X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30738
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Indywidualny program rewalidacyjno- terapeutyczny dla dziecka z wadą słuchu

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY
Dla dziecka z wadą słuchu

I.
Imię i nazwisko ucznia
Klasa
Wiek ucznia ( data urodzenia)
Wychowawca klasy
Nr orzeczenia
Rodzaj orzeczenia:
Indywidualny program na okres: Do ukończenia szkoły podstawowej
Rozpoznanie : Niedosłuch typu mieszanego: w uchu prawym średniego stopnia ( 50 db), w uchu lewym lekkiego stopnia ( 40 db)

II.
CELE EDUKACYJNE
OGÓLNE:
• Opanowanie i przyswojenie określonego zasobu wiadomości i umiejętności, wynikających z podstawy programowej.
• Umiejętne wykorzystanie posiadanych wiadomości w praktyce, podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
• Kształtowanie postaw, umożliwiających sprawne funkcjonowanie w grupie rówieśników i społeczeństwie

SZCZEGÓŁOWE:
• Kształcenie umiejętności rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów (literackich, historycznych, naukowych, itp.) prowadzącej do realizowania własnych celów, rozwoju osobowości i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa.
• Doskonalenie umiejętności wykorzystania myślenia matematycznego i narzędzi matematycznych w życiu codziennym.
• Przygotowanie do sprawnego porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie.
• Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi.
• Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych.
• Wyrabianie umiejętności pracy w grupie.

CELE TERAPEUTYCZNE
GŁÓWNY:
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka z wadą słuchu przez korygowanie, kompensowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji.

SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwijanie i doskonalenie percepcji słuchowej.
• Kształtowanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej.
• Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.
• Wdrażanie do dbania o higienę słuchu.
• Kształcenie i doskonalenie słuchu fonematycznego.
• Rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości.
• Motywowanie do systematycznej pracy.

III.
Zakres dostosowań ( np. warunki zewnętrzne, organizacja pracy, egzekwowanie wiedzy, ocenianie)

WARUNKI ZEWNĘTRZNE

• Uczennica musi siedzieć w pierwszej ławce na wprost tablicy lub przy oknie. Konieczna jest możliwość odwracania się, tak aby widziała twarze odpowiadających uczniów.
• Twarz osoby mówiącej powinna być oświetlona i widoczna, co ułatwia odbiór informacji drogą wzrokowo- słuchową.
• Nauczyciel powinien unikać zbędnych ruchów, odwracania się do tablicy i chodzenia po klasie.
• Uczennica powinna siedzieć z uczniem zdolnym, który będzie pomagał jej w nauce.
• Należy zadbać o ciszę w klasie, aby zbędne szmery i hałas nie zaburzały i nie utrudniały dziecku odbioru informacji.

ORGANIZACJA PRACY

• Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji, nowe słowa, polecenia, które należy wykonać
• Polecenia i pytania formułuje w sposób prosty, zrozumiały dla uczennicy
• Powtarza pytanie i upewnia się, czy uczennica zrozumiała
• W przypadku trudności stosuje dodatkowe wyjaśnienia
• Zachęca uczennicę do wypowiadania się na forum klasy i do udziału w rozmowie
• Upewnia się, czy uczennica zrozumiała treść lekcji
• Sprawdza, czy uczennica dobrze zanotowała pracę domową

EGZEKWOWANIE WIEDZY, OCENIANIE

Powinno się uwzględniać
• Aktywność ucznia na lekcji
• Wkład pracy, z uwzględnieniem możliwości poznawczych i nawet drobne sukcesy osobiste dziecka
• Zainteresowanie przedmiotem
• Stosunek do nauki
• Systematyczność, pilność, staranność
• Forma egzaminu zewnętrznego powinna być dostosowana do możliwości uczniów z wadą słuchu zgodnie z aktualnymi na dany rok zaleceniami dyrektora CKE

* Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów ( dostosowanie wymagań edukacyjnych, zgodnych z programem nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia) Przedmiot lub rodzaj zajęć

*Trudności ucznia/Działania nauczyciela lub specjalisty

*Język polski - problemy
w pisaniu ze słuchu,

- nieradzenie sobie z czytaniem ze zrozumieniem tekstów i lektur szkolnych,
- kłopoty z pisaniem wypracowań
- trudności w zapamiętywaniu definicji, reguł gramatycznych i ortograficznych

NAUCZYCIEL:
-dyktuje zdania wyraźnie, stojąc cały czas przed uczniem,
-liberalnie traktuje błędy, będące wynikiem obniżonej umiejętności różnicowania głosek, zespołów dźwiękowych, wyrazów ze zmiękczeniami i dwuznakami
- wskazuje fragmenty, które są niezbędne przy omawianiu poszczególnych tematów,
- jeśli to możliwe, daje dziecku spis słów, związków frazeologicznych, pojęć, przydatnych przy pisaniu tekstu,
- oceniając wypowiedź, bierze pod uwagę trudności, związane z niedosłuchem ( uboższe słownictwo, skróty myślowe, chaotyczność, niespójność wypowiedzi)
- zachęca do wzbogacania słownictwa poprzez pracę ze słownikiem, encyklopedią, programami multimedialnymi,
- unika sprawdzania wiedzy, która polega na odpytywaniu z materiału mechanicznie zapamiętanego. Przygotowuje zestawy ćwiczeń, które pomogą uczennicy zrozumieć pytania i polecenia

