X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32049
Przesłano:
Dział: Ankiety

Organizacja wewnętrznej ewaluacji działalności szkoły

CELE OGÓLNE EWALUACJI:
- zbieranie i analizowanie informacji o efektach działalności edukacyjnej szkoły
- określanie poziomu spełnienia przez szkołę wymagań określonych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

WYMAGANIE:
Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjlnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE UWZGLĘDNIAJĄCE WYMAGANIE:
- zebranie informacji na temat uwzględniania przez szkołę wniosków z analizy egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych przy organizacji procesów edukacyjnych
- zebranie informacji, będących odpowiedzią na poniższe pytania:

* W jaki sposób szkoła analizuje wnioski z egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych?
* W jaki sposób szkoła , organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych?
* Czy szkołą gromadzi badania odpowiednio do potrzeb szkoły, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów?

W ramach ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr x w Płocku przeprowadzono ankiety wśród trzech grup społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, i nauczycieli.

ANKIETA DLA UCZNIÓW:

Szanowni Uczniowie,
Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie informacji na temat uwzględniania przez szkołę wniosków z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Dziękujemy

1) Czy Twoim zdaniem w szkole prowadzone są następujące badania:
[punkty 1–5 są badaniami wewnętrznymi organizowanymi przez szkołę]

1.testy diagnozujące (np. po szkole podstawowej)
a) tak b) nie c) nie wiem
2.sprawdziany końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów
a) tak b) nie c) nie wiem
3.sprawdziany dyrektorskie
a) tak b) nie c) nie wiem
4.testy treningowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
a) tak b) nie c) nie wiem
5.próbne egzaminy gimnazjalne przygotowane przez szkołę
a) tak b) nie c) nie wiem
6.właściwe egzaminy gimnazjalne (badanie zewnętrzne)
a) tak b) nie c) nie wiem

2) Czy Twoim zdaniem, szkoła *analizuje wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań wewnętrznych z punktu 1) ?
[*czyli sprawdza, porównuje, podsumowuje, wyciąga wnioski]
a) tak b) nie c) nie wiem

3) Czy znasz wnioski z takich analiz ?
a) tak b) nie c) nie wiem

4) Jakie zmiany w pracy nauczycieli dostrzegasz po przeprowadzaniu i analizie wyników egzaminów lub innych badań z punktu 1) ?

Nauczyciele:
1.zapoznają lub przypominają uczniom wymogi egzaminacyjne w zakresie swojego przedmiotu
a) tak b) nie c) nie wiem
2.kładą nacisk na doskonalenie umiejętności, z którymi mamy problemy
a) tak b) nie c) nie wiem
3.zmieniają poziom trudności i formę prac kontrolnych według naszych potrzeb
a) tak b) nie c) nie wiem
4.przygotowują dodatkowe ćwiczenia, zadania i/lub arkusze egzaminacyjne
a) tak b) nie c) nie wiem
5.z niektórymi uczniami pracują i ich oceniają inaczej niż pozostałych
a) tak b) nie c) nie wiem
6.częściej stosują metody aktywizujące uczniów (ciekawe ćwiczenia, zachęcające do działania)
a) tak b) nie c) nie wiem
7.organizują zajęcia dodatkowe (wyrównawcze i/lub przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego)
a) tak b) nie c) nie wiem
8.dają tematy do przygotowania w domu
a) tak b) nie c) nie wiem
9.inne, jakie: ........................................

5) Czy Twoim zdaniem, wdrażanie wniosków (wprowadzanie zmian) przez szkołę i nauczycieli poprawia wyniki w nauce?

a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
e)nie wiem

6) Czy prowadzone w szkole badania wewnętrzne osiągnięć uczniów (patrz pkt 1) dają ci informacje o twoich mocnych i słabych stronach?

a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
e)nie wiem

7) W jaki sposób szkoła informuje o postępach i osiągnięciach uczniów? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)

a)na forum podczas apelu szkolnego, lekcji i/lub godzin wychowawczych
b)w indywidualnych kontaktach z uczniami
c)na zebraniach klasowych rodziców
d)poprzez szkolny radiowęzeł, gazetkę szkolną i/lub tablice informacyjne w szkole
e)na stronie internetowej szkoły
f)w inny; jaki? ........................................
g)szkoła nie podaje takich danych
h)nie wiem

8) Czy według Ciebie, szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów?
a) tak b) nie c) nie wiem

9) W jaki sposób szkoła i nauczyciele wykorzystują wiedzę o osiągnięciach uczniów i/lub losach absolwentów?

