X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3130
Przesłano:

Szkolny konkurs historyczny - Polski parlamentaryzm po 1989 r.

........................................
Imię i nazwisko,klasa
........................................ punktacja

Szkolny konkurs
POLSKI PARLAMENTARYZM PO 1989 r.

Zadanie 1 (4x1p=4p)
a) Na czym polega zasada trójpodziału władzy w państwie?
........................................
b) Jakie występują między nimi relacje?
........................................
c) Kto jest twórcą zasady trójpodziału władzy?
........................................
d) W którym wieku sformułowano tę zasadę?
........................................

Zadanie 2 (4p)
Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując obok zdań literki P lub F.
a) Skrócenie kadencji Sejmu pociąga za sobą skrócenie kadencji Senatu. .....
b) Rada Gabinetowa obraduje pod przewodnictwem Prezydenta RP. .....
c) Prezydent RP desygnuje kandydata na Prezesa Rady Ministrów. .....
d) Sądy i trybunały są władzą zależną od innych władz w RP. .....

Zadanie 3 (1px10=10p)
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Decentralizacja władzy publicznej polega na:
a)dużej liczbie mianowanych urzędników lokalnych
b)hierarchicznej zależności organów samorządowych
c)przeniesieniu części uprawnień władzy centralnej na organy niższych szczebli
d)istnieniu dużej liczby szczebli administracji państwowej
2. Sejm Rzeczypospolitej za zgodą Senatu powołuje:
a)rzecznika prasowego rządu
b)Rzecznika Praw Obywatelskich
c)Szefa Sztabu Generalnego
d)Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
3. Nazwa państwa Rzeczpospolita Polska została przyjęta przez Sejm w roku:
a)1988 b) 1989 c) 1990 d) 1991
4. Vacatio legis oznacza:
a)czas, jaki upływa między przedłożeniem uchwalonej ustawy do podpisania prezydentowi a jej podpisaniem
b)czas, jaki upływa od momentu złożenia projektu ustawy w Sejmie do jego pierwszego czytania
c)okres między dniem ogłoszenia ustawy a dniem jej wejścia w życie
d)okres między uchwaleniem ustawy przez Sejm a jej rozpatrzeniem przez Senat
5. Nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania sprawuje w Polsce:
a)Naczelny Sąd Administracyjny
b)Najwyższa Izba Kontroli
c)Sąd Najwyższy
d)Trybunał Konstytucyjny
6. Organem administracji rządowej w RP jest:
a)wojewoda b)marszałek c)starosta d)wójt
7. Obowiązkami konstytucyjnymi obywatela RP są:
a) troska o dobro wspólne i ponoszenie ciężarów publicznych
b) dbałość o stan środowiska i uczestniczenie w wyborach parlamentarnych
c) troska o dobro wspólne i uczestniczenie w wyborach prezydenckich
d) ponoszenie ciężarów publicznych i uczestniczenie w referendach lokalnych
8. Trybunał Stanu ma za zadanie:
a) oceniać zgodność z prawem zaskarżonych decyzji i postanowień administracyjnych
b) nadzorować pracę polskiego sądownictwa oraz organów ścigania
c) osądzać odpowiedzialność konstytucyjną polityków i wyższych urzędników państwowych
d) decydować o naruszeniu praw człowieka w Polsce
9. Inicjatywa ludowa to:
a) projekt zmiany prawa wniesiony do parlamentu przez określoną liczbę obywateli
b) bezpośrednie głosowanie obywateli dotyczące ważnych problemów społecznych
c) publiczne manifestowanie przez obywateli swoich poglądów
d) zorganizowana grupa społeczna planująca wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu państwa lub społeczeństwa
10. Konstytucja RP z 1997 r. prawo do sprawowania kontroli nad rządem przyznała:
a) Prezydentowi b) Sejmowi c) Senatowi d) Sądowi najwyższemu

Zadanie 4 (2x2p=4p)
Spośród znanych Ci funkcji państwa podaj:
a)Dwie funkcje wewnętrzne państwa.
1. ........................................
2. ........................................
b)Dwie funkcje zewnętrzne państwa.
1. ........................................
2. ........................................

Zadanie 5 (2x1p=2p)
Podaj dwie cechy zasady praworządności.
a) ........................................
b) ........................................

Zadanie 6 (5x1p=5p)
Wyjaśnij pojęcia:
a)Kontrasygnata - ........................................
........................................
b)Większość bezwzględna - ........................................
........................................
c)kworum - ........................................
........................................
d)konkordat - ........................................
........................................
e)expose - ........................................
........................................

Zadanie 7 (5p)
Opisanym zasadom ustrojowym demokratycznego państwa prawnego przyporządkuj właściwe określenia:
1. Zasada pluralizmu politycznego
2. Zasada praworządności
3. Zasada suwerenności narodu
4. Zasada reprezentacji
5. Zasada konstytucjonalizmu
6. Zasada legalizmu
A. Najwyższa władza zwierzchnia należy do ogółu obywateli. .....
B. Zobowiązania do stosowania prawa, przestrzegania prawa i działanie na mocy prawa przez wszystkich uczestników życia publicznego. .....
C. Uczestnictwo w życiu publicznym różnorodnych sił politycznych konkurujących ze sobą. .....
D. Zasadniczą rolę odgrywa konstytucja regulująca podstawowe kwestie dla państwa i społeczeństwa. .....
E. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. .....

