X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30912
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Joanna Norowska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2016r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Aktywny udział w warsztatach, szkoleniach oraz kursach organizowanych w ramach WDN, przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli i wydawnictwa.
Udział w lekcjach otwartych w ramach nauczanego przedmiotu organizowanych przez innych nauczycieli.
Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Okres stażu Świadectwa ukończenia, certyfikaty, dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych oraz notatki własne.
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. Dzielenie się wiedzą i materiałami zdobytymi podczas warsztatów i szkoleń na posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Przygotowanie, sprawdzanie oraz analiza próbnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Przeprowadzenie wewnętrznego ustnego egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Analiza wyników matur z języka niemieckiego.
Przygotowanie sprawdzianów diagnostycznych dla klas pierwszych. Okres stażu

XI. 2013r.

IV. 2014r.

X. 2014r.

Wg harmonogramu Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego.

Sprawozdanie

Sprawozdanie


Sprawozdanie

Zapiski w dziennikach lekcyjnych oraz w protokole z posiedzenia zespołu przedmiotowego.
Organizowanie lub współorganizowanie imprez szkolnych oraz konkursów. Współorganizowanie szkolnych obchodów Dnia Języków Europejskich.
Organizowanie konkursu z wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.
Organizowanie konkursu z języka niemieckiego dla klas pierwszych.
Zorganizowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Łomża- moje miasto”.
Praca jako szkolny koordynator w Ogólnopolskim Dyktandzie Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”
Organizowanie imprez klasowych (Wigilia), wycieczek oraz pomoc w organizacji imprezy studniówkowej. IX. 2013r.

IX. 2013r.


II. 2014r.

IV. 2014 i w każdym roku szkolnym

XI/ I. 2013- 2014r.

Wg harmonogramu Zapiski w protokołach z posiedzeń zespołu przedmiotowego, sprawozdania z przebiegu konkursów.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w celu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego oraz wyrównania szans w klasach pierwszych. Prowadzenie konsultacji dla uczniów.
Prowadzenie zajęć dla uczniów klas przedmaturalnych i maturalnych w ramach „godziny karcianej”.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas pierwszych bądź innych zainteresowanych.
Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów przygotowujących się do konkursów. Okres stażu

IX- XI. w każdym roku szkolnym

Wg harmonogramu konkursów
Zapiski w dziennikach, notatki własne.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Zastosowanie Internetu w życiu zawodowym i prywatnym. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach z języka niemieckiego oraz wiedzy o kulturze. Okres stażu Zapiski w dziennikach lekcyjnych, sprawozdaniach; opis realizowanych przedsięwzięć.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Wykorzystanie edytora tekstu do przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tj. prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, konkursy, scenariusze zajęć oraz związanych z pracą dydaktyczną, wychowawczą.

Korzystanie z tablicy multimedialnej podczas zajęć lekcyjnych.

Korzystanie niemieckich stron internetowych, śledzenie aktualności do wykorzystania na zajęciach. Okres stażu Zaświadczenia, scenariusze zajęć, testy.
Przygotowanie prezentacji multimedialnych. Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji multimedialnych na zajęciach języka niemieckiego, wiedzy o kulturze oraz zajęciach wychowawczych. Okres stażu Adnotacje w dziennikach lekcyjnych, projekty prezentacji multimedialnych.
Współpraca z administratorem oficjalnej szkolnej strony internetowej. Opracowanie materiałów informacyjnych przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli do umieszczenia na stronie internetowej. Okres stażu Materiały informacyjne zamieszczone na stronie internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Przeprowadzenie szkoleń dla członków komisji przedmiotowej. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zastosowania na zajęciach języka obcego metod aktywizujących pracę ucznia.

Przygotowania dla członków komisji przedmiotowej materiałów związanych ze sposobami motywowania uczniów do pracy na zajęciach języków obcych.
X. 2014r.

XII. 2013r. Adnotacje w protokołach z posiedzenia zespołu przedmiotowego.
Prowadzenie lekcji otwartych. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w zakresie danego przedmiotu oraz innych nauczycieli będących w trakcie odbywania stażu. III. 2014r.

