie szkoły w konkursach.

3. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych.

3.1 Odbiorcy programu

W zajęciach mogą brać udział uczniowie zdolni, dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej, które chcą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.

3.2 Czas realizacji programu

Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.

3.3 Metody pracy:

- metoda komunikatywna czyli poprzez włączanie ucznia do uczestnictwa w naturalnych rozmowach w języku obcym, używając naturalnych zdań w naturalnym tempie i sytuacjach,
- gramatyczno-tłumaczeniową mającą na celu takie opanowanie systemu gramatycznego i słownictwa w języku angielskim, które umożliwia samodzielne czytanie i rozumienie tekstów oraz polegającą na czytaniu i tłumaczeniu tekstów z języka angielskiego na język ojczysty, objaśnienie i analizowanie form gramatycznych,
- metoda audiolingwalna ma na celu opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Opiera się na naśladowaniu nauczyciela i zapamiętywaniu zwrotów,
- metoda zadaniowa (task-based teaching) - polega na tym, że zajęcia prowadzone są wokół jednego tematu. Taka organizacja zajęć pomaga w rozszerzeniu słownictwa na dany temat i zrobieniu odpowiednich ćwiczeń,
- metoda audiowizualna wykorzystuje dźwięk (nagranie) w połączeniu z ilustracją,
- metody aktywizujące np. burza mózgów, gry i zabawy językowe, odgrywanie ról, scenek, drama, metoda projektu, metody oglądowe: pokaz, demonstracja, pomoce wizualne itp.

3.4 Formy pracy:

- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca całą klasą

3.5 Techniki nauczania:

- pytania i odpowiedzi
- dyskusja
- dialog
- notatka
- projekt
- film
- piosenka

3.6 Pomoce dydaktyczne:

- radiomagnetofon z odtwarzaczem CD
- płyty DVD
- komputer
- materiały uzyskane z Internetu
- słowniki
- karty obrazkowe
- karty ze słownictwem
- tablica interaktywana
- gry edukacyjne
- pozycje książkowe: "Evolution plus 1 – teacher’s resource file”, “Switch into English - teacher’s resource file and DVD”, “Voices 2 - teacher’s resource file”, “Culture Cards – wyd. Pearson”, “ New Adventres Starter, 1, 2 – Video activities and Student’s book”, Round-up English Grammar Practice; Virginia Evans, English Explorer 1; David A. Hill, Elemetary Vocabulary practice Book in English Peter Viney.

4. TREŚCI PROGRAMOWE:
4.1 TEMATYKA ZAJĘĆ DLA KLASY IV
SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE MATERIAŁY I ZADANIA
CZŁOWIEK i DOM

-rzeczowniki i przymiotniki związane z życiem codziennym

Czasownik „to be”

Czasownik „have got”

Przymiotniki dzierżawcze

There is/ there are Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
- powitania, pozdrowienia, pożegnania
- przedstawianie siebie i innych osób

- pytanie o posiadanie przedmiotów

- określanie stanu posiadania


- określanie miejsca
- opisywanie pomieszczeń w domu- uzyskiwanie informacji i udzielanie odpowiedzi Evolution plus Teacher’s resource file wyd. Macmillan – karty obrazowe, fiszki do słownictwa
- rzeczowniki i przymiotniki związane z życiem codziennym; gra planszowa na podstawie której uczniowie ćwiczą nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu - powitania, pozdrowienia, pożegnania
- przedstawianie siebie i innych osób
Round-up English
Grammar Practice; Virginia Evans wyd. Longman – ćwiczenia ksero to be, have got,

New Adventures Starter; Ben Wetz wyd. Oxford “Our town” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału.