*Historia
- problemy z zapamiętywaniem dat i chronologii wydarzeń,
- trudności z zapamiętywaniem dużej partii materiału

NAUCZYCIEL: - działa na konkretach, przytacza przykłady, przygotowuje schematy, rysunki, osie czasu,
- oceniając, bierze pod uwagę zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem,
- upewnia się, czy uczennica zrozumiała treść lekcji, zadaje dodatkowe pytania, uprzedza o odpytaniu z konkretnej partii materiału

*Matematyka
- trudności w rozumieniu zadań, zależności matematycznych, słów określających pojęcia matematyczne,
- problem z formułowaniem odpowiedzi

NAUCZYCIEL: - przedstawia treść niezrozumianego zadania w postaci schematu,
- wpisuje w zeszycie przedmiotowym lub innym, wszystkie słowa, określające pojęcia matematyczne, których znajomość jest niezbędna,
- udziela indywidualnych wyjaśnień,
- może wskazać rodzicom konkretne zbiory zadań, które ćwiczą dane umiejętności matematyczne

*Język obcy - różnicowanie dźwięków w nieznanych dziecku wyrazach,
- trudności w słuchowym uchwyceniu intonacji i akcentu typowego dla języka obcego,
- problem z nauką języka przez słuchanie nagrań z kaset i płyt,
- problem z wychwyceniem własnych błędów w mowie i podczas czytania

NAUCZYCIEL:
- stosuje zapis graficzny jako podstawowe źródło informacji,
- przygotowuje zdania w formie pisemnej- ćwiczenia słownikowe, gramatyczne, ćwiczenia w tłumaczeniu i w taki sposób sprawdza wiadomości dziecka,
- dostosowuje tempo realizacji programu do indywidualnych potrzeb uczennicy

*Muzyka - trudności w różnicowaniu dźwięków,
- problem z grą na instrumentach z powodu słabej pamięci słuchowej,
- duży problem z różnicowaniem utworów muzycznych,
- problem z zapamiętaniem dłuższych układów rytmicznych

NAUCZYCIEL:
- ocenia dziecko na podstawie opanowania znajomości nazw nut i odszukiwania ich na klawiaturze, poznania historii muzyki, wybitnych kompozytorów i nazw ich dzieł,
- nadzoruje naukę tekstu piosenki lub jego części i zachęca do śpiewania w grupie

*Wychowanie fizyczne - problemy z koordynacją ruchową,
- trudności ze zrozumieniem poleceń w warunkach hałasu i dużego pogłosu,
- problem ze zrozumieniem treści poleceń ze względu na często niezrozumiałe słowa( dwutakt, serw, zwrot, itd.)

NAUCZYCIEL:
- upewnia się, czy uczennica zrozumiała polecenie,
- może wyznaczyć ucznia, który będzie pokazywał ćwiczenie, ile razy trzeba je wykonać, kiedy rozpocząć, kiedy skończyć, itp.
- w razie potrzeby indywidualnie tłumaczy zasady gier zespołowych,
- bierze pod uwagę strach i niepewność dziecka przy wykonywaniu ćwiczeń, wymagających zachowania równowagi i dobrej koordynacji ruchowej

*Zajęcia rewalidacyjne

NAUCZYCIEL: - realizuje cele i zadania wynikające z indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych

* Formy, metody pracy z uczniem

Podczas stosowania metod i form pracy na lekcji nauczyciel musi zadbać o stworzenie optymalnych warunków do słuchania i zrozumienia poruszanych tematów i problemów.
Metody pracy:
• Podające ( wykład, opowiadanie, opis, objaśnienie)
• Poszukujące (pogadanKa, burza mózgów, śnieżna kula)
• Aktywizujące ( drama, inscenizacja, metaplan, projekt)
• Kierowanie samodzielną pracą ucznia ( praca z tekstem, ćwiczenia, plany, prace pisemne)

Metody podczas zajęć rewalidacyjnych
• Słuchowa, wzrokowa, czuciowa, uwrażliwiania narządów artykulacyjnych)

Formy pracy:
• Praca w grupach
• Praca indywidualna
• Praca jednostkowa

Formy podczas zajęć rewalidacyjnych
• Praca wielopoziomowa
• Pełna indywidualizacja pracy z dzieckiem

* Działania wspierające rodziców ucznia Ścisła współpraca rodziców ze szkołą.
Możliwość rozmowy, uzyskania porady, konsultacje z nauczycielami, pedagogiem i specjalistą

*Rodzaj i zakres współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, ośrodkami doskonalenia nauczycieli Konsultacje dla rodziców
Konsultacje dla nauczycieli
Rady pedagogiczne

*Ustalone przez dyrektora formy, sposoby udzielania uczniowi pomocy Zajęcia rewalidacyjne do ukończenia szkoły podstawowej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.Data Podpis dyrektora
Data Podpisy członków zespołu
Podpis rodziców

IV.
EWALUACJA
Zakres dostosowań Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów Formy, metody pracy z uczniem Działania wspierające rodziców ucznia Rodzaj i zakres współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, ośrodkami doskonalenia nauczycieli

Zmiany i postępy w nauce i funkcjonowaniu społecznym ucznia
Wnioski i modyfikacje- konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego na kolejny rok szkolny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.