X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32054
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Lidia Dziwisz


Nauczyciela języka niemieckiego w Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Lipsku

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY


NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

( 30.08.2010 – 31.05.2013)


Opiekun stażu: mgr Bożena Stachurska


........................................
(podpis)

Cel główny:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopień
nauczyciela mianowanego


Cele pośrednie:
pogłębianie wiedzy, dotyczącej aktywizujących metod nauczania,
zdobywanie doświadczeń, kształtowanie i doskonalenie swojego
warsztatu pracy oraz podniesienie efektów nauczania realizując priorytety Dyrektora szkoły od roku szkolnego 2013/2014


Wymagania egzaminacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują w szczególności:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu; wykazywanie umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

3. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły

4. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informatycznej

5. Wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela

6. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami w dalszej pracy
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;


Lp.

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA
ZADANIA
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
OSOBY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE

A)
Organizacja swojego miejsca pracy


B)
Doskonalenie warsztatu i metody pracy


TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA

C)
Analiza i dokumentowanie własnych działań

D)
Przygotowanie sprawozdania

- Sprawowanie opieki nad gabinetem lekcyjnym sala nr 11 oraz dbanie o jego wystrój

- Eksponowanie prac uczniów w sali lekcyjnej


- Gromadzenie oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych oraz dodatkowych materiałów do wykorzystania na zajęciach

- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych wspomagających naukę j. niemieckiego


- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących sfery wychowawczej,opiekuńczej oraz dydaktycznej (konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania metodyczne itp.):

-„Prawo oświatowe w praktyce szkolnej ”

- „Nowatorskie wykorzystanie tablic interaktywnych w dydaktyce przedmiotów- języków obcych”

ZADANIA

„Język obcy zawodowy – wykorzystanie materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka obcego ukierunkowanego zawodowo”

- „System kontroli frekwencji i postępów w nauce- Librus”.

inne szkolenia organizowane przez MSCDN w Radomiu oraz Wydawnictwa Szkolne

- Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi podwyższających atrakcyjność
prowadzonych zajęć

Zdjęcia

Prace uczniów

Pomoce dydaktyczne i dodatkowe materiały

Czasopisma, książki, pomoce dydaktyczne

Zaświadczenia

Zaświadczenia


SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Zaświadczenia

Zaświadczenia

Scenariusze lekcji,
Pomoce dydaktyczne


Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016

TERMIN REALIZACJI


Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

3 razy w całym okresie stażu
(30.08.2013 – 31.05.2016)
raz w roku szkolnym

Uczniwie

Bibliotekarze

Nauczyciele

OSOBY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE

Nauczyciele/ uczniowie


- indywidualizacja wymagań w stosunku do każdego ucznia (zdolnego, słabego, zaniedbanego wychowawczo) - przygotowywanie materiałów dla uczniów bardzo zdolnych i mniej zdolnych na zajęciach języka niemieckiego


- przeprowadzenie testów w klasach I określających poziom wiedzy ucznia w celu dobrania odpowiednich grup


- Zapoznanie z metodami aktywizującymi i stosowanie ich na lekcjach (np. praca metodą projektu)


ZADANIA

- Określenie swoich mocnych stron, opracowanie ankiety


- Gromadzenie załączników, zdjęć, zapisów na CD i innych dokumentów potwierdzających moją pracę i jej efekty


- Sporządzenie sprawozdania – opis realizacji planu rozwoju zawodowego

Notatki, zakres wymagań

Testy diagnozując


Notatki, scenariusze lekcji

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Ankieta

Załączniki

Sprawozdanie

wrzesień 2013/ 2014/2015

Grudzień 2013/ 2014/2015

październik 2013/ 2014/ 2015

TERMIN REALIZACJI

Czerwiec 2014/ 2015/

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

Maj 2016

uczniowie

nauczyciele


uczniowie/
nauczyciele

OSOBY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE

Uczniowie

uczniowie/
nauczyciele

opiekun stażu mgr Bożena Stachurska

§7, ust.2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz potrzeb rozwojowych uczniów;


Lp.

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA
ZADANIA
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

Lp.