Ćwiczenia online na tablicy interaktywnej house and furniture:
http://www.agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html

Evolution plus Teacher’s resource file wyd. Macmillan – wyszukiwanie różnic na obrazku, ćwiczenie przyimków miejsca – uzupełnienie obrazka na różnice. Stworzenie kostki – przyimki miejsca

Voices 2 English Teacher’s resource file – ksero praca w parach zgadywanie nazw pokoi i mebli, znajdowanie różnicy

PROJEKT: „My dream house”(uczniowie mają za zadanie narysować swój wymarzony dom lub przynieść jego zdjęcia, a następnie go opisać)
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

- nazwy członków rodziny
- słownictwo zw. z wyglądem zwnętrznym
- kraje i narodowości - forma dzierżawcza
- liczba mnoga
- Present Simple
- forma gerund (ing)
- wyrażanie posiadania
-uzyskiwanie informacji i udzielanie odpowiedzi

- mówienie o swoim dniu

- rozwijanie umiejętności pisania – opisywanie osób i zwyczajów członków swojej rodziny


Switch into English Teacher’s resource file wyd. Macmillan – ksero uzupełnianie drzewa genealogicznego, ćwiczenia na Present Simple i formę dzierżawczą i liczbę mnogą

Voices 2 English Teacher’s resource file – ksero ćwiczenia - Present Simple i forma dzierżawczą (oraz czytanie i pisanie)


New Adventures Starter; Ben Wetz wyd. Oxford “A Day in our lives” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału.(Present Simple, forma gerund)

Evolution plus Teacher’s resource file wyd. Macmillan – karty pracy opisywanie osób „Who is it?”

PROJEKT: „My family scrapebook” (Uczniowie mają za zadanie wykonać album metodą kolażu przedstawiający ich rodzinę i przyjaciół. Mają napisać: kim dla nich są te osoby, skąd pochodzą, gdzie się znajdują na załączonym zdjęciu oraz napisać kilka zdań na temat ich wyglądu zewnętrznego)
ŻYWIENIE

- jedzenie i napoje
- czasownik „can” - zamawianie jedzenia
-wyrażanie próśb grzecznościowych Can I..? Round-up English
Grammar Practice; Virginia Evans wyd. Longman – ćwiczenia ksero

New Adventures 2; Ben Wetz – “Recipes” – przepisy słuchanie I uzupełnianie brakujących informacji

Evolution plus Teacher’s resource file wyd. Macmillan – karty pracy układanie zdań z rozsypani, karty pracy owoce i warzywa, karta pracy przeprowadzenie wywiadu z kolegami kółka na temat ulubionego/nie lubianego jedzenia, karta pracy – w restauracji praca w parach zamawiania potraw z karty dań

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy - “Planing a party” praca w parach

PROJEKT: “Our favourite food” (uczniowie mają za zadanie zadać pytania „What is your favourite meal/drink/fruiy?”, “Can you cook? What can you cook?”- trzem kolegom z klasy I zanotować ich odpowiedzi. Następnie uczniowie robią plakat opisujący kolegów, nie zapominając o rysunkach)
ŚWIAT PRZYRODY, ZAKUPY I USŁUGI

- nazwy zwierząt
- zwroty przydatne przy kupowaniu i zamawianiu - rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- some/any

- how much/how many

- tryb rozkazujący
- wyrażanie opinii
- wydawanie instrukcji
- pytania o ilość
- komunikowanie się w miejscach publicznych np. restauracji
- wyrażanie nakazów i zakazów
- określanie ilości różnych produktów Switch into English Teacher’s resource file wyd. Macmillan – ksero flashcards zwierzęta połączone z wyrażaniem opinii

English Explorer 1; David A. Hill wyd. Nowa Era “Happy Elephants” film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (słownictwo zw. z zwierzętami)

New Adventures 2; Ben Wetz wyd. Oxford “Summer holiday” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (some/any, much/many)

PRACA I SPORT

- Zawody
- Słownictwo związane ze sportem i czynnościami w wolnym czasie - Present Continuous
- pytania „wh” - prowadzenie rozmowy telefonicznej
- inicjowanie rozmowy
- sygnalizowanie niezrozumienia lub zmiany tempa mówienia
- prośby o powtórzenie
-wyrażanie opinii Voices 2 English Teacher’s resource file – ksero ćwiczenia - Present Continuous (oraz czytanie i pisanie)

New Adventures Starter; Ben Wetz wyd. Oxford “A big adventure” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (present continuous, some/any, how much/how many, tryb rozkazujący, can)

