X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30555
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt. 1).

Poznanie procedury awansu zawodowego.
- zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli,

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu wewnątrzszkolnym i zewnętrznym.

- uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, kursy, warsztaty) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły,

- udział w pracach WDN,

- samodzielne studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych,

- poszerzanie wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia.

Aktywizacja rodziców w procesie wychowywania dzieci.

- współpraca z rodzinami wychowanków, dzielenie się spostrzeżeniami – ustalanie wspólnych form oddziaływań wychowawczych,

- włączanie rodziców do prac na rzecz placówki,

- udział rodziców w spotkaniach.

Rozwijanie zainteresowań wychowanków.

- angażowanie dzieci w działalność Szkolnego Klubu Darta "Dar(t)ciuchy",

- prowadzenie systematycznych treningów i rozgrywek klubowych,

- wyjazdy na otwarte turnieje darta do Krakowa,

- zapraszanie czołowych polskich darterów na spotkania klubowe,

- oglądanie relacji z turniejów darta z udziałem najlepszych na świecie.

Organizowanie i współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych.

- opracowywanie scenariuszy i ich realizacja,

Podejmowanie działań skierowanych na poprawę estetyki w placówce.

- wykonywanie trwałych dekoracji tworzących przyjazny klimat w Ośrodku,

Promocja placówki.

- stwarzanie pozytywnego wizerunku Ośrodka poprzez czynny udział wychowanków w różnego typu wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych poza placówką.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust.2 pkt. 2).


Wzbogacenie wiedzy informatycznej w celu lepszej organizacji warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

- wykorzystywanie programów komputerowych do opracowywania podstawowych materiałów i dokumentów potrzebnych w pracy pedagogicznej m.in. Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, Planu Wychowawczego Ośrodka,

- projektowanie plakatów, zaproszeń, dyplomów itp.

- opracowywanie z użyciem komputera scenariuszy zajęć,

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne,

- korzystanie z programów multimedialnych do pracy z dziećmi,

Korzystanie w pracy z technologii komunikacyjnej.

- łączenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- czytelny i zrozumiały przekaz informacji nauczycielom, wychowawcom, rodzicom i wychowankom,

- korzystanie z biblioteki szkolnej - pokazanie wychowankom różnych środków przekazu informacji,

- pokazy multimedialne.

Wykorzystywanie Internetu.

- publikowanie na tematycznych stronach internetowych scenariuszy zajęć oraz informacji z działalności założonego i współprowadzonego przeze mnie Szkolnego Klubu Darta,

- wyszukiwanie w Internecie informacji na temat wydarzeń, konkursów, w których mogliby wziąć udział wychowankowie Ośrodka,

- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,

- korzystanie ze stron MEN i Kuratorium Oświaty.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć (§ 8 ust.2 pkt. 3).


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,

- wzajemne obserwowanie zajęć – dzielenie się spostrzeżeniami,

- koordynowanie działań we własnej grupie wychowawczej,

- podejmowanie działań w ramach WDN,

- pedagogizacja rodziców,

- publikacje na stronach internetowych portali edukacyjnych,

- opracowanie i udostępnianie nauczycielom – wychowawcom konspektów zajęć, propozycji scenariuszy okolicznościowych imprez szkolnych,

- udział w pracach zespołu wychowawczego Ośrodka (dyskusje, wymiana doświadczeń).


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą , pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt. 4a).


Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla wychowanków Ośrodka.

- wnikliwa obserwacja podopiecznych,

- przeprowadzenie wywiadów środowiskowych,

- zapoznanie się z orzeczeniami wychowanków z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz opiniami z innych instytucji.

Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu edukacji bezpieczeństwa –
„Bezpiecznie w internacie, na ulicy, w gospodarstwie domowym”.

- opracowanie i wdrożenie programu , prowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa wychowanków,

- referat dla rodziców (związany z programem).


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt. 4 c).


Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami.

- Polskim Stowarzyszeniem Darta Klasycznego,

- Polską Organizacja Darta (będącą członkiem Światowej Federacji Darta),

- Małopolskim Stowarzyszeniem Darta.

Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy wychowankom z problemami.

- diagnozowanie środowiska wychowanków internatu,

- rozmowy z rodzicami,

- organizowanie pomocy.

Organizowanie i przeprowadzenie konkursów dla wychowanków Ośrodka.

- opracowanie pytań, powołanie zespołu wychowanków pomagających w przygotowaniu konkursu, zorganizowanie nagród.

Udział wychowanków w zawodach sportowych oraz w konkursach międzyszkolnych i otwartych.

- przygotowanie wychowanków do konkursów.

Promocja zdrowia.

- promowanie zdrowego stylu życia, działania rozwijające aktywność fizyczną wychowanków – organizacja turnieju (olimpiady) „Sport to zdrowie”,


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust.2 pkt. 4e).


Współpraca z psychologiem.

- nawiązanie kontaktu ze szkolnym psychologiem, wspomaganie jego pracy – integracja działań,

Współpraca z Policją.

- zaproszenie przedstawicieli Policji na spotkanie z wychowankami,

- pogadanki na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Współpraca z Służbą Zdrowia.

- zaproszenie lekarza (pielęgniarki) na spotkanie z wychowankami,

- pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat zdrowego trybu życia, zdrowego żywienia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

- podniesienie poziomu wiedzy wychowanków dotyczących pomocy społecznej – zorganizowanie spotkania z pracownikiem PCPR.

Współpraca międzyszkolna.

- pomoc nauczycielom wychowania fizycznego w organizowaniu międzyszkolnych zawodów
sportowych,

- propagowanie darta wśród dzieci i młodzieży innych szkół – integrowanie wychowanków poprzez wspólne spotkania na treningach darta.


Doposażenie internatu placówki w sprzęt uatrakcyjniający wychowankom zajęcia pozalekcyjne.

- pozyskiwanie sponsoringu.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
( § 8 ust.2 pkt. 5).


Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

- opracowanie studium przypadku : charakterystyka przypadku i opis działań, uzyskane rezultaty
i wnioski końcowe.

Zatwierdzam do realizacji
........................................ ........................................
data i podpis dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.