X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30734
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć pozalekcyjnych koła języka angielskiego "Tradycje, zwyczaje i kultura Wielkiej Brytanii"

„Tradycje, zwyczaje i kultura Wielkiej Brytanii”

Program zajęć pozalekcyjnych
koła języka angielskiego
w szkole ponadgimnazjalnej
z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

„Tradycje, zwyczaje i kultura Wielkiej Brytanii” to program zajęć dodatkowych z języka angielskiego przewidziany na 1 godzinę tygodniowo. Przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów, którzy chcą pogłębić swoją znajomość języka angielskiego i rozszerzyć wiadomości o Wielkiej Brytanii oraz pogłębić umiejętności związane z posługiwaniem się technologią komputerową i informacyjną. Realizuje on treści nauczania spójne z treściami zawartymi w ,,Programie nauczania języka angielskiego dla IV etapu edukacyjnego przeznaczonego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Nr programu w szkolnym wykazie programów nauczania 3/2012/2013”. Program jest zgodny z nową podstawą programową. Zajęcia powinny być prowadzone w grupie nie większej niż 20 uczniów.
To właśnie młodzież jest bacznym obserwatorem i doskonale dostrzega odrębność kultur i dlatego też tak ważne jest zaznajamianie jej z inną, a jakże ciekawą kulturą Wielkiej Brytanii poprzez czytanie autentycznych fragmentów tekstów w języku obcym czy też oglądanie fragmentów programów telewizyjnych, aby kształtować postawę człowieka otwartego i tolerancyjnego wobec wartości kulturowych innych narodów.
Praca z tekstami oryginalnymi nie tylko urozmaica tok nauczania, ale przede wszystkim umożliwia kontakt z „żywym językiem”, dlatego też postanowiłam uwzględnić w niniejszym programie teksty z czasopism dla młodzieży „Click”. Zastosowanie tego typu pomocy na zajęciach stanowi ważny element motywacyjny, pobudza zainteresowania, daje uczniom poczucie prawidłowego sprawdzenia własnych umiejętności i zwiększa efektywność nauki.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE PROGRAM

Priorytetowym celem tego programu jest rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w trakcie lekcji oraz na uzupełnienie wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Kolejną cechą wyróżniającą ten program jest dbałość o ogólny rozwój młodego człowieka, zainspirowanie go do samodzielnego myślenia i poszukiwania, pracy samodzielnej i grupowej, a co najważniejsze dbanie o rozwój świadomości kulturowej uczniów.
Założeniem programu jest uświadomienie uczniom ich wiedzy, ale i przedstawienie pewnych braków oraz wskazanie drogi, w jaki sposób mogą je uzupełnić.
Program przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne i adresowany jest do uczniów, pragnących dodatkowo rozwijać swoje kompetencje językowe oraz zainteresowania kulturą brytyjską. Program ten ma na celu zbliżenie uczniom szeregu zagadnień z dziedzin kultury, geografii, historii, literatury, które wykraczają poza ramowy program nauczania.
Internet, nowoczesne techniki, coraz większa dostępność programów multimedialnych do nauki języka angielskiego, filmy do wykorzystania na lekcjach języka obcego stwarzają możliwości wzbudzenia większej motywacji, a co za tym idzie szybszej i bardziej efektywnej nauki języka obcego. Uczniowie będą mieli okazję pracować z autentycznymi materiałami, stworzyć projekty, poszerzyć wiedzę i zastosować ją w praktyce. Będą mogli doskonalić swoje zdolności językowe poprzez oglądanie filmów, czytanie książek, słuchanie piosenek Jestem przekonana, że wiedza przekazywana w atrakcyjnej formie pobudza wyobraźnię, wyzwala kreatywność i motywuje do wysiłku.

2 CELE NAUCZANIA
CELE OGÓLNE
Program „Tradycje, zwyczaje i kultura Wielkiej Brytanii” zakłada realizację ogólnowychowawczych celów nauczania zgodnych z założeniami Nowej Podstawy Programowej kształcenia ogólnego , a szczególnie:
• Rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w języku obcym,
• Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
• Rozwijanie umiejętności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania i mówienia,
• Rozwój krytycznego, logicznego i twórczego myślenia,
• Przygotowanie uczniów do samodzielności w uczeniu się języka obcego,
• Rozbudzanie zainteresowania kulturą, historią, geografią i literaturą Wielkiej Brytanii,
• Rozwój osobowości ucznia,
• Poznanie możliwości jakie stwarza komputer i Internet przy doskonaleniu zdolności językowych,
• Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego,
• Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
• Wykształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i wykorzystania jej w sposób twórczy,
• Wykorzystywanie przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji (słowniki, repetytoria, multimedia),
• Rozszerzenie repertuaru funkcji językowych poprzez korzystanie z autentycznych materiałów.

