X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31292
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia
1 marca 2013r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Współpraca
z opiekunem stażu.


Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem.

Obserwacje zajęć prowadzone przez opiekuna stażu i innych wychowawców – wnioski
z obserwacji.

Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
– konsultacja.

Analiza prowadzonych zajęć
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Wrzesień 2013


Wrzesień 2013


Wrzesień 2013


W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu


Kontrakt


Plan rozwoju zawodowego

Zapis
w dokumentacji

Harmonogram obserwacji zajęć

Konspekty zajęć
- harmonogram

Karta ewaluacyjna zajęć, ankieta

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.


Analiza orzeczeń z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
oraz
dobór metod pracy w zależności od zaleceń z orzeczeń z PPP.


Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej.

Opracowanie planu pracy zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

Opracowanie planu pracy koła modelarskiego i muzycznego
(koła zainteresowań).

Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy.


Udział w szkoleniach i kursach oraz konferencjach.


Udział w posiedzeniach
Rad Pedagogicznych


Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt

W okresie trwania stażu


Na początku każdego roku szkolnego

Na początku każdego roku szkolnego


Na początku każdego roku szkolnego


W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

Dokumentacja IPET

Plan pracy wychowawczej
– zapisy
w dzienniku

Plan pracy zajęć korekcyjno
-kompensacyjnych

Plan pracy kół zainteresowań


Wykaz literatury


Zaświadczenia, świadectwa ukończenia

Zdjęcia protokołów z Rad Pedagogicznych

Zdjęcia pomocy dydaktycznych


Prowadzenie
dokumentacji
w placówce.

Poprawne prowadzenie
dzienników zajęć: wychowawczych, korekcyjno
- kompensacyjnych
oraz kół zainteresowań.W okresie trwania stażu

Dzienniki


§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.Rozpoznawanie deficytów rozwojowych wychowanków.


Studiowanie opinii i orzeczeń wychowankówWspółpraca z nauczycielami
w szkole w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych

Kontakty z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami
w szkole.


Początek roku szkolnego lub początek pobytu w placówce

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

Dokumentacja IPET

Zapisy kontaktów dzienniku


Zapisy
w dzienniku


Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego wychowanków
oraz ich potrzeb zdrowotnych.

Diagnozowanie środowiska wychowanków (wywiady środowiskowe i wizyty domowe).

Spotkania z rodzicami wychowanków.

Współpraca z s. pielęgniarką
w zakresie opieki lekarskiej (stomatolog, okulista i inni specjaliści).


W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Sprawozdania
z wizyt domowych, karty wywiadów środowiskowych

Sprawozdania, wpisy
w dzienniku

Zaświadczenia lekarskie, zdjęcia


Zaspokajanie potrzeb rozwoju kulturalnego
i fizycznego
oraz potrzeb rozwoju zainteresowań.

Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
oraz udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną „Studnia Jakubowa” oraz MOW
im. św. Józefa.


Przygotowanie imprez okolicznościowych np.
„Dzień Matki” , „Wigilia”
„Święto patrona”.


Prowadzenie zajęć koła muzycznego i modelarskiego.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

Stosownie do okoliczności

W okresie trwania stażu

Zaświadczenia, zdjęcia

Zaświadczenia, zdjęcia, sprawozdania

Zdjęcia, scenariusze imprez

Dzienniki kół, zdjęcia


Uwzględnianie współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych (zapobieganie niepożądanym zjawiskom społecznym).

Stworzenie programu profilaktyki dla placówki -
organizowanie działań
w zakresie profilaktyki alkoholowej, nikotynowej, narkotykowej
dla wychowanków.

Współpraca z instytucjami takimi jak: KARAN, Policja, MOPS, GOPS.

Prowadzenie zajęć dotyczących niewłaściwych zachowań.


Prowadzenie zajęć dotyczących pogłębiania świadomości
o nałogach.

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

Program profilaktyki, scenariusze zajęć, zdjęcia, zaświadczenia

Wywiad środowiskowy, zdjęcia, zaświadczenia
o współpracy

Konspekty, zdjęcia


Konspekty, zdjęcia, plakaty

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach.

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych harmonogramów dyżurów oraz pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wychowanków.


Przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną.


Wykorzystanie internetu i jego zasobów jako źródła wiedzy
i informacji.


Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, internetu.

Przygotowanie scenariuszy zajęć, konspektów przy użyciu komputera i internetu.

Przygotowanie dokumentacji (opinie, zaświadczenia).


W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażu

Wydruki

Kopie korespondencji mailowej

Adresy stron www i wydruki pobieranych materiałów


Adresy stron, wydruki, zdjęcia

Konspekty, scenariusze

Kopie dokumentów, scany

Publikowanie własnych prac.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.


Publikacja scenariuszy zajęć.

W okresie trwania stażu


W okresie trwania stażuPotwierdzenia, adresy stron www


Potwierdzenia, adresy stron www

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogik i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Wykorzystanie
i zastosowanie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki.


Zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki.


Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).


Zapoznanie się z opiniami
i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno
- Pedagogiczną, a w szczególności
z zaleceniami pracy z tymi wychowankami i uwzględnienie zaleceń w procesie
wychowawczym.


W trakcie trwania stażu

W trakcie trwania stażu

Początek roku szkolnego lub początek pobytu w placówce

Scenariusze zajęć, wykaz literatury

Wykaz literatury


Kserokopie orzeczeń z PPP

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań placówki.

Dogłębna analiza dokumentacji placówki oraz przepisów oświatowych: Statutu SOW, regulaminów, ustawy o systemie oświaty , Karty Nauczyciela itp.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.


W trakcie trwania stażu

Początek stażu

Kserokopie wybranych fragmentów dokumentów

Wniosek
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, plan rozwoju zawodowego.


Współpraca
z sądami, policją
i placówkami opiekuńczymi wychowanków
w zakresie postępowania
w sprawach nieletnich


Spotkania, rozmowy indywidualne oraz korespondencja
z instytucjami

W trakcie trwania stażu

Opinie, wpisy
do dzienników, kserokopie korespondencji.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas realizacji może ulec modyfikacji.

Podpis nauczyciela kontraktowego:........................................

Podpis opiekuna stażu:........................................


Zatwierdzono do realizacji:


........................................
( data, podpis )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.