X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31873
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Katarzyna Skarbek
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy
3. Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
4. Posiadane kwalifikacje: - studia wyższe magisterskie: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z elementami logopedii (2015-2017) - studia licencjackie: Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, filologia germańska, specjalność nauczycielska (2010-2013)

II.STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2015
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2016
3. Opiekun stażu: P. Aleksandra Chudzik
4. Dyrektor szkoły: P. Bogumiła Wójtowicz

II. CELE STAŻU
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:  Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy  Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.  Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.  Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w danym miesiącu oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.  Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w danym miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.  Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie)  Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów, pomoc w wyrównaniu braków szkolnych  Nawiązanie kontaktu z rodzicami oraz wychowawcami.

III. PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) –art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm)

V. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły § 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013)

ZADANIA-FORMY REALIZACJI-TERMINY-SPODZIEWANE EFEKTY-
DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Wrzesień 2015
Postępowanie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w trakcie realizacji awansu zawodowego
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć
Wrzesień 2015
Podpisany kontrakt Harmonogram lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu Harmonogram lekcji otwartych dla nauczyciela stażysty
Opracowanie zasad współpracy. Kontrakt zawodowy, hospitacje.
Opracowanie drogi rozwoju zawodowego
Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania szkoły wraz z obowiązującą dokumentacją.
Opracowanie projektu planu awansu zawodowego i opublikowanie
Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dzienników zajęć dodatkowych, (dydaktyczno -wyrównawczych oraz spotkań z uczniami zdolnymi)
Zapoznanie się z takimi dokumentami jak: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Przedmiotowe zasady oceniania, Prawa i obowiązki ucznia, Regulamin dyżurów oraz wycieczek Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów i zastępstw Planu pracy dydaktyczno -wychowawczej, Podstawy programowe, Poznanie aktualnych przepisów dotyczących systemu oświaty, Regulaminu Rady Pedagogicznej
Zaakceptowanie projektu przez dyrektora szkoły i opublikowanie go w Internecie
Poprawne prowadzenie dzienników. Przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole oraz podczas wycieczek. Poznanie specyfiki pracy w szkole podstawowej, Stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy własnej podporządkowanej zasadom funkcjonowania i organizacji szkoły. Właściwe ocenianie pracy ucznia. Plan rozwoju zawodowego. Adres strony internetowej
Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, notatki własne.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Podstawowej, a także z zasadami bezpieczeństwa i
Udział w szkoleniu BHP,
Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej, zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki w szkole podstawowej.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. Notatki własne.
higienicznych warunków nauki.
Dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Analiza własnych działań
Cały okres stażu
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze itp.)
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją.
(06.2016) Wniosek.
Dokumentacja z realizacji planu.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY
DOWODY REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy.
Zapoznanie się z podstawą programową. Opracowanie ramowego rozkładu materiałów na podstawie podstawy programowej obowiązującej w szkole podstawowej
Wrzesień Prawidłowo opracowany rozkład materiałów zgodny z obowiązującą podstawą programowa
Plany pracy
Zapoznanie się z zasadami pisania scenariuszy zajęć.
Pisanie scenariuszy zajęć i konsultowanie ich z opiekunem stażu.
cały okres stażu
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć
Analiza własnych umiejętności, wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania oraz podstawy programowej, Udział w radach pedagogicznych w pracach zespołów przedmiotowych. Tworzenie dodatkowych zadań pomagających uczniom
Cały okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy, Poszerzenie wiedzy z zakresu konstruowania prawidłowych scenariuszy zajęć, Umiejętność właściwego wykorzystania form, metod i środków pracy pedagogicznej.
Zaświadczenia, Potwierdzenie przez opiekuna stażu, Notatki własne. Zdjęcia, pomoce dydaktyczne
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej 1 zajęcia w miesiącu
Opracowywanie scenariuszy zajęć, Bezpośrednie prowadzenie zajęć,
cały okres stażu
Prawidłowo przygotowane scenariusze zajęć z właściwym
Scenariusze zajęć, potwierdzenie przez opiekuna stażu.
oraz omówienia ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Omówienie przeprowadzonych zajęć z nauczycielem obserwatorem.
wykorzystaniem odpowiednich form i metod nauczania, Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia i wyciągnięcie z nich wniosków.
Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Omówienie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym obserwowane zajęcia.
Cały okres stażu
Wzbogacenie wiedzy w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych
Notatki własne
Udział w formach doskonalenia zawodowego.
Udział w kursach doskonalących, szkoleniach,
Cały okres stażu
Poszerzenie wiedzy i wzbogacenie warsztatu pracy
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne,
Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy
Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania planów pracy, pisania scenariuszy oraz do przygotowywania zajęć dydaktycznych, Korzystanie z Internetu w celu studiowania lektury przedmiotu, a także w celu komunikowania się z dyrektorem szkoły oraz z innymi nauczycielami, Udział w kursach elearningowych. Publikacja w Internecie Planu
Wrzesień 2015 oraz cały okres stażu
Łatwiejsze i sprawniejsze opracowanie planów pracy i scenariuszy zajęć, Łatwy i szybki dostęp do wiedzy. Scenariusze zajęć. Wykaz przeczytanych publikacji zamieszczonych na stronach Internetu (strony Internetowe)
Scenariusze zajęć.
Zaświadczenie o publikacji,.
Rozwoju Zawodowego, Korzystanie z portali dydaktycznych,
Samodzielne studiowanie literatury i prasy w zakresie metod nauczania oraz w celu poszukiwania nowych rozwiązań w pracy pedagogicznej.
Studiowanie czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce dydaktycznej oraz o innowacyjnych metodach nauczania języka
Cały okres stażu
Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego nauczania i zastosowania prawidłowych metod edukacyjnych
Lista lektur nauczyciela stażysty. Bibliografia oraz źródła
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Udostępnianie scenariuszy zajęć, ciekawej literatury oraz interesujących publikacji.
Cały okres stażu
Wzbogacenie warsztatu pracy, Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Potwierdzenie opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz projektach edukacyjnych
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Współpraca z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
Wzbogacanie wiedzy z zakresu edukacji i wychowania.
Zaświadczenia, notatki własne
Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
Studiowanie literatury metodycznej.
Obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Wrzesień 2015 oraz cały okres stażu
Wprowadzenie ciekawych metod do własnych lekcji
Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych.
Pomoc dzieciom w odrabianiu zadań domowych. Praca z dziećmi słabszymi. Organizowanie konkursów, gier i zabaw edukacyjnych międzyklasowych i klasowych
Cały okres trwania stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu Karty pracy.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z programem wychowawczym
Analiza Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
Wrzesień
Notatki własne
Nawiązanie współpracy z wychowawcami i nauczycielami.
Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami. Obserwacja lekcji wychowawczej
Cały okres trwania stażu
Arkusze obserwacji. Rozmowa z wychowawcą
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych
Cały okres trwania stażu
Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego. Efekty w postaci lepszych ocen z przedmiotu.
Portfolio z grami i zabawami językowymi
Wyniki ze współpracy z uczniami w postaci lepszych ocen z przedmiotu
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo wychowawczych ucznia
Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Cały okres stażu, na bieżąco.
Wzbogacenie wiedzy z zakresu działalności opiekuńczo- wychowawczej nauczyciela
Literatura przedmiotu. Wyniki ze współpracy z uczniami.
Przestrzeganie i propagowanie Lekcje obejmujące zagadnienia Cały okres Lepsza świadomość Konspekty oraz świadomość
zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp.
z kultury krajów niemieckojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
stażu kulturowa uczniów oraz tolerancja.
kulturowa uczniów.
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w opanowaniu języka niemieckiego. Prowadzenie zajęć dodatkowych w celu przygotowania uczniów do konkursów z języka niemieckiego.
Cały okres stażu.
Ułatwienie uczniom opanowania materiału z języka niemieckiego.
Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca z uczniem zdolnym. Prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów zdolnych, zgłaszanie ich i przygotowywanie do konkursów przedmiotowych ( konkurs Olimpus)
Cały okres stażu
Osiąganie zadowalających wyników w poszczególnych konkursach. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz zachęcenie do wykazania swojej wiedzy i umiejętności językowych poprzez udział w konkursach.
Zaświadczenia z udziału w konkursie. Zdobyte nagrody.
Współpraca z rodzicami uczniów. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Cały okres stażu
Pomoc rodzicom. Udział w wywiadówkach. Indywidualne spotkania z rodzicami.
Udział w życiu kulturalnym szkoły.
Uczestniczenie w wycieczkach szkolnych.
Organizowanie wyjazdu do kina dla uczniów.
Udział w konkursie piosenki patriotycznej
Udział w konkursie filmowym ph. Bierzcie i kręćcie
cały okres stażu
Grudzień 2015 oraz cały okres stażu Listopad 2015
Grudzień 2015
Pomoc przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Zachęcanie uczniów do ukulturowywania się poprzez wyjazdy do kina.
Wykaz sprawowania opieki podczas wycieczek szkolnych. Wykaz organizowanych wyjazdów do kina.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPODZIEWANE EFEKTY DOWODY REALIZACJI
Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji
Według sporządzonego harmonogramu
Opanowanie sporządzania scenariuszy lekcji. Uzyskanie rad dotyczących efektywanego prowadzenia lekcji.
Scenariusze lekcji. Notatki własne.
Analiza i samoocena swoich działań.
Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Cały okres stażu
Wyciąganie wniosków po przeprowadzonych lekcjach
Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.
Ustalenie z opiekunem terminów obserwacji zajęć.
Stworzenie harmonogramu z terminami zajęć.
09. 2013 oraz cały okres trwania stażu
Scenariusze, konspekty zajęć. Potwierdzenie opiekuna stażu.

*Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli). 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.( Dz.U.2013.393)
Opracowała
.....
miejscowość dn. ................................... ........................................
podpis nauczyciela stażysty
........................................ zatwierdzenie do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.