X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31653
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Publicznej Szkoły Podstawowej
Im. Bł. O. Narcyza Jana Turchana w Trąbkach

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
1.Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.2.
2.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
3.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
4.Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5.Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
6.Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1.Do świetlicy przyjmuje się:
a) uczniów klas I – III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących (wymagane jest potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców) i rodzin niepełnych,
b) w razie potrzeby ze świetlicy mogą także korzystać uczniowie klas IV – VI,
c) świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej,
d) opieką objęci zastają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
e) z opieki w świetlicy korzystają także dzieci dojeżdżające.
2.Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
3.Godziny pracy świetlicy dostosowane są do planu pracy szkoły.
4.Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
5.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania  wewnętrznego regulaminu świetlicy.
 DOKUMENTACJA 1. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy. 2. Dziennik zajęć (jeden na grupę). 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy. 4. Ramowy rozkład dnia.
PRACOWNIK ŚWIETLICY 1. Pracownikami świetlicy są: kierownik świetlicy i nauczyciele świetlicy. 2. Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły. 3. Kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy. 4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika świetlicy i nauczycieli świetlicy.
 
WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 
1.Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3.Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
4.Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
5.Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
6.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
7.Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
8.Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
9.Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie.
10.W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
11.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela  świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy oraz o wszelkich zmianach telefonów kontaktowych.


Zapoznałem/łam się z powyższym regulaminem
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.