X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32349
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO

MGR BEATY FIGURSKIEJ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W KOŁBASKOWIE
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2016r.


Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Karta Nauczyciela- Dz. U. z dnia 13 czerwca 2013r., poz. 675


PODPIS NAUCZYCIELA PODPIS DYREKTORAKOŁBASKOWO, 13.09.2013r.


§8 ust 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania
Forma realizacji
Sposób dokumentowania
Termin
(Tabela - dop red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego
IX.2013
okres stażu

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań
Teczka stażu zawodowego
okres stażu

3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Udział w konferencjach i warsztatach
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Wykorzystanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego
Dokumentacja posiedzeń Rady Pedagogicznej, potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia, potwierdzenia udziału

Scenariusze zajęć, potwierdzenia

Scenariusze zajęć
Opis efektów wdrażanych rozwiązań

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

4.
Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności
Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej
Recenzje literatury, bibliografia, notatki
okres stażu

5.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu
Praca w zespole ewaluacji wewnętrznej - opracowywanie harmonogramu oraz raportu z ewaluacji

Opracowanie ankiet dla rodziców i nauczycieli, ich analiza i podsumowanie
Protokoły, opracowane dokumenty, potwierdzenie dyrektora

Zbiór ankiet z podsumowującą ankietą

okres stażu

okres stażu

6.
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
Udział w imprezach ogólnoprzedszkolnych
Organizowanie zebrań z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami
Włączenie rodziców do udziału w akcji „Czytające przedszkole”
Zorganizowanie warsztatów dla rodziców w ramach realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”
Organizowanie zajęć otwartych
Włączanie rodziców w organizację uroczystości
Organizowanie wycieczek
Potwierdzenia dyrektora
Scenariusze imprez
Opis i analiza działań
Protokoły zebrań z rodzicami
Notatki ze spotkań z rodzicami
Scenariusze zajęć otwartych
okres stażu

7.
Wspieranie dzieci ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
Prowadzenie zajęć wyrównujących i korygujących wszechstronny rozwój dziecka oraz wzbogacających umiejętności dzieci
Karty obserwacji dziecka
Plany zajęć korygujących i wspierających wszechstronny rozwój dziecka
wg potrzeb przez cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

1.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Śledzenie aktualności na portalach internetowych

Korzystanie z zasobów stron internetowych dla nauczycieli
Scenariusze zajęć
okres stażu

2.
Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy
Opracowanie różnych dokumentów, planów przedszkolnych, programów wynikowych z wykorzystaniem technologii komputerowej

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Wykorzystanie poczty elektronicznej jako narzędzia do kontaktu z rodzicami
Przykładowe pomoce, plany, narzędzia badawcze, dyplomy, prezentacje, itp.
okres stażu

3.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej
Założenie konta na serwisie internetowym Chomikuj.pl w celu wymiany doświadczeń zawodowych

Publikowanie materiałów dydaktycznych na portalach dla nauczycieli
Potwierdzenie publikacji wystawione przez serwis internetowy
okres stażu

4.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Opracowanie wszystkich dokumentów i materiałów związanych z awansem zawodowym
Teczka awansu zawodowego
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i dośwaidczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć

1.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli macierzystego przedszkola

Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariszy imprez i uroczystości przedszkolnych, itp.

Przewodniczący zespołu samokształceniowego
Scenariusze, potwierdzenie dyrektora

Opracowane materiały

Protokoły spotkań zespołu
Potwierdzenie dyrektora
okres stażu

okres stażu

2.
Własna publikacja w Internecie
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania materiałów edukacyjnych na portalu internetowym
Wydruk publikacji, zaświadczenie
okres stażu

3.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela odbywającego staż.
Dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora
okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie Programu wychowawczego przedszkola oraz programu wychowawczego dla poszczególnych grup wiekowych
Konsekwentne wdrażanie programu do realizacji
Zatwierdzony program
Potwierdzenie dyrektora
okres stażu

2.
Opracowanie planu działań wspierających i korygujących wszechstronny rozwój dziecka
Realizacja zamierzonych działań
Zatwierdzone plany
okres stażu wg potrzeb

3.
Opracowanie i przeprowadzenie projektu „Przyjaciel przyrody”
Realizacja zamierzonych działań, współpraca z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Kliniskach
Opracowany projekt, sprawozdanie
rok szkolny 2014/15


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.
Prowadzenie obserwacji dzieci, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Obserwacja dzieci
Rozmowy z dziećmi i rodzicami

Karty obserwacji, notatki z przeprowadzonych rozmów
okres stażu

2.
Uczestniczenie wraz
z dziećmi w różnych formach kultury
Nawiązanie współpracy
z Teatrem Lalek PLECIUGA oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie

Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, ogrodu dendrologicznego
Dokumentacja wycieczek, zdjęcia
okres stażu

3.
Promocja przedszkola
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości rodzinnych, kiermaszu świątecznego, konkursów, festynów rodzinnych, uroczystości w grupie przedszkolnej

Udział w konkursach organizowanych przez UG lub inne przedszkola na terenie gminy

Udział w konkursach ogólnopolskich „Kubusiowi przyjaciele natury”, Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aqufresh”
Scenariusze imprez
Zdjęcia
Dyplomy
okres stażu

4.
Wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania edukacyjnego w ramach zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - lider akcji „Czytające przedszkole” na teranie placówki

Realizacja międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
Potwierdzenie zgłoszenia placówki do programu „Czytające przedszkole”
Sprawozdanie
Potwierdzenie dyrektora
Zdjęcia

Zdjęcia
Zapis w dzienniku

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1.
Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kołbaskowie
Udział przedszkolaków w imprezach szkolnych, np. Dzień Nauczyciela, Szkolne Dni Teatru

Współpraca z pedagogiem szkolnym p. Elżbietą Knapik

Współpraca z biblioteką szkolną w ramach akcji „Czytające przedszkole” oraz celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych

Nawiązanie współpracy z wychowawcą klasy VI w ramach akcji „Czytające przedszkole”
Scenariusz imprezy
Zdjęcia

Notatki

Zdjęcia
Wystawa prac dzieci

Podziękowania dla czytających dzieci
Zdjęcia
okres stażu

2.
Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
Organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Granicznej

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej - komisją d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w Kołbaskowie
Potwierdzenie
Zdjęcia

Projekty edukacyjno - profilaktyczne
okres stażu

3.
Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Kliniskach
Organizacja spotkań w ramach projektu „Przyjaciel przyrody”
Potwierdzenie uczestnictwa
rok szkol.
2014/15

4.
Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym
w Tanowie
Udział w wigilijnym koncercie kolęd
Podziękowanie
Zdjęcia
okres stażu

5.
Nawiązanie współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie
Zebranie i przewiezienie do schroniska produktów niezbędnych zwierzętom
Podziękowanie
zdjęcia
okres stażu

6.
Współpraca z Domem Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Występy dla pensjonariuszy z okazji Dnia Babci i Dziadka
Podziękowanie
Zdjęcia
okres stażu


§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego i przypadku edukacyjnego
Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
okres stażu


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.