1.w pracy wychowawczej (np. do motywowania uczniów do pracy)
a) tak b) nie c) nie wiem
2.zmieniając metody i formy pracy (czyli sposób nauczania, sposób działania uczniów)
a) tak b) nie c) nie wiem
3.do tworzenia klas profilowanych/ innowacyjnych i zajęć dodatkowych (np. kół zainteresowań)
a) tak b) nie c) nie wiem
4.do organizacji zajęć doradztwa zawodowego
a) tak b) nie c) nie wiem
5.sprawdzając, jak uczniowie radzą sobie w życiu zawodowym i
społecznym po nauce w tej szkole
a) tak b) nie c) nie wiem
6.do pomagania w wyborze przyszłej szkoły, przytaczając opinie starszych kolegów
a) tak b) nie c) nie wiem
7.w inny; jaki: ........................................ANKIETA DLA RODZICÓW:

Szanowni Państwo,
Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie informacji na temat uwzględniania przez szkołę wniosków z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Dziękujemy

1) W jakich znanych Pani/u formach szkoła prowadzi badania osiągnięć edukacyjnych uczniów?
[podpunkty 1-5 są badaniami wewnętrznymi organizowanymi przez szkołę]

1.testy diagnozujące
a) tak b) nie c) nie wiem
2.sprawdziany końcoworoczne
a) tak b) nie c) nie wiem
3.sprawdziany dyrektorskie
a) tak b) nie c) nie wiem
4.testy treningowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
a) tak b) nie c) nie wiem
5.próbne egzaminy gimnazjalne przygotowane przez szkołę
a) tak b) nie c) nie wiem
6.właściwe egzaminy gimnazjalne (badanie zewnętrzne)
a) tak b) nie c) nie wiem

2) Czy Pani/a zdaniem szkoła analizuje wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz innych wewnętrznych badań?
a) tak b) nie c) nie wiem

3) Czy zna Pan/i wyniki i wnioski z analiz przeprowadzanych badań osiągnięć edukacyjnych uczniów ?
a) tak b) nie c) nie wiem

4) W jaki sposób, Pani/a zdaniem, nauczyciele wdrażają wnioski z analiz?

1.zapoznają lub przypominają uczniom wymogi egzaminacyjne w zakresie swojego przedmiotu
a) tak b) nie c) nie wiem
2.kładą nacisk na doskonalenie umiejętności, z którymi dzieci mają problemy
a) tak b) nie c) nie wiem
3.dostosowują poziom i formę prac kontrolnych do potrzeb edukacyjnych uczniów
a) tak b) nie c) nie wiem
4.przygotowują dodatkowe ćwiczenia, zadania i/lub arkusze egzaminacyjne
a) tak b) nie c) nie wiem
5.stosują indywidualizację nauczania
a) tak b) nie c) nie wiem
6.częściej stosują metody aktywizujące uczniów podczas lekcji
a) tak b) nie c) nie wiem
7.organizują zajęcia dodatkowe (wyrównawcze i/lub przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego)
a) tak b) nie c) nie wiem
8.dają tematy do opracowania w domu
a) tak b) nie c) nie wiem
9.inne, jakie: ........................................

