X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31105
Przesłano:
Dział: Języki obce

Let’s make English easier. Zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego dla uczniów w gimnazjum

PROGRAM AUTORSKI
Kinga Myśliwiec

„ Let’s make English easier”


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW W GIMNAZJUM


1.Ogólna charakterystyka programu

Mając na uwadze dobro ucznia, podniesienie jakości pracy szkoły, a także w celu doskonalenia własnej pracy i zwiększenia jej efektów, zdecydowałam się napisać własny program. Przedstawiony poniżej program autorski został opracowany zgodnie z aktualną podstawą programową określoną przez MEN. Program będzie realizowany w trakcie zajęć pozalekcyjnych i jest adresowany do uczniów którzy mają problemy w nauce i nie potrafią przyswoić sobie podstawowych zagadnień objętych programem nauczania. Słabsi uczniowie stanowią zwykle dość dużą liczbę osób, dlatego spotkania pozalekcyjne pozwolą im nadrobić zaległości w wiadomościach i podnieść własną samoocenę. Założeniem tego programu jest również wyrobienie w uczniach systematyczności i efektywności uczenia się języka obcego przy jednoczesnym ćwiczeniu różnorodnych sprawności językowych. Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez cały rok.


2. Odbiorcy, adresaci programu

W zajęciach mogą brać udział uczniowie gimnazjum, którzy mają problemy z przyswajaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności z języka angielskiego. Przyczyny tych problemów są różne. Często motywacja wewnętrzna (brak dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb) takich uczniów jest niska. Uczeń słabszy posiada często niższe niż reszta klasy możliwości intelektualne, wolniejsze tempo pracy, brak ciekawości poznawczej. W przypadku języków obcych możemy również mówić o predyspozycjach językowych. Czasem zdarza się bowiem, że uczeń który osiąga dobre wyniki z innych przedmiotów, ma duże trudności w opanowaniu umiejętności niezbędnych w posługiwaniu się j. obcym. Niezmiernie ważna w takich przypadkach jest więc motywacja zewnętrzna – uświadomienie uczniowi jego zalet, dostrzeganie starań i najmniejszych nawet postępów.

3. Cele nauczania

Cele ogólne:

- uzmysłowienie uczniom jakie wiadomości i umiejętności powinni mieć opanowane
- uzupełnianie zaległości z lat poprzednich, braków z bieżącego materiału
- rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości;
- zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym;
- przybliżenie uczniom efektywnych metod ułatwiających uczenie się języka obcego a w rezultacie zwiększenie samodzielności w uczeniu się języka również z wykorzystaniem źródeł innych niż podręcznik i zeszyt przedmiotowy

Cele szczegółowe:

Praca z uczniem słabym opierać się będzie:

1) W zakresie gramatyki na:
- powtórzeniu i doskonaleniu umiejętności posługiwania się czasami teraźniejszymi,
- powtórzeniu i doskonaleniu czasów przeszłych,
- powtórzeniu i doskonaleniu umiejętności stopniowania przymiotników,
- określaniu ilości,
- powtórzeniu i doskonaleniu czasów przyszłych,
- ćwiczeniach zdań warunkowych I, II i III stopnia,
- ćwiczeniach strony biernej w czasie teraźniejszym i przeszłym.

2) W zakresie słownictwa na:
- doskonaleniu słownictwa i wyrażeń z zakresu: nazwy sklepów, ubrania i ceny, środki transportu, cyfrowe media, nazwy produktów spożywczych i napojów, pogoda, rodzaje programów telewizyjnych, nazwy dyscyplin sportowych, obowiązki domowe, wygląd.

3) W zakresie mówienia na:
- Udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania oraz stosowaniu prostych pytań,
- Opowiadaniu krótko o sobie, najbliższych, własnych zainteresowaniach itp.
- Komunikowaniu się w sytuacjach życia codziennego np. wyrażanie odczuć, uczuć, próśb,
- Nazywaniu przedmiotów wokół siebie,
- Opowiadaniu o czynnościach zwyczajowych,
- Relacjonowaniu wydarzeń z przeszłości,
- Planowaniu – co zamierzasz robić w weekend/w przyszłym tygodniu/w wakacje?
- Komunikowaniu się w miejscach publicznych tj. sklep, kawiarnia, hotel itp.

