X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31675
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: mgr Anna Burda - wychowawca świetlicy
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Głogowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy, do 31.05.2016 r.
Opiekun stażu:

CEL GŁÓWNY:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Poznanie przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i zasad jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
Zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO

Zgodnie z: § 6 ust.1 pkt.1 a, b, c. oraz § 6 ust.2 pkt.1
I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI,
UWAGI
TERMIN

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
IX
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Rozmowa dotycząca przebiegu stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem
Opracowanie zasad współpracy,
wzór kontraktu
IX
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji niniejszego planu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
V
Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Lista obecności na Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Na bieżąco
Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy,

- dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennik zajęć wychowawczych, rozkłady zajęć itp
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

Opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy
Wpisy w dziennikach

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej świetlicy
IX - X
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołach, spotkaniach Rady Pedagogoicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Organizaja zajęć własnych, udział w zjęciach porwadzonych przez opiekuna stażu,
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
IX
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu wewnętrznym oraz literatura obowiązujących aktów prawnych
Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pracy/oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukonczenia kursu
IX/X

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI,
UWAGI
TERMIN

Obserwacja zajęć świetlicowych prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego wychowawcę świetlicy
Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Wnioski z obserwacji
W trakcie stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub kierownika świetlicy
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
W trakcie stażu
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, lektura czasopism i książek o tematyce pedagogicznej i psychologicznej
Zaświadczenie, potwierdzenie udziału w kursach i szkoleniach
Na bieżąco
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków w konkursach
aktywizowanie dzieci do działalności twórczej poprzez organizację konkursów i innych form aktywizujących twórczość dzieci
Sprawozdania z organizacji konkursów, dyplomy
W trakcie stażu
Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych
Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne
Potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznejTeczka stażysty,
płyta z zapisem elektronicznym
W trakcie stażu
Organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych
Spotkania z ciekawymi osobami
Notatki z przebiegu uroczystości, zdjęcia
W trakcie stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI,
UWAGI
TERMIN

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Zaświadczenia, prezentacja literatury
Na bieżąco
Rozszerzanie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów, troska o dobry kontakt z rodzicami
Notatki z przeprowadzonych rozmów
W trakcie stażu
Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy
Przez cały okres trwania stażu

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA
FORMY
REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI,
UWAGI
TERMIN

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Obserwacja zajęć według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
Wnioski z obserwacji
W trakcie stażu
Prowadzenie zajęć
Przygotowanie, prowadzenie i omówienie z obserwatorem zajęć
Scenariusz zajęć
W trakcie stażu
Analiza i samoocena swojej pracy oraz własnych mocnych i słabych stron
Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
Wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
Przez cały okres trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.