X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30620
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Iwona Rudzka

nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach
i nauczyciel plastyki
w Szkole Podstawowej w Gliwicach
Okres stażu: od 1 września 2013r. do 31 maja 2016r.

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Zadania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
2.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
4.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
1.Uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach.
2.Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.


Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki. 1.Prenumerata i lektura czasopism fachowych.
2.Lektura opracowań dotyczących podręczników.
3.Udział w dyskusyjnych forach internetowych.

Podejmowanie działań promujących placówkę.
1.Aktywny udział w przygotowaniu uroczystości nadania imienia szkoły.
2.Pomoc w organizacji corocznego Koncertu Noworocznego.
3.Aktywny udział w przygotowaniach Festynu Rodzinnego i Kiermaszu Szkolnego.
4.Organizowanie wystaw prac uczniów na terenie placówki.

Udział zespole przedmiotowym.
1.Współpraca z zespołem humanistycznym i zespołem anglistów .
2.Opracowanie wniosków do dalszej pracy.


Opracowanie i wdrażanie programu nauczania.
1.Zebranie materiałów i opracowanie programu do pracy na zajęciach pozalekcyjnych.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowaniu dokumentacji narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
1.Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy.
2.Przygotowanie elementów graficznych do dekoracji szkolnych.
3.Opracowanie i przygotowanie dyplomów.


Korzystanie z internetu w życiu codziennym
i w pracy zawodowej.
1.Śledzenie aktualności na portalach internetowych dla nauczycieli.
2.Publikacje na portalach edukacyjnych.
3.Przesyłanie drogą mailową informacji z innymi nauczycielami.

Wykorzystywanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej
z awansem zawodowym.
1.Opracowanie na komputerze niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.
1.Uczestniczenie w zebraniach zespołów przedmiotowych.
2.Uczestniczenie w zebraniach zespołów klasowych.
3.Rozmowy z nauczycielami odbywającymi staż w celu wymiany doświadczeń.
4.Prowadzenie warsztatów plastycznych dla nauczycieli.

1.Opublikowanie na portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”.
2.Opublikowanie na portalu internetowym własnych materiałów. dydaktycznych.


§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Opracowanie i wdrażanie programu edukacyjnego.
1.Studiowanie fachowej literatury.
2.Analiza programów.
3.Stworzenie autorskiego programu.


§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Organizowanie uczestnictwa uczniów
w różnych formach kultury.
1.Wizyty w Muzeach i Galeriach Sztuki .
2.Organizacja pokazów filmów z dziedziny sztuki.

Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
1.Przygotowanie uczniów w konkursach szkolnych.
2.Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych.
Organizowanie wystaw prac uczniów.
1.Przygotowanie i oprawa prac konkursowych.
2.Informacja o wystawie na stronie internetowej szkoły.

Oprawa uroczystości szkolnych.
1.Wykonanie projektów i elementów dekoracji szkolnych.

Prowadzenie działań zmierzających do poszerzenia bazy pomocy dydaktycznych
do przedmiotu.
1.Tworzenie biblioteczki przedmiotowej.
2.Tworzenie plansz dydaktycznych.
3.Gromadzenie pomocy dydaktycznych z języka angielskiego.

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
1.Prowadzenie zajęć plastycznych dla uczniów.
2.Prowadzenie warsztatów dla uczniów.


§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Udział w akcjach charytatywnych
i społecznych.
1.Uczestniczenie w akcjach:
- pomoc uczniom mającym ciężką sytuację rodzinną
- zbierania makulatury i tworzyw sztucznych
- zbiórki na rzecz Schroniska dla Zwierząt


Współpraca ze pielęgniarką szkolną.
1.Organizowanie prelekcji na temat zdrowego żywienia.
2.Organizowanie prelekcji na temat pierwszej pomocy.


Współpraca z pedagogiem szkolnym.
1.Konsultacje w sprawach problemów wychowawczych i dydaktycznych z uczniami.


§8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
Przygotowanie uczniów do konkursów
i turniejów, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych. 1.Systematyczna praca z uczniami i uzyskiwanie jak najlepszych wyników.


§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Opis i analiza przypadków dydaktyczno - wychowawczych 1.Sporządzenie opisu i analizy przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego lub edukacyjnego.
2.Propozycja rozwiązania problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.