X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32487
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Imię i Nazwisko: Agnieszka Malanowska-Orłowska Stanowisko: Nauczyciel przedszkola
Nazwa placówki: Miejskie Przedszkole Nr 33 w Płocku
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 rok
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2017 rok
Opiekun stażu: mgr Bożena Klikczyńska
Dyrektor przedszkola: mgr Anna Żaglewska

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości.
3. Konsultacje z Dyrektorem Przedszkola w zakresie sfery rozwoju zawodowego.
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
5. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
6. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
7. Doskonalenie własnego warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
8. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
9. Organizowanie i planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.
10. Ocena skuteczności działań dydaktyczno – wychowawczych.


2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
2. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi.
3. Współpraca z placówkami kulturalnymi.
4. Podejmowanie działań uwzględniających współczesne problemy społeczne.


3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej.
2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy indywidualnej z dziećmi.
3. Uzyskiwanie informacji i pomocy dydaktycznych z Internetu.


4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Gromadzenie literatury z psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, psychologicznej.
3. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej.
4. Poszerzanie wiadomości i umiejętności o wybrane zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi.
5. Uczestniczenie w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.


5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Przypomnienie przepisów dotyczących systemu oświaty.
2. Przypomnienie przepisów dotyczących realizacji zadań przedszkola.
3. Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 191)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 Marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
(§7 ust. 2 pkt 1)


ZADANIA
1. Współpraca z opiekunem stażu.
2. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
3. Zdobywanie wiedzy poprzez udział w radach WDN.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznym doskonaleniu.
5. Samodzielne zgłębianie wiedzy.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
7. Prowadzenie dokumentacji.

FORMA REALIZACJI
Ad. 1.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.
- Pomoc w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Ad. 2.
- Gromadzenie dokumentów dotyczących Planu Rozwoju Zawodowego.
- Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
- Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Ad. 3.
- Uczestnictwo w szkoleniach Rad Pedagogicznych.
- Samodzielne przygotowywanie referatów warsztatów.

Ad. 4.
- Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności.
- Udział w: szkoleniach, warsztatach, kursach, spotkaniach i konferencjach.

Ad. 5.
Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej:
- Kwaśniewska M., Żaba-Żabińska W. „Nasze Przedszkole” program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci,
- Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”,
- Frątczakowie E. i J. „Kącik przyrody w wychowaniu przedszkolnym”,
- Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. „Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli”.

Ad. 6.
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

Ad. 7.
- Wpisy w dzienniku zajęć.
- Miesięczne plany pracy.
- Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
- Arkusze obserwacji dzieci.
- Diagnozowanie rozwoju dzieci.

TERMIN REALIZACJI
Ad. 1.
Wrzesień 2014
Według ustaleń.

Ad. 2.
Przez cały okres stażu.
Maj 2017

Ad. 3.
Przez cały okres stażu.

Ad. 4.
Przez cały okres stażu.

Ad. 5.
Przez cały okres stażu.

Ad. 6.
Przez cały okres stażu.

Ad. 7.
Przez cały okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Ad. 1.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Kontrakt.
- Harmonogram współpracy.
- Poprawne opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Notatki własne.
- Scenariusze zajęć, karty pracy.

Ad. 2.
- Zaświadczenia, programy, scenariusze zajęć i prowadzonych uroczystości.
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną.

Ad. 3.
- Udział w posiedzeniach Rad w ramach WDN.

Ad. 4.
- Zaświadczenia z ukończonych szkoleń, kursów.

Ad. 5.
- Recenzje przeczytanych książek.
- Dzienniczek lektur.

Ad. 6.
- Materiały, konspekty zajęć i uroczystości.

Ad. 7.
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

SPODZIEWANE EFEKTY
Ad. 1.
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego,
- poznanie zasad wzajemnej współpracy,
- poprawnie sformułowany Plan Rozwoju Zawodowego.

Ad. 2.
- Udokumentowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
- Sprawozdanie.
- Egzamin końcowy.

Ad. 3.
- Dzielenie się z innymi nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach,
- Zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych.

Ad. 4.
- Pogłębianie wiedzy pedagogicznej,
- Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności pracy z dziećmi.

Ad. 5.
- Zdobywanie nowych doświadczeń i pomysłów,
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Ad. 6.
- Zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Ad. 7.
- Sporządzenie dokumentacji przedszkola,- sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§7 ust. 2 pkt 2)


ZADANIA
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
3. Udział w realizacji programów profilaktycznych.
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
5. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych.
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
7. Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.

FORMA REALIZACJI
Ad. 1.
- Obserwacja.
- Zebrania z rodzicami.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb.
- Przeprowadzenie ankiet.

Ad. 2.
- Obserwacja.
- Rozmowy rodzicami i dziećmi.
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
- Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.
- Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: do parku, apteki, sklepu, na pocztę itp.

Ad. 3.
- Sprzątanie świata.
- Cała polska czyta dzieciom.
- Akademia Aquafresh.

Ad. 4.
- Nawiązanie współpracy.
- Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną oraz Policja.

Ad. 5.
- Opracowywanie scenariuszy uroczystości i materiałów do dekoracji.
- Praca z dziećmi.

Ad. 6.
- Studiowanie literatury i czasopism.
- Udział w warsztatach i szkoleniach.
- Korzystanie z wiadomości zawartych na portalach edukacyjnych.

Ad. 7.
- Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.

