X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32190
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Iwona Lehmann
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr1 w Wolsztynie

wrzesień 2013

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Iwona Lehmann
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr1 w Wolsztynie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r
Stopień zawodowy posiadany: nauczyciel mianowany
Stopień zawodowy do uzyskania: nauczyciel dyplomowany

CELE MOJEGO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO W OKRESIE STAŻU:
1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Podniesienie jakości pracy szkoły.
3. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego a. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
b. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
c. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
VIII/IX 2013r
VIII/IX 2013r
Cały okres stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju a. Założenie teczki „ Awans zawodowy”
b. Gromadzenie dokumentacji

IX 2013r
Cały okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego a. Przygotowanie sprawozdanie z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V 2016r
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Podnoszenie kwalifikacji własnych a. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej

b. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).
c. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych. a. Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
b. Korzystanie z ofert wydawniczych
c. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
6. Stosowanie nowoczesnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
Udział w akcjach społecznych i kampaniach szkolnych

Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu
a. Zajęcia i zabawy
b. Aktywne uczestnictwo w akcjach i kampaniach szkolnych oraz aktywizowanie chętnych rodziców i dzieci
c. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omawianie toku zajęć, nabywanie nowych doświadczeń pedagogicznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci. a. Obserwacja i analiza możliwości dzieci
Cały okres stażu
8. Dbanie o wystrój sali szkolnej. a. Aktualizacja dekoracji sali, związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Cały okres stażu
9. Wdrożenie własnego programu edukacyjnego ,,Bezpieczne dziecko’’ oraz ogólnopolskiego programu profilaktycznego ,,Wiem, jak dbać o zdrowie” a. Praktyczna realizacja programów w pracy dydaktyczno – wychowawczej ( wycieczki, zajęcia edukacyjne, zabawy ) Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. a. Opracowywanie scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, referatów, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, narzędzi badawczych, materiałów na gazetki tematyczne oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
b. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.
c. Systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.
d. Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentów szkolnych, korzystanie z programu Świadectwa przy redagowaniu końcoworocznych ocen opisowych.
e. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć wyrównawczych, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji na potrzeby uczniów z trudnościami
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
VI 2013r, 2014r, 2015r
Cały okres stażu

2. Wykorzystanie Internetu, jako dodatkowego źródła informacji.

Promowanie szkoły w środowisku a. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, śledzenie stron internetowych: MEN, Literka.pl, Profesor.pl., Edukator.pl, Interklasa.pl
b. Śledzenie aktualności na portalach internetowych
c. Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z wychowaniem przedszkolnym i awansem zawodowym
d. Udział w systematycznym uaktualnianiu strony internetowej szkoły (przygotowywanie wydarzeń z życia klasy i umieszczanie ich w zakładce strony internetowej szkoły).
e. Przygotowanie i zamieszczanie w lokalnej prasie i TV ,,Urwis'' ważniejszych wydarzeń z życia klasy
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

3. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy. a. Samokształcenie i dokształcanie się w zakresie obsługi komputera
Cały okres stażu


§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej a. Wymiana doświadczeń w ranach RP i zespołu samokształceniowego.
b. Współpraca z nauczycielami podczas przygotowań uroczystości szkolnych, konkursów itp.
c. Opracowywanie i udostępnianie własnych materiałów dydaktycznych Zgodnie z terminami posiedzeń Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2. Dzielenie się swoja wiedzą z innymi nauczycielami a. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, wygłoszenie referatu Cały okres stażu
3. Pełnienie obowiązków opiekuna praktyki pedagogicznej a. Pomoc w opracowywaniu scenariuszy zajęć.
b. Prowadzenie zajęć pokazowych
c. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez praktykanta
c. Służenie radą i doświadczeniem Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
4. Organizowanie zajęć otwartych i imprez okolicznościowych dla rodziców. a. Opracowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć otwartych i imprez klasowych, szkolnych i okolicznościowych. Cały okres stażu


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu edukacyjnego ,,Bezpieczne dziecko''
a. Zapoznanie się z wybranymi pozycjami literatury na temat bezpieczeństwa dzieci
b. Opracowanie programu
c. Opracowanie referatu związanego z powyższą tematyką i zapoznanie z nim koleżanek w ramach szkoleniowej Rady Pedagogicznej
d. Wdrożenie programu działań profilaktycznych we własnej grupie.
Rok szkolny 2013/2014
VIII 2013
Wg harmonogramu
IX-VI 2013
2. Praca z uczniem posiadającym zalecenia lub orzeczenie PPP - P a. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
b. Prowadzenie zajęć wyrównawczych Cały okres stażu
Cały okres stażu


