X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30839
Przesłano:

Indywidualny Program Terapeutyczny na rok szkolny 2013/2014

INDYWIDUALNY PROGRAM TERAPEUTYCZNY NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Nazwisko i imię dziecka : XXX Y
Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:
- zaburzenia motoryki małej;
- zaburzenia koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- zaburzenia integracji sensorycznej;
- nadpobudliwość;
- opóźniony rozwój mowy;
- deficyt uwagi
- rozwój intelektualny kształtuje się na poziomie niższym niż przeciętny.
Zalecenia zawarte w orzeczeniu: rehabilitacja ruchowa wg wskazań medycznych.
- kontynuowanie terapii logopedycznej;
-na zajęciach w przedszkolu kierować do chłopca jasne, proste komunikaty
i sprawdzać, czy je zrozumiał;
- prowadzić różnorodny trening koncentracji;
- podnosić samoocenę chłopca chwaląc go nawet za drobne sukcesy,
uwzględniając jego wysiłek i zaangażowanie w wykonanie zadania.
Cele programu:
- kształtowanie komunikatywności mowy i rozwijanie mowy jako czynności
umysłowej;
-wzbogacanie zasobu słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów ,
dyskusji i swobodnego wypowiadania się;
- wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej;
- usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej;
- usprawnianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni;
- ćwiczenia koncentracji uwagi;
- wspomaganie rozwoju ruchowego;
- motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń;
- rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości;
- wzmacnianie pozytywnej i adekwatnej samooceny;
Celem pracy z dzieckiem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju
umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę jego możliwości.
Plan pracy terapii pedagogicznej
Motoryka duża
1. Zabawy i ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę:
- ćwiczenia wyprostne utrwalające umiejętność utrzymania prawidłowej postawy ciała
w pozycjach niskich i wysokich z użyciem przyborów lub bez;
- ćwiczenia szyi i tułowia – skłony w przód, tył, bok, oraz skręty w pozycjach niskich
i wysokich;
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy;
- ćwiczenia kończyn górnych i dolnych w różnych pozycjach;
- kontrolowanie utrzymywania prawidłowej postawy ciała w siadzie, staniu,
podczas chodzenia.
2. Ćwiczenia równoważne:
- chód i bieg we wspięciu na palcach po wyznaczonych torach prostych i łamanych;
- ćwiczenia przejścia po ławeczce gimnastycznej z wykonywaniem dodatkowych
czynności;
- ćwiczenia chodu mierniczego w przód, w tył, po śladach linii prostej i łamanej.
3. Ćwiczenia zwinności:
- pokonywanie różnorodnych torów przeszkód;
- różne formy skoków, podskoków obunóż i jednonóż;
- ćwiczenia ruchów naprzemiennych;
- skoki pajaca.
4. Ćwiczenia oddechowe:
- ćwiczenia oddechowe z jednoczesnym wykonywaniem ruchów wspomagających:
wdech - nosem, wydech – ustami.
Motoryka mała i koordynacja wzrokowo - ruchowa
1. Ćwiczenia grafomotoryczne:
- doskonalenie umiejętności wycinania, wydzierania, modelowania, stemplowania,
ugniatania;
- kolorowanie obrazków;
- rysowanie po śladzie ciągłym i przerywanym;
- łączenie linią punktów narysowanych na płaszczyźnie;
- obrysowanie szablonów, figur.
2. Dopasowywanie, odwzorowywanie
- składanie obrazków rozciętych na części,
- układanie puzzli i układanek,
- układanie elementów według określonego rytmu – kontynuowanie prawidłowości
rytmicznych.
Porozumiewanie się – komunikacja
1. Ćwiczenia rozwijające strukturę wypowiedzi:
- wzbogacanie słownika biernego i czynnego w zakresie: przedmioty, cechy przedmiotów
i czynności, stany, zaimki osobowe, dzierżawcze, przyimki;
- kształcenie umiejętności odpowiadania na pytania oraz wykonywanie poleceń
złożonych,
- przekazywanie informacji innej osobie,
- kształcenie umiejętności zadawania pytań,
- kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu, inicjowania i podtrzymywania
Konwersacji.
2. Ćwiczenia słuchowe i percepcja słuchowa:
- odtwarzanie struktur rytmicznych;
- doskonalenie pamięci słuchowe poprzez identyfikowanie różnych dźwięków;
- ćwiczenia z zakresu analizy i syntezy słuchowej.
Czynności poznawcze
1. Pamięć, koncentracja uwagi, spostrzeganie:
- układanie historyjek obrazkowych – rozumienie pojęć następstwa czasowego
najpierw/potem;
- układanie przedmiotów w szeregu rosnącym lub malejącym;
- układanie puzzli;
- kontynuowanie układów rytmicznych;
- wyszukiwanie cech wspólnych i cech różniących na obrazkach;
- wyszukiwanie takich samych obrazków.
2. Przygotowanie do nauki czytania:
- podział wyrazów na głoski i wyrazy;
- nazywanie i wskazywanie liter;
- dopasowywanie liter wielkich i małych;
- określanie liczby głosek w wyrazach i wyrazów w zdaniu;
- wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się daną głoską,
- układanie sylab i prostych wyrazów z rozsypanki literowej.
3. Edukacja matematyczna:
- kształtowanie pojęcia liczby;
- przeliczanie elementów w zbiorze;
-tworzenie zbiorów o określonej liczebności;
- kojarzenie liczby z cyfrą jako jej znakiem graficznym;
- rozumienie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni;
- dodawanie i odejmowanie obiektów.

Program opracowała mgr Iwona Jaskuła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.