X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3092
Przesłano:

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

OCENĘ CELUJĄCĄ,
otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.
- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne,
- nie powiela cudzych poglądów ,
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny,
- posiada rozszerzone umiejętności z zakresu kształcenia językowego oraz nauki o języku, przewidywane w programie nauczania w kl.IV

OCENĘ BARDZO DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy IV.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
- wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,
- doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list),
- samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi,
- radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej – akapity,
- wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu,
- potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy,
- ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim,
- biegle posługuje się słownikiem ortograficznym,
- analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu,
- bierze czynny udział w lekcji,
- płynnie czyta nowy tekst,

FLEKSJA I SKŁADNIA
- rozróżnia biegle poznane w klasie czwartej części mowy,
- wskazuje różnicę między osobową i nieosobową formą czasownika,
- poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu,
- rozróżnia czas przyszły złożony od czasu przyszłego prostego,
- biegle odmienia rzeczownik przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, oddziela temat i końcówkę,
- wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie,
- potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika,
- rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone,
- potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych,
FONETYKA
- odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski,
- określa spółgłoski,
- zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje,

OCENĘ DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kl. IV.

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
- czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe,
- w wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach,
- poprawnie pisze plan ramowy ,
- potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym,
- potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie , rymy, wersy, strofy,
FLEKSJA I SKŁADNIA
- rozróżnia części mowy poznane w kl. IV,
- poprawnie odmienia(stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki,
- potrafi oddzielić temat od końcówki,
- poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki,
- umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie,
- układa zdania pojedyncze i złożone,
FONETYKA
- rozróżnia głoskę , literę, samogłoskę, spółgłoskę,
- określa spółgłoski,
- poprawnie dzieli wyraz na sylaby,

OCENĘ DOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę
i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy czwartej,

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań , stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
- przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych,
- umie wymienić elementy świata przedstawionego,
- wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy,
- odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych,
FLEKSJA I SKŁADNIA
- tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,
- odróżnia przyimek od innych części mowy,
- rozpoznaje rzeczowniki w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia,
- odmienia rzeczowniki przez przypadki,
- odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje,
- podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone,
FONETYKA
- rozróżnia głoski , litery,
- przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski,
- dzieli wyrazy na sylaby,

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
- jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,
- błędy językowo- stylistyczne , logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,
- przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek,
- odmienia rzeczownik przez przypadki,
- wskazuje podmiot i orzeczenie,
- odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje,
- wyróżnia głoski, litery, sylaby,
- zna podstawowe zasady ortograficzne,
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, frazeologii i w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi ,
- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania,
- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,
- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych,
- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

OCENĘ CELUJĄCĄ,
otrzymuje uczeń , którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

- twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
- proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
- jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia,
- nie powiela cudzych poglądów , potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej ,
- literackiej i kulturalnej rzeczywistości,
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych,
- podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach(np.udział w akademiach, inscenizacje teatralne itd.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny,
- wykazuje ponadprogramowe umiejętności w zakresie kształcenia literackiego i kulturalnego oraz nauki o języku.
OCENĘ BARDZO DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości określony programem nauczania dla klasy V.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
- wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym,
- doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, zaproszenie),
- podejmuje próby charakterystyki postaci,
- samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur,
- bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi,
- bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohatera: pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu , z dialogiem,
- zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach,
- biegle posługuje się „Słownikiem wyrazów obcych” , „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych”,
- potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni,
- analizuje utwór liryczny,
FLEKSJA I SKŁADNIA
- wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym,
- określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazującym i przypuszczającym,
- zna zasady pisowni „by” z czasownikiem,
- w odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności,
- określa rolę przyimków w zdaniu,
- wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem,
- podaje poprawne formy liczebników,
- klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń , podaje ich przykłady,
- wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je,
- nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażania,
- układa zdania pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu,
- przeprowadza klasyfikację zdań złożonych,
FONETYKA
- wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską,
- omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy,
- podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim.

OCENĘ DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kl.V.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
- czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
- jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne , logiczne i ortograficzne.
- potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
- podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki),
- w wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury,
- nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli,
- poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury,
FLEKSJA I SKŁADNIA
- określa formę gramatyczną czasownika,
- stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej,
- tworzy czasowniki dokonane od niedokonanych, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy ten czasownik,
- poprawnie odmienia czasownik typu: umiem, rozumiem, idę,
- omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego,
- wyjaśnia różnicę w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę,
- uzasadnia pisownię rzeczownika odwołując się do odmiany,
- w zdaniu wskazuje przyimek i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę,
- tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę,
- określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem,
- zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie,
- stosuje w zdaniu liczebnik zbiorowy w odpowiednim przypadku,
- przekształca zdanie w równoważnik zdania i odwrotnie,
- podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego,
- przedstawia za pomocą wykresu budowę zdania pojedynczego rozwiniętego(na łatwych przykładach)
- przekształca zdanie pojedyncze w zdanie złożone i odwrotnie,
- układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie,
FONETYKA
- określa cechy głoski,
- rozpoznaje wyrazy bezakcentowe,
- poprawnie akcentuje wyrazy na 3 i 4 sylabie od końca.