CELE SZCZEGÓŁOWE
• Poznanie stron internetowych specjalnie przygotowanych dla uczących się języka angielskiego,
• Zdobycie umiejętności korzystania ze słowników internetowych,
• Poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania, czytania i pisania poprzez użycie filmów DVD, zasobów internetowych, oraz tekstów literackich,
• Pogłębianie wiedzy z zakresu kultury i geografii Wielkiej Brytanii,
• Wdrażanie do samodzielnego gromadzenia informacji z różnych źródeł,
• Rozwijanie umiejętności prezentacji efektów swojej pracy
• Budowanie wiary we własne możliwości,
• Opanowanie poznanych struktur gramatycznych,
• Uświadomienie potrzeby uczenia się języka obcego,
• Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się,
• Wykorzystanie technik samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słowników, prowadzenie notatek, korzystanie z tekstów kultury w obcym języku),
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez udział w tworzeniu językowych prac projektowych,
• Korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim (np. encyklopedie, media) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych,

Rozumienie ze słuchu
Uczeń powinien:
• rozumieć proste wypowiedzi wypowiadane językiem standardowym przez rodzimych użytkowników języka, dotyczące przede wszystkim sytuacji życia codziennego
• rozumieć wybrane fragmenty z programów radiowo-telewizyjnych poruszających znany mu temat
• rozumieć sens prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, zapowiedź na dworcu kolejowym)

Mówienie
Uczeń powinien:
• formułować krótkie, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy
• umieć wziąć udział w prostej rozmowie i wymianie informacji na znany mu temat z podaniem argumentów
• umieć opowiadać o wydarzeniach z życia codziennego, przedstawić fakty i wydarzenia z przeszłości i teraźniejszości, opowiedzieć o planach na przyszłość
• wyrażać płynnie własne opinie i relacjonować wypowiedzi innych
• umieć zastosować w komunikacji wyrażeń adekwatnych do sytuacji

Czytanie ze zrozumieniem
Uczeń powinien:
• rozumieć dłuższe fragmenty tekstu z życia codziennego i umieć wybrać z niego najważniejsze informacje
• rozumieć globalnie dłuższe teksty z prasy młodzieżowej
• rozumieć ogólny sens obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu

Pisanie
Uczeń powinien:
• umieć napisać list (formalny i nieformalny),
• prawidłowo stosować zasady ortografii i interpunkcji
• doskonalić umiejętności redagowania korespondencji e-mail, umiejętności pisania kartki z pozdrowieniami, wiadomości, ogłoszenia, zaproszenia i formułowania wypowiedzi na określony temat.

3 TREŚCI NAUCZANIA
Realizacja programu przebiega w oparciu o treści nauczania przewidziane dla szkół Ponadgimnazjalnych. Oznacza to, że obejmuje cztery podstawowe sprawności językowe omówione powyżej, natomiast zagadnienia gramatyczne i tematyczne zostały dostosowane do potrzeb i możliwości wynikających z założeń ogólnych programu.

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:
• czas Present Simple,
• czas Present Continuous,
• czas Present Perfect,
• czas Past Simple,
• czas Past Continuous,
• czas Future Simple,
• czasowniki modalne can, must, mustn’t, should, have to, may, might,
• czasowniki regularne i nieregularne,
• zdania warunkowe – tryb 0, I, II,
• rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, liczba mnoga rzeczowników,
• stopniowanie przymiotników,

WIEDZA O WIELKIEJ BRYTANII:
• Geografia Wielkiej Brytanii – położenie Wielkiej Brytanii, podział Zjednoczonego Królestwa (Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia) stolice, flagi, symbole, patroni,
• Londyn – stolica Wielkiej Brytanii, ogólna charakterystyka miasta, główne zabytki Londynu, atrakcje turystyczne,
• Atrakcje turystyczne innych miast,
• Życie codzienne Brytyjczyków – czas wolny, wakacje, kuchnia brytyjska, sport, święta i tradycje,
• Literatura — książki, czasopisma, sławni pisarze i ich twórczość,

FUNKCJE JĘZYKOWE:
• Opisywanie miejsc, osób i przedmiotów,
• Podawanie czasu i rozkładu zajęć,
• Wyrażanie opinii o książkach, filmach,
• Prezentowanie swoich umiejętności na forum,
• Wyrażanie własnych uczuć i opinii

4 PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
• Rozwijanie umiejętności językowych i swobody w komunikowaniu się.
• Wyrobienie pozytywnego nastawienia do przedmiotu i motywowanie do większego zaangażowania w proces uczenia się.
• Umiejętność korzystania z zasobów internetowych jako dużego źródła materiałów językowych.
• Przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym.
• Umiejętność współpracy z innymi osobami w grupie.
• Nabycie umiejętności organizacji pracy i systematyczności.

