X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32251
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program zajęć rewalidacji dla uczennicy klasy II gimnazjum

Program rewalidacji indywidualnej
uczennicy kl II gim.

w roku szkolnym 2015/2016

Program z zakresu rewalidacji indywidualnej został dopuszczony do użytku wewnątrzszkolnego i przyjęty przez radę pedagogiczną w dniu...........................

Podpis dyrektora ........................................

Podpis rodziców/opiekunów .......................................


WPROWADZENIE

Zespół orzekający stwierdził na czas ukończenia nauki w gimnazjum
niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.
Agnieszka poprawnie definiuje nieliczne pojęcia odwołując się do konkretnych cech ich odpowiedników, przyswoił podstawowe informacje na temat otaczającego świata, rozumie jedynie proste zasady obowiązujące w sytuacjach życia codziennego, potrafi porównać kilka znanych przedmiotów pod względem konkretnych cech.
Nie radzi sobie z wykonywaniem nawet prostych zadań arytmetycznych podawanych słownie, ujmowaniem związków przyczynowo – skutkowych na podstawie obrazków. Jest mało spostrzegawcza, duży problem sprawia jej scalanie materiału przestrzennego. Wolne jest tempo uczenia się wzrokowo – ruchowego. Znacznie opóźniony jest rozwój percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo–ruchowej.
W pisaniu z pamięci i ze słuch uczeń popełnia liczne błędy dotyczące zapisu wyrazów ze zmiękczeniami, pojedynczo opuszcza znaki diakrytyczne.
Poziom graficzny pisma jest zaburzony; litery są niekształtne, nie utrzymane
w liniaturze zeszytu, nieprawidłowo łączone, nadmiernie ściśnięte.
Czyta na poziomie głosowania wyrazów w szybkim tempie, popełnia pojedyncze błędy w syntezie wyrazów, dobrze rozumie przeczytany samodzielnie tekst.
Z zakresu matematyki uzupełnienia i utrwalenia wymagają następujące treści: liczenie pieniędzy ( wiadomości praktyczne ), dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych, rozwiązywanie zadań z treścią.
Agnieszka jest bardzo cichą, grzeczną i pracowitą dziewczynką. Z pomocą nauczyciela chętnie wykonuje polecenia, lubi bardzo często opowiadać o tym, w jaki sposób spędza wolne chwile w domu. Zajęcia z uczennica odbywają się 3 razy w tygodniu.
W ramach zajęć rewalidacji indywidualnej:
1. Wszechstronna stymulacja rozwoju
2. Uzupełnianie wiadomości i umiejętności szkolnych
3. Wzbogacanie słownictwa
4. Kształcenie pojęć i operacji liczbowych
5. Rozwijanie osłabionych funkcji myślenia
6. Zwracanie uwagi na związki typu: przyczyna -skutek, część – całość oraz logiczne związki między zdarzeniami
7. Proponowanie gier i zabaw z wykorzystaniem gier, puzzli, klocków. Zachęcanie do pracy wg klucza
8. Zachęcanie do podejmowania zadań wymagających konstruowania, wycinania,malowania i innych aktywności plastycznych
9. Pomaganie w zrozumieniu zasad społecznych, norm, zwyczajów i różnych działań społecznych
10. Częste stosowanie wzmocnień pozytywnych skłaniających do aktywności i korzystnie wpływających na samoocenę uczennicy
11. Wskazywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pokonywania napięcia emocjonalnego
Zasady pracy z uczniem:
1. Stworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa, życzliwej pomocy.
2. Kształtowanie pozytywnej atmosfery.
3. Dostosowanie rodzaju prowadzonych zabaw i ćwiczeń do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka.
4. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych.
5. Mobilizowanie dziecka do samodzielności i aktywności.
6. Pobudzanie motywacji i chęci do wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń.
7. Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości
psychofizycznych dziecka
8. Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

Cele edukacyjno- terapeutyczne:

Głównym celem edukacyjnym jest zapewnienie dziecku warunków rozwoju osobowości w atmosferze bezpieczeństwa i pełnej akceptacji, zgodnie z możliwościami ucznia. Realizacja tego celu nadrzędnego zależy od tego, jak będą osiągane cele pośrednie, takie jak:

rozwijanie myślenia słowno - wyobrażeniowego, analityczno - syntetycznego, przyczynowo – skutkowego oraz zdolności do tworzenia pojęć poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń
doskonalenie funkcji analizatora wzrokowego i słuchowego
kształtowanie pojęć i operacji liczbowych
stosowanie umiejętności w praktyce, odwoływanie się do doświadczeń z życia
budzenie w uczniu wiary we własne siły i możliwości
łagodzenie napięć emocjonalnych – pobudzanie do działania, motywowanie do wysiłku
aranżowanie sytuacji dydaktycznej w ten sposób by dziecko mogło jak najczęściej odnosić sukces
poszerzanie wiedzy ogólnej i zainteresowań
uczenie i wdrażanie do przestrzegania norm społecznych
Środki dydaktyczne:
komputer z odpowiednio dobranymi programami, dostępem do Internetu
klocki obrazkowe, mozaikowe, konstrukcyjne
zestawy obrazków o różnej treści i rozmaitych cechach umożliwiających klasyfikację, porównywanie, ustalanie związków między zdarzeniami itp.
układanki mozaikowe, obrazkowe
materiały do prac plastycznych, technicznych
domino obrazkowe, literowe, sylabowe
historyjki obrazkowe
obrazki tematyczne
gry, puzzle, klocki
karty pracy