II. 2015r.
Scenariusze lekcji, sprawozdania.
Opracowanie i udostępnienie w Internecie materiałów dydaktycznych. Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego w Internecie na WWW.edux.pl
Przekazywanie materiałów dydaktycznych z odbytych form doskonalenia zawodowego. Przekazywanie materiałów dydaktycznych z odbytych form doskonalenia zawodowego pozostałym nauczycielom języków obcych oraz bibliotece szkolnej. Okres stażu Adnotacje w sprawozdaniach komisji przedmiotowej.
Współpraca z nauczycielami. Wspólne organizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych m.in. Dnia Języków Europejskich, Dni Otwartych Szkoły, studniówki, wycieczek, Tygodnia Wielokulturowości. W każdym roku szkolnym według harmonogramu. Scenariusze uroczystości, projekty, sprawozdania, analiza działań

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Sprawowanie roli wychowawcy klasowego. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej.
Podejmowanie działań mających na celu integrację zespołu klasowego. IX. 2013r.

Cały okres stażu Plan pracy wychowawczej, adnotacje w dzienniku lekcyjnym.
Diagnozowanie potrzeb uczniów. Przeprowadzenie i analiza ankiet. Według potrzeb Analiza przeprowadzonych ankiet.
Współpraca z rodzicami. Opracowanie i przedstawienie rodzicom na pierwszym zebraniu planu wychowawczego.
Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami wychowanków poprzez rozmowy indywidualne (telefoniczne), udział w zebraniach i konsultacjach czy powiadomienia listowne. IX. 2013r.

Wg potrzeb

Wg harmonogramu Adnotacje w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenia odbioru listów informacyjnych.
Praca z uczniem zdolnym, słabym oraz uczniem z dysfunkcjami.


Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych.
Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas pierwszych oraz uczniów drugorocznych w związku z wyrównaniem braków wynikających z różnic w podstawie programowej.
Konsultacje dla uczniów posiadających dysfunkcje.
Wg potrzeb Zapiski w dziennikach pozalekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników lub środków dydaktycznych- dołączenie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji;
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Pełnienie obowiązków przewodniczącej na egzaminie ustnym.
Ocenianie części wewnętrznej i zewnętrznej egzaminu maturalnego lub gimnazjalnego.
Maj Zaświadczenie

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Organizowanie imprez i akcji charytatywnych. Zorganizowanie imprezy choinkowej dla dzieci z Osiedlowych Ognisk Wychowawczych działających przy TPD w Łomży.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” oraz „Góra Grosza”.
Coroczna akcja wypożyczania podręczników z podręcznej biblioteczki uczniom z rodzin ubogich.
Organizowanie na terenie szkoły akcji zbierania nakrętek na cele charytatywne.
Przeprowadzenie akcji charytatywnej dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Łomży. Okres stażu Opis działań w sprawozdaniach opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz komisji zespołu przedmiotowego.
Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Organizowanie akcji charytatywnych, współpraca i wymiana doświadczeń z członkami SU z innych szkół ponadgimnazjalnych, współpraca ze Spółdzielnią Uczniowską działającą przy ZSMiO, wydawanie opinii o uczniach. Okres stażu Sprawozdania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Prowadzenie kół zainteresowań. Prowadzenie koła krytyczno- literackiego. Okres stażu Notatki, listy obecności uczestników.
Organizowanie wycieczek szkolnych oraz wyjść integracyjnych. Zorganizowanie pielgrzymki maturzystów.
Opracowanie i realizacja planów wycieczek. X. 2013r.

Wg potrzeb Regulamin wycieczki oraz karty wycieczki.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Spotkania, konsultacje i rozmowy z pedagogiem szkolnym. Wg potrzeb Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, notatki własne.
Współpraca z biblioteką szkolną. Rozbudzanie w uczniach potrzeb czytelniczych w ramach zajęć z wychowawcą. Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Współpraca z policją oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Łomży. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
Konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łomży. Wg potrzeb Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Diagnoza wybranych problemów wychowawczych i edukacyjnych. Zbieranie informacji, obserwacja i analiza zjawiska, zastosowanie środków zaradczych, zaproponowanie metod rozwiązania problemu, wdrożenie tych działań. Okres stażu Opis przypadku
Rozpoznawanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów. Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami, konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, ankiety. Wg potrzeb Opis przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.