Głównym osiągnięciem uczniów chciałabym nazwać tutaj opanowanie zawartych w tym programie treści i twórcze ich wykorzystanie w zakresie
CZTERECH PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:

MÓWIENIE – ogólne standardy osiągnięć
• uczeń wypowiada się na temat świąt, obyczajów i tradycji w Wielkiej Brytanii
• uczeń bierze aktywny udział w dyskusji na znany mu temat
• uczeń potrafi przedstawić swoje plany na przyszłość
• uczeń potrafi opowiedzieć o wydarzeniach teraźniejszych oraz przeszłych
• uczeń odpowiada na pytania odnoszące się do realizowanych treści, sam również potrafi zadać pytania
• uczeń opisuje obrazek i snuje przypuszczenia na dany temat

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM – ogólne standardy osiągnięć
• uczeń rozumie ogólny sens czytanego tekstu
• uczeń potrafi domyślić się nieznanych mu słów z kontekstu i nie traktuje ich jako przeszkody w zrozumieniu tekstu
• uczeń potrafi znaleźć w tekstach autentycznych konkretne informacje

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU – ogólne standardy osiągnięć
• uczeń rozumie ogólny sens słuchanego tekstu
• uczeń potrafi odgadnąć znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu
• uczeń potrafi wychwycić poszczególne informacje z tekstu autentycznego

PISANIE – ogólne standardy osiągnięć
• uczeń potrafi napisać teksty narracyjne opierając się na treściach realizowanych na zajęciach
• uczeń potrafi stworzyć opisy, dialogi
• uczeń potrafi napisać list formalny i nieformalny oraz wiadomość, kartkę z pozdrowieniami, ogłoszenie, zaproszenie

WIEDZA O WIELKIEJ BRYTANII

1. Zarys geograficzny Wielkiej Brytanii
• uczeń zna położenie geograficzne Wielkiej Brytanii, oraz jej podział na Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię
• uczeń zna stolice, flagi, symbole, patronów państw wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
• uczeń zna największe miasta, rzeki, góry, jeziora, atrakcje turystyczne (...)

2. Kultura, tradycje i obyczaje w Wielkiej Brytanii:
• uczeń zna genezę niektórych tradycji i świąt
• uczeń dostrzega różnice i podobieństwa w tradycjach polskich i brytyjskich
• uczeń zna charakterystyczne elementy oraz tradycje związane ze świętami i obyczajami.

3. Literatura brytyjska:
• uczeń zna przedstawicieli literatury brytyjskiej, pisarzy i poetów
• uczeń zna najważniejsze dzieła literackie.

GRAMATYKA

Uczeń zna zagadnienia gramatyczne wymienione w pkt. 3 i potrafi je zastosować w wypowiedzi ustnej oraz pisemnej.

5 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW NAUCZANIA

Aby osiągnąć powyższe cele, przy doborze metod, form i technik pracy należy wziąć pod uwagę możliwości, umiejętności interpersonalne oraz zainteresowania uczniów.

METODY PRACY
Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
• wizualizacja, demonstracja
• samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie
• ograniczenie udziału języka ojczystego
• nacisk na samodzielne konstruowanie wypowiedzi bliskich doświadczeniu ucznia
• metoda komunikacyjna
• wykonywanie projektów i ich prezentacja
• drama

FORMY PRACY
Podczas zajęć proponowane będą następujące formy pracy:
• praca w grupach
• praca w parach
• praca indywidualna
• udział w konkursach

TECHNIKI PRACY
Podczas zajęć proponowane będą następujące techniki nauczania:
• układanie ilustracji według kolejności
• wypełnianie tabeli, diagramu
• ćwiczenia typu prawda / fałsz
• wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem
• kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie
• układanie i odgrywanie dialogów
• udzielanie krótkich odpowiedzi jak i dłuższych kilkuzdaniowych
• uzupełnianie luk w tekstach
• uporządkowanie fragmentów tekstów
• dopasowywanie tytułów do tekstów
• pisanie listów
• uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej
• tworzenie map wyrazowych

