X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31735
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Trąbki, 12.09.2013

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Katarzyna Zowczak-Kordaś
Nauczyciel języka polskiego
w Publicznym Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Trąbkach

§ 8 ust. 2.1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły;

ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Doskonalenie
warsztatu i metod
pracy pedagogicznej, pogłębianie wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce. -udział w formach doskonalenia zawodowego odpowiednich do potrzeb nauczyciela, a dotyczących:
• zmian w prawie oświatowym
• organizacji egzaminu gimnazjalnego oraz związanych z nim wymagań i kryteriów oceniania
• nowoczesnych metod pracy na lekcjach języka polskiego
• pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• innowacyjnych metod wychowawczych
• współpracy z rodzicami
• rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów
• motywacji uczniów do nauki
• oceniania kształtującego
-udział w szkoleniach rady pedagogicznej
-modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
-przygotowanie, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych np.:
• prezentacje multimedialne
• gry i zabawy na motywach lektur szkolnych
• ćwiczenia usprawniające umiejętności językowe uczniów. Cały okres stażu.
Podnoszenie kwalifikacji. -ukończenie studiów magisterskich uzupełniających: historia sztuki. X 2013 – VI 2015
§ 8 ust. 2.2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu. - korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej, np.:
• edytory tekstu
• programy do tworzenia prezentacji multimedialnych
• poczta e-mail
• strony www np.:
gwo.pl, scholaris.pl, sjp.pwn.pl, wolne lektury.pl, interklasa.pl, język-polski.pl, wikipedia.pl
-prowadzenie dokumentacji i gromadzenie pomocy dydaktycznych w formie elektronicznej
-współpraca przy aktualizacji szkolnej strony www. Cały okres stażu.
Doskonalenie poprzez e-learning. - udział w szkoleniach i kursach e-learningowych (np. kursy portalu www.akademiaortograffiti.pl). Cały okres stażu.
Wykorzystywanie Internetu i sprzętu multimedialnego w czasie zajęć. - wyszukiwanie informacji w sieci
-przygotowywanie prac w edytorach tekstu
- korzystanie w czasie lekcji z komputerów, tablicy interaktywnej, sprzętu audio i video
-przygotowywanie prezentacji multimedialnych
-korzystanie z poczty e-mail i komunikatorów internetowych do kontaktów uczniów z nauczycielem. Cały okres stażu.
§ 8 ust. 2.3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Prowadzenie lekcji otwartych. -przygotowanie scenariuszy lub konspektów zajęć
-przeprowadzenie zajęć dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. Cały okres stażu –
raz w semestrze.
Szkolenie rady pedagogicznej. Przygotowanie prezentacji multimedialnych dotyczących metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I-VI 2013
Współpraca w zespołach klasowych. -opracowywanie programów wychowawczych
- opracowywanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
-analiza wyników nauczania i egzaminów zewnętrznych
-wymiana doświadczeń nt. metod pracy. Cały okres stażu.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych. Zamieszczanie własnych scenariuszy, konspektów zajęć, programów i uroczystości szkolnych na portalach edukacyjnych np.: edux.pl, 45minut.pl, profesor.pl. Cały okres stażu.
§ 8 ust. 2.4a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Organizacja Szkolnego Klubu Dyskusyjnego. -opracowanie programu klubu dyskusyjnego
-wdrożenie programu
-przygotowywanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
-ewaluacja programu na koniec roku szkolnego. Cały okres stażu.
Współtworzenie dokumentacji szkolnej. -uaktualnienie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
-współpraca przy tworzeniu klasowych Planów Działań Wychowawczych. I semestr roku szkol. 2013/1014

Cały okres stażu.
§ 8 ust. 2.4c
poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Nawiązanie współpracy z Polską Akcją Humanitarną. -prowadzenie zajęć poświęconych edukacji globalnej:
• Studnia dla Południa
• Świat bez głodu
• inne akcje zgodnie z propozycjami PAH na kolejne lata nauki szkolnej
-wolontariat na rzecz PAH
-przygotowanie gazetek, wystaw i prezentacji traktujących o akcjach prowadzonych przez PAH i zagrożeniach współczesnego świata. Cały okres stażu.

Rok szkol.2013/14
Rok szkol.2013/14
§ 8 ust. 2.4e
wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły. -współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Garwolinie w zakresie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- udział w konkursach organizowanych przez:
• ośrodki kultury na terenie gminy i powiatu
• biblioteki publiczne w gminie i powiecie
• Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie. Wg potrzeb.
Współpraca z wydawnictwem GWO. -zapisanie się do Klubu „Między nami”
-przygotowanie konkursów polonistycznych pod patronatem wydawnictwa
• konkurs literacki „Nigdy Ciebie nie zapomnę”
• konkurs poświęcony biografii i twórczości patrona szkoły A. Mickiewicza
• konkurs dziennikarski „O tym trzeba mówić głośno”
-ubieganie się o wsparcie w postaci drobnych nagród dla laureatów konkursów
-korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wydawnictwa przeznaczonych dla uczniów i nauczyciela
-uczestnictwo w programie „Wielki egzamin” przygotowującym do egzaminu gimnazjalnego. Cały okres stażu.

Rok szkol.2013/14

Rok szkol. 2014/15


Rok szkol. 2015/16
§ 8 ust. 2.4f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Przygotowanie uroczystości szkolnych. - opracowanie scenariuszy obchodów Dnia Patrona Szkoły
-współorganizowanie imprez okolicznościowych i akademii związanych ze świętami państwowymi. Cały okres stażu.

Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych.
Praca z uczniem zdolnym. -przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz konkursów organizowanych przez instytucje współpracujące (patrz § 8 ust. 2.4e)
• konkursy ortograficzne
• konkursy recytatorskie
• konkursy literackie
• konkursy dziennikarskie
-przygotowanie do konkursów tematycznych, przedmiotowych itp. organizowanych przez inne instytucje oświatowe, samorządowe. Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2.5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA FORMY REALIZACJI HARMONOGRAM
Udokumentowanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych bądź edukacyjnych. - zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- wybór i zastosowanie odpowiednich form i metod pracy oraz możliwej pomocy
-prowadzenie dokumentacji Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.