X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31782
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel : mgr Monika Jagiełło-Jankowska
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum nr 2 w Lidzbarku Warmińskim
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2013 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2016r.


(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)
Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka niemieckiego.
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

Pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym.

Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach.
Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy.
Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
- Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy.

- Stosowanie w pracy nowoczesnych metod i form pracy celem - Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
- Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć z uczniem słabym i zdolnym.
- Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych.
- Tworzenie pracowni przedmiotowej
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych, w tym także przy współudziale uczniów
(słowniki tematyczne, plansze gramatyczne oraz prezentacje multimedialne do nauczania języka angielskiego)
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. Kontynuowanie współpracy z Wydawnictwem Macmillan i Nidzicką Fundacją Wolności NIDA celem pozyskania bezpłatnych materiałów dydaktycznych dla szkoły. Na bieżąco

Cały staż

Cały staż

Na bieżąco

Na bieżąco - Dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych

- Potwierdzenia udziałów w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach.

- notatki
- scenariusze

- notatki, sprawozdania

- plany zajęć dodatkowych

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji


Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Umieszczanie materiałów na stronach internetowych.

Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.

Wprowadzenie w klasach pierwszych ćwiczeń w formie on Line.
Przystąpienie do programu Insta.Ling dla szkół ( program nauki słówek)

Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako forma pracy z uczniem zdolnym - Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera
- Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
- Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
- Prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej (Librus).
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
- Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych.
- Zadawanie i sprawdzanie prac domowych na platformie, monitorowanie postępów.

• Umieszczanie na platformie puli słówek dla danej klasy, monitorowanie postępów uczniów.
- Opracowywanie prezentacji na zajęciach z uczniem zdolnym. Cały staż

Na bieżąco - materiały dydaktyczne
- scenariusze lekcji
- prezentacje multimedialne
- raporty

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej.
- Przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu nauczycieli języków obcych.
- Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.

- Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich.
- Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń.
- Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Pomoc w rozwoju i wzbogacaniu dorobku zawodowego. Cały staż

Podczas trwania stażu

Podczas trwania stażu
- Materiały dydaktyczne
- Dokumentacja szkolna

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła języka angielskiego.
- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych. Podczas trwania stażu
Program szkolnego koła języka angielskiego.


§ 8 ust. 2 pkt. 4 b.

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Zdobycie uprawnień egzaminatora. Wykorzystanie zdobytych uprawnień do sprawdzania prac uczniów. - Ukończenie szkolenia na egzaminatora gimnazjalnego, organizowanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Łomży.
- Aktywne uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnej. Podczas trwania stażu

- Zaświadczenie
- Potwierdzenie wykonania prac z OKE.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

5. Promowanie szkoły w środowisku.

Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych a także mających trudności.

Przygotowanie uczniów i ich udział w różnych konkursach.

Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i kampaniach promujących naukę języków obcych.

Integracja zespołu klasowego.
- Zorganizowanie corocznego Turnieju Świątecznego klas III.
- Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, Szkolnego Pokazu Talentów
- Informowanie środowiska i prasy o wydarzeniach, imprezach w szkole.
- Planowanie i prowadzenie zajęć utrwalających sprawności językowe ( rozwijanie czterech podstawowych sprawności językowych).
• Prowadzenie konsultacji, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
• Znajdowanie informacji dotyczących konkursów, promowanie ich wśród uczniów.
• Działania opiekuńczo-wychowawcze. - organizacja imprez okolicznościowych, uroczystości, akademii, akcji, redagowanie gazetek tematycznych. Cały staż - Dokumentacja szkolna
- Artykuły prasowe
- Szkolna strona internetowa
• Zgłoszenia do konkursów
- Prace uczniów, zaświadczenia

• Karty wycieczek, zdjęcia., dokumentacja szkolna

§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Współpraca z pedagogiem szkolnym

- Konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów, spotkania z rodzicami
- Cały staż
- Dokumentacja szkolna


5. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Współpraca w z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Współpraca z Sądem Rejonowym w Bartoszycach.

Współpraca z kuratorami.

Współpraca z wydawnictwami szkolnymi. - Konsultacje, wspólne podejmowanie działań na rzecz pomocy uczniom z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi, spotkania z rodzicami
- Pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, konkursów.
- Kierowanie na badania uczniów z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi.
- Wdrażanie zaleceń Poradni podczas pracy z dzieckiem.
- Pisanie opinii o wychowankach
- Stawiennictwo w Sądzie, jako świadek

- Podejmowanie działań na rzecz poprawy zachowania uczniów.

- Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
- Organizowanie na terenie szkoły konsultacji metodycznych Cały staż Zgodnie z potrzebami - Dokumentacja szkolna
- Wnioski opracowane na podstawie opinii lub orzeczeń poradni, opis podjętych działań.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. - Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały staż
- Dokumentacja szkolna
- Dokumentacja wychowawcy


Zatwierdzam do realizacji ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.