X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32029
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7 ust. 2. pkt 1.)

FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
• Poznanie procedury awansu zawodowego:
- założenie teczki „Awans zawodowy”,
- udział w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego,
- analiza przepisów prawa oświatowego,
- śledzenie stron internetowych MEN.

• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań,
- obserwacja zajęć opiekuna i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

• Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej:
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych,
- opracowanie pomocy do zajęć logopedycznych,
- zorganizowanie kącika przyrodniczego i czytelniczego,
- tworzenie dekoracji sali,
- uczestnictwo w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach wynikających
z aktualnych potrzeb własnych i placówki.

• Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

• Aktywne uczestnictwo w WDN:
- udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej,
- uczestnictwo w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli,
- udział w pracach zespołowych.

• Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.

• Zaplanowanie i organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej:
- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (wpisy do dziennika, arkusze
obserwacji dziecka, diagnozy),
- przygotowanie miesięcznych planów dydaktyczno-wychowawczych,
- przygotowanie scenariuszy zajęć otwartych, spotkań z rodzicami, uroczystości.

• Dokonywanie ewaluacji własnych działań, ocenianie ich i dokonywanie zmian:
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacji,
- opracowanie konspektów zajęć i ich analiza,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

• Ocena skuteczności działań dydaktyczno-wychowawczych:
- rejestrowanie i monitorowanie postępów i dokonań dzieci (karty obserwacji,
diagnozy, prace dzieci)
- określenie mocnych i słabych stron dziecka

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
- opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu
dokumentów, materiałów, pomocy,
- przygotowanie sprawozdań rocznych z przebiegu stażu,
- podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2. pkt 2.)

FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
• Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców lub opiekunów:
- obserwacje dzieci,
- organizowanie zebrań z rodzicami,
- rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców,
- zapoznanie z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

• Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci poprzez stosowanie
różnorodnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań:
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem między innymi metod: pedagogika zabawy Klanza, elementy ruchu rozwijającego W.Sherborne, aktywne słuchanie muzyki wg B.Strauss, elementy matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

• Praca z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwzględnieniem potrzeb
poszczególnych dzieci,
- praca z dzieckiem zdolnym,
- praca z dzieckiem o charakterze korekcyjno- wyrównawczym.
• Współpraca z rodzicami i rodziną dzieci:
- organizowanie uroczystości przedszkolnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy
i Taty),
- włączenie rodziców i dziadków do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców/opiekunów, które umożliwiają im
obserwacje dziecka na tle grupy,
- angażowanie rodziców/opiekunów do aktywnego udziału w życiu grupy oraz
Przedszkola,
- opracowanie Planu współpracy z rodzicami.
• Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:
- nawiązanie współpracy z pedagogiem, psychologiem oraz logopedą,
- korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia w celu rozwiązywania problemów.

• Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym:
- nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2, 85 oraz 90,
Biblioteką Miejską,
Strażą Pożarną, Policją,
- organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów,
- organizowanie wycieczek po okolicy do miejsc ciekawych,
- zbiórka karmy i kocy dla schroniska dla zwierząt.

• Promowanie placówki poprzez udział w różnego rodzaju konkursach.


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2. pkt 3.)

FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
• Poszerzenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- opracowanie scenariuszy zajęć i dokumentacji,
- pisanie zaproszeń, dyplomów, ogłoszeń.

• Systematyczne korzystanie z Internetu:
- wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy dydaktycznej, scenariuszy
zajęć i imprez przedszkolnych,
- przeglądanie artykułów z dziedziny pedagogiki.

• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą
elektroniczną.

• Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych w celu poszerzania własnego
warsztatu pracy.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2. pkt 4.)

FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
• Aktualizowanie wiedzy dotyczące rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym:
- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz
adaptacji do przedszkola,
- zapoznanie z najnowszą literaturą z psychologii, pedagogiki i dydaktyk.

• Poszerzanie wiedzy poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach, kursach.

• Umiejętne stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
- rozwiązywanie pojawiających się konfliktów,
- integracja grupy,
- wykorzystanie metod aktywnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w celu
zapobiegania agresji .

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2. pkt 5.)

FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
• Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego:
- analiza dokumentów (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela,
Ustawa o systemie oświaty.

• Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego.

• Poznanie zasad organizacji i zasad funkcjonowania przedszkola:
- analiza Statutu Przedszkola Planu rocznego, ramowego planu dnia ,
Programu Wychowawczego, regulaminów, Podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, Programu MPPL, Programu Przeciwdziałania Agresji
• Organizowanie wycieczek i wyjść z uwzględnieniem obowiązujących procedur.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.