X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32260
Przesłano:

Program "zielonej szkoły"

4. OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU „ZIELONEJ SZKOŁY”

„ Zielona szkoła” to realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych poza ławką szkolną, to doskonały sposób na kształtowanie umysłu, charakteru i osobowości dziecka. Nauka w bezpośrednim kontakcie z otaczającą dziecko rzeczywistością, sprzyja twórczemu myśleniu i działaniu. Obcowanie dzieci z przyrodą, poznanie jej praw oraz świadomość zagrożeń dla środowiska dają szanse na kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody, określonych wartości i postaw prozdrowotnych. Z kolei aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu i wspólne zabawy to najlepszy sposób na zintegrowanie zespołu uczniowskiego.
Mając na uwadze korzyści płynące z niekonwencjonalnego sposobu nauczania, jakim jest
„zielona szkoła”, opracowałam program sześciodniowego wyjazdu uczniów do miejscowości Duszniki-Zdrój.

Charakterystyka grupy

Program był przeznaczony do realizacji w trakcie sześciodniowego pobytu w górach
(9-14.05.2016 r.), jego uczestnikami byli uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum.

Cele ogólne
- poznanie kraju jako środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii;
- podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej;
- uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody;
- wyrabianie umiejętności obserwacji środowiska naturalnego i samodzielnego wnioskowania.
- propagowanie wartości ekologiczno – zdrowotnych;
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Cele szczegółowe
- poszerzanie wiedzy zdobytej w czasie zajęć lekcyjnych;
- rozwijanie aktywności poznawczej oraz zainteresowań różnymi dziedzinami życia społecznego;
- poznanie kraju ojczystego i pogłębianie z nim więzi uczuciowych, kształtowanie szacunku dla pracy ludzkiej w różnych dziedzinach;
- rozbudzanie zainteresowań tradycją narodową, współczesnością i przyszłością;
- kształtowanie zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole;
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, wzmacnianie zdrowia;
- rozbudzanie inwencji twórczej;
- przestrzeganie regulaminów, norm i ustalonych zwyczajów;
- stosowanie poznanych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach;
- dbanie o higienę osobistą i zdrowie;
- rozwijanie umiejętności obserwowania przyrody i interpretowania zjawisk przyrodniczych;
- kształtowanie postaw ekologicznych.

Metody i formy pracy na „zielonej szkole”

1. Ustalenie zasad funkcjonowania w czasie pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju:
- zapoznanie z tematyką zajęć dziennych;
- przestrzeganie regulaminów;
- konkurs czystości.
2. Prowadzenie dokumentacji:
- dzienniki;
- zeszyt obserwacji;
- notatka;
- zdjęcia, film, foldery ,dyplomy.
3. Obserwacje terenowe: spacery po okolicy, wyjścia w góry, obserwacje w lesie.
4. Gry i zabawy w terenie:
- pokonywanie naturalnych przeszkód;
- wykonywanie określonych zadań indywidualnie i grupowo.
5. Zawody sportowe:
- rozgrywki drużynowe na placu zabaw;
- mecze piłki nożnej na boisku sportowym.
6. Zwiedzanie ciekawych miejsc:
- Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju;
- Twierdzy w Kłodzku;
- Minieurolandu – Parku Miniatur w Kłodzku;
- wejście na Szczeliniec (Góry Stołowe);
- wyjazd do kopalni w Złotym Stoku, zwiedzanie Parku Techniki;
- wejście na Górę pod Muflonem;
- zwiedzanie Dusznik- Zdroju – miejscowości uzdrowiskowej;

7. Działalność plastyczno-techniczna:
- czerpanie papieru w Muzeum Papiernictwa;
- konkurs plastyczny – „Kartka z podróży”.
8. Działalność polonistyczna :
- tworzenie tekstów, notatek, zapisków kronikarskich, adresowanie kartki pocztowej.
9. Działalność matematyczna.
- wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce.
10. Działalność muzyczna:
- śpiewanie piosenek, karaoke na dyskotece,
- tworzenie tekstów do znanych melodii.
11. Działalność przyrodniczo-ekologiczna:
- praca z mapami różnego rodzaju;
- rozpoznawanie roślin i zwierząt z wykorzystaniem przewodników;
- zwiedzanie Narodowego Parku Gór Stołowych z przewodnikiem.
12. Zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz dyskoteki:
- integracja grup wiekowych.

Ewaluacja programu

Ewaluacja programu dokonywana była na bieżąco w formie wspólnej dyskusji na zakończenie dnia. Dzięki temu wiedziałam, czy ta forma wypoczynku, warunki, tempo zwiedzania odpowiadają uczniom. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich wycieczkach, zajęciach terenowych i zabawach. Niektóre z nich po raz pierwszy były w górach i bardzo ekscytowały się tak dalekim i długim wyjazdem.
Stałej obserwacji podlegało również zachowanie uczniów, muszę przyznać, że grupa było bardzo zdyscyplinowana, przestrzegała wcześniej ustalonych zasad, wykazywała się dużą kulturą osobistą, dbała o bezpieczeństwo własne i innych osób.
Po wycieczce przygotowałam sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej, które zaprezentowałam rodzicom.


UZYSKANE EFEKTY:
dla szkoły:
▪ poszerzenie zakresu pracy dydaktyczno-wychowawczej;
▪ podniesienie jakości pracy szkoły;
dla uczniów:
▪ korzystanie z form aktywnego wypoczynku;
▪ poznanie regionu, kultury i zabytków Ziemi Kłodzkiej;
▪ poprawa sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej;
▪ kształcenie nawyków kulturalnego spędzania czasu;
▪ rozwój zainteresowań.
dla nauczyciela:
▪ rozwijanie umiejętności organizacyjnych;
▪ lepsze poznanie zespołu klasowego;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.