TERMIN REALIZACJI
Ad. 1.
Przez cały okres stażu.

Ad. 2.
Przez cały okres stażu.

Ad. 3.
Przez cały okres stażu.

Ad. 4.
Przez cały okres stażu.

Ad. 5.
Przez cały okres stażu.

Ad. 6.
Przez cały okres stażu.

Ad. 7.
Przez cały okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Ad. 1.
- Notatki.
- Protokoły spotkań.
- Listy obecności.
- Ankiety.

Ad. 2.
- Notatki.
- Adnotacje w dzienniku zajęć.
- Scenariusze uroczystości.
- Zdjęcia.

Ad. 3.
- Zaświadczenia
- Notatki
- Zdjęcia

Ad. 4.
- Adnotacje w dzienniku zajęć.
- Plany współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- Zdjęcia.

Ad. 5.
- Scenariusze uroczystości.
- Dyplomy.
- Adnotacje w dzienniku zajęć.
- Zdjęcia.

Ad. 6.
- Spis literatury.
- Zaświadczenia.
- Notatki.

Ad. 7.
- Zaświadczenia
- Dyplomy
- Podziękowania
- Fotografie

SPODZIEWANE EFEKTY
Ad. 1.
- Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka,
- Ofiarowanie pomocy ze strony rodziców.

Ad. 2.
- Posiadanie wiedzy dotyczącej wszechstronnego rozwoju i zainteresowań każdego z wychowanków – indywidualne podejście.

Ad. 3.
- Zdobywanie nowych doświadczeń,
- Rozwinięcie zainteresowania programami profilaktycznymi.

Ad. 4.
- Nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

Ad. 5.
- Poszerzanie wiedzy o nowe doświadczenia,- wyznaczania sobie celów i ich realizacja.

Ad. 6.
- Zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń w pracy z dziećmi.

Ad. 7.
- Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§7 ust. 2 pkt 3)


ZADANIA
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
2. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
3.Publikacje w Internecie.

FORMA REALIZACJI
Ad. 1.
- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy.
Komputerowe opracowywanie:
- Scenariuszy i konspektów zajęć.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
- Przygotowanie informacji dla rodziców.
- Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.

Ad. 2.
- Wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów i prawa oświatowego na temat awansu zawodowego.
- Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, awans-zawodowy.org,portaloswiatowy.plwww.publikacje.edu.pl,www.edux.pl, i innych.
- Korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż.
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
- Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.

Ad. 3.
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie Planu Rozwoju Za-wodo¬wego na stronie.
- Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
- Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

TERMIN REALIZACJI
Ad. 1.
- Przez cały okres stażu.

Ad. 2.
- Wrzesień 2014.
- Przez cały okres stażu.

Ad. 3.
- Listopad 2014.
- Przez cały okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Ad. 1.
- Plany pracy.
- Karty pracy.
- Scenariusze zajęć.
- Wykaz stron internetowych.

Ad. 2.
- Spis wykorzystanych stron internetowych.
- Dokumentacja stażu.
- Płyta z zapisem elektronicznym.

Ad. 3.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Scenariusze zajęć.

SPODZIEWANE EFEKTY
Ad. 1.
- Poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów.

Ad. 2.
- Zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.

Ad. 3.
- Dzielenie się spostrzeżeniami z innymi nauczycielami,
- Wymiana doświadczeń.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§7 ust. 2 pkt 4).


ZADANIA
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

FORMA REALIZACJI
Ad. 1.
- Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Ad. 2.
- Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

Ad. 3.
- Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju dzieci oraz pojawiającymi się trudnościami.

TERMIN REALIZACJI
Ad. 1.
Przez cały okres stażu.

Ad. 2.
Przez cały okres stażu.

Ad. 3.
Przez cały okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Ad. 1.
- Zaświadczenia.
- Wykaz książek i czasopism.
- Spis stron internetowych.

Ad. 2.
- Wpisy w dzienniku.
- Wykaz literatury i stron internetowych dotyczących tego zagadnienia.

Ad. 3.
- Wykaz tematyki spotkań.

SPODZIEWANE EFEKTY
Ad. 1.
- Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.

Ad. 2.
- Zdobycie umiejętności weryfikacji problemów i ich bieżące rozwiązywanie.

Ad. 3.
- Pogłębianie wiedzy pedagogicznej.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(§7 ust. 2 pkt 5)

ZADANIA
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.

FORMA REALIZACJI
Ad. 1.
- Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.

Ad. 2.
- Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów, regulaminów i programów.

Ad. 3.
- Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Ad. 4.
- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

TERMIN REALIZACJI
Ad. 1.
Przez cały okres stażu.

Ad. 2.
Przez cały okres stażu.

Ad. 3.
Przez cały okres stażu.

Ad. 4.
Przez cały okres stażu.

DOWODY REALIZACJI
Ad. 1.
- Wykaz aktów prawnych.

Ad. 2.
- Notatki.
- Wykaz dokumentów.

Ad. 3.
- Adnotacje w dziennikach zajęć.
- Karty wycieczek.

Ad. 4.
- Wykaz literatury.

SPODZIEWANE EFEKTY
Ad. 1.
- Poznanie przepisów prawa oświatowego.

Ad. 2.
- Sumienne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

Ad. 3.
- Organizowanie wyjść i wycieczek zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Ad. 4.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej w celu lepszego poznania i diagnozowania problemów dziecka w określonym wieku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.