X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31621
Przesłano:

Plan pracy z uczniem ADHD

Program pracy
dla ucznia
z zespołem
ADHD

Jarosławiec 2010

ADHD jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. W przypadku Łukasza Malowanego został stwierdzony typ mieszany, gdy obecne są zarówno brak koncentracji uwagi, jak i nadpobudliwość psychoruchowa.
Problemy z brakiem koncentracji uwagi przejawiają się :
• dziecko takie często nie przywiązuje uwagi do szczegółów,
• ma trudności ze skupieniem uwagi przy rozwiązywaniu zadań lub w trakcie gier i zabaw,
• często sprawia wrażenie, że nie słucha tego, co się do niego mówi,
• często nie kończy zadań, nie finalizuje poleceń,
• ma trudności z organizacją zadań i zabaw,
• niechętnie angażuje się w działania, które wymagają długotrwałego wysiłku umysłowego,
• gubi rzeczy niezbędne do wykonania zadań lub do zabawy,
• łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych,
• często zapomina o codziennych zajęciach.
Problemy z nadaktywnością lub impulsywnością:
• często wymachuje kończynami i wierci się w ławce,
• bez zezwolenia opuszcza ławkę w trakcie lekcji,
• często biega lub skacze w sytuacjach, gdy takie zachowanie jest niestosowne,
• ma trudności z zachowaniem ciszy,
• mówi za dużo,
• często ma trudności z doczekaniem na swoją kolej,
• stale jest „w ruchu”,
• często przerywa lub przeszkadza innym.
Cele programu:
1.Zmniejszenie objawów nadpobudliwości i impulsywności
2.Zwiększenie koncentracji uwagi.
Sposoby postępowania:
• Wprowadzać jasne, proste, klarowne reguły i zasady wytyczające działania i zachowania uczniów.
• Pomagać w planowaniu i zagospodarowaniu czasu i pracy poprzez podanie dziecku rozkładu zajęć ( chłopiec nie potrafi samodzielnie planować).
• Zadbać, by(jeżeli będzie taka potrzeba) powtórzyć chłopcu polecenia wydane dla całej klasy.
• Podczas uczenia pamięciowego stosować dużą ilość powtórzeń.
• Monitorować co kilka minut postępy pracy ucznia
i przywoływać jego uwagę tak, aby pracował dalej.
• Stałe organizowanie i porządkowanie środowiska zewnętrznego ( przede wszystkim ławka w klasie).
• Ograniczenie bodźców zewnętrznych– uczeń siedzi
w pierwszej ławce, mając za sąsiada spokojne dziecko.
• Uczeń jest cały czas obserwowany przez nauczyciela, czy pracuje i czy radzi sobie z zadaniem. Kiedy jest to konieczne nauczyciel pomaga przy przepisywaniu, zawłaszcza długich tekstów lub działań matematycznych, aby dziecko mogło się skupić na ich rozwiązywaniu.
• Określone są jasne i proste zasady postępowania, system nagród i kar ( np. możliwość skorzystania z komputera ).
• W stanach silnego wzburzenia dziecko za zgodą nauczyciela ma prawo wyjść z klas ( pod jego nadzorem ), aby się uspokoić
i nie przeszkadzać innym.
• Prowadzenie dziennika obserwacji, w którym zapisane są zachowania nieporządne, czyli te do poprawy i porządne, czyli te do których zmierzamy.
• W czasie sprawdzianów i kartkówek– wydłużenie czasu
i sprawdzenie, czy uczeń rozumie polecenia.
• Bardzo ważne jest wykazywanie w kontakcie z dzieckiem nadpobudliwym cierpliwości, konsekwencji, zainteresowania,
a także pewnej elastyczności w postępowaniu.
• Obserwuj, chwal, pouczaj, koryguj, angażuj, ukierunkuj.
Zasady pracy z Łukaszem:
1. Pomóż mi skupić się na jednej czynności.
2. Chcę wiedzieć co się wydarzy za chwilę.
3. Poczekaj na mnie, pozwól mi się zastanowić.
4. Jestem w kropce, nie potrafię tego zrobić, pokaż mi wyjście
z tej sytuacji.
5. Chciałbym od razu wiedzieć, czy to co robię jest zrobione dobrze.
6. Dawaj mi tylko jedno polecenie na raz.
7. Przypominaj mi, żebym się zatrzymał i pomyślał.
8. Dawaj mi małe zadania do wykonania, kiedy cel jest daleko gubię się.
9. Chwal mnie chociaż raz dziennie, bardzo tego potrzebuję. 10.Wiem, że potrafię być męczący ale czuję, że rosnę kiedy okazujesz mi jak mnie kochasz!!!

W pracy z Łukaszem należy dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
Na podstawie opinii z PPP wnioski do pracy na zajęciach dydaktycznych:
-Uczeń powinien rozwiązywać zadania dotyczące myślenia przyczynowo- skutkowego
-w związku z obniżoną percepcją i koordynacją wzrokowo- ruchową należy ćwiczyć umiejętność czytania i pisania
-poszerzać zasób wiedzy ogólnej i słownictwa
-pracować nad eliminowaniem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, myleniem głosek o podobnym brzmieniu, pisownia łączną lub rozdzielna wyrazów oraz błędami w pisowni nazw własnych
-pracować nad poziomem graficznym pisma, tempem pisania, które jest wolne oraz umiejętnością poprawnego rozplanowania tekstu w liniaturze
-uzupełniać braki w podstawowej wiedzy i umiejętnościach z zakresu matematyki
W pracy wychowawczej należy:
-odróżnić zachowania wynikające z objawów od innych trudnych zachowań
-nie obniżać oceny przedmiotowej ani oceny z zachowania za objawy nadmiernej impulsywności i zaburzeń uwagi
Wskazania do pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej można odnaleźć w poniższej literaturze:
Kołakowski, A. Piskula, M. Skotnicka, T. Wolańczyk –„Dziecko nadpobudliwe w szkole. Objawy i system pomocy”,
Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska –„ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców”,
Linda J. Pfiffner –„Wszystko o ADHD”,
Kate E. Spohrer – „Pomóż dziecku z ADHD”,
Urlike Schafer –„Dlaczego dzieci się wiercą? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej”.
Do pracy z uczniem zaleca się wykorzystać:
AKSJOMAT – Wesoła matematyka
Elementy programu Ortograffiti – J. Studnickiej
A.Kaszuba- Lizurej -W krainie ortografii- zeszyt 1 i 2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.