X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32507
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
ZADANIA
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
FORMY REALIZACJI
Analiza dokumentacji szkolnej m.in. Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, regulaminów oraz procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
TERMIN
Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI
Notatki
ZADANIA
2. Udział w różnych formach pracy szkoły.
FORMY REALIZACJI FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem.
W okresie trwania stażu
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, notatki
ZADANIA
3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
FORMY REALIZACJI
Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu akcji charytatywnych.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, notatki
ZADANIA
4. Współpraca z rodzicami.
FORMY REALIZACJI
Współpraca z rodzicami podczas organizowania uroczystości,
Udział w spotkaniach z rodzicami oraz konsultacjach indywidualnych.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia

§ 7 ust. 1 pkt. 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

ZADANIA
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
FORMY REALIZACJI
Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły.
W okresie trwania stażu
Notatki
ZADANIA
2. Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI
Udział w kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, konferencjach szkoleniowych, e konferencjach, kursach internetowych, wykładach i warsztatach metodycznych.
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia,certyfikaty,
ZADANIA
3. Samodoskonalenie.
FORMY REALIZACJI
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych; wymiana doświadczeń.
W okresie trwania stażu
Notatki
ZADANIA
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI
Tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, czasopism itp.
W okresie trwania stażu
Zbiór materiałów dydaktycznych

§ 7 ust. 1 pkt. 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty

ZADANIA
1. Analiza prawa oświatowego w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
FORMY REALIZACJI
Analiza dokumentów ( Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego). Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
ZADANIA
1. Współpraca z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu;
Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego;
Opracowanie harmonogramu współpracy;
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
Omawianie przeprowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia i ewaluacji własnych oraz obserwowanych zajęć;
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Wrzesień 2016 r.
Zgodnie z kontraktem

Kontrakt, Plan Rozwoju Zawodowego, konspekty, arkusz obserwacji, notatki
ZADANIA
2. Doskonalenie zawodowe.
FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
- szkoleniowych Radach Pedagogicznych;
- warsztatach metodycznych;
- kursach;
- konferencjach;
- e-konferencjach;
- spotkaniach;
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
Tworzenie własnego warsztatu pracy, pomocy dydaktycznych;
Samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia, notatki, pomoce dydaktyczne, spis literatury
ZADANIA
3. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej świetlicy.
FORMY REALIZACJI
Opracowanie wraz z innymi nauczycielami świetlicy rocznego planu pracy świetlicy, uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasoby oraz potrzeby uczniów. Dostosowywanie własnych działań do bieżących potrzeb.
Wrzesień każdego roku w trakcie trwania stażu
Roczny plan pracy świetlicy
ZADANIA
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
FORMY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnych z tematami zawartymi w planie pracy świetlicy.
Organizacja konkursów, imprez i uroczystości wynikających z planu pracy świetlicy na dany rok szkolny.
Organizowanie akcji o charakterze charytatywnym.
Organizacja i uczestnictwo w różnych formach upowszechniania kultury.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Współpraca z nauczycielami edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcami świetlicy, pedagogiem szkolnym, logopedą.
W okresie trwania stażu
Potwierdzenia, notatki
ZADANIA
5. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
FORMY REALIZACJI
Samodzielne przygotowywanie środków i pomocy dydaktycznych (np. plansze, rekwizyty, karty pracy).
Sporządzanie i gromadzenie scenariuszy zajęć.
W okresie trwania stażu
Pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
ZADANIA
6. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniami. FORMY REALIZACJI
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym.
Publikacja scenariuszy lekcji, uroczystości świetlicowych.
W okresie trwania stażu
Zaświadczenia
ZADANIA
7. Prowadzenia dokumentacji szkolnej.
FORMY REALIZACJI
Prawidłowe prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych.
Udział w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej
W okresie trwania stażu
Dziennik zajęć świetlicowych
Potwierdzenia,notatki
ZADANIA
8. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
FORMY REALIZACJI
Kompletowanie, opracowanie, porządkowanie materiałów.
Autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego (autorefleksja, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).
Przygotowanie sprawozdania.
W okresie trwania stażu oraz po zakończeniu stażu
Teczka z dokumentacją potwierdzające realizację zadań
Sprawozdanie

