X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32043
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Katarzyna Tołłoczko
nauczyciel - bibliotekarz

8. ust. 2. pkt. 1 - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
TERMIN
Podwyższanie własnych kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności zawodowych 1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i wykorzystanie najnowszych przepisów do przygotowania dokumentacji do awansu (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji).
2. Pogłębienie wiedzy z zakresu sprawnej obsługi użytkownika m.in. wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w bibliotece.
3. Udział w kursach i szkoleniach (tradycyjnych i przez Internet) związanych z zakresem obowiązków i potrzebami BSZ przede wszystkim z obsługą nowego programu bibliotecznego PROLIB oraz lepszym wykorzystaniem Internetu w codziennej pracy.
4. Samokształcenie : studiowanie literatury fachowej, gromadzenie materiałów związanych wykonywaną pracą.
5. Spotkania z bibliotekarzami innych szkół w celu wzajemnego dokształcania i wymiany doświadczeń. 1. IX 2013

2. Okres stażu.

3. W pierwszym roku szkolnym stażu (od X 2013) oraz w dwóch następnych stosownie do decyzji dyrekcji .
4. Cały okres stażu


5. Według potrzeb
Doskonalenie efektywności prac własnych oraz działań placówki 1. Usprawnienie procedury zapisu nowych czytelników (zaprojektowanie i wykonanie nowego wzoru karty zapisu zgodnego z programem PROLIB).
2. Wyposażenie rozbudowanego księgozbioru podręcznego w tablice informacyjne dla użytkownika.
3. Przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego ze znajomości wybranych lektur
4. Zorganizowanie konkursów bibliotecznych dla uczniów 1. IX –XII 2013

2. XI 2013
3. Okres stażu.
4. Okres stażu
Komputeryzacja biblioteki 1. Udział w pracach związanych z wdrażaniem systemu komputerowego PROLIB - automatyzacja zbiorów, tworzenie bazy czytelników itp.
2. Wdrożenie planu komputeryzacji biblioteki Okres stażu

§ 8. ust. 2. pkt. 2 - wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie programów komputerowych 1. Tworzenie i sporządzanie wydruków tematycznych zestawień bibliograficznych spełniających potrzeby użytkowników biblioteki.
2. Tworzenie dokumentów bibliotecznych takich jak zestawienia książek, karty biblioteczne, codzienna statystyka itp.
3. Tworzenie narzędzi badawczych (ankieta, tabele do zbierania danych) oraz opracowanie wyników diagnozy w postaci graficznej, tabelarycznej lub opisowej. 1. Okres stażu.

2. Okres stażu.

3. XII – I w r. szk. 2013/2014 i 2015/2016(tworzenie narzędzi), VI-VII w r. szk. 2013/2014 (opracowanie)
Wykorzystanie poczty elektronicznej 1. Wprowadzenie nowego sposobu komunikowanie się z użytkownikiem biblioteki (poczta elektroniczna).
2. Nawiązanie współpracy i wymiana informacji z innymi bibliotekami, placówkami oświatowymi i organizacjami. 1. Okres stażu.

2. Okres stażu
Wykorzystanie Internetu 1. Przeszukiwanie internetowych baz danych w celu pozyskania informacji i materiałów potrzebnych czytelnikowi m.in. przydatnych adresów, prezentacji multimedialnych.
2. Kształcenie u czytelników umiejętności wyszukiwania konkretnych informacji w elektronicznych katalogach bibliotecznych oraz na edukacyjnych stronach WWW.
3. Uaktualnianie i wzbogacanie strony WWW. 1. Okres stażu.

2. Okres stażu.

3. Okres stażu.

§ 8. ust. 2. pkt. 3 - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

PLANOWANE DZIAŁANIA
FORMY DZIAŁANIA
TERMIN
Wspomaganie pracy bibliotekarzy szkolnych 1. Zorganizowanie szkolenia w zakresie wykorzystania zasobów Internetu w poszukiwaniach bibliograficznych w szkolnych ICIM-ach.
2. Współpraca z nauczycielami
- pomoc przy organizacji imprez szkolnych
- gromadzenie, opracowanie i udostępnianie w bibliotece scenariuszy imprez i akademii szkolnych
3. Prowadzenie otwartych lekcji bibliotecznych dla n-li i wychowawców. 1. IV – V w r. szk. 2013/2014

2. Okres stażu.

3. W zależności od potrzeb
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym 1. Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
1. Okres stażu.
Publikowanie własnych materiałów edukacyjnych 1. Zamieszczanie na stronie internetowej planu rozwoju
2. Opublikowanie artykułów w czasopismach fachowych np . Biblioteka w szkole Okres stażu

§ 8. ust. 2. pkt. 4a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły 1. Opracowanie i wdrożenie programu ,, Szkolnego Kola Przyjaciół Biblioteki’’

2. Wdrożenie programu we współpracy z nauczycielem informatyki, dokonanie ewaluacji, promowanie uzyskanych efektów. 1. W I semestrze r. szk. 2013/2014.
2. W II semestrze r. szk. 2013/2014 i 2015/2016 (następnie wg potrzeb).

§ 8. ust. 2. pkt. 4c - poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Udzielanie wsparcia pedagogicznego opiekunom odwiedzającym bibliotekę
1. Wyodrębnienie z księgozbioru „Biblioteczki dla opiekunów – wychowawców ”.
W r. szk. 2013/2014
Promocja biblioteki szkolnej 1. Opracowanie i wykonanie folderu reklamującego bibliotekę szkolną w środowisku szkolnym
1. Umieszczenie fotografii wystaw na stronie internetowej biblioteki . Raz w r. szk. przez okres stażu.
Zorganizowanie filmoteki w bibliotece szkolnej 1. Zakup płyt DVD z filmami , w szczególności adaptacjami lektur szkolnych
2. Pozyskiwanie płyt DVD od sponsorów Cały okres stażu

§ 8. ust. 2. pkt. 4e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z wydawnictwami 1. Pozyskiwanie książek do biblioteki Cały okres stażu
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną 1. Poznanie pracy biblioteki innego typu- lekcje biblioteczne prowadzone dla uczniów w bibliotece miejskiej Cały okres stażu.
Wykonywanie zadań na rzecz postępowania w sprawach nieletnich Kontynuowanie współpracy z pedagogiem prowadzącym punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy:
1. Upowszechnianie aktualnej wiedzy fachowej na temat zjawisk patologicznych w rodzinach, profilaktyki szkolnej oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach dotyczących uczniów (wystawy, gazetka itp.)

1. Cały okres stażu.

§ 8. ust. 2. pkt. 5 - umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zmniejszenie zadłużenia czytelników wobec biblioteki. 1. Analiza kont czytelników ( dłużników). Ustalenie prognozy działań mających zmniejszyć problem.
2. Wdrożenie działań naprawczych, ocena efektów. 1. I - VII 2014
2. W r. szk. 2013/2014.
Przeciwdziałanie rozpoznanym problemom 1. Analiza rozmów z czytelnikami oraz doświadczeń innych bibliotek
2. Praca indywidualna z uczniem
3. Opracowanie konspektu na zajęcia.
4. Przygotowanie planu oddziaływań, wdrożenie go i ocena efektów.
5. Propagowanie savoir-vivre poprzez kontakt z uczniem , plakaty Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.