6 KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Z uwagi na fakt, że realizacja programu odbywać się będzie w trakcie zajęć pozalekcyjnych, uczniowie nie będą oceniani w sposób określony w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Ocenie podlegać będzie przede wszystkim zaangażowanie uczniów w przygotowywane prace projektowe, poprawność językowa, aktywność na zajęciach. Wysiłki uczniów zostaną nagrodzone dyplomami oraz prezentacją prac na forum szkoły.
W nauczaniu języka obcego niezbędna jest systematyczna kontrola jakości wypowiedzi pisemnych i ustnych.
Jakość wypowiedzi ustnych jest miernikiem praktycznego wykorzystania pewnych zasad, zwrotów leksykalnych i gramatycznych. Kontrola wypowiedzi ustnej dotyczyć będzie:
- stopnia wyczerpania przekazywanej informacji,
- płynności wypowiedzi,
- poprawności leksykalno – gramatycznej,
- poprawności intonacji.
Kontrola ta odbywać się będzie na bieżąco na każdych zajęciach, na których uczniowie będą rozwijali sprawność mówienia,
W większym stopniu nauczyciel będzie kontrolował wypowiedzi pisemne uczniów. Kontroli i korekcie będą podlegały wszystkie prace zredagowane przez uczniów.
Uczniowie nie będą otrzymywać ocen, będą oceniani w formie pochwały (pochwała ustana, dyplomy, certyfikaty uczestnictwa)
Ponadto ocenie słownej podlegać będą: kreatywność uczniów, systematyczność uczęszczania na zajęcia, łączenie zdolności językowych z umiejętnością korzystania z Internetu.

7 EWALUACJA PROGRAMU

Przeprowadzenie ewaluacji ma na celu określenie wartości i przydatności programu nauczania przez jego odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji o modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie.
Źródłem informacji o programie są uczestnicy zajęć. Cenne będą opinie formułowane przez nich, a dotyczące skuteczności, użyteczności i atrakcyjności ze względu na zawartość tematyczną. Pod uwagę będą również brane fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach oraz jakości wykonywanych prac.
W tym celu wykorzystam przygotowaną przeze mnie ankietę dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. Sugestie i wnioski płynące z ankiet wykorzystam w toku dalszej pracy dydaktycznej.

ARKUSZ EWALUACYJNY ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROWADZONYCH ZGODNIE Z PROGRAMEM „TRADYCJE, ZWYCZAJE I KULTURA WIELKIEJ BRYTANII”
Drogi uczniu!
Przeczytaj uważnie pytania niniejszej ankiety i szczerze na nie odpowiedz. Twoje uwagi i opinie wpłyną na kształt zajęć, w których uczestniczysz. Ankieta jest anonimowa.
1. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. TAK NIE
1. Nauka języka angielskiego sprawia mi przyjemność.
2. Podczas zajęć często liczę minuty do zakończenia.
3. Rzadko coś ciekawego robię na zajęciach.
4. Nauczyciel rzeczywiście słucha tego, co mam do powiedzenia.
5. Niektórzy uczniowie na zajęciach są faworyzowani.
6. Nauczyciel jest fachowcem i mam zaufanie do jego wiedzy.
7. Sądzę, że na zajęciach dodatkowych dużo się nauczyłam/em.

2. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Tempo podawania informacji jest dla mnie przeważnie:
za szybkie
odpowiednie
za wolne

3. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Zajęcia prowadzone są w sposób jasny i przejrzysty:
zawsze
często
rzadko
nigdy

4. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Nauczyciel jest przygotowany do zajęć:
zawsze
często
rzadko
nigdy

5. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Zajęcia są dla mnie nudne, trudne i męczące:
zawsze
często
rzadko
nigdy

6. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Podoba mi się praca, którą wykonuję na zajęciach dodatkowych.
zawsze
często
rzadko
nigdy

8 UWAGI KOŃCOWE
Powyższy program powstał przede wszystkim dla uczniów, którzy chcą pogłębić swoją znajomość języka angielskiego i rozszerzyć wiadomości o Wielkiej Brytanii oraz pogłębić umiejętności związane z posługiwaniem się technologią komputerową i informacyjną.
Program uwzględnia założenia zawarte w Nowej Podstawie Programowej wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Koncepcja programu opiera się na założeniach metod nauczania ukierunkowanych na działania językowe, w których gramatyka nie jest elementem dominującym, lecz wplecionym w kontekst sytuacyjny.
Program ten przyczynia się do podniesienia wiedzy uczniów a tym samym wpływa w pewnym stopniu na podniesienie jakości pracy szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.