X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3056
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz zajęć z języka angielskiego: I can read - czasownik modalny can

Gimnazjum
-------------------

1. Klasa: I
Poziom zaawansowania klasy: podstawowy
Nauczyciel: Wioletta Rymkiewicz
2. Czas trwania zajęć: 1 jednostka lekcyjna (45 minut)
3. Temat lekcji: ‘I can read – czasownik modalny can’
4. CELE NAUCZANIA:

Cele ogólne: kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie
kompetencji komunikacyjnej
Cele operacyjne:

Wiadomości: - uczeń zna znaczenia czasownika ‘can’,
- uczeń zna kilkanaście czasowników wyrażających czynność,
- uczeń zna i rozumie polecenia do ćwiczeń znajdujące się w podręczniku oraz te wydawane przez nauczyciela

Umiejętności: - uczeń potrafi wypowiedzieć się w kwestii co potrafi a czego nie;
- uczeń potrafi zapytać i odpowiedzieć gdzie może kupić dany produkt;
- uczeń potrafi tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem ‘can’;
- uczeń rozumie, o co prosi go nauczyciel lub autor zadania;
- uczeń z poszanowaniem godności drugiej osoby potrafi pracować samodzielnie i w grupie.

5. Środki dydaktyczne: podręcznik Click on 1, zeszyt ćwiczeń Click on 1, materiały ksero
6. Metody dydaktyczne: wykład, zabawy dydaktyczne: komunikacyjna, puzzle słowne, wyszukiwanie słów w wężu wyrazowym i łączenie ich z obrazkami.
7. Formy pracy: praca pod kierunkiem, praca w grupach, praca w parach

TOK LEKCJI

1) Czynności organizacyjne – rozpoczęcie lekcji (3 min.)
- Nauczyciel sprawdza listę obecności i wpisuje temat lekcji do dziennika. Uczniowie przygotowują się do zajęć.

2) Rozgrzewka językowa - wprowadzenie do tematu (10 min.)
- Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę lekcji. Prosi uczniów o wymienienie kilku przykładów czasowników, które wyrażają jakąś umiejętność (np. swim, play, run, read, write) i zapisuje je na tablicy. Następnie nauczyciel zapisuje na tablicy słówko ‘can’ i pyta uczniów, czy potrafią ułożyć jakieś zdanie z tym czasownikiem – prawidłowe zdania zapisuje. Po zapisaniu kilku przykładów nauczyciel dyktuje uczniom krótką notatkę dot. funkcji i użycia czasownika ‘can’. Później do zapisanych wcześniej zdań nauczyciel dopisuje po zdaniu przeczącym i pytającym z krótkimi odpowiedziami, a następnie dyktuje analogiczną do poprzedniej notatkę, tym razem dot. zaprzeczeń, pytań i krótkich odpowiedzi z czasownikiem ‘can’.

3) Rozwinięcie lekcji (30 min.)
- Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje plansze z obrazkami i wężem wyrazowym (zał. nr 1). Zadaniem uczniów jest wyszukanie czasowników wyrażających czynności, a następnie podpisanie nimi obrazków. Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie głośno odczytują prawidłowe rozwiązanie. Na podstawie otrzymanych materiałów poszczególne grupy układają jak największą ilość zdań z czasownikiem modalnym ‘can’, a następnie prezentują je nauczycielowi ( za każde poprawnie ułożone zdanie grupa dostaje punkt).
- Nauczyciel rozdaje uczniom ‘puzzle słowne’(zał. nr 2). Uczniowie indywidualnie układają poprawne gramatycznie i stylistycznie zdania z czasownikiem ‘can’. Po chwili uczniowie czytają (jeden po drugim) pełne zdania i tłumaczą je na język ojczysty. Pozostali uczniowie słuchają i poprawiają ewentualne błędy.
- Nauczyciel prosi uczniów, by zadawali koledze/koleżance pytania (na podstawie ćw. 8/36 podręcznik) używając struktury ‘Can you buy... ‘. Ćwiczenie to ma na celu zwrócenie uwagi na kolejne – inne- użycie czasownika ‘can’ – ‘Czy mogę...?’

4) Podanie pracy domowej (2 min.)
- Nauczyciel rozdaje uczniom pracę domową: ćwiczenie na kartkach ksero (zał. nr 3). Tłumaczy na czym ona polega i udziela wskazówek w celu upewnienia się, że zostanie wykonana poprawnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.