X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32339
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Aleksandra Kamusella – nauczyciel języka angielskiego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czas rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.

Czas zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r. )

§8, ust. 2, pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Poznanie procedury awansu zawodowego Dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r.)

Śledzenie ewentualnych zmian.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2013

IX 2013

IX 2013


V 2013 Zgromadzone materiały

Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowegoSprawozdanie z realizacji planu
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Aktywne uczestnictwo w radach pedagogicznych (posiedzeniach klasyfikacyjnych oraz szkoleniowych).

Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku.

Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
Lektura czasopism anglojęzycznych.
Opieka nad salą językową nr 21. okres stażu

Listy obecności

Certyfikaty, notatki, zaświadczenia itp.

Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy,
• PSO okres stażu
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca za Samorządem Uczniowskim Współorganizowanie uroczystości szkolnych okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

Działanie na rzecz zwiększenia aktywności uczniów oraz wspieranie ich w rozwoju
Organizowanie konkursów szkolnych, prowadzenie zajęć przygotowujących do Egzaminu Gimnazjalnego, stosowanie różnorodnych metod wzbogacających proces nauczania. okres stażu Opis w sprawozdaniu
Realizacja innowacji pedagogicznej „ W amerykańskim tempie, z nutką angielskiego egocentryzmu, w klimacie nieco celtyckim, czyli jak kultura, historia i tradycje krajów anglojęzycznych wpływają na komunikacje językową”. Realizacją dodatkowych zajęć z języka angielskiego
okres stażu Tematy w dziennikach lekcyjnych.
Opis z realizacji innowacji.

§8, ust. 2, pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjno-komunikacyjnej Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej
w pracy własnej i z uczniami.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego.
okres stażu Dokumentacja efektów pracy
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej

Przygotowanie narzędzi badawczych do określenia poziomu efektywności nauczania Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników.
Wykorzystywanie sprzętu komputerowego do opracowywania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Opracowanie, przeprowadzenie i analiza testu kompetencji językowej w klasie I i III
okres stażu Zgromadzone materiały


Zapisy tematów
w dziennikach lekcyjnych


dokumentacja IX 2013/VI 2016

§ 8 ust.2, pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, uroczystości szkolnych
Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół.
Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych. Okres stażu Konspekty, potwierdzenie dyrektora szkoły

Scenariusze, karty pracy


Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji języka angielskiego. Okres stażu Potwierdzenie publikacji
Praca na rzecz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Ukończenie form doskonalenia zawodowego, udział w zebraniach zespołu przedmiotowego, dzielenie się doświadczeniami. Okres stażu Zaświadczenia
§ 8 ust.2, pkt.4, lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Organizacja zajęć pozalekcyjnych Opracowanie programu i prowadzenie zajęć Koła Języka Angielskiego Okres stażu
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych


§ 8 ust.2, pkt.4, lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Organizacja konkursu ogólnoszkolnego Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych dotyczących krajów anglojęzycznych oraz języka angielskiego. Okres stażu Protokół z konkursu
Współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców Regularny kontakt z rodzicami
Okres stażu
Dokumentacja efektów pracy
Przygotowanie gazetki tematycznej Przygotowanie gazetki, opracowanie tekstów i szaty graficznej. Okres stażu
Podnoszenie własnych umiejętności zawodowych i wykorzystanie zdobytej wiedzy w poszerzaniu zakresu działań szkoły
Udział w różnorodnych formach doskonalenia, współpraca z pedagogiem, Strażą Miejską, Policją.
Okres stażu
Opis w sprawozdaniu

Współpraca ze studentami anglojęzycznymi w ramach projektu edukacyjnego ENTER YOUR FUTURE. Powadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń. I 2014r Opis w sprawozdaniu, potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust.2, pkt.4, lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Współpraca z pedagogiem szkolnym Regularny kontakt z pedagogiem szkolnym, diagnoza zachowań ucznia, wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych Okres stażu Opis w sprawozdaniu

Współpraca z rodzicami uczniów Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania. Okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

Współpraca ze Strażą Miejską
Organizacja spotkań na temat uzależnień, odpowiedzialności cywilnej, przestępczości nieletnich. Okres stażu Sprawozdanie

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.
Okres stażu Zaświadczenia
Integracja środowiska uczniowskiego i lokalnego Pomoc przy organizacji Festynu Rodzinnego, Dni Otwartych. Okres stażu
Zaświadczenia

§ 8 ust.2, pkt.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTACJA
Diagnoza i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.
Opracowanie metod pracy i oddziaływań wychowawczych. Okres stażu Opis przypadków

Plan rozwoju zawodowego jest dokumentem otwartym i dopuszcza się wprowadzenie ewentualnych zmian w zależności od potrzeb uczniów i nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.