X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31272
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Monika Tabaka Jeżowe, 14. 09. 2015 r.
Opiekun stażu: mgr Maria Rychlak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2018r.
Publiczne Przedszkole w Jeżowem
Dyrektor: mgr Katarzyna Sudoł

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach(Dz.U.z dn. 1 marca2013r., ,poz.393, § 7. 1. ust. 2 pkt 1.)
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - Analiza dokumentów prawnych
- Śledzenie stron internetowych MEN
- Kurs doskonalący „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego” Okres stażu - Plan rozwoju zawodowego
- Teczka "awansu zawodowego"
- zaświadczenia
o ukończeniu kursu
2. Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu - Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- Ustalenie terminów spotkań
z opiekunem
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności 20.09.2015 r.

20.09.2015 r.

20.09.2015 r. - Plan rozwoju zawodowego
- Kontrakt
- Terminarz
- Arkusz obserwacji
- Konspekty
3. Doskonalenie i tworzenie własnego warsztatu pracy pedagogicznej - Opracowanie materiałów
i scenariuszy do zajęć
- Opracowanie pomocy dydaktycznych do zajęć
- Tworzenie arkuszy obserwacji dziecka oraz arkuszy ewaluacyjnych Na bieżąco - Materiały, pomoce
- Scenariusze zajęć, uroczystości, notatki
4. Aktywne uczestnictwo w pracy
w Zespole Wychowania Przedszkolnego - Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowania Przedszkolnego
- Przeprowadzenie szkolenia, warsztatów na temat wynikający
z potrzeb przedszkola Na bieżąco
Okres stażu - Protokoły
- Materiały
i opracowania
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej - Wpisy do dziennika zajęć
- Zeszyt współpracy z rodzicami
- Karty obserwacji dziecka Na bieżąco - Dziennik zajęć
- Zeszyty
- Karty
6. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych
i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje
i umiejętności - Udział w warsztatach metodycznych
- Kursy doskonalące
- Czytanie literatury pedagogicznej
- Śledzenie stron internetowych
- Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Okres stażu - Zaświadczenia
- Potwierdzenia
- Notatki
7. Promowanie czytelnictwa, wzbudzić zainteresowania książką - Udział w programach czytelniczych
- Zaproszenie do głośnego czytania książek nauczycieli, rodziców i innych gości. Okres stażu - Notatki
- Potwierdzenie dyrektora
8. Wprowadzenie nowatorskich form pracy z dziećmi - Udział w warsztatach
- Prowadzenie zajęć koleżeńskich
- Wykorzystywanie metod aktywizujących Okres stażu - Notatki
- Scenariusze
- Zaświadczenia


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Dz.U.z dn. 1 marca2013r., poz.393, § 7. 1. ust. 2 pkt 2.)
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska dzieci i rodziców - Obserwacja
- Zebrania z rodzicami
- Rozmowy indywidualne z rodzicami wynikające z zainteresowań i potrzeb rodziców Okres stażu - Notatki
- Podsumowanie półroczne
- Listy obecności
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci - Obserwacja
- Rozmowy z rodzicami i dziećmi
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Na bieżąco - Notatki
- Adnotacje
w dzienniku zajęć
3. Udział w realizacji programów profilaktycznych Prowadzenie
i organizowanie zajęć wynikających
z realizacji programów profilaktycznych szkoły i przedszkola Okres stażu - Scenariusze
- Notatki
- Wpisy w dzienniku zajęć
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole - Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką w Jeżowem
- Nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy w Jeżowem
- Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją,
- nawiązanie współpracy z apteką
i GCK w Jeżowem Okres stażu - Adnotacje
w dzienniku zajęć
- Potwierdzenia Dyrektora
5. Organizowanie wycieczek dla dzieci - Zwiedzanie wystaw organizowanych w pobliskich instytucjach
- Wycieczki krajoznawcze, edukacyjne Okres stażu - Zapis w dzienniku
- Potwierdzenia Dyrektora
6. Opracowanie i przygotowanie uroczystości obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka Opracowanie scenariusza materiałów i dekoracji, praca z dziećmi 20.09.2016 r. - Scenariusze zajęć
- Potwierdzenie Dyrektora
7. Przygotowanie uroczystości przedszkolnych Opracowanie scenariuszy uroczystości
i wydarzeń klasowych:
- Andrzejki
- Wigilia - Jasełka
- spotkanie wielkanocne,
- Dzień Dziecka
Środowiskowych:
- Dzień Babci
i Dziadka
- Piknik rodzinny Okres stażu - Scenariusze
- Zajęcia
- Wpisy w dzienniku
8. Współpraca z nauczycielami Nawiązanie współpracy
z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej,
z logopedą Okres stażu - Notatki
- Wpisy w dzienniku
- Potwierdzenia
9. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz grupy i placówki, organizowanie kiermaszu. Pozyskiwanie sponsorów Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
10. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym wynikającego z planu pracy przedszkola - Opracowanie regulaminu konkursu
- Rozpowszechnianie informacji na temat konkursu Okres stażu - Dokumentacja konkurs
- Zdjęcia
- Potwierdzenie Dyrektora
- Protokoły
11. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym, - Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej
- Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszu świątecznego Okres stażu - Potwierdzenie Dyrektora
- informacje w prasie
- Notatki
- Zdjęcia
- adresy stron internetowych

