X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32232
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Monika Kaniewska

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.20017r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§8ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty szkolne
Opracowanie projektu ewaluacji na temat:
- Czy w szkole są realizowane i w jaki sposób inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów i czy rodzice decydują o sprawach szkoły
-Czy wychowawcy analizują przyczyny absencji uczniów w szkole na zajęciach lekcyjnych i wyrównawczych i jakie podejmują działania w celu jej poprawy.
- Opracowanie planu pracy wychowawców
Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego

Okres stażu - opracowane dokumenty
- potwierdzenia dyrektora

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- Ukończenie studiów podyplomowych z fizyki
- Udział w dostępnych
formach kształcenia
i doskonalenia
zawodowego
(szkolenia
wewnątrzszkolne
i zewnątrzszkolne) tj. -
- Zadania tekstowe w klasach IV–VI szkoły podstawowej
- Rozumowanie i argumentacja na matematyce w gimnazjum
- Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda „Konstruktywnej konfrontacji”
- Nauczycielska Akademia Internetowa
- Aktywna Edukacja kurs Internetowy itp.
- Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki?
- Koncepcja pracy szkoły
- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.

2014 rok

Zgodnie z terminem szkoleń
- zaświadczenia
o ukończeniu kursów
- poświadczenie
Dyrektora o udziale
w szkoleniach

Diagnozowanie osiągnięć
uczniów
Udział w programie Sesja
z plusem zaproponowanym
przez GWO

Okres stażu
- poświadczenie Dyrektora
- testy sprawdzające
- ewaluacje testów

Opracowywanie diagnoz z matematyki klas IV - VI i fizyki klas gimnazjalnych
Zestaw diagnoz z matematyki i fizyki


Zgodnie z terminem diagnoz - opracowane diagnozy
i wnioski

Przeprowadzenie konkursów
przedmiotowych
- Przygotowanie regulaminu, zestawu zadań i schematu punktowania na etap szkolny konkursu przedmiotowego z matematyki
- Przeprowadzenie w szkole
Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego Kangur
- Przeprowadzenie
Ogólnopolskiego konkursu matematycznego
„Panda”, „Pingwin”

Okres stażu
- poświadczenie Dyrektora
- przygotowane materiały
- poświadczenia, podziękowania od organizatorów
Praca z uczniem zdolnym
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
matematycznych klas IV - VI
- Stosowanie metod aktywizujących
- Indywidualizacja zajęć lekcyjnych
- Udział uczniów w konkursach
przedmiotowych

Zgodnie z kalendarzem konkursów - kopie dyplomów lub zaświadczeń uczniów
Promocja szkoły
- Udział w przygotowywaniu
uroczystości szkolnych tj. pasowanie gimnazjalistów, Święto Odzyskania Niepodległości, Dzień Babci, koncert zimowy dla rodziców itp.
- Udział w organizacji
Drzwi Otwartych Szkoły – Festynu z okazji Dnia Dziecka itp.
- Organizowanie imprez:
Tydzień matematyczny
Młody naukowiec

Okres stażu - scenariusze

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Wykorzystanie technologii komputerowej, korzystanie z różnorodnych stron internetowych. Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem swojej pracy.
- wykorzystanie programów edukacyjnych, encyklopedii i prezentacji multimedialnych do pracy z uczniami
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami:
- testy
-sprawdziany
- krzyżówki
- Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem
Okres stażu - przykłady opracowanych materiałów.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy na portalu internetowym
- opracowanie i udostępnienie autorskich testów, kart pracy, scenariuszy, programów

Okres stażu.

- strona internetowa

- potwierdzenie nauczycieli, przykładowe materiały.

§8ust. 2.pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- Wymiana doświadczeń
z nauczycielami uczącymi
przedmiotów przyrodniczych
- Aktywny udział w pracach
zespołu przedmiotowego
- Przekazywanie wybranych
materiałów zainteresowanym
nauczycielom

Okres stażu

- poświadczenie nauczycieli współpracujących
Prowadzenie zajęć otwartych,
lekcji koleżeńskich
Przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć z matematyki Okres stażu - poświadczenie Dyrektora
- scenariusze lekcji (minimum 10 scenariuszy)
- poświadczenie
nauczycieli
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów - Wspólne opracowanie
scenariusza i przeprowadzenie Dnia Nauk ścisłych
- Współpraca w przygotowaniu do konkursów matematyczno – przyrodniczych np. Multitest, Kangur Okres stażu - scenariusz i sprawozdanie
- poświadczenie nauczycieli współpracujących
- poświadczenie Dyrektora

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- Publikacje

Okres stażu
- zrzut z ekranu

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych: procedury szkoły, kryteria wystawianych ocen z zachowania itp.

Doskonalenie własnego warsztatu
i metod pracy pedagogicznej
Okres stażu

- potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
- sprawozdanie z realizacji zespołu

§8ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Opracowanie programu własnego zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV-VI

- Program zajęć
Okres stażu

- potwierdzenie Dyrektora

Opracowanie we współpracy projektu szkolnego m.in. konkurs” Uczę się przez doświadczenie”,
zabawy z matematyką

- Realizacja cyklu zajęć i konkursów
Okres stażu
- sprawozdanie z realizacji projektu

§ 8 ust.2 pkt. 4b
”Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych”

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

- Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE w zakresie sprawdzianu szóstoklasisty lub/i egzaminu gimnazjalnego
- Wykonywanie zadań członka zespołu egzaminacyjnego

- Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów
sprawdzianu po szkole podstawowej - część matematyczna

W okresie stażu

wg harmonogramu OKE

- zaświadczenie o zdobyciu kwalifikacji

- zaświadczenie o pracy w komisji

§ 8 ust.2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Prowadzenie zajęć
z matematyki:
- zajęcia wyrównawcze
- przygotowanie do konkursów
- przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty

Okres stażu


- przykładowe materiały

Organizowanie wycieczek

- Wycieczki
i wyjścia klasowe

Okres stażu
- poświadczenie
Dyrektora
- karta wycieczki

Organizowanie imprez
klasowych i szkolnych

-Uroczystości klasowe
i szkolne tj. Wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp.
- Współpraca z Samorządem
Uczniowskim
Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły
- potwierdzenie
Dyrektora
- potwierdzenie
współorganizatora
Współpraca z rodzicami
- Pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, pogadanki:
- Zagrożenia płynące z Internetu
- Zachowania autoagresywne u młodzieży (przyczyny, sposoby reagowania, profilaktyka).
- "Czerwone sygnały", czyli kiedy zachowanie dziecka
jest niepokojące? – profilaktyka uzależnień
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Okres stażu
- protokoły zebrań z rodzicami, referaty

- ankieta

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- Praca z uczniem zdolnym i /lub trudnościami w nauce
- Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- Diagnoza sytuacji rodzinnej
- Ustalanie i zastosowanie środków zaradczych
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

Okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami - opis przypadku.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.