X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31961
Przesłano:

Poznaję i chronię przyrodę mojej małej ojczyzny. Program edukacyjny

PROGRAM EDUKACYJNY
„Poznaję i chronię przyrodę mojej małej ojczyzny”

I. CELE PROGRAMU
1. Cele ogólne
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
- wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
- poznanie swojego najbliższego otoczenia,
- umiejętność dostrzegania zagrożeń środowiska przyrodniczego,
- promowanie i utrwalanie wśród uczniów postaw proekologicznych poprzez działanie

2. Cele szczegółowe
- ukazanie i wyeksponowanie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy,
- budowanie więzi emocjonalnej dziecka z otaczającą go przyrodą poprzez podejmowanie konkretnych działań na rzecz środowiska,
- poznanie sposobów ochrony przyrody,
- uwrażliwianie na przejawy degradacji środowiska,
- zainteresowanie problematyką ekologiczną środowiska lokalnego poprzez udział w konkursach i akcjach proekologicznych,
- wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas pracy z uczniami,
- zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych,
- wdrażanie do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń,
- kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie,
- współpraca z instytucjami: Nadleśnictwo Kutno, LOP, Urząd Gminy,
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie jakości pracy szkoły dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod pracy,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

II. ADRESACI PROGRAMU
1. ODBIORCY PROGRAMU
- uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Łaniętach,
-Uczniowie Gimnazjum i Przedszkola w Łaniętach,
- rodzice uczniów,
- mieszkańcy Gminy Łanięta

2. PARTNERZY PROGRAMU
- Nadleśnictwo Kutno,
- Liga Ochrony Przyrody,
- pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Łaniętach,
- Związek Gmin Regionu Kutnowskiego,
- Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

III. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Metody oparte na słowie:
- dyskusja,
- pogadanka,
- opowiadanie
Metody oparte na działalności praktycznej:
- doświadczenie,
- zajęcia praktyczne,
- oparte na obserwacji, pomiarze
Metody problemowe:
- wycieczka,
- eksperyment,
- obserwacja
Metody poszukujące:
- samodzielna praca uczniów,
- projektowanie,
- pogadanka
Metody badawcze:
- studiowanie literatury,
- opracowanie planu badań
Metody objaśniająco – poglądowe:
- pokaz,
-wykład,
- lektura

Dzięki zastosowanym metodom uczeń może w sposób aktywny uczestniczyć w procesie uczenia się. Nie otrzymuje gotowych informacji i rozwiązań. Zmuszony jest poszukiwać informacji, praw i reguł. Rozwiązuje problemy i uczy się przez doświadczenie, zdobywa nowe umiejętności i rozwija swoją osobowość.

Formy realizacji programu:
- zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
- konkursy o tematyce przyrodniczej,
- gazetki informacyjne,
- zajęcia terenowe,
- wycieczki

IV. SPOSÓB DOKUMENTACJI EWALUACJI
- dziennik zajęć pozalekcyjnych,
- dzienniki lekcyjne,
- informacje na stronie internetowej szkoły

V. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

A) Rozpropagowanie programu wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej
1. Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
2. Przedstawienie założeń programu władzom gminy i rodzicom uczniów.
3. Przygotowanie gazetki ściennej promującej akcję.

B) Ukazanie walorów przyrodniczych Gminy Łanięta
1. Zajęcia na terenie ścieżki dydaktycznej zespołu pałacowo-parkowego w Łaniętach.
2. Poznajemy florę i faunę naszej małej ojczyzny – cykl zajęć terenowych jesienią, zimą i wiosną, obserwacje, przygotowanie dokumentacji fotograficznej roślin i zwierząt.
3. Inwentaryzacja pomników przyrody
(wykonanie pomiarów i dokumentacji fotograficznej drzew pomnikowych).
4. Konkurs fotograficzny „To drzewo mnie zachwyciło...”.
5. Opracowanie i rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy broszury „Pomniki przyrody w Gminie Łanięta”.
6. Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Cenne przyrodniczo miejsca Gminy Łanięta” i przedstawienie jej rodzicom, uczniom szkoły podstawowej gimnazjum oraz przedszkola w Łaniętach.
7. Wycieczka do rezerwatu Świetlista Dąbrowa – obszar Natura 2000 – warsztaty z pracownikiem Nadleśnictwa Kutno na temat form ochrony przyrody w Polsce.

C) „Znam więc chronię” – aktywizacja uczniów do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
1. Śmieciowy problem:
- udział uczniów w akcji „Sprzątanie Świata”,
- zbiórka surowców wtórnych „Szukam zysku w odzysku” we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego,
- konkurs plastyczno – techniczny „Ekologiczne zwierzątko” wykonane z surowców wtórnych,
- wycieczka do Przedsiębiorstwa oczyszczania miasta „Eco Serwis”,
- przygotowanie ulotki i plakatu „Żywotność śmieci” i rozpropagowanie ich w trakcie zebrań wiejskich i spotkań z rodzicami
2. Sadzimy las – zwiększamy lesistość jednego z najuboższych w lasy powiatu, zajęcia w Nadleśnictwie Chrosno
3. Udział w cyklicznym konkursie organizowanym przez LOP „Pozwólmy ptakom mieszkać obok nas”.
4. Bocian biały w Gminie Łanięta – stworzenie mapy bocianich gniazd, liczenie młodych, przekazanie danych do Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”

D) Moja świadomość ekologiczna – edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody
1.Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zorganizowanie „Święta polskiej niezapominajki” podczas gminnej majówki ph. „Niezapominajka znakiem jakości naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju”.

E) Prezentacja efektów programu
1. Podsumowanie projektu:
- przygotowanie wystawy z realizacji programu i przedstawienie jej społeczności gminnej podczas pikniku rodzinnego,
- podsumowanie konkursów i wręczenie nagród laureatom.

F) Ewaluacja programu - przygotowanie sprawozdania.

VI.
W realizacji projektu „Poznaję i chronię przyrodę mojej małej ojczyzny” będą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły (ok.140 uczniów).
Zakładany efekt ekologiczny to:
- odkrycie piękna przyrody najbliższej okolicy ( ok.140 uczniów szkoły podstawowej i 30 uczniów gimnazjum oraz 20 dzieci z przedszkola weźmie udział w realizacji programu)
- podwyższenie stanu świadomości ekologicznej uczniów i społeczności lokalnej,
- zaktywizowanie społeczności gminnej na rzecz gospodarowania zasobami przyrody w sposób przyjazny środowisku (ok.100 osób weźmie udział w szkoleniach, obejrzy prezentację).

Opracowała: Elżbieta Rutkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.