X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31575
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej w klasie IV

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV B
ZESPÓŁ SZKÓŁ - SZKOŁA PODSTAWOWA
W XXXXXXX


Opracował XXXXXX
Rok szkolny 2013/2014


Plan pracy wychowawczej w klasie IV B na rok szkolny 2013/2014 został opracowany na podstawie Programu wychowawczo-opiekuńczego Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Hucie Dąbrowie.

Tematyka godziny wychowawczej Cele wychowawcze Sposób realizacji
Wrzesień
1. Poznajemy się lepiej.
Wybór samorządu klasowego. - zacieśnienie więzi w grupie, lepsze poznanie się
- nauczyciel lepiej zapozna się z uczniami, ich upo-dobaniami, zainteresowaniami
- działalność i praca samorządu klasowego - uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje hobby
- określenie obowiązków samorządu klasowego
- przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem
2. Zapoznanie uczniów ze Statutem, zasadami oceniania zachowania. - poznanie Statutu, zasad oceniania zachowania - praca w grupach (analiza Statutu Szkoły, zasad oceniania zachowania)
- sporządzenie notatki na gazetkę klasową
3. Prawa i obowiązki ucznia.
- poznanie praw i obowiązków ucznia.
- przedstawienie praw i obowiązków ucznia
- rozmowa
4. Jak ustrzec się przed wirusem grypy A H 1N1? - poznanie objawów grypy A obowiązków 1N1
- zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa grypy A H 1N1 - rozmowa, pogadanka z elementami dyskusji
Październik
1. Nasze bezpieczeństwo w szkole i po-za szkołą. - umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po drogach,
- umiejętność powiedzenia ,,nie" (postawa asertyw-na). - pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz jak należy zachować się wobec nieznajomych lub w czasie nieobecnoś-ci dorosłych w domu
2. Co zawdzięczam nauczycielom? - wyrabianie szacunku nauczycielom i innym pra-cownikom szkoły - uczulanie uczniów na okazywanie należytego szacunku wszystkim pracownikom szkoły i kolegom
3. Klasa czwarta - nowy etap w naszej szkolnej edukacji. - wymienienie różnic między w klasie IV, a klasami młodszymi - pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu czwartoklasisty
4. Praca moich rodziców – przedstawienie wywiadów. - rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawa-nia różnych zawodów
- zapoznanie z wymaganiami stawianymi przez róż-ne specjalności zawodowe
- wyrabiania szacunku do pracy rodziców

- przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy,
- sporządzenie tabeli zawodów na gazetkę klasową
5. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych? - pamięć o naszych zmarłych
- kształtowanie szacunku dla zmarłych - pogadanka
- odwiedzenie grobów zmarłych
Listopad
1. Nasi idole. - budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu
- kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki - uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze swoich idoli, argumentując swój wy-bór,
- sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi ido-le".
2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości. - kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny
- kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na po-czuciu więzi narodowej, znajomości historii i trady-cji narodowo- wyzwoleńczej - przygotowanie przez uczniów referatu o od-zyskaniu przez Polskę niepodległości
- sporządzenie notatki na gazetkę klasową
3. Andrzejki. - integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę
- poznanie zasad demokratycznego ustalania decyzji - uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe związane z Andrzejkami
- wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki
4. Chcę być przyjacielem. - wzbudzenie refleksji nad przyjaźnią
- kształtowanie postawy przyjacielskiej i pielęgno-wanie tej więzi. - uczniowie samodzielnie redagują notatkę na temat przyjaźni, wrzucają do wspólnej skrzyneczki
- po wylosowaniu dzieci odczytują notatki kolegi
- uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech prawdziwego przyjaciela
Grudzień
1. Mikołaj w naszej klasie. - umiejętność organizowania dobrej zabawy
- o czym należy pamiętać, jakich norm przestrzegać
- kontynuowanie tradycji klasowych - przygotowanie prezentów
2. Kontrola wyników nauczania, analiza zachowania uczniów. - mobilizowanie do nauki
- dostrzeganie przyczyn niepowodzeń uczniowskich
- zapobieganie trudnościom w nauce - analiza ocen z poszczególnych przedmiotów
- analiza notatek w dzienniku lekcyjnym nt. zachowania uczniów
3. Wigilia klasowa. - wdrażanie do działalności zespołowej
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności i satysfak-cji z realizacji podjętych zadań
- budzenie szacunku do tradycji ludowych i rodzin-nego świętowania - wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za organizację i przebieg spotkania
- pogadanka na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
- wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd
Styczeń
1. Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych. - dostrzeganie dobrych i złych zachowań ludzi
- rozumienie przyczyny własnych zachowań
- wyrabianie odpowiedzialności za siebie i za innych - pogadanka z elementami dyskusji
2. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii? - ukazanie różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu
- pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania ferii - wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka
- uczniowie prezentują swoje hobby
- pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii
Luty
1. Jak spędzam czas wolny? - właściwe wykorzystywanie czasu wolnego od na-uki,
- dbanie o własny rozwój psychofizyczny,
- kształtowanie umiejętności gospodarowania włas-nym czasem wolnym - uczniowie prezentują swój sposób na spędza-nie czasu wolnego
- pogadanka
- dyskusja