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
ZADANIA
1.
Poznanie możliwości uczniów.
FORMY REALIZACJI
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, uczniami i rodzicami; obserwacja ucznia w kontaktach z rówieśnikami.
Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadania domowego).
Wspieranie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego (przygotowanie uczniów do konkursów, przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów).
TERMIN
W okresie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI
Notatki
ZADANIA
2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci. FORMY REALIZACJI
Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów.
Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych o charakterze rodzinnym.
W czasie trwania stażu
Notatki
ZADANIA
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
FORMY REALIZACJI
Podejmowanie współpracy z instytucjami kulturalnymi, m.in. z Biblioteką Miejską, Centrum Kultury w Ropczycach.
Organizowanie wyjść do miejsc użyteczności publicznej (np. kwiaciarni, zakładu fryzjerskiego itp.).
Organizowanie/współorganizowanie rajdów po najbliższej okolicy.
Udział w akcjach charytatywnych.
Udział w zbiórce makulatury.
W czasie trwania stażu
Notatki, zdjęcia
ZADANIA
4. Organizacja imprez i uroczystości świetlicowych.
FORMY REALIZACJI
Sporządzenie scenariuszy, przygotowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości świetlicowych.
W czasie trwania stażu
Scenariusze imprez i uroczystości, zdjęcia
ZADANIA
5. Uczestnictwo dzieci w konkursach.
FORMY REALIZACJI
Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w świetlicy oraz przez inne placówki.
W czasie trwania stażu
Zaświadczenia
ZADANIA
6. Promocja placówki.
FORMY REALIZACJI
Udział w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne oraz w konkursach ogólnopolskich.
Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej szkoły.
Wystawa prac plastycznych wychowanków świetlicy.
W czasie trwania stażu
Zaświadczenia, zdjęcia
ZADANIA
7. Podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na zajęciach. FORMY REALIZACJI
Pogadanki na temat:
- agresji,
- ochrony środowiska,
- stosunku do osób niepełnosprawnych,
- właściwego odżywiania,
- objawów i zapobiegania chorobom,
- wykluczenia.
W czasie trwania stażu
Notatki

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA
1. Wykorzystanie zasad i technik skutecznego komunikowania się oraz technologii informacyjnej w swojej pracy pedagogicznej.
FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie na zajęciach świetlicowych multimedialnych programów edukacyjnych.
Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych.
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych druków okazjonalnych (zaproszeń, dyplomów, podziękowań) oraz dokumentacji pracy nauczyciela.
Opracowywanie materiałów (scenariusze, dekoracje) potrzebnych do prowadzenia imprez wewnętrznych.
Opracowanie dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.
Posługiwanie się e-dziennikiem.
TERMIN
W czasie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI
Notatki, pomoce
ZADANIA
2. Wykorzystanie Internetu.
FORMY REALIZACJI
Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych.
Uczestniczenie w e-konferencjach edukacyjnych.
Opublikowanie na stronach WWW. Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć oraz imprez świetlicowych.
Publikowanie artykułów, zdjęć z życia świetlicy na stronie internetowej szkoły.
W czasie trwania stażu
Zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA
1. Uzupełnienie i aktualizacja wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
FORMY REALIZACJI
Udział w kursach i warsztatach.
Samokształcenie poprzez studiowanie literatury fachowej.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.
TERMIN
W czasie trwania stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenia udziału, spis literatury, notatki
ZADANIA
2. Umiejętne rozwiązywanie napotykanych trudności wychowawczych w pracy z uczniami przebywających w świetlicy.
FORMY REALIZACJI
Integrowanie grupy, zapobieganie agresji, rozwiązywanie konfliktów poprzez wprowadzanie metod aktywizujących.
Prowadzenie zajęć wychowawczych.
Indywidualne rozmowy z uczniami.
Pomoc uczniom w kształtowaniu charakteru poprzez stosowanie różnych ciekawych form w pracy wychowawczej z uczniami:
• rajdy,
• wycieczki/wyjścia,
• imprezy świetlicowe,
W czasie trwania stażu
Notatki, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA
1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego oraz przepisów dotyczących systemu oświaty.
FORMY REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Udział w konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych o systemie oświaty.
TERMIN
wrzesień 2016 r.
DOWODY REALIZACJI
Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego
ZADANIA
2. Poznanie i analiza wybranych dokumentów prawa oświatowego.
FORMY REALIZACJI
Gromadzenie i analizowanie przepisów dotyczących prawa oświatowego - prasa oświatowa, Internet.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
W czasie trwania stażu
Notatki
ZADANIA
3. Pogłębianie znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
FORMY REALIZACJI
Analiza dokumentacji :
- Statutu szkoły,
- regulaminów placówki,
- śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach Oświaty w sprawie ramowych Statutów
W czasie trwania stażu
Notatki

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty. Został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013r.


Zatwierdzam do realizacji:

data i podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.