2
3

A)
Zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb uczniów

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA

B)
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

C)
współpraca z rodzicami

- Prowadzenie zajęć fakultatywnych- rozwijanie uczniów zdolnych oraz wspieranie i pomoc uczniom słabym na zajęciach wyrównawczych z wykorzystaniem e-learningu(oraz platformy edukacyjnej LIBRUS)

- Pomoc uczniom z rodzin o specjalnych potrzebach

ZADANIA

- Poznanie słabych i mocnych stron ucznia

- Współpraca z Hufcem Lipsko oraz LCK w Lipsku

- przygotowanie szkolnych wycieczek oraz opieka nad uczniami

- rozwiązywanie problemów uczniów w nauce i zachowaniu

Dziennik zajęć, notatka

opinia pedagoga szkolnego
rozmowy indywidualne z wychowawcami, rodzicami oraz uczniami, notatki

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

ankieta

notatki,zdjęcia

notatki, rozmowy indywidualne na przerwach, wywiadówkach i dniach otwartych

wrzesień 2014 – kwiecień 2015

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

TERMIN REALIZACJI

Maj 2011/ 2012/2013

czerwiec 2011

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

Nauczyciele j. niemieckiego

Pedagog szkolny,
rodzice, uczniowie, wychowawcy

OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

uczniowie

Komendat Hufca Katarzyna Furmanek

rodzice, uczniowie, wychowawcy, pedagog szkolny

§ 7, ust.2, pkt 3
Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły;

Lp.

Lp.
TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA

A)
Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA
ZADANIA

- Udział w pracach zespołu językowego

- Udział w pracach innych zespołów

ZADANIA

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Wyciągi z protokołów, Zaświadczenia

zaświadczenia, zdjęcia

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

TERMIN REALIZACJI

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

TERMIN REALIZACJI

OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

nauczyciele

uczniowie, nauczyciele

OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

B)
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

C)
Pogłębianie wiedzy o uczniach i ich umiejętnościach w celu dalszego rozwijania uczniów i promowania posiadanych zdolności

D)
Wychowywanie uczniów, modelowanie struktury klasy, niwelowanie problemów wychowawczych zaistniałych bezpośrednio na lekcjach

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA
E)
Organizacja czasu wolnego i rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz osobiste zaangażowanie się w sprawy uczniów

F)
uczestniczenie w pracach organów szkoły

- Protokolantka Rad Pedagogicznych

- przygotowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły

- przygotowanie konkursów na Dzień Języków Obcych

- Przygotowanie rozkładów materiału

- Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- Obserwacja zajęć dydaktycznych wg wcześniej ustalonych narzędzi i omówienie ich wyników
- Prowadzenie zajęć w obecności
- opiekuna stażu, praktykantów

- Metoda projektowa, eksponowanie prac uczniów na tablicy szkolnej, wystrój gabinetu językowego,
- Konkursy i olimpiady j. niemieckiego, prezentacje, referaty, dodatkowe ćwiczenia

- Organizowanie lub pomoc w organizowaniu konkursów i olimpiad języka niemieckiego,

- Kontakt z uczniami i ich kolegami, w miarę potrzeby kontakt z rodzicami, wychowawcami pedagogiem szkolnym

- Rozmowy indywidualne, system nagród (pochwały ustne, pisemne, plusy, oceny pozytywne oraz celujące), system kar (udzielanie reprymendy, uwag ustnych i pisemnych, obniżanie ocen, oceny niedostateczne); negacja zachowań niewłaściwych a promowanie postaw poprawnych wychowawczo

- Systematyczne motywowanie i aktywne wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyki

ZADANIA

- Prowadzenie drużyna harcerskiej
- Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – doskonalenie umiejętności egzaminatora

zaświadczenia

zdjęcia, scenariusze,zaświadczenia

zaświadczenia, testy

rozkłady materiału

zeszyt zajęć pozalekcyjnych

notatki, konspekty

ksero karty obserwacji zajęć

scenariusze lekcji

zdjęcia, notatki

zaświadczenia

notatki

notatki

SPOSÓB
DOKUMENTOWANIA

dziennik zajęć, zdjęcia, udział w uroczystościach, otrzymywane nagrody i dyplomy

notatki, zaświadczenia,kserokopie powołania

wrzesień 2013- czerwiec 2016

luty 2014

maj 2014/2015/
2016

wrzesień 2013/ 2014/2015

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

3 razy w semestrze

wg harmonogramu

3 razy w semestrze

grudzień 2013- luty 2016

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

Cały okres stażu
(30.08.2013 – 31.05.2016)

