X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3252
Przesłano:

Plan pracy szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa

PLAN PRACY
Szkolnego Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Skrzyszowie

1) Plan opracowany w związku z wprowadzeniem uchwałą nr 186/2006 Rady Ministrów rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach: „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.
2) Cele programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”:
•Zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
•Poprawa skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec uczniów będących sprawcami przemocy rówieśniczej.
•Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w środowisku nauczania i wychowania, zwiększenie dostępności i skuteczności udzielanej pomocy.
•Ograniczenie skali występowania innych zjawisk patologicznych (narkomania, alkoholizm).
•Korekta aktualnych rozwiązań legislacyjnych i społecznych tworzących warunki dla działalności profilaktycznej i wychowawczej szkół i placówek.

Obszar zadaniowy I:

Integrowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole
1. Integrowanie działań nauczycieli, uczniów, rodziców w zakresie bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem w tym z policją, psychologiem.
1.1. Identyfikacja przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa w szkole
1.2. Przedstawienie zadań szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.
1.3. Zidentyfikowanie wszystkich podmiotów do współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole
2. Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki, programach wychowawczych.
2.1. Opracowanie Programu profilaktycznego dla szkoły
2.2. Przygotowanie materiałów informacyjnych o celach i działaniach przyjętych w szkolnych programach.
2.3. Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły pod kątem zapisów dot. bezpieczeństwa.
2.4. Aktualizacja ww. dokumentów dot. bezpieczeństwa:
- Regulamin Wycieczek,
- Regulamin Dyskotek,
- Regulamin Sali Gimnastycznej,
- inne.
2.5. Bieżące informowanie dyrekcji na temat poprawy bezpieczeństwa w szkole.
3. Planowanie, wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia oraz procedur postępowania w pojawiających się problemach wychowawczych.
3.1. Zbieranie opinii w sprawie problemów dot. Bezpieczeństwa w szkole oraz problemów wychowawczych:
- Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców
- Przeprowadzenie rozmów wśród nauczycieli
- Zorganizowanie dyskusji grupowych w ramach posiedzenia rady pedagogicznej
- Dyskusje na godzinach wychowawczych
3.2. Wypracowanie harmonogramu dyżurów uczniów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole
3.3. Wypracowanie przez szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa wstępnych wersji procedur zachowań nauczycieli i dyrekcji w sytuacjach zagrożenia i problemów wychowawczych:
3.4. Prezentacja i omówienie przygotowanych procedur z pozostałymi nauczycielami
3.5. Prowadzenie monitoringu (przypominanie i stosowanie) wypracowanych procedur i harmonogramów (w czasie wywiadówek, posiedzeń RP, godzin wychowawczych)
3.6. Doskonalenie wstępnych wersji procedur i harmonogramów działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.

Obszar zadaniowy II:

Dzielenie się wiedzą na temat możliwych sposobów poprawy bezpieczeństwa w szkole
1. Pomoc nauczycielom przy nawiązywaniu
współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych.
1.1. Udostępnianie list partnerów lokalnych
1.2. Udostępnianie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz harmonogramu dyżurów na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole.
1.3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji (policja, straż pożarna, kurator ds. małoletnich, psycholog) cały rok szkolny
2. Dzielenie się wiedzą o mechanizmach zachowań uczniów. Promowanie w szkole problematyki bezpieczeństwa.
2.1. Udostępnianie materiałów informacyjnych i literatury.
2.2. Upowszechnianie informacji o opracowaniach dot. Problemów bezpieczeństwa oraz problemów wychowawczych.
2.3. Szkolenia dla rodziców podczas wywiadówek
3. Dokumentowanie działań
3.1. Bieżące gromadzenie dokumentacji.
3.2. Roczne sprawozdanie z pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.