X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31794
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZATRUDNIONEGO W PRZEDSZKOLU GMINNYM W IWONICZU-ZDROJU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.- Plan rozwoju zawodowego.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań
na rzecz podwyższenia jakości pracy placówki
• analiza własnych umiejętności
• współtworzenie rocznego planu pracy przedszkola
• współorganizowanie konkursów przedszkolnych

Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
• czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• czynny udział w spotkaniach WDN-u
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu
• współpraca z poradnią pedagogiczno – psychologiczną
• prowadzenie kroniki przedszkolnej
• fotografowanie uroczystości przedszkolnych
• redagowanie przedszkolnej gazetki „Nowinki Przedszkolnej Rodzinki”
• przygotowywanie dekoracji i stroików na „Kiermasz Świąteczny”
• przygotowywanie strojów i scenografii do przedstawień teatralnych
• pełnienie funkcji koordynatora akcji ogólnopolskiej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
• pełnienie funkcji koordynatora akcji zbierania zużytych baterii
Udział w warsztatach, szkoleniach, kursach
• udział w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy
• organizowanie zebrań z rodzicami
• organizowanie zajęć otwartych
• włączanie rodziców w organizację uroczystości
• organizowanie wycieczek
• indywidualne konsultacje z rodzicami
Studiowanie literatury pedagogicznej – czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej IX 2013

okres stażu

okres stażu

okres stażu
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
- potwierdzenie dyrektora

-potwierdzenie
dyrektora

- przydział czynności dodatkowych potwierdzony przez dyrektora

- zaświadczenie, świadectwa, dyplomy
-zapisy w zeszycie kontaktów z rodzicami
- scenariusze zajęć otwartych, scenariusze uroczystości
- wykaz książek i czasopism
§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Wykonywanie pomocy dydaktycznych do zajęć
• wykonanie gazetki informacyjnej dla rodziców
• wykonanie gazetki dla dzieci w sali
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych
• tworzenie na komputerze materiałów edukacyjnych i metodycznych
• zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym
• korzystanie z Internetu
• przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego
Opracowywanie prezentacji komputerowej
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu - przykładowe materiały wykorzystywane do gazetek informacyjnych
- przykładowe materiały

-wpis w dzienniku zajęć

publikacja w internecie

§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
• prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego
• konsultacje z nauczycielami placówki
• prowadzenie zajęć dla nauczycieli placówki
• przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (płyty ,scenariusze pomoce dydaktyczne i inne)
• współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do konkursów, przeglądów i uroczystości przedszkolnych
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej
• czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej: przygotowanie referatów i szkoleń w ramach WDN wg potrzeb

na bieżąco - konspekty zajęć,

- potwierdzenie dyrektora o czynnym uczestnictwie w posiedzeniach RP,WDN
§ 8 ust 4 pkt. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
LP. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem
• organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych oraz do kina, teatru
Nawiązanie współpracy z GOK w Iwoniczu-Zdroju
• czynny udział dzieci w ofercie przygotowanej przez GOK
Współpraca z Biblioteką Gminną w Iwoniczu-Zdroju
• wizyty w bibliotece
Współorganizowanie imprez okolicznościowych wg kalendarza imprez
• opracowanie scenariuszy, przygotowanie dzieci, pozyskiwanie rodziców do pomocy
Współpraca z rodzicami, zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola
• plan współpracy z rodzicami- Uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, pedagogizacja rodziców na bieżąco

od roku szkolnego 2013/2014
na bieżąco

-wg harmono-
gramu - karty obserwacji, notatki w dzienniku

- zaświadczenia, dyplomy

- potwierdzenia dyrektora

-przykładowe artykuły,
scenariusze
§ 8 ust 4 pkt. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• nawiązanie systematycznej współpracy z logopedą w związku z prowadzonymi ćwiczeniami
• korzystanie z pomocy innych specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych
• korzystanie z oferty warsztatowej przygotowanej przez poradnię dla nauczycieli
Współpraca z instytucjami pożytku publicznego
• nawiązanie współpracy z Policją. Zorganizowanie spotkań z policjantem z Posterunku Policji w Iwoniczu-Zdroju celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
• nawiązanie współpracy z OSP
Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas”.
• wdrożenie programu antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. na bieżąco

od roku
szkolnego
2013/2014

Okres stażu - potwierdzenie dyrektora

-potwierdzenie dyrektora

-potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust 4 pkt. f Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Udział w ogólnokrajowych akcjach
• „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
• „Zbiórki zużytych baterii „REBA’
Udział w akcjach na szczeblu powiatowym
• „Krośnieńskie Pola Nadziei” na bieżąco

na bieżąco
- zaświadczenia

-potwierdzenie koordynatora

§ 8 ust 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania i sposoby realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Prowadzenie obserwacji dzieci, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• obserwacja dzieci
• rozmowy z dziećmi i rodzicami
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych
• opis i analiza w przypadku rozpoznania problemów edukacyjnych i wychowawczych sposoby ich rozwiązania
• przeprowadzenie rozmowy z rodzicami dotyczącej sytuacji rodzinnej dzieci
• odszukiwanie obszarów zainteresowań dzieci
• pomoc w pokonywaniu trudności w nauce okres
stażu

-pisemna charakterystyka podjętych działań i ich efektów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.