TERMIN REALIZACJI

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

marzec- maj 2014/ 2015/ 2016

nauczyciele, dyrektorzy

nauczyciele dyrekotrzy

nauczyciele języków obcych

nauczyciele języka niemieckiego

nauczyciele j.niemieckiego
uczniowie

opiekun stażu mgr Bożena Stachurska, nauczyciele języka niemieckiego
dyrektorzy

opiekun stażu mgr Bożena Stachurska, nauczyciele języka niemieckiego

uczniowie

uczniowie, nauczyciele

opiekun stażu mgr Bożena Stachurska

uczniowie, nauczyciele. wychowawcy, rodzice, pedagog szkolny
OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

Anna Żuchowska, uczniowie, Hufiec Lipsko

§ 7, ust.2, pkt 4
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


Lp.

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA
ZADANIA
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI
OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

1

2

3
A)
Doskonalenie umiejętności wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

B)
Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w praktyce szkolnej

C)
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych

- Udział w kursach, szkoleniach dotyczących wykorzystania pakietu Microsoft Office w celu sporządzenia planu rozwoju zawodowego oraz planów wynikowych i innych materiałów pomocniczych (testy, sprawdziany itp.)

- Nauka samodzielna w domu dotycząca zastosowania platformy edukacyjnej LIBRUS

- Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy w szkole na zajęciach z j .niemieckiego

- Wdrożenie e –learningu z wykorzystaniem platformy edukacyjnej LIBRUS

- Wykorzystanie Internetu oraz tablicy interaktywnej = lekcja otwarta

- Przygotowywanie testów, prac klasowych i sprawdzianów na komputerze

- Tworzenie dokumentacji awansu korzystając z programów komputerowych

- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na szkolnej stronie internetowej
- Opublikowanie testów dla uczniów – powtórka z gramatyki na szkolnej stronie internetowej oraz platformie edukacyjnej LIBRUS

zaświadczenia, notatki

konspekty lekcji

wydruk ze strony

scenariusze lekcji,zdjęcia

testy, sprawdziany

sprawozdania

wydruk ze strony internetowej szkoły

wydruk ze strony internetowej szkoły

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

wrzesień 2011

grudzień 2014

3 razy w okresie stażu (luty 2014/2015/2016)

Cały okres stażu
(30.08.2013 – 31.05.2016 )

(30.08.2013 – 31.05.2016 )

grudzień 2013

grudzień 2013


§ 7, ust.2, pkt 5
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA

A)
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

ZADANIA
-Udział w kursach, konferencjach, seminariach metodycznych

- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

- Samodzielne studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej wydawanej w językach polskim i niemieckim oraz śledzenie nowości z zakresu matury publikowanych w prasie i Internecie
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Zaświadczenia, certyfikaty

notatki

załączniki

TERMIN REALIZACJI

Cały okres stażu
( 30.08.2013 – 31.05.2016)

Cały okres stażu
(30.08.2013 – 31.05.2016)

Cały okres stażu
(30.08.2013 – 31.05.2016)

OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCE

nauczyciele j. niemieckiego

nauczyciele j. niemieckiego

nauczyciele

§7, ust.2, pkt 6

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w
zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;

Lp.

1

TEMATYKA WG ROZPORZĄDZENIA

A)

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły

ZADANIA

- Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

- Analiza statutu, planu pracy szkoły, programu rozwoju szkoły, WSO, itd.

- Praca w zespole d/s. PSO
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
zaświadczenia
TERMIN REALIZACJI
wrzesień 2013

wrzesień 2010/ 2011/2012

Cały okres stażu
(30.08.2013 – 31.05.2016)

OSOBY WSPÓŁDZIA-ŁAJĄCa

opiekun stażu mgr Bożena Stachurska

opiekun stażu mgr Bożena Stachurska


nauczyciele/ dyrektorzy........................................ ........................................ (podpis opiekuna stażu) ( podpis nauczyciela kontraktowego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.