X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31324
Przesłano:

Arkusz obserwacji lekcji: Zagęszczanie sieci geodezyjnych. Ocena dokładności sieci geodezyjnych

ARKUSZ OBSERWACYJNY
(część pierwsza – wypełnia nauczyciel)

Imię i nazwisko nauczyciela: ANNA ŚWIERCZ – PRUSIECKA
Przedmiot: Geodezja ogólna; nr lekcji: 118 klasa: II G
Data: 25.02.2016 r. Czas realizacji: 3 godziny
Zagadnienie programowe: Obliczanie i wyrównanie niwelacyjnych sieci geodezyjnych.

Temat lekcji: Zagęszczanie sieci geodezyjnych. Ocena dokładności sieci geodezyjnych.
1. CELE OPERACYJNE LEKCJI:
WIADOMOŚCI – A. Zapamiętanie wiadomości:
- Uczeń potrafi – omówić podział osnów geodezyjnych; wymienić podstawowe kryteria określające dokładność sieci geodezyjnych oraz podstawowe metody zagęszczania osnów geodezyjnych;
B. Zrozumienie wiadomości:
- Uczeń potrafi omówić zasady dotyczące sposobu oceny dokładności metod stosowanych do zagęszczania osnów
UMIEJĘTNOŚCI – C. Stosować wiadomości w sytuacjach typowych:
- Uczeń umie obliczyć błędy określające dokładność sieci geodezyjnych
D. Stosować wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Uczeń umie zastosować ogólne zasady oceny dokładności wykonanych pomiarów geodezyjnych związanych z zagęszczaniem osnów szczegółowych, stosuje metodę Bradisa – Kryłowa
POSTAWY – uczeń aktywnie uczestniczy w lekcji, potrafi pracować zespołowo oraz indywidualnie, skupić się na problemie
2. METODY NAUCZANIA:
a) metoda słowna – dyskusja,
b) metoda oglądowa – pokaz multimedialny,
c) metoda poszukująca – prace w grupach,
d) metoda nauczania przez działanie – „rozsypanka”, plakaty, karta pracy

3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputer, rzutnik multimedialny, ekran, pokaz multimedialny, papier do planszy, kartki papieru, „rozsypanka”, „Karta pracy”, krzyżówka
4. FORMY NAUCZANIA: Lekcja utrwalająco - wprowadzająca; praca grupowa (podział klasy na 5 grup - od 4 do 5 osób w zespole).
5. ZASADY: a) poglądowości b) systematyczność c) wiązania teorii z praktyką d) aktywnego i świadomego udziału ucznia w kształceniu d) stopniowania trudności
6. ŹRÓDŁA INFORMACJI: Jagielski A., Geodezja I, prezentacja multimedialna (własne opracowanie), materiały internetowe

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wstępna
Czynności nauczyciela - Czynności organizacyjno – porządkowe Podział uczniów na grupy.
Podanie celu lekcji - (podanie tematu lekcji oraz głównych zagadnień, które zostaną przedstawione) – uczniowie zapisują zagadnienia, które będą realizowane oraz zadania które będą realizowali w grupach

Nawiązanie do wiadomości z poprzednich lekcji – rozwiązanie przez uczniów krzyżówki tematycznej.
W celu przypomnienia istotnych dla nowego tematu zagadnień uczniowie na podstawie dokumentacji geodezyjnej rozwiązują zadania na „Karcie pracy”.
Sprawdzenie odpowiedzi w kartach pracy.

Faza właściwa
Wprowadzenie w temat Przedstawienie przez nauczyciela podstawowych wiadomości z zakresu nowo wprowadzanego tematu (prezentacja multimedialna). Przedstawienie zadania do wykonania przez grupy uczniowskie (każda grupa otrzymuje zadanie z inną metodą do omówienia, czas na realizację ok. 12 min).
Przypomnienie kryteriów oceny pracy grup:
- merytoryczność plakatu
- sposób prezentacji
- wywołanie zainteresowania u innych uczniów
- wykorzystanie czasu przeznaczonego na pracę

Rozwinięcie tematu:
Na podstawie przedstawionych przez nauczyciela wiadomości oraz podręcznika uczniowie pracując w grupach przygotowują plansze związane z zagadnieniami które zostały przydzielone do opracowania.
Po opracowaniu zagadnień związanych z różnymi metodami zagęszczania osnów geodezyjnych oraz oceny dokładności tych metod w formie plansz z naklejonymi „puzzlami” z przygotowanej przez nauczyciela rozsypanki uczniowie referują wykonane zadanie (wytypowana osoba) zwracając uwagę na tok postępowania w procesie oceny dokładności.
Nauczyciel podsumowuje pracę grup i wspólnie z uczniami dokonuje ich oceny.
Zebranie kluczowych informacji z przeprowadzonej lekcji przy zaangażowaniu uczniów, powtórzenie wiadomości i utrwalenie wiadomości – wspólne ułożenie notatki i zapisanie w zeszycie (podkreślenie kluczowych pojęć związanych z pomiarami wysokościowymi).

Faza podsumowująca
Podsumowanie Po omówieniu pracy uczniów nauczyciel weryfikuje ewentualnych błędów uczniów w wykonanych pracach.
Ewaluacja W oparciu o wysłuchane informacje przedstawione przez kolejne grupy i nauczyciela uczniowie sporządzają notatkę do zeszytu dotyczącą oceny dokładności metod stosowanych do zagęszczenia osnów geodezyjnych.

Ocenianie uczniów:
Ocenie podlegać będzie praca grupowa wykonana przez uczniów oraz zaangażowanie (zrobiona i omówiona plansza), aktywność indywidualna.

Zadanie domowe: Powtórzenie wiadomości o metodach wyrównywania sieci niwelacyjnych, przyniesienie druków do niwelacji reperów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.