5) Czy Pani/a zdaniem, wdrażanie wniosków przez szkołę i jej pracowników jest skuteczne?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
e)nie wiem

6) Czy według Pani/a prowadzone w szkole badania wewnętrzne osiągnięć uczniów dają dzieciom informacje o ich mocnych i słabych stronach?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
e)nie wiem

7) Czy Pani/a zdaniem, szkoła powinna gromadzić informacje o sukcesach uczniów i losach absolwentów?
a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
e)nie wiem

8) W jaki, Pani/a zdaniem, sposób wiedza o osiągnięciach uczniów i losach absolwentów może być wykorzystywana przez szkołę?

1.do modyfikacji działań wychowawczych (np. motywowania uczniów do pracy)
a) tak b) nie c) nie wiem
2.do modyfikacji metod i form pracy (np. decydowania, jak i czego uczyć kolejne roczniki)
a) tak b) nie c) nie wiem
3.do tworzenia oferty edukacyjnej szkoły (np. kół zainteresowań)
a) tak b) nie c) nie wiem
4.do organizacji zajęć doradztwa zawodowego
a) tak b) nie c) nie wiem
5.do sprawdzania efektów kształcenia w życiu zawodowym i społecznym
a) tak b) nie c) nie wiem
6.w ramach pomocy wyboru kolejnej szkoły, uwzględniając opinie starszych kolegów
a) tak b) nie c) nie wiem
7.w innych celach; jakich:......................................


ANKIETA DLA NAUCZYCIELI:

Szanowni Państwo,
Prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zebranie informacji na temat uwzględniania przez szkołę wniosków z analizy wyników egzaminów gimnazjalnych i innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
Dziękujemy


1) W jakich znanych Pani/u formach szkoła prowadzi badania osiągnięć edukacyjnych uczniów?
[podpunkty 1-5 są badaniami wewnętrznymi organizowanymi przez szkołę]

1.testy diagnozujące
a) tak b) nie c) nie wiem
2.sprawdziany końcoworoczne
a) tak b) nie c) nie wiem
3.sprawdziany dyrektorskie
a) tak b) nie c) nie wiem
4.testy treningowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
a) tak b) nie c) nie wiem
5.próbne egzaminy gimnazjalne przygotowane przez szkołę
a) tak b) nie c) nie wiem
6.właściwe egzaminy gimnazjalne (badanie zewnętrzne)
a) tak b) nie c) nie wiem

2) Czy w szkole prowadzona jest analiza wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych?
a) tak b) nie c) nie wiem

3) Kto dokonuje analizy wyników egzaminów gimnazjalnych oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

a)dyrektor i wicedyrektorzy szkoły
b)wyznaczeni nauczyciele poszczególnych przedmiotów
c)przewodniczący zespołów przedmiotowych
d)wszyscy członkowie zespołów przedmiotowych na spotkaniach zespołów
e)całe grono pedagogiczne na spotkaniach RP
f)każdy indywidualnie
g)inne; jakie? ....................................

4) Jakie dane podlegają analizie? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

a)łatwość arkuszy i poszczególnych zadań
b)wyniki uczniów w zakresie badanych umiejętności z poszczególnych bloków przedmiotowych
c)czynniki mające wpływ na wyniki egzaminów
d)porównania wyników szkoły z wynikami w latach poprzednich
e)porównania wyników szkoły w skali miasta, powiatu, województwa, kraju
f)porównania wyników poszczególnych klas i uczniów
g)inne; jakie? ........................................

5) Czy jest Pan/i zapoznawany/a z wnioskami takich analiz?
a) tak b) nie

6) Czy według Pana/i, uczniowie są informowani o wnioskach z egzaminu gimnazjalnego oraz innych wewnętrznych badań?
a) tak b) nie c) nie wiem

7) Czy według Pana/i, rodzice uczniów są o nich informowani?
a) tak b) nie c) nie wiem

8) W jaki sposób szkoła umożliwia wdrażanie wniosków z badań wewnętrznych i zewnętrznych? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

a)podczas zajęć ujętych w obowiązkowym planie lekcji
b)organizując w ramach potrzeb zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów
c)prowadząc zajęcia rozwijające, przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych
d)organizując i/lub wspierając tzw. pomoc koleżeńską
e)umożliwiając zmiany w rozkładach materiałów i podręcznikach
f)monitorując frekwencję uczniów na zajęciach
g)inne; jakie? ........................................
h)szkoła nie umożliwia wdrażania wniosków
i)nie wiem