§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. a. Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego.
Cały okres stażu
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. a. Aktywny udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach
Cały okres stażu
3. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi. a. Udział w radach szkoleniowych i pozaszkolnych formach doskonalenia. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.
Cały okres stażu
4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości szkolnych. a. Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców. Wg kalendarza imprez
5. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w pozaszkolnych konkursach plastycznych, muzycznych i recytatorskich. a. Organizowanie konkursów szkolnych
Udział dzieci w konkursach rejonowych i ogólnopolskich.
Cały okres stażu
6. Organizacja wycieczek szkolnych. a. Organizowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych.
Wg kalendarza imprez
7. Poszerzenie dostępu do kultury i nauki a. Wyjazdy do kina i teatru Wg kalendarza imprez

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z rodzicami.
Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły a. Harmonogram współpracy
b. Zajęcia otwarte
c. Uroczystości szkolne
d. Wycieczki szkolne
e. Zebrania z rodzicami
f. Pedagogizacja rodziców
g. Tablica informacyjna Cały okres stażu
2 Nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej, inspirowanie twórczej aktywności dzieci, dążenie do nowych rozwiązań metodycznych
a. Współpraca z placówkami kulturalnymi (WDK) , innymi przedszkolami i szkołami – udział dzieci w różnych konkursach, akcjach charytatywnych Cały okres stażu
3. Współpraca z Biblioteką Publiczną a. Poznanie pracy bibliotekarza
b. Organizowanie cyklicznych spotkań pod hasłem „Czytamy dzieciom”
c. Wypożyczanie książek do wspólnego czytania Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
4. Współpraca z Policją a. Zorganizowanie spotkania z policjantem, prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się na drodze IX 2013r
5. Współpraca ze Strażą Pożarną. a. Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. V 2014r
6. Współpraca z pielęgniarką szkolną a. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej. Cały okres stażu
7. Systematyczna współpraca z PPP-P w Wolsztynie a. Konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dzieci mających trudności w nauce i w zachowaniu
b. Zajęcia dydaktyczne z pedagogiem z PPP-P w Wolsztynie
c. Wspólne diagnozowanie dzieci i tworzenie arkuszy badawczych Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


1. Poznanie procedury awansu zawodowego a. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
b. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
c. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.
VIII/IX 2013r
VIII/IX 2013r
Cały okres stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju a. Założenie teczki „ Awans zawodowy”
b. Gromadzenie dokumentacji

IX 2013r
Cały okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego a. Przygotowanie sprawozdanie z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju V 2016r
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Podnoszenie kwalifikacji własnych a. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji szkolnej

b. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ( warsztaty, kursy, konferencje).
c. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
5. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych. a. Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych
b. Korzystanie z ofert wydawniczych
c. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
6. Stosowanie nowoczesnych metod pracy. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie zajęć poprzez stosowanie różnych metod pracy.
Udział w akcjach społecznych i kampaniach szkolnych
Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez opiekuna stażu
a. Zajęcia i zabawy
b. Aktywne uczestnictwo w akcjach i kampaniach szkolnych oraz aktywizowanie chętnych rodziców i dzieci
c. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omawianie toku zajęć, nabywanie nowych doświadczeń pedagogicznych
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
7. Obserwacja i analiza możliwości dzieci.
a. Obserwacja i analiza możliwości dzieci
Cały okres stażu
8. Dbanie o wystrój sali szkolnej.
a. Aktualizacja dekoracji sali, związana z porami roku, wzbogacanie kącików zainteresowań.
Cały okres stażu
9. Wdrożenie własnego programu edukacyjnego ,,Bezpieczne dziecko’’ oraz ogólnopolskiego programu profilaktycznego ,,Wiem, jak dbać o zdrowie” a. Praktyczna realizacja programów w pracy dydaktyczno – wychowawczej ( wycieczki, zajęcia edukacyjne, zabawy )
Cały okres stażu


§ 8 ust.2 pkt.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza przypadku edukacyjnego, wychowawczego a. Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
b. Ustalenie metod pracy z dziećmi opis podjętych działań
c. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
d. Uzyskane rezultaty, wnioski końcowe Cały okres stażu


Podpis Dyrektora Podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.