X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3086
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu Dokumentacja techniczna

Rok szkolny 2008/2009
NAZWISKO I IMIĘ
nauczyciel przedmiotów zawodowych

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

KLASA: III technolog.

PRZEDMIOT: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela.

TAK nie

2. Wykaz umiejętności i wiadomości podany jest do wiadomości uczniów
na początku każdego roku szkolnego.

TAK nie

3. Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości zaprezentowane przez:

- odpowiedź ustną, TAK nie ile? 1-2 w semestrze
- pracę domową krótkoterminową, TAK nie ile? według potrzeb
- testy sumaryczne (sprawdziany), TAK nie ile? 2 w semestrze
- kartkówki tak NIE
- inne : aktywność, przygotowanie materiałów do lekcji, zeszyt przedmiotowy

4. Kryteria ocen:

• Umiejętności na ocenę dopuszczającą:

- potrafi określić podstawowe terminy z zakresu dokumentacji technicznej,
- uczeń rozumie proste informacje przedstawione przez nauczyciela,
- powinien umieć udzielać prostych informacji na zadany temat uprzednio
opracowany w klasie,
- umie narysować elementy instalacji w budynku,
- odpowiadać na proste pytania zadane przez nauczyciela,
- wyszukać przy pomocy nauczyciela potrzebną informację z podręcznika,

• Umiejętności na ocenę dostateczną:

- potrafi naszkicować rozwinięcie aksonometryczne instalacji gazowej,
- posiada w stopniu dostatecznym wiedzę z tego przedmiotu,
- potrafi dość dobrze odpowiadać na pytania nauczyciela,
- potrafi składać arkusze rysunkowe,
- umie czytać dokumentację techniczną z małymi błędami.

• Umiejętności na ocenę dobrą:

- uczeń poprawnie czyta dokumentację i schematy instalacyjne,
- poprawnie posługuje się fachową terminologią budowlaną,
- potrafi wypowiadać się na zadany przez nauczyciela temat uprzednio opracowany w klasie,
- rozpoznaje podstawowe oznaczenia występujące w dokumentacji budowlanej.

• Umiejętności na ocenę bardzo dobrą:

- jest zawsze przygotowany do lekcji,
- powinien bezbłędnie reagować na polecenia nauczyciela,
- trafnie udzielać odpowiedzi na pytania nauczyciela lub kolegów,
- dłużej wypowiadać się na zadany przez nauczyciela temat, opracowany w klasie,
- prawidłowo udzielać informacji zarówno nauczycielowi, jak i kolegom,

• Umiejętności na ocenę celującą:

- ma dość szerokie zainteresowania wybiegające ponad program nauczania,
- zachęca innych uczniów do zgłębiania wiedzy,
- bezbłędnie potrafi czytać dokumentację budowlaną,
- rozumie oznaczenia występujące w dokumentacji budowlanej.

5. Uzyskane stopnie szkolne stanowią podstawę oceny semestralnej.
Największą wagę w ocenie semestralnej mają oceny za :
• sprawdziany i testy,
• prace pisemne,
• odpowiedzi ustne,
• czynne uczestnictwo w lekcji.

6. Warunki poprawy stopni szkolnych:
• poprawa ocen ndst (ustna i pisemna) w ciągu semestru.

7. Sposoby informowania uczniów o wymaganiach edukacyjnych, osiągnięciach, proponowanych ocenach:
• ogólne założenia oceniania nauczyciel podaje na początku roku szkolnego, informuje
o ocenie przy każdej odpowiedzi ucznia - motywuje ocenę, informuje o ocenie semestralnej na miesiąc przed jej wystawieniem.

8. Ustalenie zasad przeprowadzania egzaminu poprawkowego (sprawdzającego):
• obligatoryjny - uczeń zostaje poinformowany o zakresie materiału na egzamin poprawkowy i jego terminie.

Sporządził
NAZWISKO I IMIĘ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.