X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31146
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test podsumowywujacy wiedzę i umiejetności uczniów na podstawie podręcznika Matura Focus 2 po klasie drugiej technikum

Wybierz poprawną odpowiedź
1. Hello, what's.....................................?
A you name B your name C the name D name

2. My sister is.....................
A a doctor B doctor C the doctor D doctors

3. Chemistry isn't easier.................. English.
A of B than C from D as

4. How are you?........................
A I'm Adam B Yes, please C I good D Fine, thanks

5. I want to have a pet. I'm going to get........... cat.
A some B a C the D an

6. Those flowers are..........
A she B her C hers D of her

7......... you from Poland?
A Is B Be C Are D Do

8. I.............. to school every day.
A going B go C to go D am going

9. Did you see that movie yesterday? No, I.....................
A haven't B didn't C don't D wasn't

10....................... does it cost?
A How many B How much C Which D How

11. Children like.............................
A watch cartoons B watching cartoons C watched cartoons D is watching cartoons

12. Is there............. coffee in the cupboard?
A some B a C any D the

13. I have never read this book................
A after B ago C before D first

14. When............... home?
A you are coming B you came C you will come D did you leave

15. In the future William................ a politician.
A is B be C will be D am

16. If it rains tomorrow, they....................... at home.
A stay B will stay C stayed D are staying

17............................... any theatres in your town?
A Is there B Are there C Has it D Have it

18. We heard a noise but we didn't see..........................
A someone B anyone C no one D everyone

19. The church is........................ the school.
A on B at C opposite D into

20. You..................... worry. Everything is OK.
A don't B mustn't C aren't D doesn't

21................. book is better? Mine or my brother's?
A which B whose C what D that

22. John................ Italian very well.
A can't speak B don't speak C isn't speaking D won't speak

23. Who................ you do your homework?
A did help B has helped C helps D helped

24. Mary........................ her first poetry book when she was seventeen.
A has written B had written C wrote D will write

25................. making noise, please!
A To stop B Stop C Stopping D Stopped

26. We are meeting..................... 6 p.m. tonight.
A in B on C to D at

27. I.................... thirty years old.
A have B am C be D can have

28. Please.................. an aspirin. I've got a headache.
A giving me B give to me C give D give me

29. Please put the computer................... my desk.
A in B on C at into

30. Sally didn't cook the meal last night, her son...........................
A can B cooked C did

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.