New Adventures 2 podręcznik; Ben Wetz – “Job advertisements” – oferty pracy czytanie ze zrozumieniem, wyrażanie opinii

Evolution plus Teacher’s resource file wyd. Macmillan – karty pracy z nawami i obrazkami sportów

Switch into English DVD activity book wyd. Macmillan - film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału zw. ze sportem

Elemetary Vocabulary practice Book in English; Peter Viney wyd. Oxford “Telephonig” i „Telephonig messages" praca w parach uzupełnianie konwersacji oraz tworzenie własnych dialogów i podgrywanie scenek

PROJEKT: „Every picture tells a story” (Uczniowie mają za zadanie przynieść na lekcje ciekawe zdjęcie i napisać kilka zabawnych zdań na jego temat. Następnie projektują plakat, na którym umieszczają zdjęcie i podpisy)
GREAT BRITAIN

1. Położenie geograficzne, klimat, ustrój polityczny
2. System edukacji Wielkiej Brytanii, przedmioty nauczane w szkole, zajęcia pozalekcyjne
3. Kuchnia brytyjska
4. Styl życia Brytyjczyków
5. Sport
6. Święta obchodzone w Anglii (Halloween, Christmas, Boxing dayEaster, Halloween, Bonfire Night)
7. Brytyjska muzyka popularna
8. Słynne postaci i ich dziedzinyĆwiczenia wykorzystane na tablicy interaktywnej:
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/activities.html

miejsca i zabytki:
filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
- literatura, np. „Cuda kontynentów” wyd. Publicat

New Adventures 1; Ben Wetz “The mystery of Stonehenge” – słuchanie I czytanie ze zrozumieniem

szkoła:
filmiki video online: http://www.visitbritain.tv/?cate=categories&fpagenum=0&keys=&supid=1#
New Adventures 1; Ben Wetz “ Schools in Britain” – słuchanie i czytanie ze zrozumieniem

jedzenie:
praca z Internetem http://www.woodlands junior.kent.sch.uk/customs/questions/food/index.htm

styl życia Brytyjczyków:
http://www.bbc.co.uk/videonation/
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/house.html

sport:
https://www.visitbritainshop.com/world/attractions/sports=c/#filter-area

Switch into English DVD activity book wyd. Macmillan - film DVD + karty pracy po obejrzeniu materiału „The Royal Family”, „Homes in Britain”

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “Culture Britain”, karta pracy “The history of TV in Britain” – praca w parach

Quizy z Wielkiej Brytanii
http://www.olimpus.edu.pl/jezyk-angielski-archiwum
New Adventures 1; Ben Wetz – „Around Britain”

PROJEKT: “Britain aroud the world” (uczeń wybiera jeden z przedtawionych na lekcji tematów i tworzy plakat uwzględniając ilustracje oraz krótkie hasła nawiązujące do wybranego tematu, a następnie prezentuje swoją prace przed grupą)


4.2 TEMATYKA ZAJĘĆ DLA KLASY V
SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE MATERIAŁY I ZADANIA
-kolejność przymiotników w zdaniu
-podstawowe czasowniki Present Simple vs. Present Continuous - opisywanie przedmiotów
- opis czynności zwyczajowych lub zachodzących w momencie mówienia Kolejność przymiotników w zdaniu – lekcja online
http://www.jezykangielski.org/vid8.html

Kolejność przymiotników w zdaniu – ćwiczenie online
http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-przymiotniki-kolejnosc-1-a.html#.V7hFKxKSPIU

New Adventures 2; Ben Wetz wyd. Oxford “Free time” (present simple vs. present continuous)

Present Simple vs. Present Continuous
New Adventures 1 podręcznik; Ben Wetz wyd. Oxford – ksero karta pracy słuchanie, czytanie i uzupełnianie czasów
Ćwiczenia online
http://www.english-4u.de/pres_prog_ex4.htm