2. Szanujemy się i jesteśmy dobrym zespołem klasowym. - przyjmowanie pomocy i dzielenie się swoimi umiejętnościami z innymi
- wsparcie dzieci, które są czasami odrzucane przez klasę
- kształtowanie umiejętności dokonywania analizy sytuacji grupowej i każdej jednostki na tle grupy - rozmowa, dyskusja
- propozycje, aby klasa była zgrana (lub bar-dziej zgrana)
3. Jak pomagać innym? - pomoc jednostce w rozwiązywaniu indywidual-nych problemów
- pomoc osobom niepełnosprawnym, odkrywanie ich potrzeb i oczekiwań - dzieci w roli osób niosących pomoc (psycho-drama)
- pogadanka na temat pomocy niepełnospraw-nym ,,Jak pomóc, aby nie wyręczać?"
4. Mój dzień jak co dzień. - wdrażanie dbałości o higienę osobistą, przestrze-ganie planu dnia (czas na czynny wypoczynek i sen)
- utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, kulturalnego zachowania się w środkach transportu
- dzieci samodzielnie układają listę powtarza-jących się czynności w ciągu dnia
- nauczyciel w pogadance nawiązuje do poran-nego mycia (higiena osobista), dbałość o wy-poczynek i bezpieczną drogę do szkoły
- uczniowie wypowiadają się na temat kultu-ralnego zachowania w środkach komunikacji
Marzec
1. Dzień Kobiet w naszej klasie. - integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę - chłopcy przygotowują konkursy, quizy i nies-podzianki dla dziewcząt
2. Kontrola wyników nauczania, analiza zachowania uczniów. - mobilizowanie do nauki
- dostrzeganie przyczyn niepowodzeń uczniowskich
- zapobieganie trudnościom w nauce - analiza ocen z poszczególnych przedmiotów
- analiza notatek w dzienniku lekcyjnym nt. zachowania uczniów
3. Czy twój dom jest ekologiczny? - propagowanie wiedzy o żywności ekologicznej i opakowaniach oraz oszczędzaniu wody, energii elektrycznej - wypełnienie ankiety przez dzieci przy pomo-cy rodziców,
- omówienie wyników ankiety,
- przygotowanie gazetki klasowej pt. ,, Jak postępować, aby mój dom był ekologiczny”
4. Higiena rąk. - propagowanie wiedzy o higienie,
- nauka poprawnego mycia rąk - pogadanka
Kwiecień
1. Analiza absencji uczniów.
- mobilizowanie do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia dydaktyczne
- dostrzeganie przyczyn absencji uczniów
- zapobieganie nieusprawiedliwionym nieobecnoś-ciom na zajęciach dydaktycznych - analiza nieobecności uczniów
2. Tradycje Świąt Wielkanocnych. - propagowanie tradycji rodzinnych, - dostrzeganie znaczenia kultury w obchodzeniu świąt - pogadanka
- wykonanie gazetki ściennej
3. Czy wiesz co jesz? - zapoznanie z tabelą wartości odżywczych niek-tórych produktów
- kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwy-czajeń zdrowotnych - uczniowie zbierają informacje na temat wartości odżywczych wybranych produktów
- przedstawienie złych nawyków żywnościowych (jedzenie hamburgerów, frytek, chipsów)
4. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja - pogadanka. - zainteresowanie uczniów przemianami zachodzą-cymi w kraju i w świecie
- uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju. - przygotowanie i odczytanie przez uczniów referatu pt. ,,Uchwalenie Konstytucji 3 Maja",
- dział w akademii z okazji uchwalenia Kon-stytucji 3 Maja.
Maj

1. Czy znam przepisy ruchu drogowe-go? - zapoznanie z podstawowymi przepisami ruchu drogowego,
- pogadanka nt. przepisów ruchu drogowego

2. Zasady udzielania pierwszej pomocy. - poznanie podstawowych zasad udzielania pier-wszej pomocy. - pogadanka w jaki sposób udzielać poszkodo-wanym pierwszej pomocy
3. Kontrola wyników nauczania, analiza zachowania uczniów. - mobilizowanie do nauki
- dostrzeganie przyczyn niepowodzeń uczniowskich
- zapobieganie trudnościom w nauce - analiza ocen z poszczególnych przedmiotów
- analiza notatek w dzienniku lekcyjnym nt. zachowania uczniów
4. Analiza absencji uczniów.
- mobilizowanie do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia dydaktyczne
- dostrzeganie przyczyn absencji uczniów
- zapobieganie nieusprawiedliwionym nieobecnoś-ciom na zajęciach dydaktycznych - analiza nieobecności uczniów

Czerwiec
1. Bezpieczne wakacje. -zasad bezpiecznego spędzania wakacji -pogadanka
2. Wystawiamy oceny z zachowania. - podejmowanie prób samooceny i oceny innych
- dostrzeganie potrzeb innych ludzi - analiza ocen z zachowania na forum klasy
3. Moje plany na wakacje - przypomnienie zasad bezpieczeństwa. - ukazanie różnych możliwości spożytkowania wol-nego czasu
- pobudzanie własnej aktywności uczniów w tej dziedzinie
- przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wa-kacji - wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka
- uczniowie prezentują swoje hobby
- pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji
4. Podsumowanie pracy uczniów w ciągu roku szkolnego - zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu - przemyślenia nt., jakie były moje sukcesy a jakie porażki w tym roku szkolnym
- opracowanie zestawienia wyników w nauce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.