X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31006
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Retzlaff

Ogólne informacje o nauczycielu

1. Tytuł naukowy, imię i nazwisko:
mgr Katarzyna Retzlaff

2. Posiadane kwalifikacje:
wyższe studia magisterskie na kierunku filologia angielska

3. Nazwa szkoły, w której odbywany jest staż:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej w Bytowie

4. Zajmowane stanowisko, nauczany przedmiot:
nauczyciel języka angielskiego

5. Posiadany stopień awansu zawodowego:
nauczyciel mianowany

6. Okres odbywania stażu:
1.09.2013r. – 31.05.2016 r.

Plan dotyczy mojego rozwoju zawodowego w okresie od 1 września 2013r. do 31 maja 2016r. z uwzględnieniem zadań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele operacyjne:
1) doskonalenie warsztatu i metod pracy,
2) realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki w celu podniesienia jakości pracy szkoły,
3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

Czynności organizacyjne


1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli itd.

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu


- sporządzenie planu rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji Planu rozwoju zawodowego
- założenie teczki „Awans zawodowy”
- gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację
planu rozwoju zawodowego

3. Sprawozdanie z realizacji Planu rozwoju zawodowego

- przegląd zgromadzonych materiałów, opis i analiza podjętych działań z uwzględnieniem ewaluacji,

- opracowanie Sprawozdania z realizacji Planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły

Zadania do realizacji


1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego

- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych itd.)

- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo Zawodowe


2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
- opracowanie planów pracy na poszczególne lata oraz udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania

- ewaluacja dotychczasowego systemu oceniania i formułowanie wniosków do dalszej pracy

- praca w zespole przedmiotowym i innych zespołach powoływanych na rzecz podniesienia jakości pracy szkoły


3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz prawa oświatowego. Wzbogacanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy.

- studiowanie literatury fachowej i czasopism poruszających tematykę problemów wychowawczych i dydaktycznych

- śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka

- gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu, dobór podręczników, czasopism metodycznych i literatury fachowej
- systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą


4. Opieka nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych organizowanych w szkole i poza nią
- zachęcanie uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach, w których mogą wykazać się wiedzą i umiejętnościami

- pomoc w szukaniu materiałów, sprawdzanie ich przygotowania

- inicjowanie i współorganizacja szkolnego konkursu z języka angielskiego


5. Sprawowanie opieki oraz współpraca z Samorządem
Uczniowskim
- koordynowanie prac samorządu szkolnego przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych oraz pełnienie funkcji opiekunki Samorządu Szkolnego


6. Praca z młodzieżą w ramach zajęć
fakultatywnych (wyrównawczych lub podnoszących umiejętności)
- prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami klas programowo najwyższych w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego i/lub prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach wyrównywania poziomu edukacyjnego lub dla uczniów z dysfunkcjami

7. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

- wspomaganie Zespołu do spraw Promocji Szkoły


8. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w szkole oraz współpraca z rodzicami
- współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy lub tych z dysfunkcjami

- wyznaczenie terminów indywidualnych spotkań z rodzicami

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania do realizacji

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych
i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą
- prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i dostępnego oprogramowania

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami (testy, kartkówki, karty pracy, scenariusze zajęć, itd.)

- tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Power Point,

- wyszukiwanie i dopracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć

- korzystanie z internetowego dziennika lekcyjnego – LIBRUS

- korzystanie z Internetu przy poznawaniu przepisów prawa oświatowego oraz udział w szkoleniach metodycznych drogą online

- wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do napisania pracy dyplomowej

§ 8. ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla
nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Zadania do realizacji


1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz ich promocja - organizacja i prowadzenie zajęć otwartych/ koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli

- konsultacja z nauczycielami uczącymi w szkole oraz wymiana poglądów, uwag, spostrzeżeń,


Ten punkt planu będę
realizowała uwzględniając potrzeby innych nauczycieli, zwłaszcza tych będących na niższych szczeblach awansu zawodowego


2. Praca w zespole przedmiotowym
- uczestnictwo w zespole przedmiotowym nauczycieli anglistów


3. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

- uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami


4. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
- opracowanie i udostępnienie materiałów, testów przedmiotowych oraz rozkładów materiału


5. Publikowanie i udostępnianie prac związanych z wykonywaną pracą

- publikowanie na stronach internetowych dla nauczycieli scenariuszy zajęć, referatów i innych dokumentów


§ 8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum
Edukacji Artystycznej


Zadania do realizacji


1. Wykonywanie zadań przewodniczącego i członka komisji egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym

- pełnienie funkcji przewodniczącego i członka komisji egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym zarówno w części pisemnej, jak i ustnej


§ 8. ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania do realizacji


1. Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz wspomaganie innych nauczycieli anglistów w ich organizacji

- opracowanie zadań i sprawdzanie prac konkursowych

- sprawowanie opieki nad uczniami podczas konkursów


2. Organizowanie dodatkowych zajęć - rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów uzdolnionych w trakcie trwania stażu


3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek oraz spotkań z rodzicami,
- imprezy szkolne związane z obchodami świąt i innych ważnych uroczystości

- organizowanie wycieczek

- współpraca z rodzicami


4. Udział w ogólnoszkolnych oraz pozaszkolnych imprezach i akcjach
- współorganizowanie imprez szkolnych i aktywizowanie Samorządu Szkolnego

- przygotowywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń itp.

- przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach


5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły poprzez wykonywanie zadań dodatkowych
- udział w pracach zespołów przedmiotowych, w pracach komisji egzaminacyjnych


6. Włączanie uczniów w działania na rzecz szkoły i środowiska
- aktywizacja uczniów oraz Samorządu Szkolnego na rzecz akcji charytatywnych („Paczka dla dzieciaczka”, „Góra grosza”, WOŚP, itp.)

- organizacja Kiermaszu Książki wraz z Samorządem Uczniowskim i Biblioteką Pedagogiczną§ 8. ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Zadania do realizacji


1. Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym
- konsultacje z pedagogiem szkolnym dotyczące problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów, w przypadku takiej konieczności

- omawianie na bieżąco problemów wychowawczych


2. Udział w akcjach charytatywnych
- wspieranie takich akcji charytatywnych jak: „Paczka dla dzieciaczka”, „Góra grosza”, WOŚP oraz zachęcanie uczniów do udziału w nich – wraz z Samorządem Szkolnym3. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną (filia w Bytowie)
- wspólna organizacja „Kiermaszu Książki” – otwartego dla wszystkich chętnych z powiatu bytowskiego


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Zadania do realizacji


1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych
- identyfikacja zjawiska, opisanie jego historii, ustalenie znaczenia problemu, postawienie prognozy, szukanie rozwiązań, nawiązanie współpracy z kompetentnymi instytucjami i osobami w trakcie trwania stażu
- Opis i analiza dwóch przypadków. Wnioski.


Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.