Zadanie 8 (2x1p=2p)
Do opisanych mechanizmów systemów demokratycznych dopisz właściwą nazwę formy demokracji.
a) Podstawowe decyzje na szczeblu lokalnym są podejmowane w głosowaniach obywateli mieszkających na danym terytorium (np. wybór prezydenta).
Demokracja .................................
b) Akty regulujące sprawy społeczne, gospodarcze i ustrojowe są uchwalane w specjalnej procedurze przez wyłanianych w wyborach bezpośrednich przedstawicieli społeczeństwa (np. uchwalanie budżetu).
Demokracja .................................

W zadaniach 9 – 10 zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe, wpisując literę P (prawda) lub f (fałsz)

Zadanie 9 (5p)
Konstytucja
a) Preambuła jest to uroczysty wstęp do konstytucji. ......
b) Obowiązująca obecnie w Polsce konstytucja została uchwalona kwietnia 1997 r. .....
c) Zmiany w konstytucji uchwala Sejm większością zwykłą. .....
d) Konstytucja RP ma charakter oktrojowany. .....
e) Konstytucja RP ma charakter elastyczny. .....

Zadanie 10 (5p)
Prawo wyborcze
a) Równość prawa wyborczego oznacza, że wszyscy obywatele państwa, którzy osiągnęli odpowiedni wiek, niezależnie od płci i dochodu mają prawo wybierać i być wybierani. .....
b) Bierne prawo wyborcze jest to prawo do brania udziału w głosowaniu. ......
c) Czynne prawo wyborcze jest to prawo do brania udziału w głosowaniu. .....
d) Proporcjonalny system wyborczy polega na tym, ze mandaty otrzymuje tylko ta partia, która zebrała większość głosów w okręgu. .....

Zadanie 11 (6p)
Przyporządkuj podanym instytucjom ich kompetencje.
A.Orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego
B.Orzekanie w sprawach sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organami państwa
C.Orzekanie w sprawach skarg konstytucyjnych
D.Uchwalanie projektu budżetu państwa
E.Tworzenie aktów prawnych rangi ustawowej
F.Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego kraju i ogólne kierowanie obronnością

I. Sejm – E
II. Trybunał Konstytucyjny – B,C
III. Rada Ministrów – D, F
IV. Naczelny Sąd Administracyjny – A

Zadanie 12 (3p)
Przyporządkuj właściwie systemy wyborcze stosowane w Polsce.
A. system większościowy
B. system proporcjonalny
I. wybory do sejmu - .....
II. wybory do senatu - .....
III. wybory prezydenckie - .....

Zadanie 13 (2p)
Wymień instytucje , przed którymi rząd RP ponosi odpowiedzialność:
a) polityczną – przed ........................................
b) konstytucyjną– przed .....................................

Zadanie 14 (3p)
Na czym polegają zasady polskiego sądownictwa?
a) Instancyjności -........................................
........................................
b) Kolegialności - ........................................
........................................
c) Jawności - ........................................
........................................

Zadanie 15 (5p)
Wymień pięć podmiotów, którym przysługuje w Polsce inicjatywa ustawodawcza.
1.
2.
3.
4.
5.

Zadanie 16 (2p)
Uzupełnij
Konstytucja RP zabrania istnienia partii politycznych w Polsce, które:
a)
b)


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU, pt.
„Parlamentaryzm polski po 1989 r.”

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat historii polskiego parlamentu, współczesnej roli, znaczenia i funkcjonowania Senatu i Sejmu, a także przybliżenia młodzieży postaci związanych z historią parlamentaryzmu. Wiedza zdobyta podczas konkursu sprzyja również wzrostowi świadomości społecznej, przybliża młodzieży mechanizmy funkcjonowania państwa i prawa.

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

Pytania konkursowe dotyczą historii i działalności polskiego Senatu i Sejmu, a także ludzi szczególnie związanych z dziejami polskiego parlamentaryzmu po 1989 r. Od uczestników konkursu wymagana jest również wiedza o współczesnym procesie tworzenia prawa, prawach i obowiązkach posłów i senatorów, o roli Senatu w systemie konstytucyjnym, o polskiej konstytucji z 1997 r., a także o najważniejszych instytucjach państwowych. Przygotowując się do konkursu, uczestnicy powinni skorzystać z wiadomości uzyskanych na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z ogólnie dostępnych materiałów o parlamentaryzmie polskim.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

Organizacją konkursu zajmują się nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Koordynatorem konkursu jest Monika Dworczak. Zgłoszenia uczniów są przyjmowane do końca lutego 2009 r. Konkurs w postaci testu zostanie przeprowadzony na jednej godzinie lekcyjnej na początku marca 2009 r.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody książkowe, które zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego 2008/2009.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.