DZIAŁANIA REWALIDACYJNE:

1.Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość.
• układanie figur według wzoru i z pamięci
• składanie pociętych obrazków
• układanie puzzli
• uzupełnianie braków na obrazkach
• dopasowywanie części obrazków do całości
• wyodrębnianie różnic między obrazkami
• różnicowanie położenia figur w przestrzeni
• układanie pociętych liter
• rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter
• rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach
• dobieranie par jednakowych obrazków
• układanie wyrazów z rozsypanek literowych i sylabowych, układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
• segregowanie podpisów
• rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek
• wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych
oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych
• zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków
• pisanie z pamięci
2.Ćwiczenia usprawniające percepcje słuchową.
• segregowanie obrazków według pierwszej głoski
• reagowanie na wyraz rozpoczynający się na dana głoskę
• segregowanie obrazków do
- podanej słuchowo i za pomocą obrazu graficznego pierwszej goski
- podanej słuchowo głoski
- pokazanej litery
• rozpoznawanie dźwięków różnych przedmiotów z otoczenia
• śpiewanie wyrazów ( samodzielne tworzenie melodii lub śpiewanie
wyrazów na znaną melodię )
• tworzenie słów na określoną głoskę, liczenie słów, podział wyrazów na głoski i sylaby
• budowanie wyrazów z określoną głoska na końcu, tworzenie wyrazów rozpoczynających się na ta samą sylabę, na określoną sylabę
• tworzenie par wyrazów różniących się tylko jedna głoską np.:wąż- mąż
• budowanie ciągów wyrazów, w którym każdy następny wyraz zaczyna się na głoskę taką jaką kończy się poprzedni
• nauka na pamięć krótkich piosenek i wierszyków
• wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania
• podział wyrazów na sylaby
• rozpoznawanie sylab w usłyszanym słowie
• uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach ( tekst z lukami )
• układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów
• segregowanie obrazków według pierwszej głoski ( różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych )
• uzupełnianie liter oznaczających spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
• pisanie ze słuchu
3.Ćwiczenia grafomotoryczne.
• rysowanie równoczesne obiema rękami
• lepienie z plasteliny
• malowanie palcami dużych form falistych i kolistych
• wypełnianie konturów, zamalowywanie konturów
• kopiowanie przez kalkę
• nawlekanie korali na nitkę
• malowanie dowolne kredkami, farbami
• pisanie po śladzie bez odrywania ręki
• pisanie liter, zdań w zeszycie
• przepisywanie fragmentów tekstów
4.Rozwijanie umiejętności matematycznych.
• ćwiczenia rachunkowe: dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych
• kształtowanie umiejętności praktycznych: przeliczanie pieniędzy
• rozwiązywanie zadań z treścią
5.Rozbudzanie zainteresowań poznawczych, rozszerzenie słownictwa biernego i czynnego.
• swobodne wypowiedzi ucznia na tematy mu najbliższe
• wzbogacenie wiedzy o świecie

6.Doskonalenie umiejętności czytania.
• czytanie głośne i ciche
• ćwiczenia w rozumieniu tekstu

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Orientacja w stosunkach przestrzennych i czasowych:
-określa położenie przedmioty wobec siebie,
-określa położenie przedmiotu wobec drugiej osoby,
-posługuje się kalendarzem,
-odczytuje pełne godziny na zegarze

Czytanie i pisanie:
-czyta głośno sylaby, wyrazy, zdania, tekst,
-czyta cicho ze zrozumieniem krótkie teksty,
-układa pytania do przeczytanego zdania,
-wskazuje istotne fragmenty w czytanym tekście,
-wyróżnia bohaterów i potrafi ocenić ich postępowanie,
-pisze proste wyrazy z pamięci i ze słuchu,
-przepisuje tekst wykonując ćwiczenia uzupełniania,
-stosuje elementarne zasady pisowni,
-stosuje prawidłowe formy rzeczownika, czasownika i przymiotnika w aspekcie liczby i rodzaju.

Rachowanie:
-przelicza przedmioty,
-porównuje liczebność zbiorów używając określeń: mniej, więcej tyle samo,
-pisze i czyta liczby , wykonuje działania matematyczne – dodawanie, odejmowanie, w zakresie 100,
-wykonuje proste obliczenia z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia,
-zapisuje dane z praktycznych doświadczeń dotyczących mierzenia, ważenia, płacenia, określania czasu,
-rozpoznaje wartości monet i banknotów,
-odczytuje temperaturę,
-waży w kilogramach,
-rozwiązuje proste problemy matematyczne w życiu codziennym.

Obserwacja zjawisk i procesów przyrodniczych:
-rozpoznaje i opisuje przyrodę otoczenia,
-zna rośliny i zwierzęta w swoim otoczeniu,
-opisuje najważniejsze cechy czterech pór roku,
-rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska atmosferyczne,
-przestrzega podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
-rozpoznaje sygnały alarmowe i znaki informacyjne,
-dba i zdrowie i higienę osobistą,
-zna sposoby racjonalnego odżywiania i odpoczynku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.