X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii i przyrody ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

1.Kierunki rozwoju
I. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań a także oceniania skuteczności
i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu
*(§ 4 ust.2 pkt.1)

2.Zadania szczegółowe, podejmowane działania
Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
Uczestnictwo w radach pedagogicznych
Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez CEN w Gdańsku
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego lub samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji ZKPiG w Kolbudach
Udział w rekolekcjach dla katechetów
Udział w spotkaniach dekanalnych
Udział w szkoleniach dla nauczycieli przyrody
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
Gromadzenie własnej biblioteki
Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny:
Rozkłady materiału
Plany wynikowe
Przedmiotowy system oceniania
Plan wychowawczy dla swojej klasy
Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych w formie ankiet, testów

II. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych * (§ 4 ust. 2 pkt.2)

Działanie na rzecz dzieci i młodzieży (S §26)
Współpraca z PCK-Gdańsk, wspomaganie rodzin wielodzietnych
Współpraca z „CARITAS”
Uczestniczenie w akcjach charytatywnych.
Przygotowanie uczniów klas II do sakramentu Eucharystii
Pomoc w przygotowaniu rekolekcji wielkopostnych
Założenie Szkolnego Kółka Ekologiczno-Wędkarskiego
Organizacja wycieczek dydaktycznych
Zbiórka nakrętek od butelek typu PET na zakup wózka inwalidzkiego dla 7 letniego Filipa i Kuby.
Podjęcie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Zorganizowanie wystawy pt. Różaniec modlitwą dzieci, w Kościele parafialnym.

III. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły * (§4 ust.2 pkt.3)
Integralny rozwój nauczyciela (S §11)
a)formacja kulturowa
Organizowanie i przygotowywanie wycieczek szkolnych
Podejmowanie twórczości artystycznej – pisanie scenariuszy,
Przygotowanie konkursów plastycznych
„ Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”
„ Aniołek Bożonarodzeniowy”
„ Najpiękniejsza Palma”
„ Religijny Omnibus „ dla klas IV-V
„Czy znam Biblię ?” dla klas II-III Szkoły Podstawowej
b)formacja duchowa
Udział w rekolekcjach, spotkaniach katechetycznych, dekanalnych, korzystanie z kier formacja społeczna. Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, dzienników,
c)formacja intelektualna
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych – uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i kształcenia – udział w kursach organizowanych przez CEN Gdańsk – udział w kursach i szkoleniach , warsztatach i rekolekcjach dla katechetów

Integralny rozwój ucznia (S §13)
a)kształcenie, wychowanie, turystyka
Pomoc w odszukaniu i opracowaniu informacji przed wycieczkami szkolnymi
Aktywny udział w Dniu Ziemi i innych imprezach i spotkaniach okolicznościowych
Jasne, przystępne i rzetelne przekazywanie wiedzy
Indywidualizacja procesu edukacyjnego – uwzględnianie indywidualnych możliwości ucznia, przydzielanie trudniejszych zadań uczniom szczególnie uzdolnionym, pomoc w zdobyciu wiedzy i opanowaniu umiejętności w stopniu podstawowym uczniom mniej zdolnym
Propagowanie tradycji kultury polskiej związanej ze świętami religijnymi.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach ekologicznych i religijnych.
Prowadzenie na terenie szkoły zbiórki nakrętek typu PET.

b)bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz wychowanie i profilaktyka (S §8 i 7)
Zapoznanie z przepisami BHP i ich przestrzeganie
Wskazywanie dobrych przykładów organizacji i wykorzystywania wolnego czasu
Poznawanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów
Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru
Pomoc w usprawnianiu procesu uczenia się i przyswajania wiadomości oraz rozwijania umiejętności uczniów
Angażowanie w prace fizyczne na rzecz wspólnoty szkolnej i parafii ( pomoc w dekoracjach kościoła i szkoły, gazetka przyrodnicza, gazetka tematyczna związana z rokiem liturgicznym)

Budowanie wspólnoty szkolnej i wspieranie wychowawczej roli rodziny (S §26)
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz ich
promocja – przygotowywanie szkoleń na posiedzenia rad pedagogicznych.
Przygotowanie dzieci kl. II do I Komunii św.( organizacja uroczystości I Komunii Świętej)
Ochrona i budowanie autorytetu rodziców
Współpraca i spotkania z rodzicami

Promocja szkoły (S §26)
1.Troska o wysoką jakość pracy szkoły
dokształcanie podnoszenie umiejętności

2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym
artykuły w prasie spotkania z rodzicami (wywiadówki )

3.Udział uczniów w konkursach szkolnych, parafialnych i gminnych
konkursy plastyczne
konkursy ekologiczne
konkursy wiedzy religijnej
prezentacja osiągnięć w lokalnym środowisku (wystawa w kościele)

4.Pozyskanie sponsorów (zakup nagród na konkursy
religijne i przyrodnicze)

IV. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej *(§4 ust.2 pkt 4)

1.Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z technologii komputerowej
2.Przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych typu: testy, sprawdziany, kolorowanki, zagadki, krzyżówki, dyplomy.
3.Zachęcanie uczniów do korzystania z katolickich i przyrodniczych stron internetowych
4.Publikacja opracowanego planu rozwoju w Internecie

V. Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela * (§4 ust.2 pkt.5)

1.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, katechetycznej i przyrodniczej.

VI. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami *(§4 ust.2 pkt.6)

1.Zapoznanie się z wymaganymi dokumentami i przepisami dotyczącymi prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego


Termin realizacji,
osoby wspierające:
Okres stażu
Dyrektor ZKPiG
Opiekun stażu
Prowadzący szkolenia
Ks. Proboszcz
Stały wysiłek

Dokumentacja:
Bibliografia
Zaświadczenia
Poświadczenia Opiekuna stażu
Potwierdzenia Dyrektora ZKPiG
Testy, ankiety, scenariusze,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.