X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31793
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna "English - speaking countries - kultura krajów anglojęzycznych"

Innowacja pedagogiczna
o charakterze
programowo-organizacyjnym
dla klas V
Szkoły Podstawowej nr 114
w Łodzi, ul. Milionowa 64

1. Tytuł innowacji

„English speaking countries – kultura krajów anglojęzycznych”.

2. Miejsce realizacji

Szkoła Podstawowa nr 114 im. Prof. J. Dembowskiego w Łodzi, ul. Milionowa 114.

3. Autorki innowacji

Agata Błaszczyk - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel mianowany języka angielskiego, wychowawca klasy, organizatorka licznych konkursów oraz przygotowuje do różnych konkursów uczniów, którzy odnoszą liczne sukcesy.

Izabela Gmaj - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel kontraktowy języka angielskiego, wychowawca klasy. Uczestniczka różnorodnych kursów metodycznych w zakresie nauczania języka angielskiego oraz warsztatów metodycznych dotyczących pracy wychowawczej z dziećmi. Z powodzeniem przygotowuje uczniów do różnego rodzaju konkursów językowych.

4. Termin wprowadzenia – rok szkolny 2015/2016.

5. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. Nr 56 z dnia 15 maja 2002r., poz. 506).

6. Forma zajęć edukacyjnych
Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klas V chcących poszerzyć umiejętności językowe oraz wiedzę z zakresu kultury, geografii i tradycji krajów anglojęzycznych.
Będzie to forma zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

7. Geneza
Pomysł stworzenia innowacji powstał z obserwacji uczniów, ich zainteresowań i potrzeb edukacyjnych. Innowacja powstała z myślą o grupie uczniów zdolnych, chcących poszerzyć zarówno swoje umiejętności językowe, jak również wiedzę ogólną na temat krajów, w których językiem obowiązującym jest język angielski. Innowacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dodatkowymi zajęciami dla uczniów biorących udział w licznych konkursach językowych, w szczególności tych sprawdzających wiedzę z zakresu kultury, obyczajów i geografii krajów anglojęzycznych. Zajęcia będą również służyć tym uczniom, których zainteresowania dotyczą języka angielskiego w szeroko pojętym zakresie. Uczniowie wyróżniający się pod względem językowym będą mieć możliwość zdobywania nowych informacji oraz rozwijania poszczególnych umiejętności językowych w naturalnych sytuacjach, a praca w grupie rówieśników o zbliżonym poziomie znajomości języka pozwoli na bardziej efektywną naukę i będzie motywować uczniów do pracy.

6. Treści nauczania
Innowacja ma na celu dostarczanie uczniom wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, zabytków i kultury. Ukazuje także ich życie codzienne, święta, tradycje i zwyczaje. Obecnie język angielski jest środkiem porozumiewania się w bardzo wielu miejscach na świecie, celowe wydaje się więc zachęcanie oraz motywowanie uczniów do jak najszerszego wykorzystywania go. Znajomość języka angielskiego daje większe możliwości komunikowania się z innymi, szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy, również jeśli chodzi o zagadnienia kulturoznawstwa. Innowacja „English speaking countries – kultura krajów anglojęzycznych” ma dostarczyć wiedzy na temat zabytków, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych. Ma także ukazać życie codzienne oraz obyczaje ich mieszkańców oraz popularne święta. Zajęcia mają także rozbudzić w uczniach zainteresowanie krajami, gdzie językiem urzędowym jest język angielski, chęć zgłębiania wiedzy, ciekawość poznania innych języków oraz motywację do dalszej nauki.

7. Cele ogólne:
• poznanie kultury krajów anglojęzycznych w celu budowania tolerancji wobec odmienności innych kultur,
• doskonalenie wyrażania swoich myśli w języku angielskim oraz pokonywanie kompleksów i blokady językowej,
• kształtowanie w uczniach umiejętności współdziałania w grupie, wzajemnego wspierania się i wymiany informacji,
• rozbudzenie w uczniach chęci i motywacji do podejmowania działań mających na celu poszerzanie wiedzy,
• uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich,
• wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w ramach wszystkich innych przedmiotów szkolnych oraz poza szkołą (Internet, lektury, teatr, film, telewizja, podróże itd.),
• wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego,
• rozszerzenie możliwości poznawania j. angielskiego, tworzenie naturalnych kontekstów wykorzystania języka, zmotywowanie uczniów do własnych poszukiwań twórczych.
8. Cele szczegółowe:
• poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach anglojęzycznych,
• skuteczne używanie języka angielskiego w mowie i piśmie,
• rozumienie tekstu mówionego i pisanego,
• poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych w języku angielskim,
• odczuwanie satysfakcji z możliwości wyrażania myśli i komunikowania się w języku angielskim,
• efektywnie współpracuje i odpowiada za podjęte działania,
• świadome uczestniczenie w życiu kulturalnym,
• rozwijanie wyobraźni,
• wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych.
Rozwijanie sprawności językowych:
W zakresie mówienia i pisania
• używanie strategii komunikacyjnych
• wyrażanie opinii
• opisywanie zdarzeń
• zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
W zakresie słuchania i czytania
• reagowanie na polecenia nauczyciela.
• rozumienie ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi
• wyszukiwanie szczegółowych informacji ze słyszanego lub czytanego tekstu
• posługiwanie się słownikiem
9. Metody, formy i środki dydaktyczne
W celu uatrakcyjnienia na zajęciach będą wykorzystywane różne metody aktywizujące pracę ucznia.
Do najczęściej stosowanych należeć będą:
• Burza mózgów
• Metoda projektów
• Praca z tekstem
• Metoda praktyczna- ćwiczebna
• Metoda działania językowego
• Gry i zabawy dydaktyczne
• Konkursy
10. Formy pracy
• Indywidualna- podczas samodzielnego wyszukiwania informacji
• Praca w grupach- podczas pracy projektowej, współpracy podczas przygotowania do konkursów
• Praca zbiorowa
11. Środki dydaktyczne
• Internet
• Płyty CD
• Sprzęt audiowizualny
• Podręczniki o kulturze
12. Spodziewane osiągnięcia
Dla szkoły:
• Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły
• Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
• Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój swoich wychowanków
• Podniesienie jakości pracy szkoły
Dla uczniów:
• Podnoszenie umiejętności pracy w grupie
• Poszerzenie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych
• Wzrost zainteresowania kulturą ludzi posługujących się językiem angielskim
• Zdobycie pewności siebie i poczucie własnej wartości


13. Działania nauczyciela na zajęciach
• Nauczyciel opracowuje tematykę zajęć, dostosowując ją do możliwości, zainteresowań, uzdolnień i potrzeb dzieci.
• Nauczyciel wybiera metody i formy pracy w zależności od tematyki zajęć.
• Nauczyciel służy pomocą uczniom.

14. Ewaluacja
Sprawdzenie efektów zakładanych zmian następować będzie na koniec każdego roku szkolnego poprzez:
• ocenę roczną
• ankietę dla uczniów
• obserwację pracy uczniów na zajęciach
• przygotowanie prezentacji prac uczniów
• udział uczniów w konkursach językowych
• analizę frekwencji.
Ewaluację będą przeprowadzali nauczyciele prowadzący: Agata Błaszczyk
i Izabela Gmaj.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.