X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30550
Przesłano:

Tematy godzin wychowawczych - kl. I technikum

TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH – klasa I

1.Inauguracja roku klasowego.
Planowanie pracy samorząduklasowego.
- pogadanka,
- uczeń : potrafi porozumiewać się i utrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi.
2.Samopoznanie.
- określenie własnej tożsamości i ocena funkcjonowania w
różnych rolach,
- pogadanka z elementami dyskusji,
- praca w grupach.

3.4.Poszukiwanie autorytetów zaczyna się w rodzinie.
- przyjęcie pozytywnej postawy
wobec rodziców,
- zapobieganie sytuacjom konfliktowym w rodzinie,
- pogadanka z elementami dyskusji,
-uczeń dostrzega konieczność budowania poprawnych
relacji z rodzicami,rodzeństwem oraz dziadkami.
5.Postawy wobec ludzi starszych.
- pogadanka z elementami dyskusji ,
- uczeń dostrzega konieczność tolerancji oraz pomocy wobec ludzi starszych.
6.Ja i środowisko naturalne.
- wdrażanie do poszanowania natury i ochrony środowiska ,
- nabywanie wiedzy o tym, że człowiek jest integralną częścią przyrody.
- elementy dyskusji,
- praca w grupach,
- uczeń rozumie, że człowiek jest odpowiedzialny za los świata i ludzi,
- wie, że angażując się w działalność ekologiczna chroni świat dla przyszłych pokoleń.
7.,, Carpe diem ”, czyli o kulturze wolnego czasu.
- uświadomienie specyfiki zagadnień filozoficznych, ich genezy, rozwoju i roli w kulturze,
-kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi,
- wykład,
- ,, burza mózgów",
- pogadanka,
-uczeń dostrzega zagadnienia filozoficzne w nauce, moralności i religii,
- świadomie dąży do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia własnego oraz osób, wśród których uczeń żyje.
8.,, Cenne, bezcenne ”- na wyciągnięcie ręki – zabytki mojego regionu.
- rozwijanie poczucia tożsamości z kulturą własnego regionu,
- stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej,
- poznanie własnego regionu, w tym dziedzictwa kulturowego. - projekt,
-uczeń potrafi dostrzec walory kultury własnego regionu,
- wie jak zdobywać wiedzę o regionie, w tym o jego dziedzictwie kulturowym na tle Polski i Europy.

9.Patriotyzm, to żywe poczucie zbiorowej odpowiedzialności.
-kształtowanie świadomości narodowej poprzez uczestnictwo w świętach narodowych,
-dyskusja,
- uczeń zna pojęcie patriotyzmu,
-rozumie konieczność odpowiedzialności za swój kraj i promowanie dobrego imienia ojczyzny,
-utrwala pamięć o przeszłości narodu poprzez organizację i uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i lokalnych, upamiętniających wydarzenia historyczne.
10.Nasze zdrowie zależy od nas samych.
- pogłębienie wiedzy o realizacji zachowań prozdrowotnych, - pogadanka,
- test,
- uczeń zna podstawowe czynniki sprzyjające zdrowiu oraz zasady racjonalnego odżywiania.

11.,,Nie zawsze trzeba mieć za drania tego, co jest innego zdania”.
- uświadomienie różnic w postrzeganiu zjawisk i sytuacji. - praca indywidualna i w grupach,
- pogadanka,
- uczeń potrafi porozumiewać się i rozumie różnice postrzegania ludzi w określonych sytuacjach.
12.Zachowaj dystans kolego !
- poznanie stref dystansu,
- rozwijanie samoświadomości,
- praca w grupach,
- elementy dramy,
- uczeń doskonali umiejętności porozumiewania się i wyrażania własnych uczuć.
13.Więcej tolerancji !
- kształcenie umiejętności krytycznego myślenia, uczestnictwa w dialogu, w tym prezentacji własnego stanowiska i jego obrony. - pogadanka,
-metoda graffiti,
- uczeń dostrzega możliwości pozasłownego porozumiewania się,
- rozumie konieczność wielostronnego spojrzenia na człowieka.
14.Rodzina jako przestrzeń, w której utrwalana jest tradycja, czyli o tym jak obchodzimy święta.
-pogadanka,
-dyskusja,
- uczeń dostrzega, iż dom rodzinny jest najlepszym miejscem, w którym utrwala się tradycja danego narodu,
-dzieli się informacjami o obyczajach świątecznych panujących w domach rodzinnych,
-rozumie konieczność utrwalania tradycji i obyczajów,
-wie ,że tradycja jest nieodzownym elementem tożsamości.

