X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31869
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Przemysław Kummer
nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych im . Ignacego Paderewskiego w Białymstoku
data rozpoczęcia stażu i zakończenia stażu: 1 września 2013r.- 31 maja 2016r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA CZAS TRWANIA STAŻU 2 LATA I 9 MIESIĘCY

§ 7 ust.1 pkt.1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Udział w pracy
Rady Pedagogicznej. - Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń

IX 2013 Potwierdzenie obecności na posiedzeniach Rady

2. Przygotowanie koncertów, konkursu, oraz audycji wokalnych we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym w Białymstoku

- Przygotowanie audycji dla uczniów ZSM w Białymstoku.
- Pomoc w organizowaniu koncertów w instytucjach kulturalnych miasta i regionu.
- Zorganizowanie wokalnego konkursu wewnątrzszkolnego.


W trakcie trwania stażu Afisze, zdjęcia, nagrania, adnotacje w dzienniku.

3. Współpraca z rodzicami.

- Zebrania z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne.

W trakcie trwania stażu
Zapis w dzienniku szkolnym.
4. Czynne uczestnictwo w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych wynikających z planu rozwoju szkoły. - Pomoc w organizowaniu dni otwartych ZSM.
- Organizowanie wyjść na ciekawe wydarzenia artystyczne.
W trakcie trwania stażu
Dokumentacja szkolna

§ 7 ust.1 pkt.2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności
zawodowych
- Udział w radach
szkoleniowych.
- Uczestnictwo w
warsztatach, szkoleniach,
konferencjach wewnątrz-
szkolnych i pozaszkolnych (CENSA)
- Uczestniczenie w warsztatach wokalnych organizowanych przez szkołę i inne instytucje.

W trakcie trwania stażu

Zaświadczenia,
potwierdzenia,
dyplomy, notatki
2. Tworzenie własnego
warsztatu pracy. - Organizowanie materiałów
dydaktycznych, książek,
, czasopism.
- Tworzenie bazy linków
stron internetowych
z materiałami dydaktycznymi. W trakcie trwania stażu

Spis zebranych pozycji książkowych, czasopism,

Spis linków do stron internetowych

§ 7 ust.1 pkt.3 Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Zapoznanie
z procedurami
awansu zawodowego. - Zapoznanie
z rozporządzeniem MEN
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskania stopnia
awansu zawodowego przez
nauczycieli ze zmianami
z dnia 14 listopada 2007r.
- Analiza Karty Nauczyciela
- Zapoznanie z Ustawą
o systemie oświaty.
- Analiza Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowych System Nauczania.
- Zapoznanie się
z publikacjami interpretują-
cymi zasady ubiegania się
o stopnie awansu zawodo-
wego (materiały CODN,
publikacje w prasie
oświatowej, internet).

W trakcie trwania stażu

Notatki

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. - Zawarcie kontraktu i
ustalenie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu
rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem stażu.
- Udział w zajęciach
otwartych prowadzonych
przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli.
- Projektowanie
i realizowanie zajęć
otwartych w obecności
opiekuna stażu jak i innych
nauczycieli-analiza działań.
Wrzesień 2013

Dwa razy w roku szkolnym


Dwa razy w roku szkolnym Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego
Notatki,

Arkusz hospitacji,
wnioski z obserwacji

Scenariusze zajęć
2. Doskonalenie
warsztatu pracy
pedagogicznej. - Stosowanie w pracy
dydaktycznej aktywnych
metod nauczania.
- Opracowanie i gromadzenia
pomocy dydaktycznych

Od września 2013 do końca trwania stażu

W trakcie trwania stażu Projekt programu

Materiały i pomoce dydaktyczne.
3. Publikowanie
własnych prac. - Opublikowanie planu
rozwoju zawodowego,
scenariuszy zajęć i imprez
szkolnych na stronach
internetowych.

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenia
4. Prowadzenie
dokumentacji szkolnej. - Prowadzenie dziennika
Lekcyjnego
- Sprawozdania z zebrań
z rodzicami uczniów.
W trakcie trwania stażu

Dziennik zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

§ 7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska
uczniów i ich rodziców. - Zebrania z rodzicami,
spotkania indywidualne,
obserwacja.
- Rozmowy z rodzicami
w ramach konsultacji i dni
otwartych szkoły.


W trakcie trwania stażu Notatki w dzienniku lekcyjnym, sprawozdania z zebrań, lista kontaktów rodziców z nauczycielem
2. Praca z uczniem
Zdolnym. - Przygotowanie do podjęcia edukacji na wyższej uczelni. Uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach, realizowanie rozszerzonego repertuaru. W trakcie trwania stażu

Notatki, wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych,
dyplomy
3. Praca z uczniem mającym trudności w uczeniu się.
- Prowadzenie społecznie
zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych wg
potrzeby uczniów.
W trakcie trwania stażu Notatki, wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych
4. Współpraca z innymi
nauczycielami. - Nawiązanie współpracy
z nauczycielami w szkole
jak i z innych placówek (UMFC)

W trakcie trwania stażu

notatki

§ 7 ust.2 pkt.3 Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie
warsztatu pracy
wykorzystując
technikę
komputerową. • Sporządzenie:
- dokumentacji,
- pomocy dydaktycznych

- dyplomów, podziękowań
- scenariuszy, konspektów.

W trakcie trwania stażu

Dokumentacja, karty pracy, testy, dyplomy, podziękowania
2. Wykorzystanie
techniki komputerowej
na lekcjach. - Organizowanie lekcji w sali
komputerowej z wykorzystaniem
techniki komputerowej i pomocy
multimedialnych.

W trakcie trwania stażu Wpis w dzienniki lekcyjnym, adnotacja w zeszycie wykorzystania sali komputerowej
3. Wykorzystanie
zasobów portali
edukacyjnych do
doskonalenia
pracy własnej.

- Śledzenie edukacyjnych
stron internetowych
(publikacje, scenariusze,
konspekty).

W trakcie trwania stażu
Notatki,
spis linkó

§ 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z
zakresu pedagogiki,
psychologii i dydaktyki. - Studiowanie literatury
Przedmiotu.
- Udział w kursach
i w warsztatach z zakresu
psychologii, pedagogiki
i dydaktyki.

W trakcie trwania stażu
Notatki, zaświadczenia
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych - Obserwacja uczniów.
- Poznanie sytuacji rodzinnej
ucznia.
- Pedagogizacja rodziców.

W trakcie trwania stażu
Notatki, wpisy
w dzienniku, sprawozdania
z zebrań z rodzicami

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin
realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów
prawa oświatowego.
- Przeglądanie aktów
prawnych MEN, KO
i Karty Nauczyciela. W trakcie trwania stażu Akty prawne
2. Analiza dokumentacji
wewnątrzszkolnej. - Zapoznanie ze Statutem
Szkoły, WSO, Planem
wychowawczym, programami,
regulaminem.
- Zapoznanie uczniów
i rodziców z wewnątrz-
szkolnym systemem
oceniania.

W trakcie trwania stażu

Notatki, plan wychowawczy,
programy
3. Uczestnictwo
w tworzeniu prawa
wewnątrzszkolnego. • Udział w:
- radach pedagogicznych,
- zespołach opracowujących
i modyfikujących dokumenty
wewnątrzszkolne.

W trakcie trwania stażu
Zapisy w protokołach
4. Udział w pracach
różnych komisji
konkursowych.
- Nadzorowanie szkolnych i pozaszkolnych konkursów wokalnych.
W trakcie trwania stażu
Notatki, podziękowania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.