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Dz.U.z dn. 1 marca2013r., poz.393, § 7. 1. ust. 2 pkt 3.)
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie programów graficznych Adobe Photoshop, Paint, Corel Opracowanie dyplomów, ulotek, zaproszeń, podziękowań, wizytówek, tablo absolwentów przedszkola Okres stażu - Ulotki
- Dyplomy
- Zaproszenia
- Podziękowania, wizytówki
2. Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy przedszkola Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową Okres stażu - Strona internetowa
3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - Przygotowanie scenariuszy zajęć przy użyciu komputera
- Opracowanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego Okres stażu - Scenariusze
5. Przygotowanie dokumentacji na stopień nauczyciela mianowanego - Korzystanie ze stron MEN
- www.literka.pl
- www.uczę.pl www.publikacje.edu.pl
- www.edux.pl
- www.interklasa.pl
-www.szkola.net/awans Okres stażu - Dokumentacja załączona do wniosku

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela((Dz.U.z dn. 1 marca2013r., poz.393, § 7. 1. ust. 2 pkt 4.)
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, dotyczącej rozwoju dziecka w zależności od wieku Studiowanie literatury dotyczącej dzieci w wieku przedszkolnym Okres stażu - Notatki
2. Aktywna praca nad samokształceniem Ukończenie szkoleń wynikających z bieżącej potrzeby z zakresu pedagogiki, dydaktyki lub psychologii Okres stażu - Zaświadczenia
3. Pedagogizacja rodziców Szkolenie na temat:
- „Już w przedszkolu- adaptacja dziecka” (grupa młodsza),
- „Trudności wychowawcze występujące w wieku przedszkolnym” (grupa starsza) Okres stażu - Potwierdzenie dyrektora
- Potwierdzenie rodziców
- Lista obecności
4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów - Integrowanie grupy
- Rozwiązywanie konfliktów
- Zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących
w pracy dydaktycznej
- Współpraca
z rodzicami, szukanie wspólnych rozwiązań Okres stażu
Na bieżąco - Scenariusze
- Notatki

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (Dz.U.z dn. 1 marca 2013r., poz.393, § 7. 1. ust. 2 pkt 5.)
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z rodzicami - Spotkania z rodzicami,
- Rozmowy indywidualne Okres stażu - Notatki
2. Analiza przepisów prawa oświatowego i dokumentów prawa wewnątrz-przedszkolnego - Zapoznanie
z aktami prawnymi
- Dokładna analiza dokumentów przedszkola Okres stażu - Notatki
- Wykaz dokumentów
3. Organizowanie wycieczek w świetle obowiązujących przepisów oświatowych (dotyczących turystyki krajoznawczej) Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Okres stażu - Opisy
w dzienniku
- Scenariusze wyjść i wycieczek
4. Aktualizowanie programu wychowawczego przedszkola Praca w z Zespole Wychowania Przedszkolnego Okres stażu - Notatki
- Potwierdzenie dyrektora
5. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego Analizowanie aktów prawnych Okres stażu -Akty prawne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.