4) W zakresie słuchania na:
- Zrozumieniu poleceń nauczyciela i wypowiedzi kolegów,
- Zrozumieniu sensu wypowiedzi i odnajdywanie potrzebnych informacji,
- Właściwym reagowaniu na podstawie pytania i polecenia.

5) W zakresie czytania na:
- Rozwijaniu sprawności rozumienia ogólnego sensu tekstu
- Głośnym czytaniu z zastosowaniem zasad wymowy i intonacji

6) W zakresie pisania na:
- Utrwalaniu poznanego słownictwa
- Uzupełnianiu tekstów z lukami
- Stosowaniu technik zapamiętywania pisowni wyrazów
- Doskonaleniu umiejętności korzystania ze słownika
- Sformułowaniu własnego e – maila, listu, zaproszenia


Cele wychowawcze:

- Rozwijanie wiary we własne możliwości;
- Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych;
- Kształtowanie umiejętności pracy w grupach/w parach;
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach;
- Kształtowanie tolerancji i otwartości na inne kultury.

4.Formy i metody pracy

Konstrukcja tego programu opiera się na komunikacyjnej metodzie nauczania. Zajęcia służą głównie wyrównaniu braków opanowanego do tej pory materiału przez komunikatywną wymianę informacji. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji nauczyciel korzysta z metod aktywizujących. W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów dydaktycznych zastosowane zostaną następujące techniki:
- Luźne wypowiedzi „burza mózgów”;
- Dyskusje;
- Praca w grupie, w parach lub indywidualnie;
- Praca z Internetem;
- Słuchanie nagrań autentycznych, piosenek oraz rozwiązywanie dobranych do nich ćwiczeń;
- Wykorzystanie ilustracji w celu motywowania do wypowiedzi
- Odgrywanie ról w różnych sytuacjach
- Wyszukiwanie danych w tekście
- Przepisywanie
- Pisanie prostych komunikatów

Realizując cele programu należy korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, aby uatrakcyjnić tok zajęć, a zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim zmotywowanie ucznia słabego do nauki języka obcego. Różnicowanie metod i form pracy oraz wykreowanie odpowiedniej atmosfery stanowi dobry i pewny sposób osiągnięcia celów.

5. Treści nauczania

GRAMATYKA:
- Czas Present Simple, Present Continuous i Present Perfect( forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
- Czas Past Simple i Past Continuous (czasowniki regularne i czasowniki nieregularne, forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
- Wyrażenia ‘will/might/be going to’ (forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
- Some/any, much/many/a lot of /a few/a little (wyrażenia określające ilość);
- Stopniowanie przymiotników;
- Zdania warunkowe I, II i III stopnia;
- Strona bierna w czasie present i past.

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE:
• Opis czynności zwyczajowych lub zachodzących w momencie mówienia
• Porównywanie osób, przedmiotów, miejsc, pór roku, jedzenia, itp.
• Opis przeszłych zdarzeń
• Przewidywania na przyszłość, opisy przyszłych zdarzeń
• Sygnalizowanie niezrozumienia lub zmiany tempa mówienia
• Zadawanie pytań, budowa twierdzeń
• Wyrażanie zamiarów i intencji na przyszłość
• Podziękowania, przepraszanie, usprawiedliwianie, wdzięczność
• Formułowanie próśb
• Wyrażanie zakazów i nakazów
• Komunikowanie się w miejscach publicznych np. sklep, kawiarnia, itd.,

6. Oczekiwane efekty

Spodziewane efekty związane z umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej:

Rozumienie tekstu słuchanego
Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

Rozumienie tekstu czytanego
Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, i teksty narracyjne):.

Tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych
Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, , pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny):
Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) przedstawia intencje, zamierzenia i plany na przyszłość;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Reagowanie językowe
Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach:


7. Ewaluacja
Powyższy program będzie stosowany na zajęciach pozalekcyjnych wobec czego nie przewiduje on oceniania umiejętności poprzez stawianie stopni. O skuteczności niniejszego programu będą świadczyć: testy sprawdzające przyrost wiedzy, kartkówki ich analiza i interpretacja, odpowiedzi ustne oraz ankieta ewaluacyjna przeprowadzona po zakończeniu zajęć. Wszystko to pomoże w ewaluacji programu i umożliwi jego ewentualną modyfikację (np. rozszerzenie niektórych aspektów a rezygnacja z innych).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.