X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32329
Przesłano:

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasie III

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH
w klasie 3
Autorka: mgr Anna Kwarciany
Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej czy społeczno – przyrodniczej dla uczniów klasy trzeciej. Program powstał po przeprowadzonej wstępnej diagnozie pedagogicznej wiadomości i umiejętności uczniów przeprowadzonej we wrześniu. Celowość realizacji programu wynika także z diagnozy potrzeb opartych na obserwacji uczniów podczas pracy na lekcji, a także z opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Na zajęcia przewidziano jedną godzinę tygodniowo. Nauczyciel ustalił terminy spotkań, zawarł kontrakt, przedstawił rodzicom cele i sposoby realizacji programu. Zgromadził potrzebne materiały, pomoce dydaktyczne, założył dziennik zajęć. Ponadto opracował zadania także do ćwiczeń w domu.

CELE OGÓLNE:

1) Wyrównanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach, przezwyciężanie trudności czy niepowodzeń szkolnych, powtarzanie, utrwalanie wiadomości, wdrażanie do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami,
2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb (indywidualizacja pracy dziecka)
3) Pomoc w zdobywaniu pewności siebie, wiary w osiągnięcie sukcesu,
4) Rozwijanie motywacji do nauki, wdrażanie do wysiłku umysłowego, do systematycznej pracy, samokontroli błędów.

METODY PRACY:
- słowne,
- oglądowe
- aktywizujące, poszukujące;
- praktycznego działania,
- gier i zabaw dydaktycznych.
FORMY PRACY:
- zbiorowa,
- grupowa,
- indywidualna.
TEMATYKA:
EDUKACJA POLONISTYCZNA:
• Ćwiczenia w czytaniu i opracowywaniu tekstów:
- doskonalenie tempa, techniki głośnego czytania, z właściwą intonacją, z podziałem na role, ze zwróceniem uwagi na znaki przestankowe,
- rozwijanie tempa czytania cichego z jednoczesnym rozumieniem tekstu,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście,
- wyodrębnianie postaci i zdarzeń z utworów literackich, postaci głównych i drugoplanowych

• Ćwiczenia w pisaniu:
- doskonalenie techniki, tempa pisania,
- ćwiczenia w kształtnym i dokładnym przepisywaniu, prawidłowej zamianie tekstu drukowanego na pisany,
- ćwiczenia w pisaniu ze słuchu, z pamięci,
- kształtowanie umiejętności opisywania, pisania listów, życzeń, opowiadań, ogłoszeń,
• Ćwiczenia gramatyczno – ortograficzne z elementami wiedzy o języku:
- prawidłowe uzupełnianie tekstu z lukami,
- utrwalenie rozpoznawania i nazywania części mowy,
- układanie wyrazów według kolejności alfabetycznej,
- korzystanie ze słownika ortograficznego,
- wyrabianie czujności ortograficznej,
- utrwalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
- stopniowanie przymiotników,
- ćwiczenia w rozpoznawaniu czasów: teraźniejszego przeszłego i przyszłego

• Ćwiczenia w mówieniu, budowaniu wypowiedzi ustnej:
- swobodne i tematyczne wypowiedzi,
- ustne układanie opisu, opowiadania, zaproszenia, ogłoszenia, życzeń.

EDUKACJA MATEMATYCZNA:
• Geometria:
- doskonalenie mierzenia, rysowania odcinków,
- obliczanie obwodów figur geometrycznych,
- rysowanie figur, wzorów w pomniejszeniu lub powiększeniu
• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1000:
- doskonalenie odczytywania i zapisu cyfr,
- rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000, przeliczanie,
- porównywanie różnicowe,
- dodawanie i odejmowanie setkami, dziesiątkami,
• Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia liczb (100):
- doskonalenie techniki pamięciowego mnożenia (tabliczka mnożenia),
- praktyczne stosowanie przemienności mnożenia i rozdzielności mnożenia względem dodawania i odejmowania,
- porównywanie ilorazowe, dzielenie jako odwrotność mnożenia)
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych (prostych i złożonych, porównywanie różnicowe, ilorazowe, )
• Ćwiczenia praktyczne: mierzenie, ważenie, pisanie dat, cyfry rzymskie, obliczenia pieniężne, odczytywanie i zaznaczanie temperatury, czy wskazań zegara, obliczenia kalendarzowe.
EDUKACJA PRZYRODNICZO – SPOŁECZNA:
• Utrwalenie wiedzy o życiu w lesie, na polu, na łące i w ogrodzie, w zbiornikach wodnych
• Rozwijanie koncentracji uwagi, logicznego myślenia.

OCZEKIWANIE EFEKTY:

- zmniejszenie lub wyrównanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach,
- przezwyciężanie trudności czy niepowodzeń szkolnych,
- utrwalenie zdobytych wiadomości, wdrażanie do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami,
- zwiększenie motywacji do nauki, samokontroli błędów,
- osiągnięcie przez dziecko sukcesu i podniesienie własnej samooceny;
- wdrożenie dziecka do systematycznej pracy w szkole i w domu.

PODSUMOWANIE / EWALUACJA (czerwiec):

- wypełnienie arkusza obserwacji rozwoju dziecka na początku wdrażania programu, po I półroczu oraz na zakończenie; porównanie wyników,
- podsumowanie zajęć z uczniami, omówienie postępów, przekazanie wskazówek do dalszej pracy, dokonanie samooceny,
- sporządzenie oceny opisowej osiągnięć uczniów,
- poinformowanie rodziców i innych nauczycieli o poczynionych postępach, udzielenie ewentualnych wskazówek do pracy w domu,
- otrzymanie dyplomów przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.