9) Czy uwzględnia Pan/i takie wnioski w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej?

a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie
e)nie/ mnie to nie dotyczy

10) W jaki sposób wdraża Pan/i wnioski z przeprowadzanych analiz? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

a)zapoznaję lub przypominam uczniom wymogi egzaminacyjne w zakresie mojego przedmiotu
b)kładę nacisk na doskonalenie umiejętności, z którymi dzieci mają problemy
c)dostosowuję poziom i formę prac kontrolnych do potrzeb edukacyjnych uczniów
d)przygotowuję dodatkowe ćwiczenia, zadania i/lub arkusze egzaminacyjne
e)stosuję indywidualizację nauczania
f)częściej stosuję podczas lekcji metody aktywizujące
g)organizuje zajęcia dodatkowe (wyrównawcze i/lub przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego)
h)daję tematy do opracowania w domu
i)inne; jakie? ........................................
j)nie wdrażam wniosków
k)wdrażanie wniosków z takich badań wewnętrznych i zewnętrznych mnie nie dotyczy

11) Czy Pani/a zdaniem, wdrażanie wniosków przez szkołę i jej pracowników przyczynia się do wzrostu efektów kształcenia?

a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie

12) Czy Pani/a zdaniem prowadzone w szkole badania wewnętrzne osiągnięć uczniów dają dzieciom informacje o ich mocnych i słabych stronach?

a)zdecydowanie tak
b)raczej tak
c)raczej nie
d)zdecydowanie nie

13) Czy szkoła gromadzi informacje o losach swoich absolwentów?
a) tak b) nie c) nie wiem

Jeśli "tak", to w jaki sposób (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

a)poprzez dobrowolne wizyty absolwentów w szkole
b)poprzez kontakty na portalach społecznościowych
c)poprzez przypadkowe spotkania pozaszkolne z absolwentami lub ich rodzicami
d)zapraszając absolwentów do szkoły na spotkania
e)śledząc lokalną prasę i telewizję
f)odwiedzając strony internetowe szkół wyższych
g)rozmawiając z rodzeństwem lub znajomymi absolwentów, którzy nadal są uczniami szkoły
h)inny; jaki? ........................................
i)nie wiem

14) W jaki sposób szkoła informuje o postępach i osiągnięciach uczniów? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

a)na forum podczas apelu szkolnego, lekcji i/lub godzin wychowawczych
b)w indywidualnych kontaktach z uczniami
c)na zebraniach klasowych rodziców
d)poprzez szkolny radiowęzeł, gazetkę szkolną i/lub tablice informacyjne w szkole
e)na stronie internetowej szkoły
f)w inny; jaki? ........................................
g)szkoła nie podaje takich danych
h)nie wiem

15) W jaki sposób wiedza o osiągnięciach uczniów i/lub losach absolwentów jest wykorzystywana przez szkołę i jej pracowników, w tym Panią/na? (można wybrać więcej niż 1 odpowiedź)

1.do modyfikacji działań wychowawczych (np. motywowania uczniów do pracy)
a) tak b) nie c) nie wiem
2.do modyfikacji metod i form pracy (np. decydowania, jak i czego uczyć kolejne roczniki)
a) tak b) nie c) nie wiem
3.do tworzenia oferty edukacyjnej szkoły (np. kół zainteresowań)
a) tak b) nie c) nie wiem
4.do organizacji zajęć doradztwa zawodowego
a) tak b) nie c) nie wiem
5.do sprawdzania efektów kształcenia w życiu zawodowym i społecznym
a) tak b) nie c) nie wiem
6.w ramach pomocy wyboru kolejnej szkoły, uwzględniając opinie starszych kolegów
a) tak b) nie c) nie wiem
7.taka wiedza nie jest wykorzystywana w szkole
a) tak b) nie c) nie wiem
8.w innych celach; jakich:...................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.