PROJEKT: „Dress a star”(uczniowie mają za zadanie poszukać zdjęcia całej postaci swojej ulubionej gwiazdy, wyciąć je i przykleić na kartkę papieru. Następnie uczniowie rysują swoje ulubione ubrania i ubierają w nie swoją gwiazdę – wycinając i przyklejając na zdjęcie. Na końcu opisują nowy strój gwiazdy)
SZKOŁA, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA
-przedmioty szkolne
- transport,
- -czynności w wolnym czasie Past Simple -wyrażanie sugestii
- przepraszanie
- opis przeszłych zdarzeń

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “Past Simple” (oraz czytanie i pisanie)
Switch into English DVD activity book wyd. Macmillan - film DVD + karty pracy po obejrzeniu materiału „The school day”

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “Types of transport”

New Adventures Starter; Ben Wetz wyd. Oxford “Life Story” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (was/were, Past Simple)

PROJEKT: “A timeline” (uczniowie wykonują plakat przedstawiający ważne wydarzenie w ich życiu. Rysują oś czasową i zaznaczają na niej sześć dat ważnych wydarzeń. Następnie piszą, dlaczego są dla nich ważne i dołączają przedstawiające je rysunki)
ZAKUPY I USŁUGI, KULTURA

- nazwy sklepów
- pieniądze i zakupy
Stopniowanie przymiotników
-porównywanie osób, przedmiotów, miejsc, jedzenia Switch into English DVD activity book wyd. Macmillan - film DVD + karty pracy po obejrzeniu materiału „Shopping”

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy karta pracy w parach “A birthday present”

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “Comparative adjectives” (oraz czytanie i pisanie)

PROJEKT: “A tourist guide” ( uczniowie robią listę miejsc w Polsce wartych odwiedzenia. Szukają w Internecie informacji o wybranych przez siebie miejscach, dołączają zdjęcia i piszą krótki przewodnik po tych miejscach. Na końcu projektują plakat, na którym umieszczają przez siebie teksty i ilustracje)
ZDROWIE

- samopoczucie i choroby
- wyrażanie opinii Must/mustn’t
Have to - proszenie o pomoc, opisywanie uczuć
-wyrażanie opinii; odpowiedź na wiadomość np. Bad luck, congratulations, well done itp. At the doctor’s – słuchanie
https://elt.oup.com/student/headway/preint4/everydayenglish/hwy_preint_dialogue04?
cc=us&selLanguage=en
Po wysłuchaniu dialogu i ułożeniu go w odpowiedniej kolejności - uczniowie tworzą nowy dialog i prezentują go grupie

Samopoczucie i choroby ćwiczenia online:
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html

New Adventures 2; Ben Wetz wyd. Oxford “Sport” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (stopniowanie przymiotników, must)

Must vs have to ćwiczenia online
http://www.englishgrammarsecrets.com/musthaveto/menu.php

PROJEKT: „ Animals in danger” (uczniowie szukają informacji o zwierzęciu zagrożonym wyginięciem: jak wygląda, dlaczego jest zagrożone i jak można je chronić. Następnie wykonują plakat, na którym opisują to zwierzę. dołączają zdjęcia)
ŚWIAT PRZYRODY

- pogoda
- zjawiska naturalne -Present continuous przewidywanie przyszłości, plany i

-be going to - snucie planów na przyszłość
- wyrażanie zamiarów
-opisy przyszłych zdarzeń Switch into English DVD activity book wyd. Macmillan - film DVD + karty pracy po obejrzeniu materiału „Weather and the seasons”

Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “Natural phenomena”, “be going to” (oraz czytanie i pisanie)

New Adventures Starter; Ben Wetz wyd. Oxford “The natural world” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (must, stopniowanie przymiotników, be going to)

PROJEKT: „Our class trip” (uczniowie mają za zadanie podzielić się na 3-4 os. Grupy i zaplanować atrakcyjna wycieczkę klasową. Mają zastanowić się, gdzie pojadą, gdzie będą mieszkać i co będą robić każdego dnia. Ich zadaniem będzie zaprezentować pogram swojej wycieczki w formie broszurki reklamowej lub prezentacji multimedialnej. Na końcu klasa głosuje i decyduje, która propozycja wycieczki jest najbardziej atrakcyjna)