15.,, Nie ” nie zawsze oznacza nieuprzejmość.- o asertywności słów kilka.
-wyjaśnienie pojęcia asertywność,
- rozpoznanie zachowań asertywnych,
- poznanie praw człowieka wiążących się z asertywnością. - pogadanka,
- praca w grupach,
- drama,
-uczeń rozumie na czym polega asertywność,
- zna podstawowe prawa człowieka wynikające z jego asertywnych postaw.
16.17,, Witaj smutku ! ”- jak przeciwdziałać depresji.
- wyjaśnienie pojęcia depresja,
- określenie przyczyn, objawów oraz sposobów walki z depresją,
- pogadanka z elementami dyskusji,
- uczeń zna pojecie i charakterystyczne objawy depresji,
- potrafi pomóc osobom dotkniętym depresją.
18.19.Samoocena mojej dojrzałości pomaga, czy utrudnia wejście w dorosłe życie ?
- rozwijanie umiejętności i rozwiązywania problemów dotyczących podejmowania decyzji o wyborze drogi życiowej,
- praca z tekstem,
- dyskusja,
- drama,
praca w grupach,
-uczeń potrafi dokonać samooceny,
- rozumie potrzebę podejmowania dojrzałych decyzji, dotyczących wyboru drogi życiowej.
20.Czy kompleksy utrudniają życie?
- rozwijanie świadomości własnych zalet i wad,
- dostrzeganie wpływu kompleksów na funkcjonowanie człowieka. --- psychozabawa,
- praca w grupach,
-,, burza mózgów ”,
-uczeń postrzega własne zalety i wady,
- przekonuje się, że wady można polubić i zmienić,
- wie, jak można pozbyć się kompleksów.
21.Moje zalety i wady.
- pogłębianie świadomości własnych zalet i wad,
- uświadomienie, że wady można zmienić w zalety,
- praca indywidualna i w grupach,
- uczeń rozumie, że znajomość własnych zalet i wad ułatwia komunikację.
22.23.Mój wzór osobowy, czyli kto mi imponuje ?
- określenie przykładowych wzorów osobowych,
- wyznaczenie granic miedzy pozytywnymi, a negatywnymi przykładami zachowań,
- dyskusja,
- ankieta,
-uczeń rozumie zagrożenia płynące z bezmyślnego wzorowania się na postępowaniu innych ludzi,
- umie ocenić własny stosunek do osoby, która mu imponuje.

24.Czy we współczesnym świecie potrzebne są autorytety ?
- określenie funkcjonujących współcześnie autorytetów,
- rozumienie roli autorytetu w kształtowaniu drogi życiowej młodych ludzi
- praca w grupach,
- dyskusja,
- uczeń umie określić cechy człowieka będącego autorytetem w jakiejś dziedzinie lub w życiu,
- potrafi ustosunkować się do powszechnej opinii o braku autorytetów we współczesnym świecie.
25.Kim jestem, kim mogę być ?
- poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące sensu istnienia człowieka na ziemi,
- postrzeganie istoty twórczej w człowieku,
- pogadanka z elementami dyskusji,
- praca z tekstem
-uczeń umie ocenić rozwój własnej osobowości,
- potrafi szukać odpowiedzi na pytanie – kim jest człowiek ?
- dostrzega w człowieku istotę twórczą i rozumie spełnianie swojej roli na ziemi.

26.Najpierw bądź sobą, a potem pytaj o miłość.
-pogłębianie problematyki miłości i ludzkiej płciowości,
- funkcje rodziny w kształtowaniu uczuć dziecka,
- utrzymanie dobrych relacji międzyludzkich,
- praca z tekstem,
- pogadanka,
- drama,
- uczeń rozumie istotę miłości i prawidłowych relacji między ludźmi,
- potrafi rozumieć siebie w kontekście miłości.

27.Kim będę – moje preferencje zawodowe.
- rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, - - ankieta,
- dyskusja,
- uczeń ma świadomość potrzeby podejmowania dojrzałych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej.

28.Subkultury młodzieżowe.
- kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec zdrowia własnego i innych ludzi,
- poznanie zagrożeń życia rodzinnego,
- pogadanka,
- praca w grupach,
- uczeń umie porozumiewać się i utrzymywać dobre relacje z innymi ludźmi,
- ma świadomość potrzeby podejmowania dojrzałych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej,
- potrafi szukać odpowiedzi na pytania : kim jest człowiek, jaki jest sens życia ?
29.Czym jest inteligencja ?
- określenie pojęcia inteligencji,
- troska o rozwój własnej osobowości,
- praca z tekstem,
- pogadanka,
- test,
- dyskusja,
- uczeń rozumie korzyści z wykorzystania inteligencji,
- dba o swój rozwój.
30. Wstydliwy problem XXI wieku – ANOREKSJA. ( 2 jednostki lekcyjne )
- wyjaśnienie pojęcia, przyczyn, objawów i konsekwencji anoreksji, - pogadanka z elementami dyskusji,
- praca z tekstem,
- ,, burza mózgów ”,
-uczeń rozumie i zna problemy związane z anoreksją,
- wie co można zrobić by zaakceptować siebie i osiągnąć zadowolenie z życia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.