X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31108
Przesłano:
Dział: Języki obce

Określanie właściwości związków organicznych na podstawie informacji w tabelach i kartach charakterystyki - toluen- język angielski w praktyce laboratoryjnej

Temat: Określanie właściwości związków organicznych na podstawie informacji w tabelach i kartach charakterystyki- toluen

1. Główne zagadnienia lekcji:
Lekcja dotyczy posługiwania się przez uczniów terminologią związaną z określaniem właściwości węglowodorów aromatycznych takich jak toluen. Do tego celu niezbędne jest fachowe słownictwo i umiejętność posługiwania się kartami charakterystyki danego związku organicznego.


2. Cele lekcji
Cele ogólne:
• praktyczne zastosowanie języka angielskiego jako języka obcego w laboratorium chemicznym
• wykorzystanie metod aktywnych (umiejętność pracy w grupie ,praca
indywidualna)
• Kształtowanie motywacji do nauki języka;
•umiejętność korzystania z schematów, poradników branżowych, słowników dwujęzycznych z branży chemicznej, prezentacja opracowanego materiału

3. Cele szczegółowe(operacyjne)
Kształtowanie umiejętności wychwytywania z tekstu konkretnej informacji( uczeń wyszukuje informacje na temat węglowodoru - toluenu)
Poszerzenie słownictwa z branży chemii analitycznej

Uczeń potrafi:

• Zna nazwy sprzętu laboratoryjnego: probówka, statyw, bagietka, kolba, palnik,
• Potrafi nazwać po angielsku wybrane związki organiczne- węglowodory aromatyczne takie jak toluen, benzen, ksylen, związane z tematem lekcji:
• Umie odwzorować pisownię poznanych słów.
• Zna zasady użycia trybu rozkazującego – wydawanie krótkich poleceń
• Przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z kart charakterystyki w języku obcym
• Posługuje się nazwami chemicznymi i zwyczajowymi w języku obcym oraz wzorami substancji obecnych w codziennym życiu

4.Cele wychowawcze:
ukazywanie uczniom praktycznego zastosowania języka angielskiego
kształcenie umiejętności pracy w grupie
dbanie o bezpieczeństwo i porządek na lekcji
uczenie dbałości o sprzęt laboratoryjny
kształtowanie umiejętności autoprezentacji
doskonalenie umiejętności łączenia teorii z praktyka
doskonalenie umiejętności korzystania z różnych materiałów na lekcji
wdrażanie do aktywnego udziału w lekcji
rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych
rozwijanie umiejętności dążenia do wnikliwej analizy i logicznego myślenia
doskonalenie umiejętności łączenia wiedzy z różnych dyscyplin naukowych

5. Metody i formy pracy

Metody:
-TPR - metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response) ;
-Metoda audiolingwalna;
- Przekazu (informacje na temat toluenu w karcie charakterystyki)
-Praktyczna (sprawdzenie przyswojonej wiedzy – nauka poprzez działanie )
-Symulacje, naśladowanie.
- Praca z całą klasą
- Praca indywidualna na forum klasy - turn taking - wypowiedzi poszczególnych uczniów
-Praca w parach i grupach
6.Środki dydaktyczne:
Karty pracy przygotowane przez nauczyciela w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z Internetu oraz poradników chemicznych
Komputer, telewizor
Słowniczek pojęć i terminów potrzebnych do określania właściwości związków organicznych -dodatkowo przygotowany przez nauczyciela.


Scenariusz

1.Powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne. Uczniowie przygotowują się do lekcji.
2.Sprawdzenie pracy domowej i przypomnienie materiału z poprzedniej lekcji.

I. ROZGRZEWKA JĘZYKOWA - WPROWADZENIE
Nauczyciel pokazuje uczniom kartę charakterystyki – toluenu, pyta ich co to jest i do czego służy?, Gdzie powinny znajdować się karty charakterystyki, Czy znajdują się w laboratorium, w którym uczniowie wykonują doświadczenia chemiczne- Uczniowie odpowiadają na zadane im pytania a nauczyciel systematyzuje ich wiedzę.

II. PREZENTACJA NOWEGO MATERIA ŁU (PRESENTATION)
Nauczyciel dokonuje prezentacji nowego materiału – omawia kartę charakterystyki, jej budowę, tłumaczy najważniejsze punkty w karcie, omawia słowniczek z terminami znajdującymi się w karcie. Nauczyciel rozdaje uczniom ćwiczenie mające na celu wyszukanie podstawowych informacji o toluenie. Uczniowie pracują w parach i wyszukują informacji dotyczących innych nazw toluenu, jego wzoru sumarycznego, temperatury topnienia, wrzenia, temperatury zapłonu i rozpuszczalności w wodzie. Następnie uczniowie podają odpowiedzi. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów, poprawia błędy, prosi o powtórzenie.

III. TWORZENIE W OPARCIU O POZNANY MATERIAŁ (PRODUCTION)
Nauczyciel wyświetla uczniom film na temat otrzymywania i zastosowania toluenu oraz jego właściwości. Zdaniem uczniów jest po ( dwukrotnym a jeżeli zaistnieje taka potrzeba po trzykrotnym) obejrzeniu filmu uzupełnienie zdań po angielsku na temat toluenu.
Następne zadanie polega na podaniu w języku polskim informacji na temat niebezpieczeństw i pierwszej pomocy w przypadku kontaktu z toluenem. Uczniowie pracują w oparciu o kartę charakterystyki .
IV. PODSUMOWANIE I PRACA DOMOWA.
Nauczyciel podsumowuje lekcję, wskazując na to czego uczniowie się dowiedzieli, ocenia pracę uczniów, następnie zadaje pracę domową i ją omawia. Następnie żegna klasę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.