1.Great Britain - Regiony ich stolice oraz patroni i ich święta
2. Słynne miejsca i zabytki Walii (Cardiff)
3. Słynne miejsca i zabytki Anglii (Stonhenge and Avebury)
4. Słynne miejsca i zabytki Szkocji (Loch Ness)
5. Słynne miejsca i zabytki Irlandii Północnej(The Giant’s Causeway) filmiki video online
https://www.visitbritain.com/gb/en#http://projectbritain.com/
quiz
http://www.olimpus.edu.pl/attachments/Sesja20wiosenna_A4_2009.pdf

Culture Cards wyd. Pearson
Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “Culture Scotland”,” Culture England”, “Culture Nothern Ireland”)

PROJEKT: “Places worth visiting in UK”( uczeń tworzy przewodnik multimedialny po regionach Wielkiej Brytanii uwzględniając słynne miejsca i zabytki)

4.3 TEMATYKA ZAJĘĆ DLA KLASY VI
SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE MATERIAŁY I ZADANIA
- rzeczy w plecaku
- podróżowanie samolotem
- kupowanie biletu Past Continuous - wyrażanie próśb
Evolution plus Teacher’s resource file wyd. Macmillan – karty pracy – przedmioty w plecaku; praca w parach

Elementary Vocabulary practice Book in English; Peter Viney wyd. Oxford “Reservations” i „Paying", „On a plane”, „Airport check-in” praca w parach uzupełnianie konwersacji oraz tworzenie własnych dialogów i odgrywanie scenek

Voices 2 English Teacher’s resource file – ksero ćwiczenia na present continuous (oraz czytanie i pisanie)
- wygląd zewnętrzny
- jedzenie i gotowanie
-Will/won’t;
-might/might not
- Czasownik modalny should
- Someone/anyone/no one
Should/must/ have to - wyrażanie zgody i odmowy
- udzielanie rad Wygląd zewnętrzny – gry online
http://www.agendaweb.org/vocabulary/describing-people-personality.html

Switch into English DVD activity book wyd. Macmillan - film DVD + karty pracy po obejrzeniu materiału „ Packed lunch”
Will/won’t – ćwiczenia online
http://www.agendaweb.org/verbs/future-will.html
Voices 2 English Teacher’s resource file – ksero ćwiczenia na will/won’t (w tym czytanie i pisanie)

might/might not – ćwiczenia online
http://www.agendaweb.org/verbs/modals-may-might-exercises.html

Someone/anyone/no one – ćwiczenia online
https://www.usingenglish.com/quizzes/70.html

PROJEKT: „Welcome to my kitchen” (uczniowie w grupach3-4 os. Zastanawiają się nad łatwą do przyrządzenia potrawą . Piszą w języku angielskim przepis na wybraną potrawę oraz przygotowują prezentację multimedialną lub plakat. Na lekcji przedstawiają przepis na potrawę i omawiają prezentacje lub plakaty na forum klasy)
- zawody zw. z mediami
- gatunki filmów i programów telewizyjnych - present perfect
- present perfect vs. past simple - zapraszanie
- wyrażanie upodobań
- rozmowa w parach na temat programów telewizyjnych Voices 2 English Teacher’s resource file karta pracy “TV programmes”

New Adventures 2; Ben Wetz wyd. Oxford “Sport” “Summer holiday” – film DVD + karta pracy po obejrzeniu materiału (stopniowanie przymiotników, should/must, prezent perfect)

Voices 2 English Teacher’s resource file – ksero ćwiczenia na present perfect (w tym czytanie i pisanie)

Round-up English
Grammar Practice; Virginia Evans wyd. Longman – ćwiczenia ksero – present perfect vs. past simple (w tym ćwiczenia ustne)

PROJEKT: Uczeń wybiera ciekawe miejsce na piknik z przyjaciółmi. Wykonuje zaproszenie, pisze tekst i dołącza rysunki. Na zakończenie projektu wybierają najlepsze zaproszenie i organizują piknik)
Przygotowywanie uczniów do konkursów z języka angielskiego
http://www.ko.poznan.pl/?page=testy_konkursow_interdyscyplinarnych_przedmiotowych
THE USA

