X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32170
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Beata Kamińska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Krzymowie
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 roku
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 roku
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Opiekun stażu: mgr Alina K
Dyrektor szkoły: mgr Magdalena M
Cel podstawowy: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Akty prawne:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
-Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

Działania organizacyjne
Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
(Tabela)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
1) Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
3) Śledzenie informacji dotyczących awansu nauczycieli
Wrzesień 2015
Okres stażu
Rejestr przeanalizowanych przepisów
2 Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1) Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
2) Zawarcie kontraktu z opiekunem
3) Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
4) Ustalenie terminów spotkań z opiekunem z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Wrzesień 2015
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Opracowanie zasad współpracy
Plan rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Okres stażu
Teczka stażysty
4 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V-2016
Sprawozdanie z realizacji stażu


Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ( § 7 ust. 2 pkt 1)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
1. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
3. Śledzenie informacji dotyczących awansu nauczycieli
Wrzesień 2015
Okres stażu

2 Współpraca z opiekunem stażu.
1. Zawarcie kontraktu.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza.
Wrzesień 2015
W miarę możliwości
Okres stażu

3 Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, przebiegu nauczania, wychowania i opieki 1. Tworzenie planów miesięcznych
2. Scenariusze zajęć
3. Kart obserwacji
4. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć
Cały okres stażu
(na bieżąco)

4 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
1. Udział w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (szkolenia, warsztaty)
2. Podjęcie studiów podyplomowych
3. Studiowanie literatury, czasopism o charakterze psychologiczno- pedagogicznym, śledzenie portali edukacyjnych, gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą
Cały okres stażu
(na bieżąco)

5 Uczestniczenie w pracach organów przedszkola
oraz zespołami pedagogicznymi:
1. Udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
2. Współpraca z:
• Dyrektorem szkoły
• Radą pedagogiczną
• Radą rodziców.
• Zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Logopedą.
Cały okres stażu
(na bieżąco)

6 Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Materiały dydaktyczne
2. Scenariusze przedstawień i zajęć
3. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola
4. Gazetki, plansze i inne
Cały okres stażu
(na bieżąco)

7 Dzielenie się własnymi doświadczeniami.
1. Koleżeńska wymiana doświadczeń, rozwiązań dydaktycznych, udział w otwartych zajęciach koleżeńskich
Cały okres stażu
(na bieżąco) .

8 Sporządzanie autoewaluacji rocznej
1. Uwzględnienie zadań przedszkola przyjętych do realizacji na dany rok szkolny
2. Uwzględnienie różnych metod i technik pracy z dzieckiem
3. Współpracę z innymi nauczycielami oraz rodzicami
4. Dbanie o własny rozwój zawodowy
– korzystanie z zorganizowanych form doskonalenia zawodowego
. Cały okres stażu
(na bieżąco)


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust.2 pkt.2

1 Współpraca z rodzicami-poznanie środowiska dzieci i rodziców 1. Rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania, przeprowadzenie ankiet
2. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki
3. Pedagogizacja rodziców (zaproszenie specjalistów).
Prowadzenie kącika dla rodziców
4. Zaproszenie rodziców na spotkania i uroczystości okolicznościowe, zajęcia integracyjne, dydaktyczno-wychowawcze
Cały okres stażu

2 Prowadzenie obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
2. Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi,
3. Organizowanie interesujących zajęć.
Na bieżąco

3 Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu oraz nawiązanie współpracy z instytucjami specjalistycznymi.
Rozmowy indywidualne, notatki, adnotacje w dzienniku.
Na bieżąco, wg wynikających potrzeb

4 Promowanie przedszkola.
1. Organizowanie i uczestnictwo dzieci w przeglądach, konkursach i akcjach
2. Organizowanie wewnątrz-przedszkolnych konkursów
Cały okres stażu

5 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
1. Nawiązanie współpracy z:
• Urzędem Gminy Krzymów
• Strażą Gminną w Krzymowie
• Gminną Biblioteką w Krzymowie
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie
Cały okres stażu

6 Zorganizowanie spotkań dla dzieci z ciekawymi ludźmi oraz organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.
1. Nawiązanie współpracy z instytucjami użytkowymi typu: piekarnia, poczta, kwiaciarnia, wojskowy, straż gminna, policja, ratownik medyczny,
Cały okres stażu

7 Koordynowanie oraz współudział w realizowanych programach i akcjach w przedszkolu
1. „Mam 6-lat, idę do szkoły”
2. „Czyste powietrze wokół nas”
3. „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”
4. „ Cała Polska czyta dzieciom”- włączenie w akcję rodziców
5. Akcja charytatywna na terenie przedszkola-zbieranie nakrętek na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
6. „Kubusiowi przyjaciele natury"
7. "Akademia Aquafresh"
8. Akademia wyobraźni Play-doh
Cały okres stażu

8 Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych 1. Praca z dzieckiem z trudnościami
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych
na bieżąco wg. potrzeb


Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 7 ust. 2 pkt 3 )

1 Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej 1. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
Cały okres stażu
2 2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, kart obserwacji zajęć, planów miesięcznych, opinii o dziecku z wykorzystaniem komputera Cały okres stażu
3 3. Wykorzystywanie w pracy publikacji z Internetu
Cały okres stażu
4 4. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć Okres stażu
5 5. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
Cały okres stażu


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust. 2 pkt 4 )

1 Studiowanie aktualnej literatury – poszukiwanie nowych rozwiązań
1. Korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism W okresie stażu
2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących.
W okresie stażu
3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 3– 6 lat.
2. Adaptacji dzieci 2, 3 i 4 –letnich do przedszkola.
W okresie stażu
4 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie. 1. Przeglądanie stron internetowych oraz literatury W okresie stażu


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5 )

1 Dogłębne poznawanie i analizowanie dokumentów w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
• Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych.
• Aktualizacja wiedzy poprzez studiowanie prawa oświatowego
• Studiowanie nowych rozporządzeń dotyczących pracy przedszkola.
Cały okres stażu
(na bieżąco)
2 2. Poznawanie przepisów w zakresie funkcjonowania przedszkola:
• Koncepcja pracy przedszkola
• Prowadzenie obserwacji pedagogicznej dzieci
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
• Bezpieczeństwo
Cały okres stażu
(na bieżąco)


Opracowała:
mgr Beata Kamińska


Zatwierdzam do realizacji: Podpis opiekuna stażu: Podpis n-la kontraktowego:

.................................... ..................................... ..................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.