X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32147
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
IMIĘ I NAZWISKO: BARBARA HOŁOWNIA
NAUCZANY PRZEDMIOT: PRZYRODA, WYCHOWANIE FIZYCZNE,
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
NAZWA SZKOŁY: SZKOŁA PODSTAWOWA W HUSZCZY

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 WRZEŚNIA 2015r.
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 MAJA 2018r.


AKTY PRAWNE:
- USTAWA-KARTA NAUCZYCIELA Z DNIA 26.01.1982r./ROZDZIAŁ 3A, AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI/.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 01.03.2013r. W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI.UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY. /§8 UST.2 PKT.1/

LP.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN
POTWIERDZENIE

1. Doskonalenie zawodowe
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych
- studiowanie literatury fachowej, czasopism dla nauczycieli i artykułów w Internecie dotyczących metodyki nauczania i psychologii

okres stażu zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwawykaz przyswojonych pozycji

2. ch Organizacja zawodów i konkursów szkolnych
- przeprowadzenie szkolnego turnieju warcabowego dla klas I-III i szachowego dla klas IV-VI
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych „ Na najciekawsze przebranie” podczas balu karnawałowego , „Dzień Edukacji w poezji” z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- przeprowadzenie szkolnego i gminnego konkursu prewencyjnego „Jestem bezpieczny”
- organizacja konkursu przyrodniczego „ Moja miejscowość w obiektywie” styczeń/luty

co roku
okres stażu
co roku
maj/czerwiec
2015/2016
Kwiecień/maj
2015/2016
2016/2017

dyplomy
sprawozdania
dyplomy
sprawozdanie
dyplom
sprawozdanie
sprawozdanie

3. Praca z uczniem zdolnym,
- przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych
- przygotowanie uczniów do zawodów sportowych, reprezentowanie szkoły na szczeblu powiatu
- różnicowanie pracy na lekcji i pracy domowej

okres stażu
według kalendarza imprez sportowych

dyplomy
wpisy w dzienniku zajęć

4. Praca z uczniem mającym trudności w nauce,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów mającym trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze)
- prowadzenie kart pomocy psychologiczno-pedagogicznej, analiza ich i wyciąganie wniosków

cały okres stażu

wpis w dzienniku zajęć
karty

5. Pełnienie funkcji wychowawczej,
- ankieta dotycząca oceny pracy wychowawcy, analiza
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej, życiowej wychowanków poprzez ankietę skierowaną do rodziców
- pedagogizacja rodziców na tematy wybrane przez rodziców spośród propozycji nauczyciela „Jak pomóc dziecku w nauce?” i „Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym”.
- pedagogizacja na tematy wynikające z potrzeb, obserwacji klasy cały okres stażu

okres stażu
2015/16
cały
okres stażu

ankiety
referaty,
prezentacje

6. Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły i pracy własnej,
- praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej; prowadzenie badań, opracowanie narzędzi, raportu
- ewaluacja własnej pracy na podstawie ankiet, przeprowadzenia analiz i formułowanie wniosków do dalszej pracy

okres stażu
okres stażu

narzędzia, raport
ankiety, analizy

7. Praca w zespole nauczycieli kl. IV-VI
- aktywny udział w pracy zespołu; tworzenie, modyfikowanie dokumentów (planów, kart, sprawozdań)
- protokołowanie spotkań zespołu.
- analiza próbnych sprawdzianów, wyciąganie wniosków

na bieżąco
wg. terminów spotkań
okres stażu
okres stażu

protokoły, potwierdzenie przewodniczącej zespołu


WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ. / § 8 UST.2 PKT.2/

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w nauczaniu i pracy szkoły
- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera, Internetu, projektora.
- wykorzystanie programów edukacyjnych, prezentacji, filmów na lekcjach
- wykorzystanie aparatu cyfrowego do dokumentacji imprez, uroczystości i zawodów do kroniki i strony internetowej szkoły.
- przygotowanie zaproszeń,
dyplomów, podziękowań, materiałów na gazetki ścienne

okres stażu
okres stażu
w miarę potrzeb

scenariusze zajęć
tytuły prezentacji przykłady programów, stron
adres strony szkoły
opracowane zaproszenia, dyplomy

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
- wykorzystanie edytora tekstu do pisania planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, dokumentów związanych z awansem.
- opracowywanie sprawdzianów, testów, konkursów, scenariuszy, ankiet.

okres stażu

przykładowe plany, ankiety, sprawdziany

3. Wykorzystanie Internetu w celu pogłębiania wiedzy
- pogłębianie wiedzy na stronach internetowych poświęconych edukacji np. wydawnictw, MEN, ORE itp.
- korzystanie ze szkoleń drogą internetową- online

w miarę potrzeb

przykłady stron
potwierdzenia


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW, KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NNUCZYCIELI LUB INNYCH ZAJĘĆ. /§8 UST.2PKT.3/

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
- prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.

okres stażu

scenariusze lekcji

2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących
- aktywny udział w pracy zespołu nauczycieli pokrewnych przedmiotów
- przekazanie materiałów zainteresowanym nauczycielom okres stażu poświadczenie nauczycieli
3. Udostępnienie własnych materiałów
- opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy lekcji, uroczystości okres stażu scenariusze
4. Aktywność na forach internetowych
- wymiana uwag i doświadczeń na forach internetowych na tematy związane z pracą np.
www.dobrynauczyciel.fora.pl,
forum.interklasa.pl i www.nowaera.pl/forum

w miarę potrzeb

wykaz stron

5. Pomoc młodszym nauczycielom
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi nauczycielami, zachęcanie i włączanie ich do wspólnych zadań, przedsięwzięć
- pomoc nauczycielom w organizacji zajęć lekcyjnych w pracowni komputerowej

w miarę potrzeb

potwierdzenie n-eli


OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH. /§8 UST.2 PKT.4a/.


LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE
1. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły.
- opracowanie programu i prowadzenie zajęć Szkolnego Koła Sportowego
- opracowanie programu i prowadzenie zajęć koła informatycznego 2015/2016-

2016/17
2016/2017- 2017/18

program
program


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH. /§8UST.2 PKT.4c/.

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE
1. Promowanie szkoły
- praca w zespole do spraw promocji szkoły
- prowadzenie strony internetowej szkoły (aktualizowanie danych, wstawianie i obrabianie zdjęć)
- wysyłanie artykułów z wydarzeń szkolnych do lokalnej prasy.
- opracowanie folderu szkoły

cały okres stażu

potwierdzenie dyrektora

2. Udział w ekologicznym konkursie powiatowym „Czysta ziemia”
- pracowanie harmonogramu zadań,
- organizacja zbiórek i zbytu surowców wtórnych,
- koordynowanie zadań związanych z konkursem,
- opracowanie sprawozdania kwiecień-październik

2016/2017

sprawozdanie
dyplomy

3. Udział w akcjach charytatywnych
- organizacja Ogólnopolskiej akcji „ Sprzątanie świata”
- udział w akcji zbierania korków (zakrętek)
- udział w akcji „ Pomóż zwierzakom przetrwać zimę” -pomoc zwierzętom ze schroniska Azyl w Białej Podlaskiej (zbiórka karmy, kocy i misek) na zimę

okres stażu
listopad
2016/17

potwierdzenie, zdjęcia
potwierdzenie

4. Organizacja imprez środowiskowych
- współorganizowanie Pikniku Rodzinnego ( planowanie przebiegu, pozyskanie sponsorów, wykonanie plakatu, prowadzenie zabaw)
- pomoc w organizacji Choinki Szkolnej i Dnia Babci i Dziadka ( inscenizacja, dekoracja)

maj/czerwiec
styczeń/luty
okres stażu

sprawozdanie, zdjęcia
sprawozdanie

5. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
- organizacja Święta pieczonego ziemniaka,
- organizacja Andrzejek
- organizacja balu karnawałowego
- pożegnanie absolwentów
wrzesień 2015-18
listopad
styczeń/luty
czerwiec 2017

sprawozdania

6. Organizacja wycieczek szkolnych i rajdów rowerowych
- układanie planu przebiegu wycieczek i rajdów rowerowych
- organizacja wyjazdów do kina, teatru na mecz okres stażu

2015/2016
2016/2017
2017/2018

Harmonogram, karty wycieczek


WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI. /§8 UST. 2 PKT.4e/.

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi
- współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego przy organizowaniu imprez szkolnych, międzyszkolnych czy środowiskowych (udział, sponsoring)
okres stażu
artykuły w prasie lokalnej, zdjęcia

2. Współpraca z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej
- realizacja programu „Trzymaj Formę” i „ Znajdź właściwe rozwiązanie” dla klas V i VI.

okres stażu
co roku

zapisy w dzienniku,
sprawozdanie

3. Współpraca z Policją w Wisznicach

- zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z uczniami-pogadanki na temat bezpieczeństwa
- współorganizacja w zakresie przeprowadzenia etapu gminnego konkursu prewencyjnego „ Jestem Bezpieczny”

okres stażu

dyplomy,
sprawozdanie

4. Współpraca ze Strażą Pożarną
- udział w konkursie wiedzy pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”, pokazy strażackie na imprezach szkolnych okres stażu

dyplomy,

sprawozdanie

5. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia
- zapraszanie pielęgniarki na pogadanki do uczniów na temat profilaktyki zdrowia
- organizacja „Tygodnia zdrowia” w szkole z udziałem pracowników służby zdrowia
okres stażu
kwiecień
co roku

zapis w dzienniku
sprawozdanie

6. Współpraca z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach
- Udział w programie „Zachowaj trzeźwy umysł” V-VI okres stażu potwierdzenie
7. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym
- udział uczniów w zawodach powiatowych proponowanych przez Szkolny Związek Sportowy (biegi uliczne i przełajowe) okres stażu dyplomy


UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY W KTÓREJ JEST ZATRUDNIONY. /§8UST.2 PKT.5/.

LP. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN POTWIERDZENIE
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• Opis i analiza przypadków, współpraca z poradniami.
(zdiagnozowanie 2 przypadków, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych) ,pomoc koleżeńska, wywiad środowiskowy, analiza sytuacji konkretnych uczniów, diagnozowanie problemów, ustalenie metod pracy i form pomocy, analiza efektów podjętych działań.

cały okres stażu
stosownie do potrzeb uczniów

zapis kontaktów w dzienniku.

Opis i analiza.
(ankiety, dokumentacja szkolna, studium
przypadku, zapis wniosków)


Zastrzega się możliwość rozszerzenia lub korekty zadań, form ich realizacji czy dokumentowania planie rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu w zależności od potrzeb własnych lub szkoły.


PODPIS NAUCZYCIELA


ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.