1. Położenie geograficzne, klimat, ustrój polityczny, symbole Ameryki, stany
2. System edukacji w Stanach zjednoczonych, przedmioty nauczane w szkole, zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem różnic w Wielkiej Brytanii
3. Kuchnia amerykańska
4. Styl życia Amerykanów
5. Sport
6. Święta obchodzone w Stanach Zjednoczonych (Groundhog Day, Valentine's Day, Easter
Columbus Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas)
7. Amerykańska muzyka popularna
8. Słynne postaci i ich dziedziny
9. New York = Big Apple
Welcome to the USA informacje wstępne, quizy, mapy, praca z tekstem
http://naukabezgranic.pl/welcome-to-the-u-s-a/
http://www.usconsulate.org.hk/pas/kids/

gry i zabawy – praca na tablicy multimedialnej
http://www.signmeenglish.pl/dla-nauczycieli/lekcje-kulturowe/kraje-anglojezyczne/

Voices 1; Małgorzata Wojtniuk wyd. Macillan filmy DVD oraz karty pracy: „ Multicultural New York”, “Day out in New York”, “History of NYC”

PROJEKT: “Getting around NYC” – (uczeń wybiera jeden z okręgów Nowego Yorku i przygotowuje o nim prezentację multimedialną)
Przygotowanie przez uczniów przedstawienia na Boże Narodzenie pt.”The Christmas Story” dla klas VI


5. OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Program koła języka angielskiego „English Master” w głównej mirze zakłada usprawnienie i rozwijanie kluczowych umiejętności językowych, poszerzanie słownictwa oraz wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych. Uczeń zatem powinien opanować następujące umiejętności:
a) w zakresie mówienia: - poprawnie wypowiada się, wymawiając odpowiednio wyrazy i zwroty - potrafi przedstawić się, udziela podstawowych informacji na swój temat, swojej
rodziny, przyjaciół, itp. – potrafi opisać ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności - wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia - umie przeprowadzić krótki, prosty i zrozumiały dialog sytuacyjny, np. u lekarza, w sklepie, potrafi również wskazać drogę - potrafi opowiedzieć o wydarzeniach życia codziennego,
b) w zakresie pisania: - potrafi prawidłowo zapisać wyrażenia i słowa - na podstawie określonego schematu potrafi sformułować zdania o sobie
i innych - potrafi zredagować krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne typu
wiadomość, e-mail, opis według schematu i wzoru
c) w zakresie czytania ze zrozumieniem: - określa główną myśl tekstu lub poszczególnych jego części - potrafi odnaleźć w tekście określone informacje - rozumie ogólny sens czytanego tekstu - rozpoznaje proste wypowiedzi pisemne w postaci listów, broszur, ogłoszeń i napisów informacyjnych, znajdujących się w jego otoczeniu
d) w zakresie słuchania: - reaguje na polecenia i pytania - potrafi określić intencję nadawcy / autora tekstu - potrafi wyszukiwać w tekście określonych informacji - na podstawie wysłuchanego fragmentu tekstu potrafi wykonać zadania typu:
wielokrotny wybór, prawda / fałsz, uporządkowanie zdań we właściwej
kolejności, itp. – potrafi rozpoznać ze słuchu proste, krótkie i typowe wypowiedzi (np. komunikaty, rozmowy, instrukcje)
e) w zakresie wiedzy o krajach anglojęzycznych: - zna stolice krajów anglojęzycznych i potrafi określić ich położenie geograficzne - zna charakterystyczne elementy i symbole oraz tradycje związane ze świętami.

6. EWALUACJA PROGRAMU

Założeniem ewaluacji jest usprawnienie podjętych działań oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. W przeprowadzeniu ewaluacji pomocne będą widoczne dokonania edukacyjne, tj. osiągnięcia, sukcesy, porażki na lekcjach, konkursach językowych lub przedstawieniach, analiza postępów uczniów na podstawie przeprowadzonych ankiet, wypełnienie przez ucznia arkusza samooceny oraz rozmowy z uczestnikami kółka. Wypełnienie Arkuszy w tym również arkusza samooceny nauczyciela oraz sugestie i wnioski płynące ze sporządzonego sprawozdania pozwolą dostosowywać program do potrzeb użytkowników.