OCENĘ DOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy piątej.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
- w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań , precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
- w miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych(opowiadanie odtwórcze z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie),
- opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania,
- ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawić przy pomocy nauczyciela,
- umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzeń),
- odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych,
- w utworze lirycznym wskazuje epitety, porównania, przenośnie,
FLEKSJA I SKŁADNIA
- tworzy bezokolicznik od czasowników w formie osobowej i odwrotnie,
- rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane,
- odmienia czasowniki we wszystkich trybach (proste przykłady)
- nazywa przypadki i pytania , które odpowiadają,
- odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie,
- rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia,
- odmienia przymiotnik przez przypadki,
- łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę, rodzaj,
- rozpoznaje w zdaniu liczebnik, określa przypadek liczebnika i rzeczownika,
- rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań,
- łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie,
- z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone,

FONETYKA
dzieli wyraz na głoski,
- odróżnia samogłoski od spółgłosek,
- rozróżnia rodzaje głosek,
- dzieli wyrazy na sylaby,
- poprawnie akcentuje wyrazy na 2 sylabie od końca.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
otrzymuje uczeń , którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
- jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu,
- względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,
- błędy językowo- stylistyczne , logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie,
- stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela,
- rozróżnia części mowy,
- wskazuje podmiot , orzeczenie i określenia,
- odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki,
- odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby,
- odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego,
- wyróżnia głoski, litery, sylaby w podanym wyrazie,
- poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii(65/50%) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne,

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej,
- nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym,
- jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,
- w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych,
- nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VI
OCENĘ CELUJĄCĄ,
otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczanis
twórczo i samodzielnie rozwij a własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy,
jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia, nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości,
bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych prezentuje wysoki poziom merytoryctny oraz artystyczny,
OCENĘ BARDZO DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania dla klasy VI.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
wypowiedzi ustne i pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie,
samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki: określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie,
opowiadanie twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki, biegle posługuje się słownikiem i encyklopedią
ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania, w sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej ,
bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji, rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat)
dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego,
pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym,
FLEKSJA I SKŁADNIA
potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika,

wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczowych,
biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodząj stopniowania, pisze poprawnie "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym,
rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję
w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika, odmienia trudniejsze liczebniki złożone,
stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych(podmiotu, orzeczenia, przydawki)
rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę,
omawia podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydaw:ki i dopełnienia,
wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządu, przynależności: wskazuję zasady ich tworzenia,
przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy,
SŁOWOTWÓRSTWO
przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników,
wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym,
podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi, daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów,
OCENĘ DOBRĄ
otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy przewidziane programem nauczania w kI. VI.
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
czyta poprawnie stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania,
jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe, potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową (opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu: list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu),
dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omó"\Vienie elementów świata przedstawionego,
poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy,
wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu,
potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów,
FLEKSJA I SKŁADNIA
wymienia rodzaje zaimków,

wyróżnia przysłówki od innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia, poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie,
podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebniki złożone i nieokreślone,
na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu, wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je,
tworzy w zdaniu związki zgody, rządu i przynależności,
układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie,
SŁOWOTWÓRSTWO
- od podanych wyrazów podstawowych tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy,
- rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu,
- tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika,
- wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa,
OCENĘ DOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej dla klasy szóstej,
KSZTAŁCENIE LITERACKIE I JĘZYKOWE
w wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii,
w miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, opis, sprawozdanie, streszczenie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram),
jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, zna przewidziane programem gatunki literackie,
umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzeń),
odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu,
poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat,
FLEKSJA I SKŁADNIA
wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określa formę fleksyjną czasowników,
określa funkcję czasownika w zdaniu,
odmienia podane rzeczowniki przez przypadki , oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne: nazywa funkcję rzeczowników w zdaniu, rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki,
stopniuje przymiotniki,
rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe,
na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów, rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe,
nazywa w zdaniu części zdania(na prostych przykładach),

układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych,
wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie,
OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ
otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu, wżględna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia,
błędy językowo- stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku jaki włożył w ich napisanie, stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych o niewielkim stopniu trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcjonowanie w zdaniu(na prostych przykładach)
odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj, łączy wyrazy w zespoły składniowe,
SŁOWOTWÓRSTWO
zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych,
. przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie- wskazuje podstawę słowotwórczą i formant,
nazywa typy formantów
tworzy wyrazy pochodne za pomocą poznanych formantów,
OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ
otrzymuje uczeń, który:
nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, frazeologii i w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie szóstej,
nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym, jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym,
w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych,
nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.