Załącznik 1 Arkusz samooceny nauczyciela

Zadanie Bardzo dobrze Dobrze Wymaga poprawy
1. Formułuję jasne cele dla poszczególnych etapów lekcji.
2. Przedstawiam cele lekcji uczniom.
3. Dostosowuję proces nauczania do potrzeb uczniów.
4. Jasno formułuję instrukcje i upewniam się, że uczniowie je rozumieją.
5. Trafnie wyjaśniam nowe zagadnienia.
6. Właściwie dobieram materiały i ćwiczenia do celu lekcji.
7. Wprowadzam różnorodne ćwiczenia.
8. Wykorzystuję technologię informatyczno-komunikacyjną na lekcji.
9. Sprawnie organizuję różne formy pracy na lekcji.
10. Tworzę możliwość naturalnej komunikacji językowej.
11. Zachęcam każdego ucznia do udziału w zajęciach.
12. Nie dominuję na lekcjach.
13. Właściwie poprawiam błędy popełnione przez uczniów.
14. Dokonuję oceny umiejętności językowych uczniów na bieżąco.
15. Obiektywnie oceniam pracę uczniów.
16. Wskazuję uczniom, nad czym muszą pracować.
17. Rozwijam kompetencje społeczne ucznia i jego autonomię.
18. Zaczynam i kończę lekcje punktualnie.
Tworzę pozytywną atmosferę w klasie.
Dbam o dyscyplinę na lekcjach.

Załącznik 2 Ankieta diagnostyczna dla ucznia klasy IV-VI


Klasa: Rok szkolny:

1. Czy do tej pory uczenie się języka angielskiego było dla Ciebie:
bardzo łatwe raczej łatwe raczej trudne bardzo trudne
2. Czy lubisz wykonywać te zadania na lekcji języka angielskiego?
Słuchanie historyjki
Tak Nie wiem Nie
śpiewanie piosenki
Tak Nie wiem Nie
czytanie na głos
Tak Nie wiem Nie
czytanie po cichu
Tak Nie wiem Nie
wykonywanie poleceń, które nauczyciel wypowiada po angielsku
Tak Nie wiem Nie
wykonywanie ćwiczeń z nowymi słówkami
Tak Nie wiem Nie
odgrywanie scenek
Tak Nie wiem Nie

3. W jaki sposób lubisz pracować na lekcji?
• Sam
• W parze
• W grupie
• Przy tablicy

4. Czym się interesujesz? Co lubisz robić w wolnym czasie?

........................................
5. Jakiej rady udzielisz nauczycielowi, aby mógł przygotować ciekawe lekcje?

........................................

Dziękuję!

Załącznik 3 Arkusz samooceny ucznia

Jak sobie radzisz?

Bardzo Dobrze Czasami Sprawia mi Potrzebuję
dobrze mam kłopot to trudność pomocy


Odpowiadam na pytania związane ze słuchanym
tekstem.
Odpowiadam na pytania związane
z przeczytanym tekstem.
Prowadzę prostą rozmowę dotyczącą
codziennych czynności.
Wypowiadam kilka zdań o sobie i o najbliższym mi otoczeniu

Piszę proste zdania.
Piszę krótki email.
Pamiętam nowe wyrazy.
Rozumiem materiał gramatyczny.
Stosuję poznane zagadnienia gramatyczne
w zdaniach.
Korzystam ze słownika.
Wykonuję zadania domowe.
Jestem aktywny na lekcjach.
Współpracuję w grupie.
Wykonuję dodatkowe zadania (plakaty,
przedstawienia teatralne, projekty szkolne
i międzyszkolne, konkursy itp.).
Największą trudność sprawia mi ........................................

BIBLIOGRAFIA:
- H. Komorowska, Konstrukcja, realizacja i ewaluacja programu nauczania. Warszawa IBE
- B. Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Warszawa, PWN
- B. Niemierko, Między oceną a dydaktyką. Warszawa, WsiP
- M. Szczepańska, Program autorski - jak go napisać?. Słupsk, IMAGE
- A.Lewicka i J. Przewięźlikowska Arkusz samooceny nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.